Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5079, 30.10.2009]

Dnevni avaz [broj 5079, 30.10.2009]

Ratings:
(0)
|Views: 423|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
Ekskluzivno:[ta su sve pre`ivljavali bh. radnici

 
Afere:Dioni~ari Postbanke od Vlade tra`e

Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
petak, 30. 10. 2009.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5079
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
Sarajevo: Vakcinacija protiv sezonske, mo`e biti za{tita i od svinjske gripe
(Foto: I. [ebalj)
 
 Virus H1N1
Dijete iz Ljubu{kog u bolnici, sumnja se na vi{e oboljelih
Strah od gripe
Otkri}e „Globala“ o radu fantomskih „analiti~ara“
SKANDAL
7. strana
NAPAD RAZBOJNIKA
 Voditeljicabrutalnopretu~ena
   2   6 .  s   t  r .
S
kandalozna afera u ~ijem susredi{tu OHR i njegovi„analiti~ari“, u javnosti jeodjeknula kao prvorazrednapoliti~ka bomba. Sude}i premashemama i podacima koje je obja-vio magazin „Global“, u pitanju jemonstruozna konstrukcija kojomse vrh IZBiH, te svi zna~ajnijibo{nja~ki biznismeni i politi~ari -od Silajd`i}a i Radon~i}a, do Ti-hi}a i Lagumd`ije - prikazuju kaodobro uvezana i opasna mafija{ko-teroristi~ka hobotnica.
4. strana
U pitanju je nedopustiva satanizacija cijelog jednog naroda, njegovih vjerskih, politi~kih i drugihprvaka
Na meti „monta`era“ reis Ceri}, Silajd`i}, Lagumd`ija, Tihi}, Radon~i}
9. strana
Mahinacije:SIPA istra`uje rastro{nost

   3 .  s   t  r .
 Do b i t n ic i m a
 po k lo n i 
 i z n e n a| e n j a Do b i t n ic i m a
 po k lo n i 
 i z n e n a| e n j a
 T i r a `  o v o g  b r o j a  v e } i  j e  o d 1 0 5 . 0 0 0  p r i m j e r a k a!


   9   0 .  s   t  r  a  n  a
IMA LI SMANJENJA
Danasodluka openzijama
   1   1 .  s   t  r  a  n  a   1   4 .  s   t  r .
 
BANKE
Podaci Centralne banke BiH poga|aju bh. gra|ane
Kamate nezaustavljive!
Stope koje su u avgustu bile 9,75 posto, u septembru i oktobruporasle na ~ak 10,64 posto
Da su saznanja „Dnevnog ava-za“ o novom rastu kamatnih stopana kredite koje plasiraju komerci-jalne banke u BiH, kao i nastojanjada se one izjedna~e sa stopama uregionu bila posve ta~na, potv-r|uju i najnoviji podaci Centralnebanke BiH (CBBH).
Valutna klauzula
Rije~ je o prosjecima mjese~nihkamatnih stopa na kratkoro~ne idrugoro~ne kredite s valutnomklauzulom koje su odobrene stano-vni{tvu i privredi, a iskazane nagodi{njem nivou. Objavljene info-rmacije upu}uju na to da kamaterastu iz mjeseca u mjesec!Tako su kamate na kratkoro~nekredite za stanovni{tvo, koje su uavgustu bile 9,75 posto, u septe-mbru i oktobru porasle na ~ak10,64 posto! Tako|er, u istom per-iodu kamate za preduze}a sko~ilesu sa 8,42 na 8,82 posto.Kamate za dugoro~ne krediteza stanovni{tvo, koje su u julu ovegodine bile 9,98, u avgustu su por-asle na 10,15 posto, a u septembrui oktobru na 10,22 posto, {to pono-vo upu}uje na rastu}i trend.Tako }e oni koji su, primjerice,u julu uzeli kredit od 100.000 KMna rok deset godina, na krajuotplatnog perioda morati vratiti152.010, dok }e oni koji su istiiznos uzeli dva mjeseca kasnije ba-nkama morati vratiti ~ak 158.580maraka!
Kobni udar
U pojedinim slu~ajevima, rije~je o pove}anju od jedan posto.Stru~njaci s pravom upozoravajuda bi, ako se ovaj trend nastavi, ka-mate mogle porasti na nivo iz ma-ja i aprila ove godine - za dva po-sto. Da bi to u vrijeme op}e recesi-je u BiH mogao biti koban udar zasve gra|ane, ve} je upozoreno.Uprkos svim dokazima o no-vim nastojanjima banaka da izd`epova gra|ana izvuku novac,vlasti u BiH i njene institucije jo{nisu pokazale spremnost da reagi-raju.
 F. VELE
Bura zbog imenovanja odjednom se sti{ala
SDA zaboravila tu`iti [piri}a?
Sve vi{e dr`avnih institucija obezglavljeno, ali se o tome sve manje govori
Vije}e ministara BiH ni trimjeseca od smjene dr`avnog mini-stra sigurnosti Tarika Sadovi}a ni-je dobilo njegovog nasljednika.Nakon bezuspje{nih poku{ajaSDA da ubijedi dr`avnog premije-ra Nikolu [piri}a kako je njegovazakonska obaveza da donese odlu-ku o imenovanju Sadika Ahmeto-vi}a na ovu poziciju, bura sesti{ala. Niko o tome vi{e ne govori.Ni SDA, ni SNSD, ni OHR.S druge strane, sve vi{e dr-`avnih institucija je obezglavljeno,a sve manje Bo{njaka zaposleno.Vije}e ministara radi sa samo dvabo{nja~ka ministra, od toga nije-dnog nema u Kolegiju, pitanjeimenovanja direktora Regulatorneagencije za komunikacije (RAK) iUprave za indirektno oporezivanje(UIO) BiH nikada nije rije{eno,Ured koordinatora za reformu ja-vne uprave vodi zamjenik koordi-natora, a imenovanje Vije}a RAK-a ve} odavno je u zastoju.Komentiraju}i ovakvu situaci-ju potpredsjednik SDA i poslaniku Predstavni~kom domu Dr`-avnog parlamenta [emsudin Me-hmedovi} za „Avaz“ ka`e kako„SDA nema mehanizam da natje-ra [piri}a da imenuje ministra si-gurnosti“.- Jedino da se pozovemo na kr-ivi~nu odgovornost, jer ovaj ~ovjekne po{tuje Zakon o Vije}u minista-ra - ka`e Mehmedovi}, ne precizir-aju}i {ta je s ranijim najavama izSDA da }e podnijeti prijavu protiv[piri}a zbog kr{enja zakona.Mehmedovi} smatra i da ovusituaciju jedino mo`e rije{itiOHR.- Bojim se da su sau~esnici u ci-jelom tom procesu, jer ne `ele daBo{njak bude na ~elu Ministarstvasigurnosti. Jedino oni imaju kapaci-tet da mimo [piri}eve volje uradetaj posao - isti~e on.
S. RO@AJAC
Relota o biv{im ~lanovima konkurentske stranke
Primorac i Vidovi} dobrodo{li u HDZBiH
Biv{i ~lan Predsjedni{tva HDZ-a 1990 i zamjenik ministra vanjsketrgovine i ekonomskih odnosa Vi-lim Primorac i predsjednik Gra-dskog vije}a Mostara Danijel Vido-vi} dobrodo{li su u HDZBiH, re-kao je portparol HDZBiH Mi{oRelota, javila je Srna. Oni su, uzIvana Milasa, dali ostavke na ~la-nstvo u HDZ-u 1990 i na sve stra-na~ke funkcije, uz obrazlo`enje dasu nezadovoljni njenim radom.
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Bo{njaci za turski, Srbi za njema~ki kontingent!
- Srpskim poslanicima je izgledava`nija njihova sujeta od `ivota vojnika.To samo pokazuje iskompleksiranosttih ljudi. Spremni su prosuti i krv na{ih vojnika samo da ihni{ta ne asocira na Tursku. Ako se ve} mora i}i tamo, neka sevojnici smjeste gdje je sigurnije. @ivoti su va`niji od naciona-listi~kih budala{tina.
(revan)
PORTAL - komentar dana
 Mehmedovi}: Opet poziva OHRCentralna banka BiH: Izvu~eni prosjeci mjese~nih kamatnih stopa
Portparol OHR-a Mario Brki}izjavio je za „Avaz“ da ka{njenjeu imenovanju ministra sigurnostiBiH {alje veoma lo{ signal u ko-ntekstu liberalizacije viznogre`ima.- U pismu upu}enom predsje-davaju}em Vije}a ministara Ni-koli [piri}u, visoki predstavnik ispecijalni predstavnik EU Vale-ntin Incko (Inzko) istakao je danije prihvatljivo povezivanje ime-novanja ministra sigurnosti simenovanjima u dr`avnim age-ncijama - podsjetio je Brki} naodranije poznati stav OHR-a.
Stari stav OHR-a
Samit EPP-a u Briselu
Baroso se uklju~ujeu butmirski proces?
Predsjednik Evropske komisi-je @oze Manuel Baroso (Jose Barr-oso) ju~er je u razgovoru s lideromSDA Sulejmanom Tihi}em potvr-dio da }e ostati privr`en BiH ipru`iti podr{ku nastavku unu-tra{njeg dijaloga u BiH kroz bu-tmirski proces koji su zajedno po-krenuli EU i SAD.- Tako|er, izrazio je volju da sei li~no uklju~i u taj proces te poka-zao interesiranje za tok pregovorau BiH. Kazao sam da smo svi svje-sni kako je odgovornost za uspjehBiH na bh. liderima, ali da je bezpodr{ke me|unarodne zajednice uBiH te{ko napraviti o~ekivani pr-ogres ka EU i NATO integracija-ma - prenio nam je Tihi}, koji jeprethodna dva dana boravio u Br-iselu, gdje je odr`an Samit Evro-pske narodne stranke (EPP).Tihi} se susreo i s hrvatskompremijerkom Jadrankom Kosor ipredsjednikom EPP-a VilfredomMartensom (Wilfried)...
S. [.
aktuelno
Dnevni avaz, petak,30. oktobar/listopad 2009.
2
Glavni tu`ilac Tribunala uHagu Ser` Bramerc (Serge Bra-mmertz) razgovarao je ju~er uodvojenim susretima s visokimpredstavnikom Valentinom In-ckom (Inzko) i glavnim tu`iocemBiH Miloradom Bara{inom, ~i-me je okon~ao svoju posjetu BiHpred podno{enje izvje{taja Vije}usigurnosti UN-a.Kako je saop}eno iz OHR-a,Incko i Bramerc razgovarali su osaradnji BiH s Tribunalom izr-a`avaju}i zabrinutost {to se „pi-tanja o kojima se razgovaralo nanjihovom posljednjem sastankutek trebaju rje{avati“.- Konstatirali su da su RatkoMladi} i Goran Had`i} i dalje naslobodi, da je Parlament BiH od-bio zakonsku regulativu kojomse produ`avaju mandati me|una-rodnim sudijama i tu`iocima uSudu BiH, da je ratni zlo~inacRadovan Stankovi} jo{ u bje-kstvu i niko nije odgovarao zanjegov bijeg iz zatvora u Fo~i -navode ju~er iz OHR-a.Bramerc je izrazio svoje ra-zo~arenje ~injenicom da mandatime|unarodnih sudija i tu`ilacanisu produ`eni.Istovremeno, Incko je kome-ntirao po~etak su|enja RadovanuKarad`i}u.- Nemogu}e je izgraditi zdra-vo demokratsko dru{tvo bez pra-vde, sve dok politi~ki lideri treti-raju osu|ene ratne zlo~ince kaoratne heroje, sudovi ostaju jedinosredstvo izno{enja na vidjelo isti-ne o tome {ta se dogodilo u BiH.Va`no je da je su|enje zapo~elo ida se Karad`i} napokon nalazipred licem pravde. Fokus sadamora biti na po~injenim zlo~ini-ma i na `rtvama ~iji interesi mo-raju biti podr`ani - rekao jeIncko.
T. L.
Bramerc u OHR-u i Tu`ila{tvu BiH
Incko: Lideri tretirajuzlo~ince kao heroje
Glavni tu`ilac razo~aran odlukom o stranimsudijama i tu`iocima
 Bramerc i Incko: Podr`ati  interese `rtavaTihi}: Tra`io podr{ku EU
Zanimljivo je da je Brame-rc tokom razgovora sa bh. pre-dstavnicima zatra`io podr{kuza rad Tribunala imaju}i u vi-du da od naredne godine BiHpostoja nestalna ~lanica Vije}asigurnosti UN-a koje odlu~ujeo bud`etu Tribunala. Istovre-meno, Bramerc je izrazio zado-voljstvo ~injenicom {to su pre-dstavnici udru`enja `rtava uHagu pratili po~etak su|enjaKarad`i}u, kazav{i kako je tododatni pritisak da se izru~i iRatko Mladi}.
Prisustvo `rtava
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,30. oktobar/listopad 2009.
3
 Pi{e: Adi HAD@IARAPOVI] (adi
 avaz.ba)
Ko je u taluotima~ine?
Dok u Hrvatskoj hapse organizatore, trese se polavlade, vladaju}i HDZ aktivno podr`ava istragu, uBiH niko ne reagira na slu~aj „Postbanka“
Najve}a bh. bankarska afera u posljednjih desetak godina -poku{aj da Fima banka preuzme Postbanku BH kreditima kojisu vlasnici i ~elni ljudi Fime sa sjedi{tem u Vara`dinu uzeli upr-avo od nekad dr`avne Postbanke - nije nai{la gotovo ni na kakvureakciju nadle`nih dr`avnih i federalnih institucija.Nijeme su ostale i politi~ke partije, ba{ kao da se to de{ava ne-gdje izvan BiH.O~ito samo pukom sre}om, zahvaljuju}i istrazi i hap{enjimaorganizatora gotovo istovjetnog modela preuzimanja „Po-dravke“ u Hrvatskoj, te objavljenim {okantnim podacima una{em listu, {ema otima~ine ovda{nje banke je, barem zasad, za-ustavljena.No, dok u Hrvatskoj hapse i saslu{avaju organizatore, trese sepola tamo{nje vlade, tra`i smjena njenog potpredsjednika Da-mira Polan~eca, a vladaju}i HDZ aktivno podr`ava istragu, uBiH se ne de{ava ama ba{ ni{ta.Uostalom, ako se hronolo{ki poredaju stvari, o~ito je da jevlast prvo morala dati saglasnost da u tu banku bez tendera u|eholandski fond „Poteza“, kojim upravljaju Slovenci, da bi potomoni, opet uz ne~iju saglasnost, prevarili i Vladu FBiH i radnike,postaju}i ve}inski vlasnici poslije dokapitalizacije.Danas, za ra~un odabranog kruga tajkuna iz Hrvatske i BiHniko ne pokre}e istragu o de{avanjima u Fima banci, koja `eli nabizaran na~in preuzeti Postbanku BH.Zato i nema odgovora ko je sve u talu fiktivne kupovine ba-nke s velikom perspektivom i da li te dvije banke ispunjavajusve norme poslovanja. Na`alost, na sli~ne na~ine BiH je ve}ostala bez svog bankarskog sektora, za{to tako|er niko nijeodgovarao.Na papiru postoje sve institucije koje su zadu`ene da brzo iefikasno sankcioniraju ove otima~ine, ali o~ito zbog ne~ijihinteresa poku{avaju zata{kati ovo {to se de{ava s PostbankomBH.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Na maratonskoj sjednici ko-ja je odr`ana ju~er u Mostaru,Predsjedni{tvo HDZ-a 1990 je-dnoglasno je predlo`ilo Bo`uLjubi}a za novog predsjednikaove stranke. Ljubi} bi trebaobiti reizabran na funkciju stra-na~kog predsjednika na dana{-njem Saboru u Mostaru na ko-jem }e biti prisutno od 550 do600 delegata.Kako „Avaz“ saznaje, ju~era{-nja sjednica obilje`ena je drama-ti~nom raspravom koja je na mo-mente bila na ivici incidenta.Do{lo je do `estokog sukoba fra-kcija Bo`e Ljubi}a i njegovog za-mjenika Martina Ragu`a.@ustro se raspravljalo o sve~e{}im odlascima uglednih ~lanovastranke. Ju~era{nja ostavka IvanaMilasa na ~lanstvo u HDZ-u 1990bila je kap koja je prelila ~a{u.I Ragu` je razmi{ljao da se ka-ndidira za predsjednika, {to bi do-datno podijelilo stranku, ali je od to-ga u zadnji momenat odustao.
 F. V.
Maratonska sjednica ~elni{tva HDZ-a 1990
Nakon burne rasprave, podr{ka Bo`i Ljubi}u
Agencija za istrage i za{titu(SIPA) BiH vodi istragu o zlou-potrebi polo`aja i finansijskimmahinacijama u Fondu za povra-tak BiH, potvr|eno je „Avazu“ izizvora u SIPA-i. Istraga, kakonam je nezvani~no re~eno, obu-hvata sumnje na nezakonitosti udodjeli donatorskih sredstava po-vratnicima, ali i nepravilnosti i upogledu tro{enja bud`etskog no-vca ove dr`avne institucije.
Oduzeta dokumentacija
Na{ list je ranije objavio infor-maciju da SIPA istra`uje nepravi-lnosti u dodjeli motokultivatorapovratnicima, no istraga je, na-kon {to je podnesena krivi~na pr-ijava, pro{irena i na rad direktoraFonda Mla|ena Bo`ovi}a. SIPAje oduzela i odre|enu dokume-ntaciju o radu ove insitucije kojasada na ra~unima ima vi{e od 40miliona KM koje treba transferir-ati za pomo} povratku.Prema krivi~noj prijavi koja jepodnesena SIPA-i, kako saznaje-mo, Bo`ovi} je u nekoliko navra-ta i na razli~ite na~ine o{tetiobud`et ove institucije. Primjeri-ce, platio je svoje studije u No-vom Sadu u iznosu od dvije hilja-de eura, kupovao skupocjene po-klone, parfeme, torbe tro{e}ibud`etski novac.Zanimljivo je da je, prema do-kumentaciji koju je „Avaz“ dobiona uvid, isplatu od 2.000 eura zaBo`ovi}ev studij potpisala neo-vla{tena osoba. Istovremeno,SIPA provjerava i navode da jeBo`ovi} u~estvovao u namje{ta-nju tendera za javne nabavke.Ministar za ljudska prava i izbje-glice BiH Safet Halilovi} je jo{ u ma-rtu ove godine uputio pismo Bo`o-vi}u u kojem ga upozorava na slu~aju kojem je za implementaciju je-dnog projekta u selu Berkovi}i iza-brana ponuda vrijedna 11.517 KM,ali je dva mjeseca kasnije potpisanugovor po cijeni od 19.792 KM.
Donacija bratu
Direktor Bo`ovi} je u izjavina{em listu potvrdio da SIPA vodiistragu o radu Fonda, ali da on tosmatra „politi~kom manipulacijomzbog toga {to treba vr{iti reizbor“.- SIPA-i sam dostavio dokume-ntaciju. Ne mogu komentirati {taistra`uju, ali re}i }u vam - kako samtro{io reprezentaciju, kako sam pla-tio sebi studij. To nije jedini slu~aj,ministar Halilovi} je platio {kolo-vanje za vi{e od 20 ljudi. To je jednastavka, a ostalo je kupovina pake-ti}a i tako dalje - ka`e Bo`ovi}.Prema njegovim rije~ima, ka-da su u pitanju sredstva za povra-tnike, odluku donosi Komisija zapovratak izbjeglica, a procedurujavnih nabavki provode lokalnezajednice. Bo`ovi} ne negira da jemotokultivator dobio i njegov br-at Sreten, no ka`e da to nije bilanjegova odluka.- Uvijek su na spisku ne~ijabra}a, pogledajte spisak pa }etevidjeti mnogo prezimena po-znatih politi~ara. Ho}emo li sa-da to redom ispitivati? [to bine~ije pravo trebalo biti ugro`e-no ako mu je neko brat - ka`eBo`ovi}.
T. LAZOVI]
Bo`ovi} za taj iznos kupioluksuzni terenac „tiguan“ i do-dao ga u vozni park u kojem sa-da ima pet vozila, a Fond uku-pno ima 12 uposlenih. Bo`ovi}ka`e „da im automobili trebaju,jer ima dosta `ena u Fondu, a nemo`emo `ene slati na teren“(!?)
50.000 KM
Cijena kopir aparata kuplje-nog od firme iz Isto~nog Saraje-va. Samo nekoliko mjeseci na-kon kupovine aparata pod gara-ncijom, stotine maraka izdvaja-ne su za njegovo odr`avanje!?
5.614 KM
Reprezentacije mjese~nopravdao samo sa dva ra~unaod 297 i 203 KM iz restorana„Kula“ u Isto~nom Sarajevu
500 KM
Ko{tali pokloni za Zemljo-radni~ku zadrugu „Saradnja“iz Isto~nog Sarajeva
384 KM
Kako je tro{en novac
 „Tiguan“ po Bo`ovi}u nije luksuzni terenac Bo`ovi}: Kako je platio studij 
Pla}ano {kolovanje, kupovani pokloni, parfemi, skupocjene torbe
Ispituje se i utro{ak donatorskih sredstava za povratak 
MAHINACIJE
U fokusu rastro{nost direktora Bo`ovi}a
SIPA istra`uje zloupotrebeu Fondu za povratak BiH
Ministar za ljudska prava iizbjeglice Safet Halilovi} bio jeiznena|en {to smo tra`ili nje-gov komentar na istragu u Fo-ndu za povratak. On je rekao daje to samostalna institucija kojaodgovara Vije}u ministara BiH.- SIPA je imala odre|ene za-htjeve za podatke u Fondu zapovratak. To je nezavisna insti-tucija, a ministar nema uvid unjen rad - rekao je Halilovi}.
Halilovi} nemanadle`nosti

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sabina Porovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->