Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ERKE Group, Drillmec Petrol Sondaj Kuleleri 2011

ERKE Group, Drillmec Petrol Sondaj Kuleleri 2011

Ratings: (0)|Views: 98|Likes:
Published by erkegroup

More info:

Published by: erkegroup on Jun 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2011

pdf

text

original

 
1
00 y›l› aflk›n uluslararas› dene
-
yime sahip olan
DRILLMEC,
12-13 Nisan 2011 tarihleri aras›n
-
da Piacenza'da (‹talya)
“DrillmecBayiler Toplant›s›”
n› gerçekleflti
-
rildi. Dünya üzerinde 35 ülkedetemsil edilen
DRILLMEC
bayilertoplant›s›na 250'nin üzerinde kat›
-
l›mc› ile çok büyük ifltirak gerçek
-
lefltirilmiflti.
ERKE DIfi T‹CARETLTD fiT‹.
olarak bizler de bu top
-
lant›ya kat›lmakta büyük gururduyduk. Günümüz petrol piyasas›,yat›r›mlar, yeni projeler ve fabrikaziyaretinin yap›ld›¤› toplant›da,pek çok yenilikler ve teknolojikgeliflmelerden de bahsedilmifltir.
DRILLMEC
üretim ve sondajkulesi imalat›nda, kara ve denizdeki uygulamalar› yan›s›ra sondaj ekipmanlar› ile ilgili genifl bir yelpazeye sa
-
hip uluslararas› lider bir kurulufltur.Temel prensipleri
“yenilik, çevre ve güvenlik”
olan
DRILLMEC
baflta Piacenza olmak üzeretüm dünyada 350.000 m
2
alanda faaliyetgöstermektedir. Bayiler toplant›s›nda enönemli geliflme; içerisinde Türkiye'nin debulundu¤u çok önemli yat›r›mlar›n›n haya
-
ta geçmifl olmas›d›r. Türkiye'ye sat›fl› kesin
-
leflen 11 adet Land Ring sözleflmesi tümdünyada da yank› uyand›rm›flt›r. Yeni tek
-
nolojilerin de anlat›ld›¤› toplant›da; kam
-
yon üzerine monte CB-30/120H model sis
-
mik ekipmandan, HH600 serisi yeni kom
-
pakt sondaj kulelerine, Top Driver ve Ça
-
mur Pompalar›ndan, Mobil Ringlere kadarçok detayl› bir sunum yap›lm›flt›r.HH serisi yeni hidrolik makineler Teles
-
kopik Mast, yatay hareket edebilen TopDriver, otomatik tij yükleme, servis vinci ve
DRILLMECPETROL SONDAJ KULELER‹ 2011
Mutlu AKYUZ
Erke Ankara Bölge Müdürü
fiantiye
34
erke drilmec yaz
ı
25/05/2011 10:30 Page 1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->