Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Élőfalu Hálózat 88 - 2011 Tavasz

Élőfalu Hálózat 88 - 2011 Tavasz

Ratings: (0)|Views: 913|Likes:
Published by Peter Csontos
Szerkesztőség: Élőfalu Hálózat 7478 Bárdudvarnok, Visnyeszéplak 48. T: 06309742567,
fényposta: namzi@tvn.hu.
Szerkesztették: Zaja Péter – namzi, Kajner Péter, Vásárhelyi Boglárka, Almássy Tamás, Petró Tamás, Zimmermann Dániel
(zdaniel@freemail.hu). Tördelés: Kiss Kornél. Közreműködött: Barsi Attila, Bócsó Renáta, Böhm Géza, Czumpf Attila,
Fridrich Ágnes, Géczy Gábor, Lakatos Géza, Pőcze Vilmos, Zólyomi Ági. Lektorálta: Kajner Péter. Képek: 1. oldal: Hermann
János, barackmagfaragó.
http://www.szabadfold.hu/mozaik/kultura/folszallott_a_pava_a_barackmagra. 4. oldal:
Madárodúszerelés
Krisnavölgyben.
Ökovölgy Alapítvány. 6. oldal: A kisgyőri energiaudvar, a BÜKKMAK
LEADER egyik
sikeres projektje. http://www.freeweb.hu/bukkmakleader/10_energiaudvar_kisgyor.html. 7. oldal: Élő híd Indiában.
http://www.funzug.com/index.php/nature/naturalbridgesofcherrapunjeeindia.
html. 9. oldal: Részlet a Cseh álom c. filmből.
http://czechfolks.com/2008/11/01/czechdreaminrealityceskysenvezkutecnosti/.
11. oldal: Kép Magfalváról.
http://www.regiolapok.hu/dynamic/mag1_100.jpg. 12. oldal: ISKCON találkozó Angliában. Ökovölgy Alapítvány.
Továbbra sincs konkrét előfizetési díj, minden olvasót (különösen a papír alapú változatot igénylőket) arra kérünk, hogy
anyagi lehetőségeihez mérten támogassa a munkánkat. A befolyt összegekből álljuk a technikai rész költségeit. Postabélyeget
is elfogadunk! Bankszámlaszám: OTP 1174300220148292
(Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület)
Készült a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának
és a HUMUSZ támogatásával.
Szerkesztőség: Élőfalu Hálózat 7478 Bárdudvarnok, Visnyeszéplak 48. T: 06309742567,
fényposta: namzi@tvn.hu.
Szerkesztették: Zaja Péter – namzi, Kajner Péter, Vásárhelyi Boglárka, Almássy Tamás, Petró Tamás, Zimmermann Dániel
(zdaniel@freemail.hu). Tördelés: Kiss Kornél. Közreműködött: Barsi Attila, Bócsó Renáta, Böhm Géza, Czumpf Attila,
Fridrich Ágnes, Géczy Gábor, Lakatos Géza, Pőcze Vilmos, Zólyomi Ági. Lektorálta: Kajner Péter. Képek: 1. oldal: Hermann
János, barackmagfaragó.
http://www.szabadfold.hu/mozaik/kultura/folszallott_a_pava_a_barackmagra. 4. oldal:
Madárodúszerelés
Krisnavölgyben.
Ökovölgy Alapítvány. 6. oldal: A kisgyőri energiaudvar, a BÜKKMAK
LEADER egyik
sikeres projektje. http://www.freeweb.hu/bukkmakleader/10_energiaudvar_kisgyor.html. 7. oldal: Élő híd Indiában.
http://www.funzug.com/index.php/nature/naturalbridgesofcherrapunjeeindia.
html. 9. oldal: Részlet a Cseh álom c. filmből.
http://czechfolks.com/2008/11/01/czechdreaminrealityceskysenvezkutecnosti/.
11. oldal: Kép Magfalváról.
http://www.regiolapok.hu/dynamic/mag1_100.jpg. 12. oldal: ISKCON találkozó Angliában. Ökovölgy Alapítvány.
Továbbra sincs konkrét előfizetési díj, minden olvasót (különösen a papír alapú változatot igénylőket) arra kérünk, hogy
anyagi lehetőségeihez mérten támogassa a munkánkat. A befolyt összegekből álljuk a technikai rész költségeit. Postabélyeget
is elfogadunk! Bankszámlaszám: OTP 1174300220148292
(Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület)
Készült a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának
és a HUMUSZ támogatásával.

More info:

Published by: Peter Csontos on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/27/2012

pdf

text

original

 
BARACKMAG
olytatva a t
é
li sz
á
mban elkezdett gon­dolatsort (az „emberis
é
g m
é
rt
é
kletesboldogs
á
g
á
r
ó
l” s a „j
ó
ir
á
nyr
ó
l”), azon kellvill
á
mgyorsan elt
ű
n
ő
dn
ü
nk, mik
é
nt t
ű
hetn
é
nk el a jelenlegi soks
á
vos sztr
á
d
á
r
ó
l.Mivel mi tudjuk, hogy a hidat a szakad
é
kfelett – az el
ő
zetes m
é
diakamp
á
nnyal el­lent
é
tben – m
é
g nem
é
p
í
tett
é
k meg. S
ő
tbennfentesek azt istudj
á
k, hogy a h
í
d nemmeg
é
p
í
thet
ő
! A helyzetkiss
é
komplik
á
lt, mivelegy aut
ó
p
á
ly
á
r
ó
l el
é
gneh
é
z elszabadulni, haut
ó
lag kider
ü
lt, hogynem j
ó
helyen vagy...Megfordulni lehetet­len, illetve el
é
gg
é
koc­k
á
zatos, lehajt
ó
pedigki tudja hol lesz legk
ö
zelebb, s lehet, hogyaz is csak
á
lca. Az is k
é
rd
é
s, hogy az
ú
tc
é
lja megfogalmazhat
ó
­e egy
á
ltal
á
n? Illet­ve, ah
á
ny ember, annyi megfogalmaz
á
s.Egy dolog biztos a ma ir
á
nyad
ó
p
á
lya rosszmegold
á
s. Ezt pedzegette annak idej
é
nWerner Herzog is az „Ahol a z
ö
ld hangy
á
k
á
lmodnak...c
í
m
ű
z
ö
ld kultuszfilmj
é
ben.Konkr
é
t receptet
ő
sem tudott adni nyil­v
á
n, a film mindenesetre a „kivonul
á
sban”l
á
tja az es
é
lyt a tov
á
bb
é
l
é
sre. M
á
r k
ö
zhely,hogy „ez bizony igen f 
á
 jdalmas, elv
á
gni ak
ö
ld
ö
kzsin
ó
rt”, enn
é
l csak a fo­gyaszt
ó
i csapd
á
ban meg
é
lend
ő
j
ö
v
ő
 lesz f 
á
 jdalmasabb.
F
S ma sem tudok egys
é
ges re­ceptet arra n
é
zve, mit kellene tenni, hiszenkiszolg
á
ltatotts
á
gunk olyan m
é
rt
é
k
ű
, amim
é
g tal
á
n sosem fordult el
ő
a t
ö
rt
é
nelem­ben. Csak azt tudom tan
á
csolni a t
ö
pren­g
ő
knek, hogy tegy
é
k a dolgukat. Ami hasz­nos (hossz
ú
t
á
von) a vil
á
gnak, az emberi­s
é
gnek, az j
ó
cselekedet vagy j
ó
elfoglalt­s
á
g, v
á
llalhat
ó
munka. Ehhez tartsuk ma­gunkat. B
á
rmit teszel, k
é
rdezd meg ma­gadt
ó
l, hogy hasznos­eez embert
á
rsaid sz
á
­m
á
ra, jobb lesz­e ez
á
tal a vil
á
g? S ha
é
rzed,hogy igen a v
á
lasz, ak­kor j
ó
 
ú
ton vagy.
namzi(A kajszibarack magjaolyan anyagokat tartal­maz, melyek gy
ó
 gy
í 
tj
á
 ka r
á
 kot.)
SZERKESZT
Ő
S
É
GI
ov
á
bbra is keres
ü
nk rajzolni j
ó
ltud
ó
 /szeret
ő
 
ö
nk
é
ntest a h
í
rlev
é
lszerkeszt
é
s
é
hez.
T
T
á
mogat
ó
inknak – k
é
r
é
sre – tudunk csek­ket k
ü
ldeni.
 XVII. NY
 Á
RI
É
L
Ő
FALUTAL
 Á
LKOZ
Ó
 
Nagysz
é
kely, 2011. j
ú
lius 15­17.
z idei
É
l
ő
falu Tal
á
lkoz
ó
t aNagysz
é
kelyi K 
Ö
RTE szerve­zi.
A
2011. TAVASZ
H
í 
rlev 
é
l 88.
 
 El
ő 
 program:
A tal
á
lkoz
ó
t meg­el
ő
z
ő
h
é
t sor
á
n,
 j
ú
lius 11­15. k
ö
 z
ö
tt
el
ő
programk
é
nt 9 h
á
ztart
á
sn
á
l lehet
ő
­s
é
get biztos
í
tunk a helykeres
ő
knek
é
s gya­korlati tapasztalatokra v
á
gy
ó
knak, hogybepillant
á
st nyerjenek egy­egy csal
á
d h
é
k
ö
znapjaiba, aktu
á
lis munk
á
lataiba
ö
k
é
ntesk
é
nt, cser
é
be sz
á
ll
á
st
é
s
é
tkez
é
stbiztos
í
tunk.
 Jelentkez
 é
 si hat
á
rid
ő 
az el
ő 
 programra: j
ú
lius 4.Tervezett program: P
 é
ntek (j
ú
lius 15.)
12
ó
r
á
t
ó
l kemenc
é
s keny
é
rs
ü
t
é
s az
é
dekl
ő
d
ő
k sz
á
m
á
ra
16
ó
r
á
t
ó
l regisztr
á
ci
ó
, jelentkez
é
s av
á
laszthat
ó
programokra, sz
á
ll
á
she­lyek kijel
ö
l
é
se
Helyi k
é
zm
ű
vesek
é
s termel
ő
k v
á
s
á
ra
é
s term
é
kbemutat
ó
 ja
Esti koncert
é
s batyus vacsora
Szombat (j
ú
lius 16.)
Batyus reggeli
Bemutatkoz
á
s
13
é
s 15
ó
ra k
ö
z
ö
tt k
ö
z
ö
s eb
é
d
M
ű
helybesz
é
lget
é
sek (t
á
 jfajt
á
k, per­makult
ú
ra, iskola,
ö
nell
á
t
á
s, stb.)
Esti batyus vacsora, t
á
bort
ű
z, k
ö
z
ö
szen
é
l
é
s
Vas
á
rnap (j
ú
lius 17.)
Batyus reggeli
A Nagysz
é
kelyi K 
Ö
RTE bemutatkoz
á
­sa
13
é
s 15
ó
ra k
ö
z
ö
tt k
ö
z
ö
s eb
é
d
Helyt
ö
rt
é
neti gy
ű
 jtem
é
ny megtekin­t
é
se
é
s s
é
ta a faluban
 Fontos tudnival
ó
 k:Sz
á
ll
á
 shely
csal
á
dokn
á
l, illetve saj
á
t s
á
tor­ban lesz.
 A reggelik
 é
 s vacsor
á
 k
batyus megold
á
s
ú
aklesznek, teh
á
t mindenki hozzon mag
á
valhideg
é
lelmet, amit azt
á
n egy asztalra el­helyez
ü
nk,
é
s mindenki csillap
í
thatja
é
s
é
g
é
t a k
í
n
á
lat alapj
á
n. Veget
á
ri
á
nus eb
é
­det f 
ő
z
ü
nk mindk
é
t napon. Minden
é
tke­z
é
st k
ö
z
ö
sen fogunk lebonyol
í
tani, t
ö
bbturnusban,
í
gy lesz b
ő
ven id
ő
a k
ö
tetlenbesz
é
lget
é
sekre is.Szeretn
é
nk kiemelni, hogy sokszeretettel l
á
tjuk a gyermekes csa­l
á
dokat. Ne hagyj
á
k otthon a gyereke­ket, mert a h
é
tv
é
ge folyam
á
n t
ö
bb prog­ram is v
á
rja
ő
ket (
í
 j
á
szat, n
é
pi j
á
t
é
kok,term
é
szetismeret, kir
á
ndul
á
s stb.)!Mindenki hozzon mag
á
val h
á
l
ó
zs
á
kot, de­r
é
kaljat, ev
ő
eszk
ö
zt, t
á
ny
é
rt / csajk
á
t, po­harat / b
ö
gr
é
t, t
ö
r
ö
lk
ö
z
ő
t, eleml
á
mp
á
t, estizen
é
l
é
shez hangszert vagy
é
nekes kedvet
é
s a s
á
toroz
ó
k s
á
trat! A tiszt
á
lkod
á
shoz, mosogat
á
shoz sz
ü
ks
é
­ges k
ö
rnyezetbar
á
t szereket biztos
í
tjuk.
 A tal
á
lkoz
ó
ra a jelentkez
 é
 s hat
á
rideje: j
ú
li­us 8.
(A l
é
tsz
á
m korl
á
tozott, a jelentkez
é
­seket id
ő
rendi sorrendben fogadjuk.)Jelentkez
é
s B
ó
cs
ó
Ren
á
t
á
n
á
l a
neonata kukac freemail.hu
e­mail c
í
men vagy a
06­70­429­3843
­as telefonsz
á
mon.
 A r
 é
 szv
 é
teli d
í 
 j
a teljes h
é
tv
é
g
é
re el
ő
rel
á
hat
ó
an 2500 Ft/
ő
lesz. Sz
á
ll
á
s h
á
zbanbenti f 
ü
rd
ő
szob
á
val +500 Ft. Gyermekek­nek kedvezm
é
nyt biztos
í
tunk: 6
é
ves korigingyenes, 6­14
é
ves kor k
ö
z
ö
tt 50%. Az
é
rdekl
ő
d
ő
k sz
á
m
á
ra a fogad
ó
csal
á
dokbemutatkoz
á
s
á
t
é
s a tal
á
lkoz
ó
tov
á
bbir
é
szleteit j
ú
nius 1. ut
á
n tessz
ü
k el
é
rhet
ő
v
é
 a
www.elofaluhalozat.hu
honlapon.
 B
ó
cs
ó
Ren
á
ta Nagysz
 é
 kelyi K 
Ö
 RTE
É
L
Ő
FALU H
Í
REK
 Agosty
á
n
 Á
goston­Liget
m
ú
ltkori szenvedelmes hang
ú
kibe­sz
é
l
é
s ut
á
n, t
é
rj
ü
nk vissza a szokv
á
­nyos napi teend
ő
kh
ö
z!
A
Megt
ö
rt
é
nt a tavaszi nagytakar
í
t
á
s erd
ő
mez
ő
n, kertekben
é
s a fejekben.N
é
gyl
á
b
ú
 
ú
tit
á
rsaink tett
é
k a dolgukat:cikta b
á
r
á
nyokb
ó
l, parlagi kecsk
é
kb
ő
l
é
serdei diszn
ó
b
ó
l b
ő
s
é
ges volt a szaporulat. A nyulak valahogy visszafogottak lettek azid
é
n. (Tal
á
n a tavalyi mixomat
ó
zis poszt­traum
á
s hat
á
sa). Nem
í
gy a r
ó
k
á
k! Meg­tal
á
lt
á
k az egyetlen elmozd
í
that
ó
 
2
 
deszk
á
t a m
á
r t
ö
bb
é
ve bevehe­tetlen ny
ú
é
s ty
ú
kv
á
ron. Az ered­m
é
ny 9:0 a javukra. (De vannak
ö
tlete­ink, amit most nem szabv
á
nyos elmonda­ni.)Kertjeinkben az elvetett biomagok v
á
rj
á
ka keleszt
ő
es
ő
t
é
s a j
ó
gazd
á
t vill
á
skap
á
 j
á
­val. Az erdei iskol
á
ban is sarjad Labanc Gy
ö
gyi szellemi vet
é
se. Hasznos tud
á
sra
é
s k
ö
­z
é
pkori lep
é
nykeny
é
rre
é
hes erdei iskol
á
­sok
é
s j
á
mbor zar
á
ndokok adj
á
k egym
á
nak a sz
é
p
ü
l
ő
tanoda kilincs
é
t. Kulcs aszerves m
ű
velts
é
g, amivel nyithat
ó
a z
á
r(esetenk
é
nt
ö
rd
ö
glakat).Seg
í
t
ő
, j
ó
munkat
á
rsaink n
é
lk
ü
l nem len­ne ilyen z
ö
kken
ő
mentes a tavaszi, ny
á
releji zsong
á
s. Suba P
é
ter, vadgazda­j
ó
sz
á
igazgat
ó
, Suba G
á
bor, seg
í
t
ő
­gy
ó
gy
í
t
ó
em­ber, Bokrosn
é
Ann
á
cska, mindentud
ó
h
á
vezet
ő
n
ő
 
é
s V
á
s
á
rhelyi Bogl
á
rka, egyetemigyakornok,
á
ltal
á
nos tudom
á
nyos asszisz­tens alkotj
á
k az idei csapatot. Id
ő
nk
é
nt
ö
k
é
ntesekkel is kieg
é
sz
ü
lve. A ny
á
r kiemelt esem
é
nye lesz Vir
á
g J
á
nosaty
á
r
ó
l (1937­2007), a karizmatikus tataikapucinus szerzetes­pl
é
b
á
nosr
ó
l val
ó
meg­eml
é
kez
é
s, hal
á
l
á
nak 4.
é
vfordul
ó
 j
á
n. Sar­l
ó
s Boldogasszony
ü
nnep
é
n tervezz
ü
k elhe­lyezni jelf 
á
 j
á
t az
é
p
ü
l
ő
 
 Á
rp
á
d­kori rotundak
ö
r
ü
li ligetben. A jelf 
á
t – mint az eddigie­ket is – S
á
ra J
á
nos bar
á
tunk, a n
é
prajzitudom
á
nyok legend
á
s m
ű
vel
ő
 je
é
s gyakor­lati „
ú
 jrahasznos
í
t
ó
 ja” k
é
sz
í
ti.Rem
é
nyeink szerint tov
á
bb
é
p
ü
l a rotundais dr. Nemcsics
 Á
kos
é
s tan
í
tv
á
nyai kitart
ó
 szorgalm
á
b
ó
l. Az idei penzum a kupola,ami az egyik legnagyobb
é
p
í
t
é
szi kih
í
v
á
s…B
í
zunk benne, hogy id
é
n is megseg
í
t ben­n
ü
nket a Gondvisel
é
s,
é
s a j
ó
kedv
ű
adako­z
ó
k – akiket szeret az Isten – nem ker
ü
likel Agosty
á
nt. Nekik nemcsak a F
ö
nnval
ó
­n
á
l lesz f 
ö
ljegyezve a nev
ü
k, de mi is k
ő
bev
é
setj
ü
k azt a templom k
ö
zel
é
ben. A ny
á
r hozzon b
ő
s
é
ges
é
gi­f 
ö
ldi term
é
stMindny
á
 junknak.
Czumpf Attila
H
í
rek Krisna­v
ö
lgyb
ő
l
hideg m
á
rciust egy igazi
á
prilisk
ö
vette, aminek nyom
á
n a tavaszimunk
á
kat j
ó
l tudtuk id
ő
z
í
teni. Sz
é
pen ha­ladtunk a vet
é
sekkel, a sz
á
nt
ó
ö
ldi mun­k
á
kkal, de a tavalyi b
ő
csapad
é
knak id
é
nm
á
r a nyom
á
t se l
á
tjuk. Ez a magokra semvolt t
ú
l j
ó
hat
á
ssal. A d
é
l­balatoni k
ö
rzetaz els
ő
 
ö
t h
ó
napban szinte a legkevesebbcsapad
é
kot kapta az orsz
á
gban, ami m
é
g aszok
á
sosnak sem
é
ri el a fel
é
t. A gy
ü
m
ö
lcs­
á
k ugyan ezt m
é
g nem
é
rzik, mert nekikm
é
g van tartal
é
k, de az
é
rz
é
kenyebb l
á
gy­sz
á
r
ú
kult
ú
r
á
kat mulcsozni
é
s
ö
nt
ö
znikell.
A
 A m
á
 jusi fagy n
á
lunk is megjelent, de csaka v
ö
lgyben l
é
v
ő
di
ó
á
kat
é
rintette, m
á
sgy
ü
m
ö
lcs
ö
t megk
í
m
é
lt. Ha az asz
á
ly nemm
é
ly
ü
l ki jobban, akkor
í
g
é
retes gy
ü
m
ö
lcs­term
é
s mutatkozik. Egy kedves adom
á
nyo­z
ó
nk r
é
v
é
n t
ö
bb mint 50 mad
á
rod
ú
t (A, B,C, D + denev
é
r) helyezt
ü
nk ki az ittenigy
ü
m
ö
lcs
ö
s
ö
kben, parkokban.Tehen
é
szet
ü
nkben
á
prilisban iker bikabor­ jak sz
ü
lettek egy borzderes any
á
t
ó
l. Mind­k
é
t borj
ú
eg
é
szs
é
ges, ami ikerell
é
sn
é
l vi­szonylag ritka. J
ó
p
á
ros lesznek a j
á
rom­ban.Cseh, francia, szlov
á
k, ukr
á
n, n
é
met, sv
é
d,spanyol, olasz t
á
rsainkkal egy
ü
tt r
é
szt vet­t
ü
nk az ISKCON (a Krisna­tudat Nemzet­k
ö
zi Szervezete) eur
ó
pai farmk
ö
z
ö
ss
é
gei­nek tal
á
lkoz
ó
 j
á
n Angli
á
ban. Az ottaninagy m
ú
lt
ú
k
ö
z
ö
ss
é
g sz
é
p tehen
é
szetet ho­zott l
é
tre,
é
s
é
len j
á
rnak a teh
é
nv
é
delem,az
ö
kr
ö
s m
ű
vel
é
s n
é
pszer
ű
s
í
t
é
s
é
ben. Eb­ben a magyar k
ö
z
ö
ss
é
g is nagyot l
é
pett el
ő
­re azzal, hogy j
ú
niust
ó
l bevezett
ü
k int
é
m
é
nyeinkben, hogy a tov
á
bbiakban nemhaszn
á
lunk olyan tejet
é
s tejterm
é
ket,amely nem egy v
é
dett teh
é
n
á
llom
á
nyt
ó
lsz
á
rmazik: vagyis csak Krisna­v
ö
lgyb
ő
lsz
á
rmaz
ó
tejet haszn
á
lunk mindenhol, il­letve ahol
é
s amikor ez nem lehets
é
ges, ak­kor kiz
á
r
ó
lag veg
á
n
é
tkez
é
st folytatunk.Ezzel is szeretn
é
nk hangs
ú
lyozni, hogynem t
á
mogatjuk a tehenek, bik
á
k
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->