Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23160, 14.6.2011]

Oslobođenje [broj 23160, 14.6.2011]

Ratings: (0)|Views: 244 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
RSGeneralni {trajk nas tavljen
OSLOBO\ENJE
UTORAK
, 14. 6. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.160Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
 Sto pri jeformira ti  vlast i krenu ti ka EU
 
DANAS PRILOG
 SAD ne odustaju
od ja~e BiH
Philip Gordon,
pomo}nik ameri~ke dr`avne tajnice
4-5. strana
ZAPADNIBALKAN
Napredak, regresi ja ili stagnaci ja
Foto: AmerKAJMOVI]
VLADA NIJESLOMILA@ELJEZNI^ARE
6. strana
Borci iz RS-a obilje`ili Bitku na Su tjesci
PARTIZANI U “DVIJE BRIGADE
9. strana2-3. strana
 
OSLOBO\ENJE
utorak, 14. juni 2011. godine
U @I@I
2
Posje tacrnogorskogpremi jeraIgoraLuk{i}a
BiH i Crna Gora bezotvorenih pi tanja
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH Neboj{aRadmano vi} i ~lano viPredsje- dni{tva BiH @eljkoKom{i} i BakirIzetbe- go vi}primili su ju~erpredsjednikaVla- deCrneGoreIgoraLuk{i}a. Tokomsusreta~lano viPredsjedni{tva BiH su istaklineophodnostza jedni~kog nastupazemaljazapadnogBalkanakako bi se ubrzao put ka EU.^lano viPredsjedni{tva su kazali da BiH i CrnaGoraima judobrebilateralne odnose, ali da ekonomsketrebaunapri-  jediti. Naglasili su va`nostulaganja u inrastrukturu, posebno u putne i `elje- zni~kekomunikaci je. Premi jerLuk{i} je rekao da su BiH i CrnaGorapri jateljskezemlje, ko jeima-  judobreodnose. Naglasio je va`nostsa- radnje, te iskazaoneophodnostpotpisi-  vanjapreostalihsporazuma, ko ji su od in- teresa za objedr`ave i njiho vegra|ane. Premi jeraLuk{i}a su primili i predsje- da va ju}iVi je}aministara BiH Nikola [piri}i ederalnipremi jerNerminNik{i}. [piri} je nakonrazgo voraizja vioda izme|u BiH i CrneGorenemaotvorenih pitanjako ja bi mogla da ugro`ava jurazvoj dobrosusjedskihodnosa. “Dogo vorili smo se da do narednog zvani~nogsusretapripremimospora- zume, pri jesvega o granici, u oblastitu- rizma, ovazdu{nom i aviopre vozu, o soci jalnomosiguranju i niz drugih“, rekao  je [piri}.“Premi jeruCrneGore sam se malo  vi{eizjadao o situaci ji u ko joj se nalazi FBiH, ali smo razmi jeniliiskustva i nadam se da }e nakonovogsastankana{asara- dnjabiti i konkretni ja i bli`a. Poku{at }emoiskoristiti sve ono iz iskustvaCrne Gore{to mi kao Federaci jabudemomo- gliiskoristiti“, rekao je Nik{i}.
VIJESTI
^lano viPredsjedni{tva BiH na dana{njojposebnojsjedniciodlu~it }e ko }e od tri ponu|enakandidata i zvani~nobitimandatar za sastav  no vogVi je}aministara. Ho}e li man- datarbitikandidatkinja HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 Bor janaKri{to, kandi- dat SDP-a, SDA i HSP-a Sla voKuki}ili NSRB-a MladenIvanko vi}Li jano-  vi}, ovisit}e od toga ko }e od njihimatinaj ve}ibrojostvarenihbodo-  va u ukupnomzbiruko je}e da vati ~lano vikolekti vnog{eadr`ave- Neboj{aRadmano vi}, BakirIzetbe- go vi} i @eljkoKom{i}.
Bodo vanje
Sa vjetnik za usta vnopra vnapi- tanjapredsjeda va ju}egPredsje- dni{tva BiH BorisBuhaistakao je  ju~er za Oslobo|enjekako je Po- slo vnikomregulisano da ~lano vi kolekti vnog{eadr`aveizboroba-  vetajnimglasanjem. - S obzirom na tokako ima tri kan- didata, svaki od ~lano vaPredsje- dni{tvada vat}e ocjene - tri (za naj- boljeg), dva i jedan bod (za najlo{i jeg) ko je}e se potomzbro jiti i na taj na~in}e se do}i do na juspje{ni jeg, odnosnoonoga ko }e bitipredlo`en za mandatara. Ni jemogu}e da se ~la- no viPredsjedni{tva ne izjasne, odno- sno da presko~erangiranjepre- dlo`enihkandidata, naglasio je Buha. No, Buhaci jenikako je nu`no da se postignevisokstepensaglasnosti,  jer bi se u proti vnommoglodesiti da sav posaobudeuzaludan, ako man- datar u Predsta vni~komdomuPSBiH ne dobi jedo voljnupodr{kuposlani- ka(najmanje22, uklju~uju}i bar potre}inu iz svakogentiteta). Pismoko je je predsjeda va ju}iKo- misi je za ostvari vanjera vnopra vnos- tispolo va PDPSBiHNikoLozan~i} uputio, a ko je se odnosi na osigura-  vanjera vnopra vnezastupljenosti spolo va u uprav ljanju, procesu odlu~ivanja i predstav ljanju, s obzi- rom na to da se radi o zastupniku HDZ-a BiH i zamjenikupredsjedni- ka te stranke, mnogi su oci jenili kao njegovpoku{ajutica ja na a vorizira- njejednogkandidata- njego vestra- na~kekolegiceBor janeKri{to. Pismo je, naime, dostav ljeno Predsjedni{tvu BiH, predsjeda va-  ju}emVi je}aministara BiH, poli- ti~kimstrankamako jeu~estvu ju u predlaganjupredsjeda va ju}eg i ministaraVMBiH, teKomisi ji za pripremuizboraVMBiH.
Kad se Nikosje tispolo va
- Kao u~esnika u postupkuizbora no vogVi je}aministara BiH, pod- sje}amo vas na ob vezupo{ti vanja ovihodredbi, a posebnoodredbi ~lanka20. Zakona o ra vnopra vnosti spolo va u BiH, premako jimara vno- pra vnazastupljenostspolo vaposto-  ji u slu~ajukada je jedan od spolo va zastupljennajmanje u procentu40 postou ovimti jelima, u suprotnom posto jidiskriminaci ja. Molimo vas da uzmete u obzirna{esugesti jeima ju}i u vidu~injenicu da smo u pretho- dnomVi je}uministara BiH imalisa- modvi jezamjeniceministra, a nitije- dnu`enu na pozici jiministra, na vo- di, izme|uostalog, Lozan~i}. Predsjednik SDS-a i poslanik u Predsta vni~komdomuPSBiHMla- denBosi}istakao je ju~er za Oslo- bo|enjekakoo~eku je od ~lano va Predsjedni{tva BiH “da se ne sakri va-  ju od odgo vornosti, iza stranaka, po- liti~kihopci ja i da mandatara ne bi- ra jutajnimglasanjem“. - Po posljednjimizja vama~lano va Predsjedni{tva(Radmano vi}pod- r`avaKri{to, Kom{i}preeriraKuki}a), lako je mogu}e da vru}krompir mandatarabudepreba~en u tu|eru- ke- Parlament BiH, {to ne bi bilodo- bro, ci jeniBosi}. On pozi va~lano vePredsjedni{- tva BiH na dogo vor i konsenzus jer kandidatko jibude na taj na~inus- agla{en“prolazi, a u slu~ajupregla- sa vanja(Radmano vi}a) osu|en  je na propast“.
A. TERZI]
Danas o manda taruVM-a
MladenBosi}: Neka se ~lanovi Predsjedni{ va ne skriva u NikoLozan~i}: Sje io se da su`enezapos av jene
Odluka, ipak,u Parlamen tu
Srpskizvani~nicipozi va ju na dogo vor, ali onaj premako jem}e biti po Radmano vi}evom
ZapadniBalkan:
Napredak,
UlogaEvropskeuni je na Za- padnomBalkanubi}epro{ire- na, a ulogaSjedinjenihAme- ri~kihDr`avanastav ljena, re- kao je ju~er u Sara je vuvisoki predsta vnikme|unarodneza-  jednice u BiH ValentinInzko, tokomdrugogdanakoneren- ci jeZapadniBalkan: Napredak, regresi ja ili stagnaci ja, ko jusu organizo valiSAISCentar za transatlantskeodnose pri „Joh- nsHopkins“ uni verzitetu u  Washingtonu i Ameri~ko-bo- sanskeondaci ja.
Zagreba~keslike
Inzko je na paneluposv - e}enomsituaci ji u BiH i ulo- zime|unarodneza jednice naglasio da bi no vadr`a vna  vlast u Bosni i Hercego vini trebala da se okusira na tri podru~ja, a to su integraci je u EU i NATO, te pobolj{anje `ivotagra|ana. O svemuto- me, smatraInzko, trebala bi posto jatisaglasnost. Premanjego vimri je~ima, Uredvisokogpredsta vnika bi}eneophodan sve dok do- ma}epoliti~kesnage ne budu imalekapacitete da samostal- nopo veduzemljuka euroa- tlantskimintegraci jama. - Defniti vno, OHR }e obav - ljatisvojmandatposve}eno. Nikadne}uzabora viti ono {to sam u petakvidio u Zagrebu ljude i politi~arekako se radu-  ju kad je donesenaodluka o pri jemuHrvatske u EU. BiH }e imatihiljadukilometaragrani- ce sa EU. Zna~i, EU je ve} do-{la na vrata BiH i to je dobarsi- gnal. Isto vremeno, Sjedinjene  Ameri~keDr`ave su gla vnipar- tnerzemalja na poljusigur- nosti, kazao je Inzko. [e Jedinice za ZapadniBal- kan pri Evropskojslu`bivanj-skihposlo vaJonasJonsson  ju~er je poru~io da je Evrop-
Novadr`avnavlast u Bosni i Hercegovinitreba da se fokusira NATO, te pobolj{anje`ivotagra|ana, smatraValentinInzko
NEIZVJE SNOST Mogu}e je i da jedna en ti tetska koalici ja napra vi  ve}inu na dr`a vnomni vou s drugomen ti tetskom opozici jom, no ta bi mogu}nost, rekao je Lagumd`ija,doni jela neiz vjesnost
OHR je neophodan sve dok doma}epo i i~kesnage ne buduima ekapaci e e da samos alnopoveduzemlju
 [to pri jeform
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
utorak, 14. juni 2011. godine
3
Predsjedni{ tvo BiH Nik{i}- YousefiNo vi}- Bandarin RoderickMoore
Danas kandidat za manda tara
Predsjedni{tvo BiH danas}e odr`atihitnu sjednicu na ko joj bi trebalo da imenu jekan- didata za predsjeda va ju}egVi je}aminista- ra BiH, rekao je za Srnu\or|eLatino vi}, sa-  vjetnikpredsjeda va ju}egPredsjedni{tva BiH Neboj{eRadmano vi}a. Kandidati su Bor ja- naKri{to, Sla voKuki} i MladenIvanko vi}Li-  jano vi}. Premanjego vimri je~ima, Predsje- dni{tvo BiH }e, nakontajnogglasanja po pre- ferenci jalnomsistemu, doni jetipisanuodlu- ku sa imenomkandidatako ji je dobionaj vi- {ebodo va i dosta viti je na pot vrduKomisi ji za izbor i imeno vanjeVi je}aministara BiH Predsta vni~kogdomaParlamenta BiH.
Zapelo u@eljeznicama FBiH
Premi jerFBiHNerminNik{i} i amba- sador IRIran u BiH ju~er surazgo vara- li o unapre|enjuodnosadvi juzemalja, a osobito o ja~anjupri vrednesaradnje. U tom kontek stu, Yousefije ukazao na nekolikovri jednihpro jekatako je je nje- go vazemljavoljnarealizirati u BiH. Me|unjima je i in vestiranjesto miliona eura u pro jektrazvitka`eljeznica u FBiH. O ovome je potpisan i memoran- dum o razumi je vanju sa @eljeznicama FBiH, ali realizaci ja jo{ ni jepo~ela. Sto- ga}e VladaFBiHod @eljeznicazatra`iti cjelo vituinformaci ju.
Kul tura doprinos di jalogu u regionu
Ministarci vilnihposlo va BiH Sredo jeNo-  vi}razgo varao jes pomo}nikom za kultu- rugeneralnogdirektoraUNESCO-a Fran- ceskomBandarinom. Oci jenjenoje da oblastkulturesna`nodoprinosiuna- pre|enjusaradnje i uspostav ljanjudi jalo- ga u regionu. “Na{e je mi{ljenje da sva me|- unarodnasaradnja u oblastikulturetreba da se odvi ja uz posredo vanjeMinistarstva ci vilnihposlo va. Ne ospora vamoulogu drugihinstituci jako jedjelu ju u ovojoblas- ti, ali smatramo da pro jekti na dr`a vnomni-  voumora jubitirealizo vani u saradnji s Mi- nistarstvom“, rekao je No vi}.
Podr{kapar tnerstvu s BiH
Prvizamjenikvisokogpredsta vnika u BiH RoderickMooreizja vio je da u me|unarodnoj za jedniciposto jisaglasnost da BiH bude ~v rst dio regionalnogevropskogokvira i da postanenormalanpartner u trgo vini. “Inte- reszemalja EU i Sje verneAmerikejeste da BiH uspi je u tranzici ji. Pri vreda ove zemlje ima prednost u proizvodnjienergi je sa hidropo- tenci jalima i termalnimvodama, a tu je i ek - sploataci jadrveta“, rekao je on za Euroblic. Moore je istakao da se politi~kikriterij ne mo`e odvo jiti od ekonomi je, a BiH ima nekoliko ekonomskihpitanjako ja, kao i sve zemlje u procesupribli`avanja EU, mora da ri je{i.
U @I@I
skauni jaspremnaosna`itisvojanga`man u BiH.- Mi smo spremni da osna`imona{ anga`manov dje, ali `elimovi- djetispremnostvlade da donosi odlukekako bi BiH napredo vala u EU. To o~eku ju i gra|ani ove ze-mlje, s obzirom na progresdrugih dr`ava. EU `elividjetiformiranje  vladeko ja}e bitispremnadono- sitiodluke za ubrzanjezemlje na njezinomputu ka EU, kazao je Jonsson, doda{i da je konstrukti-  vanpoliti~kidi jalogunutarBosne i Hercego vineneophodan. Na konferenci ji je ju~ergo vo- rio i liderSoci jaldemokratske parti je BiH ZlatkoLagumd`ija, ko ji je, uz ostalo, naglasiokako posto jinekolikoscenari ja po ko jim se mo`edo}i do formira- njaVi je}aministara. Jedan je da entitetskeve}ine formira juVi je}eministara ili da se, premadrugomscenari ju, napra vitakozvanavelikakoali- ci ja. Mogu}e je i da jednaenti- tetskakoalici janapra vive}inu na dr`a vnomni vou s drugom entitetskomopozici jom, no ta bi mogu}nost, rekao je Lagum- d`ija, doni jelaneiz vjesnost. - Nara vno, posto ji i mo- gu}nostkontinuitetatehni~ke  vlade do daljnjeg, rekao je La- gumd`ija, te istakao i teoretsku mogu}nostsukoba u slu~aju naru{a vanjaDejtonskogspora- zuma, u ko ju on ne vjeru je. PotpredsjednikHrvatskede- mokratskeza jednice1990 Mar- tinRagu`tako|er je bio jedan od panelista na konferenci ji. On je upozorio da u BiH desetmjese- cinakonizboranema ni izgleda za formiranjedr`a vnevlade. - Ne posto je~ak ni ozbiljnina- pori. BiH 16 godinanakonDayto- na ne da stagnira, ve}se naziru i znako viregresi je. Potrebni su nam no vikoncepti i no vipoliti~ki ambi jent. Stranke su fokusirane ugla vnom na uskostrana~keinte- rese i potrebna nam je istinska, partnerskasuradnja s me|unaro- dnomza jednicom da bismoiza- {li iz ove dubokekrize, kazao je Ragu`, dodav {i da je nemogu}e da BiH u|e u EU i NATO, a da os-tanepodi jeljenodru{tvo.
Nazadak 
Politi~kianaliti~arKurtBassu- ener je, go vore}i na konferenci-  ji, naglasio i da posto jivelikapo- di jeljenost u me|unarodnojza-  jednici po pitanjustrate{kog pristupa BiH. Bassuener je pod- sjetio na ocjenuameri~kogpot- predsjednikaJosephaBidena, datupri jedvi jegodineprilikom njego veposjeteSara je vu, da je Bosna i Hercego vina u nazatku. - Ha vierSolana je rekao da idemonapri jed. Jesu li gledali u istuzemlju?, pita se Bassuener, doda ju}i da posto jirazumi je va- nje oko togagdjeBosna i Herce- go vinatreba i}i, ali ne i o tome {ta je za to potrebno.U~esnicikonferenci jesaglasni su da ~lanstvo BiH u EU nemaalternati vu, ali da je preddo- ma}imsubjektima jo{ mnogo poslakako bi se taj ciljostvario. Konferenci jaZapadniBalkan: Napredak, stagnaci ja ili regresi-  janasta vit}e sa radom i danas, a tra jat}e do 15. juna.
J. F.
regresi ja ili stagnaci ja
   F   o   t   o  :   A .   K   A   J   M   O   V   I    ]
na tri podru~ja, a to su integraci je u EU i
Saradnjadr`ava u regionu sa Evropskomuni jom i SAD-omdobrofunkcionira, ali me|uso- bna je na minimalnomni vou, oci jenio je koordinator za sara- dnju u jugoisto~nojEvropiEr- hardBusek, tokompanelapo- sve}enogregionalnompomi- renju i saradnji. Odre|eninapredak je zabi- lje`en u slobodnojtrgo vini, ener- getskomsektoru, borbiprotiv  kriminala. Me|utim,i dalje se svakazemljaba visamasobom. Busek je rekao da za to ne `elikri-  vitiVi je}e za regionalnusaradnju (RCC), negozemlje jer ni jedo-  voljnou~injeno na tom planu. - Ovajregionmorakrenuti napri jed. Nemojte~ekatipotica-  je iz Bruxellesa. Moratesami to u~initi. Ov dje ima vi{emo- gu}nostinego{to ih vi ostvaru-  jete. Isto se odnosi i na eko- nomskirazvoj i biznis. Ako ne pripremateregi ju kao teren za poslo vanje, ne}euspjeti, jer po- slo vnaza jednica ne posmatra malusliku, malo BiH, ma loKo- so vo, negocjelokupnuregi ju. Potrebna je strategi ja i strate{ki pristup. Mi smo uvjereni da }e iz regionalnesaradnjedo}i i pomi- renje. Ako sara|ujete na poslo-  vnomplanu, na soci jalnimpo- slo vima, pozna jetejednidruge, onda}e do}i i do pomirenja, sa- svimsigurno, kazao je Busek. I crnogorskipremi jerIgorLu- k{i}naglasio je da se kona~no stvarimora jupokrenuti u prav - cuko ji}e bitikoristan za sve gra|ane u regionu. Ipak, onda- nas sa vi{eoptimizmagleda na evropskubudu}nostZapadnog Balkananego{to je to bilopo~et- komgodine.U panelu, ko jim je moderirao DanielSerwer iz SAIS-a, u~estvo-  vali su iministarvanjskihposlo-  va BiH SvenAlkalaj, ministar  vanjskihposlo vaKoso vaEn ver Hoxhaj, nekada{njiministar  vanjskihposlo vaSrbi jeGoran Svilano vi}, ministarobrazo vanja i nauke KS-aEmirSuljagi}, sa vje- tnicapredsjednikaHrvatskeRo- manaVlahutin, zamjenikpod- sekretara za evropska i EU pita- nja pri MVP-uTurskeAyseSez-gin, Du{anJanji}(Forum za etni~keodnoseBeograd), Nata- {aKandi}(Fond za humanitar- nopra vo)...Na Fakultetupoliti~kihnauka sino} je odr`ana i paneldiskusi-  ja o medi jima. ModeratorSlobo- dankaDeki} i panelistime|u ko jima su biliDunjaMi jato vi}, KemalKurspahi}, GordanaIgri}, SamraLu~kin, RemziLani, Tanya Sakzewski, VildanaSelimbego-  vi}, Dinka@ivalj su go vorili o si- tuaci ji o medi jimatra`e}iodgo-  vorkakodemokratizaci jomme- dijskescene BiH mo`enapra vi- tiiskorak ka euroatlantskiminte- graci jama.
Dl. O.
 ra tivlast i krenu ti ka EU
Foto: D. TORCHE
Premalo saradnje u regi ji

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
alispahic1970 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->