Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22740, 20.4.2010]

Oslobođenje [broj 22740, 20.4.2010]

Ratings: (0)|Views: 258 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
 Sas tanakVladeFBiH i bora~kihudru`enjaVlada RS-a nalo`ilaInsti tu tu za is tra`ivanje ra tnih zlo~ina
Neiz vjesna podr{ka Doma naroda FBiH pripa janju Olo va Kan tonu Sara je vo
Gru jicaSpaso vi},
ambasadorSrbi je u BiH
OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
UTORAK, 20. 4. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.740Cijena: 1 KM/6 KN
 
 VI ŠE OD
 35.000
 VRI JEDNIH NAGRADA
VI[E INFORMACIJANA
15. STRANI
Tadi}a u Sara je vo
nikoni je ni zvao
5. strana
 SahranjenRasimDeli}, komandantArmi jeRBiH
Ispra}aj uz naj ve}e
 vojne po~as ti
 Silajd`i}:
Ne smi jemodozvoliti da se povu~elini jajednakosti izme|uagresora i `rtve
3. strana2. strana4. strana
Re vizi ja iz vje{ta ja o  Srebrenici Ispunjeniuvje ti zaUs ta vni sud
Foto: Amer KAJMOVI]
Prego vori propali,su trapro tes ti
8. strana
 
OSLOBO\ENJE
utorak, 20. april 2010. godine
U @I@I
2
MVPBiHMarcoMan to vanelli
Izmi{ljeni odgo vori
Ministarstvovanjskihposlo va BiH ju~er  jesaop}ilo da je dne vnilistEuroBlicobja-  viointer vju s ministromvanjskihposlo va BiH SvenomAlkala jem pod nazi vom"Srbi-  ja se me{a u unutra{njestvari BiH", koris- te}iizmi{ljeneodgo vore. EuroBlic se, po osno vuprethodnogdogo vora sa MVP-om BiH, oba vezao da }e inter vjubitiobjav ljen u nepromi jenjenomobliku. Tako je postav - ljenopitanje i na njega dat odgo vor uime  Alkala ja, adi jelo viinter vjua su u potpunos- tiizmi{ljeni, kao npr. "izja va" Alkala ja da se "Srbi jame{a u unutra{njestvari BiH" te da "Alkalajodnose sa Srbi jomocenju je kao naj- problemati~ni je”, {to ministarAlkalajni jere- kao, saop{teno je iz MVP-a.
Pohvale FBiH
Svjetskabanka je deiniti vnozado vo- ljnatime{to je ParlamentFBiHneda vno odobriozna~ajnozakonodav stvo za re- ormusoci jalnih i bora~kihprograma. Taj zakonskiokvir}e omogu}itiFBiH da progresi vnou~iniprogramesoci jalne i bora~keza{titepra vi~ni jim i inansijski odr`ivi jim, izja vio je direktorUreda Svjetskebanke u BiH MarcoManto va- nelli. U razgo voru za Fenupodsjetio je da se sli~anprocesodvi ja i u RS-u i dasu to zaistareormeko je se pro vode u ci-  jelojzemlji. Zato je, kazao je Manto va- nelliOdbordirektora SB-a 8. aprilamo- gaoodobritiinansiranje za pru`anjepo- dr{ke BiH za ove reorme.
VIJESTI
 VladaRepublikeSrpske na posebnojsjedniciodr`anoj  ju~er u BanjojLuciusvo jila je zaklju~akko jim je oba vezala Centar za istra`ivanjeratnih zlo~ina RS-a dapro vedeno-  voistra`ivanje o stradanju u Srebrenici od 1992. do 1995. Premi jer RS-aMiloradDo- dikizja vio je kako jeinici jati-  vaVlade RS-arezultat"niza dokazako jioprav danodo-  vode u sumnjuta~nostiz vje- {ta jaVladineKomisi je za is- tra`ivanjedoga|aja u Srebre- nici i oko nje u julu1995. ko-  ji je za vr{en2004, a u ko jem jekonstato vano da je u Srebre- nicinestalo7.800 lica".
Ta~nostanje
"Vlada ne negira~injenicu da se u Srebrenicidesio zlo~in, ali zbogpritisaka i pri jetnjiko jima su ~lano vi Komisi jetokomsvograda biliizlo`eni od tada{njegvi- sokogpredsta vnikaPaddya  Ashdowna, Komisi jani je moglaraditiobjekti vno i ni-  jeut vrdilata~nostanje o bro ju`rta vastradalih u julu 1995. godine", izja vio je Do- dik. Iz tih razloga, dodao je premi jer RS-a, Vlada RS-a svo jimzaklju~cimaopredi je- lila se i za pro vo|enjeistra- ge o okolnostima pod ko jima su radili~lano viKomisi je. Premanjego vimri je~ima,  Vlada RS-akonstato vala je da na spiskuKomisi je"ima niz neta~nihpodataka o bro-  ju`rta va, {to je proizvelo niz manipulaci ja{tetnih po RS". "Uz to", istakao je Dodik, "u prilogovimdokazima ide i izja vadirektoraIstra`iva~ko- dokumentacionogcentra iz Sara je vaMirsadaToka~e, ko-  jitvrdi da na spisku ima 500 li-cako ja su i danas`iva", da jeRS ut vrdio da se "me|usahra- njenima u Poto~arimanalazi iz 75 pripadnikaArmi je BiH ko ji su rani jepoginuli, te da uvidi u bira~kespisko ve za Srebrenicupokazu ju da je u njihupisao900 licako ja se  vode kao ubi jena ili nestala". "Vlada ne pre judicira da je u Srebrenicinastradalomanje lica od bro jako je je ut vrdila Komisi ja, mo`da ih je vi{e, ali to trebadefniti vnout vrdi- ti", naglasio je premi jer RS-a.
 Slu~ajPali}
Odgo vornost za, kako je na-  veo, manipulaci je u vezisa bro jemstradalih u Srebreni- ci u julu1995. godine, snosi i Institut za tra`enjenestalih u BiH, ~iji su po jedini~lano vi zloupotreblja valisvojpolo`aj. „Dokaz za to je slu~ajAv dePali}a. Imali smo konstante napade na RS da skri vapodat- ke o mjestugdje se nalazepos- mrtniostaciPali}a, a te po- datke su znali i od ja vnostiskri-  valiInstitut za tra`enjenestalih i vlastiFederaci je BiH“, rekao je Dodik, ko ji je pozvao i vlasti FBiH i udru`enja`rta vanesta- lih da otkri juistinu o doga|aji- ma u Srebrenici, a "pra vosudne organe da procesuira ju sve od- go vorne za po~injenezlo~ine".
G. KATANA
Vlada RS-analo`ilaInsti tu tu zal is tra`ivanjera tnihzlo~inal
Re vizi jaiz vje{ta ja o Srebrenici
Komisi jaVladeRepublikeSrpskezbog pritisaka i ucjenaPaddyaAshdownani je moglaraditiobjekti vno, tvrdiMiloradDodik
Ko{arac ubi je|en: Broj neta~an
Sta{aKo{arac, predsje- dnikKomisi jeVlade RS-a za istra`ivanjeratnih zlo~ina i tra`enjenestalih,tako|er je ubi je|en da jebroj`rta vako je je ut vrdi- laKomisi ja za istra`ivanje doga|aja u Srebrenicine- ta~an. „Do voljno je uzeti podatkeCi vilneza{tite Srebrenice iz 1995. godine, premako jima je u tom gradu`ivio36.051 gra|a-nin i podatak da ih je u ju- lu te istegodine u Tuzlu iza{lo35 hiljada pa da se u sumnjudo vedebroj`rtva“, zaklju~io je Ko{arac.
Dodik: Utvr|enine a~nipodaci
U BiH jo{ima 1,1 milionosobako je se nisuvratile svo jimdomo vima
DelegatiDomanarodaParlamen- ta BiH na ju~era{njojsjedniciusvo-  jili su principere vidiranestrategi je BiH za pro vo|enjeaneksa VII Dej- tonskogmiro vnogsporazuma. Kako je istakaoSaetHalilo vi}, mi- nistar za izbjeglice i raseljeneosobe BiH, strategi jom je defniranokvir- niplanpo vratka za period od 2009. do 2014. godine, te konceptnakna- de{tete za osobe~ijaimo vina ne mo`ebitivra}enaizbjeglicama i raseljenimosobama u smislupripa- da ju}ihpra va iz aneksa VII.
Etni~ko i en ti tetsko
Naj ve}enezado voljstvorealizaci-  jompo vratkaizni jeli su izaslanici iz Klubahrvatskognaroda u Domuna- roda. Tako je izaslanik Ivo MiroJo-  vi}(HDZBiH) istakaokako su Hrva- tipo vratnicidobilisvega1,9 posto od ukupnihsredsta vanami jenjenih za realizaci jupo vratka. - Na podru~ju od Broda do Der-  vente i Dobo ja, kao i u doliniNere- tvice od po 40 kilometara je prostor ko ji je opusto{en i u ko jemnema Hrvatako ji su tu rani je`i vjeli, ista- kao je Jo vi}.IzaslanikBo`oRa ji} (HDZ 1990) bio je jo{ o{tri jina vode}ikakopros- torbosanskePosa vinekako od Bro- da do Dobo ja, tako i od Broda do Ora- {ja, ali i doliniNeretveli~e na "mje- se~evupo vr{inugdje su jedinistano-  vnicimine", dok je njegovstrana~ki kolegaBo`oLjubi}oci jenio"po- ra`ava ju}om i sramotnom~injenicu da u zemlji jo{ima 2.700 obiteljiko-  ji`ive u kolekti vnimcentrima". - Jo{ imamo1,1 milionosobako-  je se nisuvratilesvo jimdomo vima. No, i od onogbro jaosobako je su se  vratile, njih1.025.000, ~ak 72 posto odnosi se na FBiH. Od tog bro jasve- ga8,5 postoodnosi se na Hrvateko-  ji su se vratili u RS. Da se u taj enti- tetvratila bar polo vina od pri jeratnih 250.000 Hrvata, sadabismo u Domu narodaimali bar jednog, a u Zastu- pni~komdomunajmanje dva zas- tupnika. Do{lo bi i do druga~ije zastupljenostipredsta vnikaSrba u FBiH, ali i Bo{njaka u RS-u. Time bi se anuliralostanjeko jeimamo da je entitetskoglasanjepostalozapra vo etni~ko, na veo je Ljubi}.Burno je reagiraladelegatAlma ^oloko ja je na velakako}e podr`ati samopo vratak, ali ne i ostanak- jer  je Slobodan[arabaizraziorezer vu spramstrategi je te oci jeniokako bi se trebalauvesti i kategori janakna- de{tete za uni{tenu i o{te}enuimo-  vinu. Ovo je, na vodi[araba,i sta  Asoci jaci jeizbjeglih i raseljenih i po vratnika RS-a.
 Svi odgo vorni
Predsjeda va ju}iDomanaroda SulejmanTihi}naglasio je da su "svi manje ili vi{eodgo vorni za po vratak, te da je on va`an za dr`avu BiH". Pot-crtao je kakoposto jipoliti~kikonsen- zus za kreditnozadu`enje za poticaj po vratku od 500 miliona KM.
A. TERZI]
Dom narodaParlamen ta BiH prihva tiostra tegi jupo vratka
2.700 obi e jijo{ `ivi u ko ektivnimcen rima
Osta je limitirano politi~ko ogla{avanje
DelegatiDomanarodausvo-  jili su na ju~era{njojposebnoj sjedniciu drugom~itanjuiz- mjene i dopuneIzbornogzako- na BiH kako bi njego veodredbe moglestupiti na snagupri je6. ma ja, kada}e Centralnaizbor- nakomisi jaobja vitidatum odr`avanja– raspisi vanjaop}ih izbora u BiH.Usta vnopra vnakomisi ja, a i Dom prihvatili su amandmane ko jim se poni{ta va jurani jarje- {enjaInterresorneradnegrupe za izmjene i dopune tog zakon- skogakta, a ko jimosta ju na sna- zirani jeodredbeko jim se za pri vatneelek tronskemedi je u perioduizbornekampanje od 30 danapla}enopoliti~koogla- {a vanjelimitira na 60 minuta sedmi~no, a u ja vnimemiteri- ma na 30 minutasedmi~no.
Hrva ti najmanje
zado voljni
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
utorak, 20. april 2010. godine
3
Milenko[ego Kuzmano vi}- Tatham Ili jaJuri{i}Ashton- Dodik 
Prekr{en zakon
Re vizorskiiz vje{ta ji o poslo vanjuinsti- tuci ja BiH ra|eni su radipokretanjaod- go vornostionihko jinisupo{ti valiprepo- rukere vizora, ko ji su kr{ilizakone i ko ji pra vepropuste i lo{egazdu juja vnim nov cem, ali ni{ta od togani jeura|eno, izja vio je gla vnire vizor BiH Milenko[e- go. "Ukazi vali smo na kr{enjazakona i normalno bi bilo da {e instituci je u ko joj  je to uo~enopokrenepitanjeinternedis- ciplinskeodgo vornosti i sankcioni{eod- go vorneko ji su pra vili te propuste. To se ni jedesilo", rekao je [ego. On je dodao da posto ji i kri vi~naodgo vornost i da bi or- ganigonjenja, istra`niorgani i tu`ila{tva tako|ertrebalo da radesvojposao.
Neodgo voran odnos
 AmbasadorVelikeBritani je u BiH Mic- haelTathamizrazio je `aljenje{to poli- ti~kestranke u BiH nisuuspjeleposti}i sporazum o odluciEvropskogsuda za ljudskapra va, {to ne {aljedobruporuku o ozbiljnosti i odgo vornosti BiH prema me|unarodnimoba vezama. Tatham je o ovom i drugimpitanjimaju~errazgo va- rao s predsjednikom RS-a RajkomKu- zmano vi}em, ko ji je, kako je saop}eno iz njego vogkabineta, pono vioopredi jelje- nostpredsta vnika RS-a da implementi- ra juodlukuEvropskogsuda u slu~ajuSej- di} i Finci i upozorio da ova odlukani je pro vedenazbognerealnihsta vo va i zah- tje va iz FBiH.
Nema novcaza odbranu
 Apelacionisud u Beograduzakazao je za 21, 22. i 23. aprilja vnuraspra vu u pre- dmetuIli jaJuri{i}. Pou~enineproesi- onalnimpona{anjemSuda, Fondaci ja Istina, prav da, pomirenjeTuzlavr{it}e monitoringraspra ve s jo{ nekolikostra- nihne vladinih i vladinihpredsta vnika. Zbogte{kefnansijskesituaci je u ko joj se nalazi ova ondaci ja, monitoring, a i sama odbranaJuri{i}abili su upitni. Zahvalju-  ju}idonaci jijednetuzlanskefrme od 1.000 KM, bi}eomogu}enotrodne vnopri- sustvopredsta vnika ove ondaci jeja vnoj raspra vi o `albiJuri{i}a.
 Sli jedi odgo vor Bruxellesa
 Visokipredsta vnikEvropskeuni je za spoljnupolitiku i bezbjednostCatherine  Ashtonpot vrdila je da je dobilapismoko-  je joj je uputiopremi jerRepublikeSrpske MiloradDodik. "Pismo je stiglo i mi pri- premamoodgo vor. Odgo vor}e bitiubrzo gotov, a za sada ne moguni{ta da komen- tari{em", rekla je Ashton, prenosiSrna. Dodik je u pismukategori~kiodbacio tvrdnje iz njenogiz vje{ta jaSa vjetubez- bjednosti UN-a da RS kr{iDejtonskispo- razum, ne po{tu jeUstav BiH, odbacu ju}i kao neta~nena vode da Vlada RS-aspo- minjemogu}nostotcjepljenja.
U @I@I
U Sara je vu je ju~erposli je- podne, na {ehidskommezar ju Ko va~i, umirengeneralRasim Deli}, prvikomandantGene- ral{tabaArmi jeRepublikeBosne i Hercego vine. Njego vojd`ena- zi, opro{ta ju s njim, prisustvo va- lo je nekolikohiljadagra|ana i suboraca iz ci jele BiH. Svako od njihimao je, kakore~ereisu-l-ulemaMustaaeendi jaCe- ri}, ko ji je imamiod`enazu, svoj razlog da do|e.
Tuga i ponos
- Ov dje smo i zato da sevidi kakotuguznamo s ponosom nositi, da se vidikakoznamo pra vitirazlikuizme|uistine i la`i, izme|uprav de i zuluma. Oni ko ji su svoj`ivotposi jali na poljuistine i prav de, oni nisu mrtvi! @ivi su! To je dobroznaoRasimDeli}ko ji seni jebo jaois- tine, ko ji je vjero vao u prav du. Bio je to komandantko ji je u ti- {inivoliosvo juzemlju i svoj narod, ko ji je znao da sedobro sjeme u bosanskojzemljine}e osu{iti ni umri jeti, kao {to se ne}eosu{itini na{esje}anje na sve bosanske{ehide i nikada ne}eumri jetina{avolja da `ivi- mo u slobodi, sa istinom u srcu i s prav domu du{i, rekao je, me|uostalim, reisu-l-ulema Mustaaeendi jaCeri}opra{ta-  ju}i se od generalaDeli}a, ~ijoj  je d`enazi, poredvelikogbro ja zvani~nika, prisustvo vao i Haris Silajd`i}, predsjeda va ju}iPred- sjedni{tva BiH.Pri jed`enaze,u Domu Oru`anihsnaga BiHodr`ana jekomemoraci ja i odanaposlje- dnjapo~astgeneraluDeli}u, ko ji je u petak, 16. aprila, premi- nuo uSara je vu, u61. godini. U svomopro{tajnomgo voru, Si- lajd`i} je podsjetiokako je gene- ralDeli}preminuo dan nakon obilje`avanjagodi{njiceArmi je Republike BiH. - GeneralDeli} se ni jeborio samo za svo june vinost! Borio se za prav du! Mi ko ji smo ostali ne smi jemodozvoliti da se po vu~e lini jajednakostiizme|uagreso- ra i `rtve, rekao je Silajd`i}, alu- dira ju}i na borbugeneralaDe- li}ada svo june vinostdoka`eu Haagu. Podsjetimo, generalDe- li} je nepra vomo}noosu|en na tri godinezatvorazbog"okru- tnogpostupanja kao prekr{a ja pra vila i obi~ajarato vanja". O liku i djelugeneralaDeli}a go vorio je i njegovkolega, gene- ralMustaaPolutak, predsje- dnikUdru`enja za za{titute- ko vinarata. On ga je, rekao je, posljednji put vidio14. aprila, na mezar juKo va~i.
^eki} i nako vanj
- Pitao sam ga kako je. Dobro sam, rekao je. Uvi jek je takoodgo-  varao. A bio je poti{ten tog dana, rekao je generalPolutakpodsjeti- {ikako je Deli}tokomrata, "priti- snut s jednestranepolitikom, s drugeopradanimzahtje vima boraca", mirnorje{a vaoprobleme. Na doprinosgeneralaDeli}a, nositeljaOrdenaslobode, u iz- gradnjiArmi jeRBiH, Vojske FBiH i OSBiH, podsjetio je Sel- moCikoti}, ministarodbrane BiH, a u ime bora~kihorganiza- ci ja od rahmetliDeli}aoprostio se IzetGani}, predsjednikOrga- nizaci je{ehidskih i porodica poginulihboraca. Nakonkomemoraci jetabuts ti-  jelomgeneralaDeli}apre vezen je ObalomKulinabana, poredVi-  je}nice,do {ehidskogmezar ja Ko va~i. U DomuOru`anihsnaga BiH ju~er je od de vet do 19 satibi- laotvorena i knjiga`alosti.
A. BE^IROVI]
 SahranjenRasimDeli}, komandantArmi jeRBiH
Ispra}aj uz naj ve}e
 vojnepo~as ti
 Silajd`i}:
Ne smi jemodozvoliti da se po vu~elini ja  jednakostiizme|u agresora i `rtve
Ishitrene in formaci je
GeneralRasimDeli}ni je, kako su medi jinago vje{ta vali, sa- hranjen u bliziniAli jeIzetbego vi}a, prvogpredsjednikaRBiH, nego na samomulazu na mezar jeKo va~i. Evo i za{to. - Nekoiz Organizacionogodboraje ishitrenorekaokako}e bi- tisahranjen do rahmetliIzetbego vi}a, a medi jipreni jeli. Zvani~na odlukaOrganizacionogodbora za pripremud`enazegenerala Deli}abila je da se on sahrani na mezar juKo va~i. Za jedno s ar- hitektom smo oti{li na Ko va~e i vidjeli da je mjesto na ko jem je Deli}sahranjensasvimodgo vara ju}e. Vremenom, na tom }e se mjestupodi}i i turbe, objasnio je generalPolutak.
Foto: A.KAJMOVI]

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->