Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ugovor o Angazovanju Ugostiteljskih Kapaciteta Ugovor o Alotmanu-http://www.knjigovodstvena-agencija.rs

Ugovor o Angazovanju Ugostiteljskih Kapaciteta Ugovor o Alotmanu-http://www.knjigovodstvena-agencija.rs

Ratings: (0)|Views: 671 |Likes:
Published by agencijalibris7041
Ugovor o Angazovanju Ugostiteljskih Kapaciteta Ugovor o Alotmanu
Ugovor o Angazovanju Ugostiteljskih Kapaciteta Ugovor o Alotmanu

More info:

Published by: agencijalibris7041 on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

 
 
Knjigovodstvena agencija Libris : Kontakt 065/514-53-53 : http://www.knjigovodstvena-agencija.rs
Уговор о ангажовању угоститељских капацитета
 
закључен __________ године, у _____________, између
 
1. Привредног друштва за пружање хотелско
-
угоститељских услуга _______________, из ______________, ул. _____________ бр. ___ (удаљем тексту: Угоститељ), које заступа ___________________, и
 
2. Туристичке агенције ______________, из __________________, ул. _______________ бр. __ (у даљем тексту: Агенција), коју заступа
 ____________________
 
Предмет уговора
 
Члан 1.
 
Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет уговора ангажовањесмештајних капацитета Угоститеља у Хотелу _____________ у _____________од стране Агенције у периоду од 1. јуна до 30. септембра _____ године.
 
Смештајни капацитети и пансионске услуге
 
Члан 2.
 
Угоститељ се обавезује да Агенцији у циљу обезбеђења смештајнихкапацитета, у периоду из члана 1. уговора, стави на располагање ____лежајева, и то:
 
а)
 
 ____ (____________) лежајева у ____ (____________)двокреветних соба;
 
 
 
Knjigovodstvena agencija Libris : Kontakt 065/514-53-53 : http://www.knjigovodstvena-agencija.rs
б)
 
 ____ (____________) лежајева у ____ (____________)трокреветних соба.
 
ц)
 
 ____ (____________) лежајева у ____
(____________)
четворокреветних соба.
 
Све собе из става 1. овог члана имају купатила са туш кабином и W
C-
оми терасе.
 
Угоститељ се обавезује да у објекту хотела из члана 1. уговора сместигосте Агенције и пружи им поред услуга смештаја услуге пансиона (ПА)
,
полупансиона (ПП) и ноћења са доручком (НД).
 
Угоститељ је дужан да гостима Агенције пружи уговорене услуге подидентичним условима и да идентичан начин као што их пружа и лицимаса којима непосредно закључује уговор о пружању угоститељскихуслуга.
 
Гаранција попуне капацитета
 
Члан 3.
 
Агенција се обавезује да користи у потпуности уговорене капацитете иодриче се права на потпуни или термински отказ уговора.
 
Ако Агенција у уговореном периоду не користи капацитете које јојУгоститељ ставља на располагање сматраће се да је уговорила смештај ипансионске услуге на бази пуног пансиона па је дужна да за свакинеискоришћени пансион Угоститељу плати накнаду у висини пунеуговорене цене, а према Ценовнику Угоститеља.
 
Накнада за неискоришћене услуге обрачунаће се за сваки данкоришћења са укупним стањем на последњи дан у текућем месецу.
 
Цене пансионских услуга
 
Члан 4.
 
Цене пансионских услуга утврђене су Ценовником усвојеним од странеуправног одбора Угоститеља, који чини саставни део уговора.
 
У цену пансиона и полупансиона укључена је боравишна такса, такса запријаву и приступ на хотелски базен.
 
У цену ноћења са доручком укључена је само такса за пријаву.
 
 
 
Knjigovodstvena agencija Libris : Kontakt 065/514-53-53 : http://www.knjigovodstvena-agencija.rs
Ценовником из става 1. овог члана уредиће се и цене:
 
а)
 
коришћења додатног помоћног лежаја у двокреветној итрокреветној соби;
 
б)
 
коришћења двокреветне, трокреветне или четворокреветне собекао једнокреветне, двокреветне или трокреветне собе;
 
ц)
 
коришћења смештајних и других пансионских услуга од странедеце.
 
Ваучер
 
Члан 5.
 
Агенција је дужна да лицима која упућује на основу овог уговора у хотелиз члана 1. уговора изда посебну потврду (ваучер), која гласи на имегоста и није преносива.
 
Стање букинга
 
Члан 6.
 
Агенција је обавезна да Угоститељу доставља податке о извршенимпријавама гостију за боравак у туристичком објекту из члана 1. уговора(стање букинга) и то:
 
а)
 
прво стање –
 
најкасније до ___________ године;
 
б)
 
наредна стања –
 
сваких месец дана почев од __________ закључноса ___________ године.
 
Ако Агенција не достави у уговореним роковима податке о извршенимпријавама, Угоститељ има право да одустане од уговора без било каквеобавезе према Агенцији.
 
Обавеза и начини плаћања
 
Члан 7.
 
Агенција се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана закључењауговора Угоститељу уплати аванс у износу од _______ (___
 __________)
динара.
 
Ако Агенција не уплати аванс у року из претходног става Угоститељ имаправо да:
 
а)
 
откаже уговор без обавезе обештећења Агенције, или
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->