Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službene novine FBiH [godina 18, broj 36; 13.6.2011]

Službene novine FBiH [godina 18, broj 36; 13.6.2011]

Ratings: (0)|Views: 259 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

 
VLADA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE
786
Naosnovu~lana19.stav2.ZakonaoVladiFederacijeBosneiHercegovine("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.1/94,8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 9. stav 1. Uredbe o vr{enjuovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednimdru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07,74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09,46/09, 52/09 i 3/10) i Odluke Nadzornog odbora JPBH TelecomDD Sarajevo broj 00.1-1.2-21466/10 od 12. novembra 2010.godine, Vlada Federacije BiH, na 8. sjednici odr`anoj 25. maja 2011. godine, donosi
ODLUKU
O PONOVNOM PROVO\ENJU KONKURSNEPROCEDURE ZA IZBOR I IMENOVANJE IZVR[NOGDIREKTORA IZVR[NE DIREKCIJE ZA EKONOMSKOFINANSIJSKE POSLOVE
I.Vlada Federacije BiH obavezuje Nadzorni odbor BHTelecom DD Sarajevo da ponovo provede konkursnu proceduruza izbor i imenovanje izvr{nog direktora izvr{ne direkcije za ekonomske finansijske poslove u BH Telecom DD Sarajevo.II.Nakon provedene konkursne procedure Nadzorni odbor BHTelecom DD Sarajevo Odluku o imenovanju na funkcijuizvr{nog direktora iz ta~ke I ove odluke }e dostaviti VladiFederacije BiH na saglasnost.III.Vlada Federacije BiH obavezuje Nadzorni odbor BHTelecom DD Sarajevo da imenuje vr{ioca du`nosti - AIDA[TAJNBAUER na period od 60 dana.IV.Ovaodlukastupanasnagudanomdono{enjaiobjaviti}eseu"Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 489/1125. maja/svibnja 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, s. r.
787
Naosnovu~lana19.stav2.ZakonaoVladiFederacijeBosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 15. Zakona o cestama ("Slu`benenovineFederacijeBiH",broj12/10i16/10)i~lana9.stav 1. Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne iHercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnogkapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 48/05, 54/05,42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09,10/09, 26/09, 40/09, 46/09, 52/09 i3/10), Odluke o uskla|ivanjunaziva firme, djelatnosti, na~ina upravljanja i poslovanja ikapitala JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 40/10) i ~lana 17. Statuta JP Ceste FBiHd.o.o. Sarajevo br. 01-03.2-7944/10 od 29.10.2010. godine,VladaFederacijeBosneiHercegovine,na9.sjedniciodr`anoj7. juna 2011. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORUJP CESTE FBiH D.O.O. SARAJEVO NA ODLUKU ORAZRJE[ENJU DIREKTORA JP CESTE FBiH D.O.O.SARAJEVO
I.Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost Nadzornom odboru JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo na Odlukubroj 4527-1/11 od 31.05.2011. godine o razrje{enju LJUBEPRAVDI]A, dipl. ing. gra|., sa du`nosti direktora JP CesteFederacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo.II.Ovaodlukastupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}eseu"Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 495/117. juna/lipnja 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, s. r.
788
Naosnovu~lana19.stav2.ZakonaoVladiFederacijeBosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95,58/02,19/03,2/06i8/06),~lana15.stav3.ta~ka9.Zakona o cestama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/10 i 16/10)i ~lana 9. stav 1. Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa FederacijeBosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em
Godina XVIII – Broj 36Ponedjeljak, 13. 6. 2011. godineS A R A J E V OISSN 1512-7079
 
Broj 36
– 
Stranica 2 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 13. 6. 2011.dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08,71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), Odluke ouskla|ivanju naziva firme, djelatnosti, na~ina upravljanja iposlovanja i kapitala JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 40/10) i ~lana 17. Statuta JP CesteFBiH d.o.o. Sarajevo br. 01-03.2-7944/10 od 29.10.2010.godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 9. sjedniciodr`anoj 7. juna 2011. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKUNADZORNOG ODBORA JP CESTA FEDERACIJE BiHD.O.O. SARAJEVO O IMENOVANJU VR[IOCADU@NOSTI DIREKTORA NA PERIOD OD 60 DANA
I.Daje se saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo broj 4527-2/11 od 31.05.2011.godine o imenovanju direktora FILIP VUJEVA, dipl. ing.geodezije, na period od 60 dana.II.FILIP VUJEV privremeno se imenuje za vr{ioca du`nostidirektora uprave JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo do okon~anja postupka imenovanja Uprave JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo.III.Ovaodlukastupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}eseu"Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 496/117. juna/lipnja 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, s. r.
789
Naosnovu~lana19.stav2.ZakonaoVladiFederacijeBosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 15. Zakona o cestama ("Slu`benenovineFederacijeBiH",broj12/10i16/10)i~lana9.stav 1. Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne iHercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnogkapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 48/05, 54/05,42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09,10/09, 26/09, 40/09, 46/09, 52/09 i3/10), Odluke o uskla|ivanjunaziva firme, djelatnosti, na~ina upravljanja i poslovanja ikapitala JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 40/10) i ~lana 17. Statuta JP Ceste FBiHd.o.o. Sarajevo br. 01-03.2-7944/10 od 29.10.2010. godine,VladaFederacijeBosneiHercegovine,na9.sjedniciodr`anoj7. juna 2011. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKUNADZORNOG ODBORA JP CESTA FEDERACIJE BiHD.O.O. SARAJEVO KOJOM SE NALA@E PREKID SVIHAKTIVNOSTI U POSTUPCIMA ZAKLJU^ENJAUGOVORA JP CESTE FBiH D.O.O. SARAJEVO SAIZVO\A^IMA RADOVA OD 31.05.2011. GODINE
I.Daje se saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo broj 4527-52/11 od 31.05.2011.godine kojom se nala`e prekid svih aktivnosti u postupcima zaklju~enja Ugovora JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo sa izvo|a~ima radova od 31.05.2011. godine.Ovajnalogsenaro~itoodnosinazaklju~ivanjeipotpisivanjeUgovora u projektu Rehabilitacije magistralnih cesta uFederaciji BiH.II.Ovaodlukastupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}eseu"Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 497/117. juna/lipnja 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, s. r.
790
Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94,8/95,58/02,19/03,2/06i8/06)i~lanka9.stavak1.Uredbeo vr{enju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine ugospodarskim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06,27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09,26/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 9. sjednici odr`anoj 7. lipnja 2011. godine,donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKUNADZORNOG ODBORA GOSPODARSKOG DRU[TVA"PRETIS" D.D. VOGO[]A O RAZRJE[ENJUGENERALNOG RAVNATELJA DRU[TVA
I.Daje se suglasnost na Odluku Nadzornog odbora gospodar-skog dru{tva "Pretis" d.d. Vogo{}a o razrje{enju generalnogravnatelja "Pretis" d.d. Vogo{}a, broj 338/11 od 25.05.2011.godine, kojom se ENVER ALIBEGOVI] razrje{ava du`nostigeneralnog ravnatelja gospodarskog dru{tva "Pretis" d.d.Vogo{}a.II.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u"Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 499/117. lipnja 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, v. r.
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi FederacijeBosneiHercegovine("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 9. stav 1. Uredbe ovr{ewu ovla{}ewa organa Federacije Bosne i Hercegovine uprivrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06,27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09,40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 9. sjednici odr`anoj 7. juna 2011. godine,donosi
ODLUKU
ODAVAWUSAGLASNOSTINAODLUKUNADZORNOGODBORAPRIVREDNOGDRU[TVA"PRETIS"D.D.VOGO[]AORAZRJE[EWUGENERALNOGDIREKTORADRU[TVA
I
DajesesaglasnostnaOdlukuNadzornogodboraprivrednogdru{tva "Pretis" d.d. Vogo{}a o razrje{ewu generalnogdirektora "Pretis" d.d. Vogo{}a, broj 338/11 od 25.05.2011.godine,kojomseENVERALIBEGOVI]razrje{avadu`nostigeneralnog direktora privrednog dru{tva "Pretis" d.d.Vogo{}a.
 
Ponedjeljak, 13. 6. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 36
– 
Stranica 3II
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od danaobjavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V.broj499/117.juna2011.godineSarajevoPremijer
NerminNik{i}
,s.r.
Naosnovu~lana19.stav2.ZakonaoVladiFederacijeBosneiHercegovine("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.1/94,8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 9. stav 1. Uredbe o vr{enjuovla{}enja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednimdru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07,74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 40/09, 46/09,52/09 i 3/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 9.sjednici odr`anoj 7. juna 2011. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKUNADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRU[TVA"PRETIS" D.D. VOGO[]A O RAZRJE[ENJUGENERALNOG DIREKTORA DRU[TVA
I.Daje se saglasnost na Odluku Nadzornog odbora privrednogdru{tva "Pretis" d.d. Vogo{}a o razrje{enju generalnog direktora "Pretis"d.d. Vogo{}a, broj338/11od25.05.2011. godine, kojomse ENVER ALIBEGOVI] razrje{ava du`nosti generalnogdirektora privrednog dru{tva "Pretis" d.d. Vogo{}a.II.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 499/117. juna 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, s. r.
791
Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94,8/95,58/02,19/03,2/06i8/06)i~lanka9.stavak1.Uredbeo vr{enju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine ugospodarskim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06,27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09,26/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 9. sjednici odr`anoj 7. lipnja 2011. godine,donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKUNADZORNOG ODBORA GOSPODARSKOG DRU[TVA"PRETIS" D.D. VOGO[]A O IMENOVANJUVR[ITELJA DU@NOSTI GENERALNOG RAVNATELJADRU[TVA
I.Daje se suglasnost na Odluku Nadzornog odbora gospodar-skog dru{tva "Pretis" d.d. Vogo{}a o imenovanju vr{itelja du`nosti generalnog ravnatelja "Pretis" d.d. Vogo{}a, broj339/11 od 25.05.2011. godine, kojom se HAJRUDIN PEZOimenuje za vr{itelja du`nosti generalnog ravnatelja gospodar-skogdru{tva"Pretis"d.d.Vogo{}adookon~anjapostupkaizbora generalnog ravnatelja Dru{tva na temelju javnog natje~aja.II.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u"Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 500/117. lipnja 2011. godineSarajevoPremijer 
Nermin Nik{i}
, v. r.
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi FederacijeBosneiHercegovine("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 9. stav 1. Uredbe ovr{ewu ovla{}ewa organa Federacije Bosne i Hercegovine uprivrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06,27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09,40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 9. sjednici odr`anoj 7. juna 2011. godine,donosi
ODLUKU
ODAVAWUSAGLASNOSTINAODLUKUNADZORNOGODBORAPRIVREDNOGDRU[TVA"PRETIS"D.D.VOGO[]AOIMENOVAWUVR[IOCADU@NOSTIGENERALNOGDIREKTORADRU[TVA
I
DajesesaglasnostnaOdlukuNadzornogodboraprivrednogdru{tva "Pretis" d.d. Vogo{}a o imenovawu vr{iocadu`nosti generalnog direktora "Pretis" d.d. Vogo{}a, broj339/11 od 25.05.2011. godine, kojom se HAJRUDIN PEZOimenuje za vr{ioca du`nosti generalnog direktoraprivrednog dru{tva "Pretis" d.d. Vogo{}a do okon~awapostupka izbora generalnog direktora Dru{tva na osnovu javnog konkursa.
II
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od danaobjavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V.broj500/117.juna2011.godineSarajevoPremijer
NerminNik{i}
,s.r.
Naosnovu~lana19.stav2.ZakonaoVladiFederacijeBosneiHercegovine("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.1/94,8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 9. stav 1. Uredbe o vr{enjuovla{}enja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednimdru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07,74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 40/09, 46/09,52/09 i 3/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 9.sjednici odr`anoj 7. juna 2011. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKUNADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRU[TVA"PRETIS" D.D. VOGO[]A O IMENOVANJU VR[IOCADU@NOSTI GENERALNOG DIREKTORA DRU[TVA
I.Daje se saglasnost na Odluku Nadzornog odbora privrednogdru{tva "Pretis" d.d. Vogo{}a o imenovanju vr{ioca du`nostigeneralnog direktora "Pretis" d.d. Vogo{}a, broj 339/11 od25.05.2011. godine, kojom se HAJRUDIN PEZO imenuje za vr{ioca du`nosti generalnog direktora privrednog dru{tva "Pretis" d.d. Vogo{}a do okon~anja postupka izbora generalnogdirektora Dru{tva na osnovu javnog konkursa.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nermina Hurić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->