P. 1
Istorie - Subiectul I - Variante Rezolvate 001-100 - An 2008

Istorie - Subiectul I - Variante Rezolvate 001-100 - An 2008

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 19,280|Likes:
Published by Admin
http://www.examendebacalaureat.blogspot.com/
http://www.examendebacalaureat.blogspot.com/

More info:

Published by: Admin on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2014

 
 
~~~#
fthbfcjfihghlhvyfhz#ilonwpoz
#gob
]hykhczfyfqol}hzf008"800
 
WVIKFGZVL K
]hykhczh 88# Wfgolvl hl T]K"lfh9# zfmhc gfl Bhyf7# Wvywh H" Oyhvl Wvgfh}hWvywh I" Oyhvl Zéyno}kzf:# Ãc 8:>=, gécj fwzf hwfjkhz jf zvygk, Gfzhzfh Cfhbvlvk h mowz kbpowkikl jf gvgfykz pfczyv g ,jfk w"hv hfqhz hpzfiobihyjf k zkbp jf opz qklf w"hv wzyjvkz h o gvpykcjf,¥ zok wf hpyv gv zvcvyklf k cv lf pwh6# Jfk h mowz ãcqfwzyhz gv kfckgfyk, 8=00 hygdfivqkfyk k 9000 gh}hlfyk, gfzvkh ykjkghz jf zvygk lh Zéyno}kzf ãc 86;6 hgfjhz yfpfjf ãc mhh ozkykloy hlkhzf gyfzkcf $h lvk Bkdhk k hlf pykcgkpflvk Zyhcwkl}hckfk+ pfczyv g hpyhyfh h mowzoynhckqhz kyfwpocwhikl# Lh powzvyk, ãc bobfczvl hzhgvlvk, wf hmlhv 700" :00 woljhk ãc zkbp gf gyfzkckk fyhv wvpfykoyk jkcpvcgz jf }fjfyf cvbfykg1 60"=0 jf bkk# ÇÇhv jhz hwhlzvl k jfojhz hv jhz mog k péyaol lh hgfh gfzvkf¥ cfgyfjkcgkokk hvlvhz"o k hv jkwzyvw"o½½=# Kwzoykh ykloy Yobécf ãczyf wfg# hl TK]"lfh k hl T]K"lfh wf jfwmohy ãczy"vc goczftz kczfychkochl gobplkghz# Hgfwzhfwzf bhyghz jf ftphcwkvcfh Kbpfykvlvk Ozobhc k jf zfcjkcflf yfnhzfloy gyfzkcf ¸ Polockh k Vcnhykh jf h"k wvioyjochyklf Yobécf k jf h"k ftzkcjf goczyolvl lh Jvcyfh jf Aow k ãc Pfckcwvlh Ihlghckg# Oikfgzk}vl mvcjhbfczhl hl polkzkgkkftzfycf jvw jf jobckk yobéck ãl yfpyfqkcz lvpzh pfczyv bfckcfyfh kcjfpfcjfcfk k h hvzocobkfk polkzkgf, hpyhyfhzfykzoykvlvk ykk k h dozhyfloy whlf# Pf hgfhwz lkckf wf ãcwgykv fmoyzvyklf lvk Bkygfh gfl Izyéc $874="8:84+ jf h yfhlkqh vcfgdklkiyv pyomkzhikl ãczyf zfcjkcflf dfnfbockgf hlf Vcnhykfk k Kbpfykvlvk Ozobhc# Pfczyv h goczyhghyh pyfzfckklf lvkWknkwbvcj lf Lvtfbivyn $yfnf hl Vcnhykfk k ãbpyhz hl Nfybhckfk+ hwvpyh ykk Yobécfzk Bkygfh ãcgdfkf, gvyécj jvpvyghyfh pf zyoc o hlkhc gv Polockh, pykc kczfybfjkvl lvk Pfzyv Bvhz, jobcvl Boljo}fk " gv ghyf jf hwfbfcfh Bkygfhhyf yflhkk mohyzf ivcf# Jf}fckcj }hwhl hl Polockfk, gh k jobcvl Boljo}fk, Bkygfh wf pvcf wvi pyozfgkh moybhl h hgfwzvkyfnhz,hmlhz ãc yk}hlkzhzf gv Vcnhykh lh hgfh }yfbf#Jvp 87;0 pfykgolvl ozobhc wf hggfczvfhq khy pyfqfch lh Jvcyf h cokk pvzfyk ãk hpyopkf pf Wknkwbvcj "yfnflf Vcnhykfkk Bkygfh "jobcvl ykk Yobécfzk ghyf kfkwf }kgzoykow ãc mhh lvk Ihkhqkj K lh Yo}kcf $ogz# 86;: whv bhk 86;6+ jhy cvjfkcfh goczyolvl zozhl hwvpyh ykk whlf jkc ghvqh lvk ]lhj Vqvyphzoyvl "pyozfahzvl wvlzhcvlvk# Zyhzhzvl jkczyf Bkygfh kWknkwbvcj wf ãcgdfkf ãc bhyzkf 87;6 lh Iyho} k gvpykcjfh gocjkkklf ãc ghyf gfk jok hlkhk ãk omfyfhv wpykakc ãc lvpzhhczkozobhc# Wpykakcvl hgoyjhz jf Bkygfh ãc gocmyvczyklf hczfykohyf gv Pohyzh k phyzkgkphyfh wh lh Gyvgkhjh jf lh Ckgopolf$87;=+ vcjf hybhzh jf gh}hlfyk jkc Fvyoph Oggkjfczhl wvmfy vc jfqhwzyv ãc mhh hybhzfk ozobhcf, jo}fjfwg zykckgkhhgfwzfk hlkhcf#># Gocwzkzvkyfh wzhzfloy Bfjkf}hlf ãc wphkvl yobécfwg " Zyhcwkl}hckh, hyh Yobécfwg Boljo}h k Joiyonfh " yfpyfqkczvc bobfcz fwfckhl ãc f}olvkh polkzkg h zfykzoykvlvk lh coyj jf Jvcyf# Lh ihqh wzhzvlvk wzhv yklf, oizklf wzfzk,gébpvyklf whv gojykk# Hgfwzfh wf yfvcfwg ãczyf wfgolflf KT" TKKK kc ghjyvl vcoy moybhkvck pyfwzhzhlf " avphchzf, gcfqhzf k}okf}ojhzf# Hwfbfcfh moybhkvck wvcz pobfckzf lh ãcgfpvzvl F}vlvk Bfjkv ãc Gyockgh lvk Cfwzoy k Po}fwzfh }yfbvykloy jfjfbvlz lh ywykz jf Ghyphk, khy jfwpyf popvlhkh jkc hgfwzf qocf hmlhb gh wf opvcfh ãc wfgolvl hl TKKK"lfh jfopozyk}zvygkloy jkc Dhlkgk, jhy k kcgvywkvckloy zzhyo"bocnolf#Lh ihqh gocwzkzvkykk Boljo}fk wz vc jvilv jfwglfghz# Kckkhzk}h }kcf jf lh myvczhkk polkzkgk hk yobéckloy jkc Bhyhbvyf# Gvpyklfavl vcoy ftpfjkkk ãbpozyk}h zzhykloy $87:6"876:, kckkhzf jf yfnflf bhndkhy Lvjo}kg jf Hcaov lh fwz jf Ghyphk,}okf}ojvl bhyhbvyffhc Jyhno wf hfq ãc zfykzoykvl jfzfybkchz jf yévl Boljo}h# Fl oynhckqfhq hgolo o bhyg jfhpyhyf wvpvw goyohcfk vcnvyfzk# Vybhkk lvk Jyhno bfckc yhpoyzvyklf jf jfpfcjfc mh jf Vcnhykh, gffh gf jvgf ãc876; lh kqivgckyfh vcfk ywgohlf loghlf# Pyomkzécj jf hgfhwzh, vc hlz }okf}oj jkc Bhyhbvyf, Ionjhc jkc Gvdfh, zyfgfbvckk lh ywykz k hlvcn pf vybhkk lvk Jyhno# Hwzmfl wf chzf vc cov wzhz yobécfwg kcjfpfcjfcz, k hcvbf Boljo}h#Covl wv wzhzvz polkzkgo"avykjkg fwzf yfgvcowgvz ãc 87=:"87=6 jf gzyf Vcnhykh#
 
]hykhczh 98# zfmhc gfl Bhyf9# Wfgolvl hl T]KK"lfh7# bkzyopolkz:# iokfykbfh6# H $zfmhc goc}ohg Hjvchyfh ykk pfczyv h pykbk gocmkybhyfh ãc jobckf5 k"h wzyécw pf iokfyk k hlzf ghzfnoykk wogkhlf lhJkyfpzhzf+Ghvq1 ÇÇk k"h ãczyfihz pf zok1 khwzflf gv }okf zvzvyoy w lf mkf jobc?½½Fmfgz1 ÇÇgv zokk l"hv ykjkghz jobc½½ $pyoglhbhyfh lvk zfmhc+Fwzf }hlhikl k }hykhczh1Ghvq1 ÇÇzfmhc }oj## jf yqiok w pyfnzfh½½Fmfgz 1 ÇÇH ãbpykz ozkk whlf wzfhnvyk k h pvw gpkzhck, ghyf zohzf, gv coyog, k"hv }fckz½½=# I $Iyécgo}fhcv, bhyflf lonomz wf ivgvyh jf bhyf yfwpfgz jkc phyzfh iokfykloy, ghyf l"hv goc}kcw jvp bvlzf kcwkwzfcfw lf mkf jobc+Ghvq1 ÇÇ Ãl zkhv g fwzf ãcflfpz k wf zynfh jkc ojyhwl jobcfhwg½½Fmfgz1 ÇÇIokfykbfh k gv hlkk gv zokk mgvy wmhz k hlfwfy jkczyf jéckk Upf Iyécgo}fhcvR, bhyflf lonomz, jf"l ykjkghy w lfmkf jobc½½Fwzf }hlhikl k }hykhczh1Ghvq1 ÇÇ Iokfykbfh k gv hlkk gv zokk mgvy wmhz k hlfwfy jkczyf jéckk Upf Iyécgo}fhcvR, bhyflf lonomz, jf"l ykjkghy wlf mkf jobc½½Fmfgz 1 ÇÇk ãcjhz ãl jvwfy ãc wméczh bkzyopolkf gv bhyf gkcwzf¥ k k"hv gkzkz jfhwvpyh ghpvlvk Uwlvaih jf ikcfgv}éczhyfR$hlfnfyfh Jobcvlvk jf gzyf iokfyk fwzf vybhz jf vcnfyfh gv bky yfhlkqhz jf gzyf bkzyopolkz " gocmoyb ykzvhlvlvk, hikhjvp hgffh k wf yfgvcohzf ghcjkjhzvlvk ghlkzhzfh jf jobc+># Lh wméykzvl wfgolvlvk hl TK]"lfh Kbpfykvl Ozobhc moyh jfah lkckh Jvcykk ãc ftphcwkvcfh wh wpyf gfczyvl Fvyopfk#Bkygfh gfl Izyéc $874=" 8:84+, jobcvl ykk Yobécfzk, ãc mhh hgfwzfk pykbfajkk h hjopzhz o polkzkg hgzk} jf hpyhyf hykk hlkkcjv"wf gv }fgkckk# Hwzmfl g ãc 874; omfy havzoy gcfhqvlvk Lhqy ãc izlkh jf lh Gébpkh Bkfylkk# Ãc hckk vybzoyk wfgocmyvcz gv zvygkk k lh coyj jf Jvcyf, gfh bhk ywvczohyf }kgzoykf h wh fwzf gfh jf lh Yo}kcf# Jfk cv wf gvcowg ckgkjhzh fthgz $pyoihikl ogz# 87;: whv bhk 87;6+ k ckgk logvl vcjf w"h jfwmvyhz $yo}kc " log blzkcow+, hgfhwz izlkfyfpyfqkcz pykbh bhyf gocmyvczhyf yobéco"ozobhc jkc kwzoykf# Ãczyvgéz cv h}fh wvmkgkfczf moyf pfczyv o ãcmyvczhyf jkyfgz,Bkygfh " jvp gf h pvw lh hjpowz popvlhkh " w"h yfzyhw ãc pjvyk, dyvkcjv"k pf zvygk# Zhgzkgh hgfhwzh h mowz hpok molowkzjf bhk bvlk jobckzoyk ãc lvpzh gv ozklf ozobhcf# Izlkh w"h jhz ãc gflf jkc vyb ãczy"o qoc blzkcohw vcjf moyflfzvygfzk cv wf pvzfhv jfwmvyh# Lvpzh h mowz gyécgfc, gyockgklf }yfbkk wgykv jfwpyf bvlkbfh lcgkloy k h wnfkloy ghyfhv ãczvcfghz }qjvdvl# Gocwfgkcflf }kgzoykfk hv mowz1 ãcjfpyzhyfh pfykgolvlvk ozobhc k oynhckqhyfh pykbfk bhyk gohlkkkgoczkcfczhlf ozobhcf lh ghyf h phyzkgkphz k jobckzoyvl yobéc ¸ gyvgkhjh jf lh Ckgopolf# Ãc pyfhlhikl Bkygfh h ãcgdfkhz gvWknkwbvcj jf Lvtfbivyn " yfnflf Vcnhykfk " vc zyhzhz jf hlkhc lh Iyho} $> bhyzkf 87;6+# Wgopvl hlkhcfk gh k wgopvlgyvgkhjfk jf lh Ckgopolf fyh hlvcnhyfh ozobhckloy jf lh Jvcyf k gdkhy jkc Fvyoph# Ãcg jkc pykb}hyh hcvlvk 87;= hvwowkz lh Ivjh gh}hlfyk myhcgfqk k ivynvcqk, hpok nfybhck, kzhlkfck wk fcnlfqk# Hgfwzoyh lk w"hv hlzvyhz ozklf bhndkhyf, vcgoyp hyjflfhc gocjvw jf }okf}ojvl zkioy k ohwzfh ykk Yobécfzk wvi gocjvgfyfh lvk Bkygfh# Ãc }hyh hcvlvk 8;7= hlkhkkhv gvgfykz ]kjkcvl k Yhdo}h havcnécj lh Ckgopolf# Jfk Bkygfh, ghyf gvcozfh zhgzkgh jf lvpz h ozobhckloy, h gfyvz whzhgf gfl jkczék, h mowz yfmvqhz jf jvgflf Ivynvcjkfk# Ãc hgfwzf gocjkkk hzhgvl h mowz poyckz jf gh}hlfykh oggkjfczhl, ghyf w"h ãcjfpyzhz jf lkckklf gyfzkcf k h mowz ãcgocavyhz jf ohwzfh ozobhc# Yfqvlzhzvl gyvgkhjfk h mowz vc mkhwgo, fl gocwmkcfhpyfqfch ozobhckloy ãc Ivlnhykh k pf lkckh Jvcykk# Ãc kczfykoyvl ykk pyfqfch zvygkloy h h}vz vc fmfgz phyhjothl pfczyv g k"h

Activity (131)

You've already reviewed this. Edit your review.
Lore Lorena liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Andrei Ifrim liked this
Veroo Vero liked this
Vizirik Gabi liked this
12bitt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->