Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Ineficiencias Directas Del Proceso de Molienda de Minerales

Ineficiencias Directas Del Proceso de Molienda de Minerales

Ratings: (0)|Views: 167 |Likes:
Published by shaddadz9849

More info:

Published by: shaddadz9849 on Jun 14, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

 
Ehjdebejhbe`r jh jn _}lbjrl ij Glnejhi` ij Gehj}`njr
_l}1 R`nt`il} C`ii`iN` g`ul}ç` ij n`r pn`hy`r blhbjhy}`il}`r ij gehj}`njr ij n` f}`h gehj}ç`. n`r jseryjhyjr un`r p}lujby`i`r. jryàh jzep`i`r blh glnehlr R@F ij f}`h y`g`ðl. b`i` zhl lpj}`hil jhbe}bzeyl bj}}`il blh zh bc`hb`il} ij pjmmnjr p`}` c`bj} gàr jdebejhyj n` lpj}`beòh ijrijzh pzhyl ij tery` jhj}fåyebl( F}`hijr blrylr ij b`pey`n u ij lpj}`beòh jryàh `rlbe`ilr `jry`r ehry`n`belhjr p`}` jn p}lbjr`gejhyl ij gehj}`njr zj yejhjh b`i` tjq gjhl} nju. nlzj ijg`hi` cj}}`gejhy`r gàr blhde`mnjr p`}` jn ierjðl. blhy}ln u lpyegeq`beòh ijnp}lbjrl( Nlr glnehlr rlh `nylr blhrzgeil}jr ij `bj}l #}jtjryegejhylr u mln`r% u jhj}fç`.çyjgr ij blryl jnjt`ilr ij zh` pn`hy`(Jh fjhj}`n. p`}` c`bj} d}jhyj ` zh` b`çi` f}`iz`n jh n` nju ijn gehj}`n; n` tln`yenei`i jh jnp}jbel ij nlr gjy`njr; n` b`çi` ij n` y`r` b`gme`}e`; u. p`}` }jhy`meneq`} jn hjflbel p`}` nlr`bbelhery`r. n`r jgp}jr`r gehj}`r rj dl}gzn`h jry}`yjfe`r ij blgpjyeyetei`i u rj jhdlb`hjh blyeq`}. jt`nz`} u hjflbe`} p}jbelr ij nlr ehrzglr u rj}tebelr p`}` jn p}lbjrl u jhjrpjbe`n n`r y`}ed`r ij n` jhj}fç` jnåby}eb` blh rzr p}ltjjil}jr( Jh jn à}j` ij glnejhi` ijn` pn`hy` rj ehbl}pl}`h `t`hq`i`r yjbhlnlfç`r ij blhy}ln ij nlr p}lbjrlr. rj }j`neq`hgjal}`r pj}g`hjhyjr jh jn ierjðl ij nlr }jtjryegejhylr ij nlr jzeplr u rj }j`neq`hjhr`ulr ij mln`r jh b`nei`i u,l y`g`ðl u ly}`r jt`nz`belhjr gjy`nñ}feb`r zjijyj}geh`h hzjtlr p`}àgjy}lr ij lpj}`beòh(C`u ly}lr jrdzj}qlr jh gjal}`} n` jdebejhbe` jhj}fåyeb` u jn }jhiegejhyl ijn p}lbjrl `y}`tår ij rz lpyegeq`beòh jhy}j n` geh` u n` pn`hy` #Gehj yl Genn%. jn p}jbc`hb`il ij nlry`g`ðlr ehyj}gjielr p}jrjhyjr jh jn gehj}`n ]LG. jn bc`hb`il ij nlr pjmmnjrijrb`}f`ilr pl} nlr glnehlr R@F u nlr glnehlr C_F] blgl jy`p` yj}be`}e` ij bc`hb`il(Hl lmry`hyj nl `hyj}el}. c`u ehjdebejhbe`r ie}jby`r j ehie}jby`r ijn p}lbjrl ij glnejhi`zj jryàh p}jrjhyjr blh bej}y` d}jbzjhbe` l pj}g`hjhyjgjhyj. `djby`hil p}ehbep`ngjhyjnlr ehieb`il}jr ij blryl jh `bj}l. jhj}fç` u g`hyjhegejhyl. `ijgàr ijn }jhiegejhyl ijp}lbjrl( Jn yjg` jr gzu `gpnel u rònl rj gjhbelh`h `nfzhlr pzhylr ehyj}jr`hyjr }jn`yetlr` n` }jlnlfç` u n` b`}f` ij mln`r jh nlr glnehlr(Jh nlr glnehlr R@F u rjbzhi`}elr n` jdebejhbe` jhj}fåyeb` jr m`a`. jryl jr n` blhtj}reòh ijjhj}fç` `pneb`i` `n tlnyjl ij n` b`}f` ijn glnehl ` jhj}fç` ij blhgehzbeòh( Zhl ij nlrd`byl}jr zj pj}geyj gjal}`} n` jdebejhbe` u jn }jhiegejhyl ijn glnehl jr n` }jlnlfç` ij n`pznp` zj jh yå}gehlr p}àbyeblr rj jsp}jr` ` y}`tår ij n` d}`bbeòh ij ròneilr p`}` zh`gjqbn` l gehj}`n jrpjbçdebl( Jh jn òpyegl. jn glnehl ijr`}}lnn` n` gàseg` plyjhbe` blh
 
zh` g`ul} p}lizbbeòh ij dehlr( Re mejh n` terblrei`i `p`}jhyj jr zh` p}lpeji`i gjiemnjij n` }jlnlfç`. hl jr }jzj}ei` pl} bz`hyl rj c` ierjð`il zh d`byl} }jlnòfebl jgpç}ebl zjpj}geyj eijhyedeb`} jn òpyegl ` p`}ye} ij n` ehdl}g`beòh jh n` nçhj` ijn p}lbjrl
#0%.#2%
(]jrpjbyl ` jryl. jrpjbe`njr blhreij}`belhjr rj ijmjh ylg`} jh bzjhy` jh jn ierjðl ij nlrglnehlr blh ijrb`}f` pl} }jm`nrj
#0%.#9%
(Nlr glnehlr blh ijrb`}f` pl} }jm`nrj jryàh ierjð`ilr p`}` zh` b`}f` ij mln`r òpyeg`; jrijbe}. zh` b`}f` ij mln`r jryàhi`} jh zj jn blhrzgl ij jhj}fç` jrpjbçdeb` pl} ylhjn`i`ij dehl p}lizbeil jr gçhegl( Zh` b`}f` ij mln`r rzpj}el} `n jryàhi`} refhedeb` g`ul}blhrzgl ij mln`r u jhj}fç` reh zh refhedeb`yetl `zgjhyl jh n` p}lizbbeòh ij dehlr
#2%
(Y}`iebelh`ngjhyj nlr glnehlr R@F zj lpj}`h blh gjielr ij `bj}l u }lb`r yejhjh zhjryàhi`} blhlbeil ij b`}f` ij mln`r rjfñh jn hetjn ij nnjh`il ij ierjðl( N` jbz`beòh ijy}`hrdj}jhbe` ij g`r` ijr`}}lnn`i`
#=%
}`yedeb` nl `hyj}el} j ehieb` zj zh jsbjrl ij b`}f`ij mln`r }jrzny` jh zh` g`ul} plyjhbe` ij lpj}`beòh u jh zh` b`çi` jh jn hetjn ijp}lizbbeòh ijn glnehl. nl zj rj y}`izbj jh zh `zgjhyl jh nlr ehieb`il}jr ij blryl jhjhj}fç`. `bj}l u g`hyjhbeòh. blh zh gjhl} }jhiegejhyl ijn p}lbjrl( D}jhyj ` jryl. hl jrzh` mzjh` p}àbyeb` y}`rp`r`} jn y}`m`al lpj}`belh`n `fz`r `m`al ijn p}lbjrl `zgjhy`hilblhreij}`mnjgjhyj jn à}j` nem}j ij n` p`}}enn` ijn glnehl( N` jbz`beòh ij y}`hrdj}jhbe` ijg`r` ehieb`i`. `uzi` ` ijdehe} jn jzenem}el ij b`p`bei`ijr jhy}j ijn à}j` nem}j ij n`p`}}enn` ijn glnehl R@F u n` glnejhi` rjbzhi`}e`(Ijrpzår ij ijdeheil nlr jryàhi`}jr ij b`}f` ij mln`r. rj }jzej}j blhy}ln`} jn ehtjhy`}elij mln`r `p`}jhyj jryàhi`} jh b`i` zhl ij nlr glnehlr( _`}` jryj jdjbyl. rj ijdehj zh`y`r` ij }jb`}f` ij mln`r ie`}e` zj rj jzenem}j blh jn blhrzgl ij `bj}l jh mln`r. jn bz`nhl jr hjbjr`}e`gjhyj efz`n jh b`i` zhl ij nlr glnehlr jh lpj}`beòh p`}`njn` pl}iedj}jhbe`r jh n`r blhiebelhjr ij lpj}`beòh u,l jry`il ij nlr }jtjryegejhylr( N` d`ny` ijzh `ijbz`il blhy}ln pzjij i`} nzf`} ` zh m`al ehtjhy`}el ij mln`r jh jn glnehl blh n`blhrefzejhyj på}iei` ij p}lizbyetei`i ij åryj ò zh ehtjhy`}el rzpj}el} `n jryàhi`}`djby`hil p}ehbep`ngjhyj nlr ehieb`il}jr ij blryl jh `bj}l u jhj}fç` u jh `nfzhlr b`rlrn` p}lizbyetei`i ijn glnehl(Ij nl `hyj}el}. rj ijr`}}lnn`h ilr glijnlr p`}` jn blhy}ln ijn hetjn ij nnjh`il ij mln`ròpyegl jh glnehlr R@F u rjbzhi`}elr
#9%.#:%
( M`ry` blh njj} n` plyjhbe` u tjnlbei`i ij f}ehilzy ijn glnehl `hyjr ij rz ijyjhbeòh p`}` ijyj}geh`} n` b`}f` ij mln`r; ehbnzrl. `hyjbz`nzej} ehyj}}zpbeòh glgjhyàhj` ijn dnzal ij gehj}`n. pl} bz`hyl n` plyjhbe` ij b`i`glnehl rj ijrpn`q`}à mzrb`hil n` plyjhbe` ij f}ehi lzy. nl zj jhy}jf` ehdl}g`beòh ijnjry`il ij hetjn ij nlr gjielr jh b`i` glnehl( Nlr glijnlr ehieb`ilr rlh zh` t`nelr`cj}}`gejhy` p`}` g`hyjhj} zh ehtjhy`}el ij mln`r jryàhi`} ò }jzj}eil jh nlr glnehlrR@F u rjbzhi`}elr reh hjbjrei`i ij ehf}jr`} ` årylr. bl}}efejhil jh dl}g` pj}eòieb` n`r
 
y`r`r ij }jb`}f` ij mln`r ie`}e` ` b`i` glnehl; `pl}y`hil g`ul} rjfz}ei`i ` n` y`}j` ijgjiebeòh ij hetjnjr ijhy}l ijn glnehl; gehegeq`hil n`r på}iei`r ij yejgpl lpj}`belh`n uij g`hyjhbeòh p`}` }j`neq`} jry` y`}j`; gjal}`hil nlr ehieb`il}jr ij blryl jh `bj}l ujhj}fç`; u. gjal}`hil jn ijrjgpjðl ij n` glnejhi` blh zh` b`}f` ij mln`r blhy}ln`i` ij`bzj}il ` nlr }jzj}egejhylr( Jn ehf}jrl ` nlr glnehlr rj c`bj p`}` y`}j`r ij blhy}ln ijnjry`il ij nlr }jtjryegejhylr u ij nlr gjielr. nl zj pj}geyj }j`neq`} zh bcjzjlpj}g`hjhyj ij nlr p`}àgjy}lr jh nlr glijnlr(N` tjnlbei`i ij lpj}`beòh gàseg` ij nlr glnehlr ijmj rj} bzei`ilr`gjhyj rjnjbbelh`i`.ijpjhiejhil ij n` blhdefz}`beòh. `nyz}` u àhfznl ij `y`zj ij nlr njt`hy`il}jr ij b`}f`.p`}` jtey`} n` p}lujbbeòh ij mln`r rlm}j jn }jtjryegejhyl ijrbjhijhyj ijn glnehl. ijmeil` zj jh nlr glnehlr ij f}`h y`g`ðl n`r mln`r rlh njt`hy`i`r `ize}ejhil gàr jhj}fç`plyjhbe`n u behåyeb`( Ij jry` g`hj}`. rj jtey`h i`ðlr l g`ul} ijrf`ryj ijn }jtjryegejhyl.på}iei`r ij plyjhbe` u }jhiegejhyl ijn glnehl(Mzjh` rzj}yj ` ylilr(rc`ii`iqOu`cll(blg ]jdj}jhbe`r
#!%
#0%
#=%
#2%
#9%
#:%#!%
]jrñgjhjr ij nlr y}`m`alr ` jrb`n` ehizry}e`n

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->