Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kompozyty

kompozyty

Ratings: (0)|Views: 1,266|Likes:
Published by sqblak

More info:

Published by: sqblak on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

 
1
Fizyczne podstawy technologii materiałowych –laboratorium
WIMiC, AGH
Ć
wiczenie nr 4
Wytwarzanie kompozytów włóknistych
Zagadnienia do przygotowania:
1. Poj
ę
cia ogólne: kompozyt, model równoległy, reguła mieszanin2. Minimalny i krytyczny udział obj
ę
to
ś
ciowy włókien3. Rodzaje stosowanych włókien i metody ich wytwarzania4. Materiały stosowane na osnowy polimerowe5. Metody formowania kompozytów włóknistych
Literatura:
1. M. F. Ashby, D.R.H. Jones: Materiały in
Ŝ
ynierskie. Cz. 2. WNT Warszawa 19962. K. Konsztowicz: Kompozyty wzmacniane włóknami. Podstawy technologii. Wyd.AGH Kraków 19863. D.
uchowska: Polimery konstrukcyjne. WNT Warszawa 20004. I. Gruin: Materiały polimerowe. PWN Warszawa 2003
Cel
ć
wiczenia
Zastosowanie metody kontaktowej do formowania kompozytów wzmacnianychwłóknami ci
ą 
głymi oraz wyznaczenie modułu spr
ęŜ
ysto
ś
ci otrzymanych kompozytów
 
2
Wprowadzenie
a) Poj 
ę
cia podstawowe 
Kompozyt to materiał składaj
ą 
cy si
ę
z co najmniej dwóch ró
Ŝ
nych faz, któregowła
ś
ciwo
ś
ci nie s
ą 
wypadkow
ą 
wła
ś
ciwo
ś
ci poszczególnych faz. Kompozyt składasi
ę
z osnowy (polimerowej, ceramicznej lub metalicznej) oraz fazy wzmacniaj
ą 
cej(zdyspergowanej), która mo
Ŝ
e mie
ć
posta
ć
włókien, warstw lub cz
ą 
steczek. Mówimywtedy odpowiednio o kompozytach włóknistych, warstwowych (laminatach) lubkompozytach cz
ą 
steczkowych. Celem wytarzania kompozytów jest otrzymaniemateriałów o polepszonych wła
ś
ciwo
ś
ciach np. mechanicznych, termicznych czyelektrycznych.Ostatnio coraz wi
ę
ksze znaczenie zyskuj
ą 
tzw. nanokompozyty, czyli materiały,w których faza wzmacniaj
ą 
ca (zdyspergowana) ma rozmiary rz
ę
du kilkunastu – kilkudziesi
ę
ciu nanometrów (nm = 10
-9
m). Mog
ą 
one wykazywa
ć
wła
ś
ciwo
ś
ciniespotykane w przypadku klasycznych kompozytów i przy znacznie mniejszychudziałach obj
ę
to
ś
ciowych fazy zdyspergowanej.Obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem kompozytów s
ą 
kompozytywłókniste, składaj
ą 
ce si
ę
z osnowy oraz włókien, które oprócz tego,
Ŝ
e mog
ą 
by
ć
 wykonane z ró
Ŝ
nych materiałów to mog
ą 
mie
ć
Ŝ
na posta
ć
: włókien długich, włókienkrótkich, mat, tkanin itp. Zadaniem osnowy jest nadanie kompozytowi zewn
ę
trznegokształtu, oraz przej
ę
cie obci
ąŜ
enia i przekazanie go włóknom. Z kolei zadaniemwłókien jest przenoszenie obci
ąŜ
e
ń
, oraz zwi
ę
kszenie sztywno
ś
ci osnowy i jejodporno
ś
ci na kruche p
ę
kanie.Typowymi przykładami takich materiałów s
ą 
kompozyty o osnowach polimerowychwzmacniane głównie włóknami szklanymi, w
ę
glowymi i grafitowymi orazaramidowymi (Kevlar). Do wytwarzania tych kompozytów stosowane s
ą 
polimerychemo- i termoutwardzalne takie jak
Ŝ
ywice epoksydowe, nienasycone
Ŝ
ywicepoliestrowe,
Ŝ
ywice fenolowe i
Ŝ
ywice silikonowe oraz polimery termoplastyczne takie jak polistyren, polipropylen, poliamid czy poliw
ę
glan.Wzmocnienie polimerów włóknami jest bardzo efektywne, poniewa
Ŝ
ju
Ŝ
przy ich10% udziale obj
ę
to
ś
ciowym obserwuje si
ę
znaczn
ą 
popraw
ę
wła
ś
ciwo
ś
cimechanicznych i cieplnych materiału.
b) Wła 
ś
ciwo 
ś
ci mechaniczne kompozytów wzmacnianych włóknami 
- Moduł spr
ęŜ
ysto
ść
(Younga)
Podstawowa zasada wzmacniania włóknami wykorzystuje wła
ś
ciwo
ś
ci
modelurównoległego
tworzywa dwufazowego przy nast
ę
puj
ą 
cych zało
Ŝ
eniach:
włókna s
ą 
jednorodne i ci
ą 
głe,
s
ą 
rozmieszczone równolegle i równomiernie w całej obj
ę
to
ś
ci jednorodnejosnowy,
włókna s
ą 
bardzo dobrze zwi
ą 
zane z osnow
ą 
.Na podstawie tego modelu mo
Ŝ
na powiedzie
ć
,
Ŝ
e moduł kompozytu włóknistegorozci
ą 
ganego wzdłu
Ŝ
kierunku uło
Ŝ
enia włókien (E
kII
) jest sum
ą 
modułu włókna (E
w
)i modułu osnowy (E
o
) zgodnie z równaniem (
prawo mieszanin
):
 
3
E
kII
= V
w
E
W
+ (1 - V
w
)E
o
(1)
 
gdzie: V
w
– udział obj
ę
to
ś
ciowy włókienZ kolei moduł tego materiału rozci
ą 
ganego w kierunku poprzecznym (E
K
) uło
Ŝ
eniawłókien jest opisywany przy pomocy
modelu szeregowego
:
oWWWK
EV1EVE1
+=
(2)
 Warto
ś
ci modułu poprzecznego s
ą 
du
Ŝ
o ni
Ŝ
sze ni
Ŝ
modułu równoległego, cooznacza,
Ŝ
e taki jednoosiowy kompozyt wykazuje siln
ą 
 
anizotropi
ę
wła
ś
ciwo
ś
ci(Rys.1 a,b). Uło
Ŝ
enie włókien na krzy
Ŝ
(Rys.1c) powoduje,
Ŝ
e moduły w kierunkach0 i 90
o
s
ą 
równe (i du
Ŝ
e), ale moduły w kierunku 45
o
wci
ąŜ
s
ą 
bardzo małe.Rys.1 Rozci
ą 
ganie kompozytu włóknistego:a) wzdłu
Ŝ
kierunku uło
Ŝ
enia włókien,b) w poprzek kierunku uło
Ŝ
enia włókien,c) laminat 0 - 90
o
C ma kierunek o małymmodule i kierunek o du
Ŝ
ym o du
Ŝ
ym module [1]
- Wytrzymało
ść
na rozci
ą 
ganie
Wła
ś
ciwo
ś
ci wzmacniaj
ą 
ce włókien przejawiaj
ą 
si
ę
tym,
Ŝ
e ze wzrostem ich udziałuobj
ę
to
ś
ciowego i modułu spr
ęŜ
ysto
ś
ci wzrasta – zgodnie z „prawem mieszanin” – skuteczno
ść
kompozytu w przenoszeniu obci
ąŜ
e
ń
.Udział obj
ę
to
ś
ciowy włókien kompozytach mo
Ŝ
e wynosi
ć
nawet 80%. Korzystnie jesttak
Ŝ
e, gdy warto
ść
modułu spr
ęŜ
ysto
ś
ci włókien przewy
Ŝ
sza wielokrotnie warto
ść
 modułu osnowy. W przypadku
Ŝ
ywic wzmacnianych włóknami szklanymi, gdziestosunek E
w
 /E
o
 
20, 10%-owy udział włókien przenosi 70% cało
ś
ci obci
ąŜ
enia.Ponadto, z uwagi na znaczn
ą 
powierzchni
ę
kontaktu włókno-osnowa jest równie
Ŝ
 wi
ę
ksza efektywno
ść
przenoszenia obci
ąŜ
e
ń
mi
ę
dzy fazami (Rys. 2a).

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->