Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5672, 15.6.2011]

Dnevni avaz [broj 5672, 15.6.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 2,013|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

 
S
avezudruzenjapenzio-posto.Ovajzahtiev,izmedunera_u.l_"'ederaciji
BiH
ostalog,Ie.meljenapovecanju
OS13Jepn
zahtjevuda
U
prihoda
u
aprilu.drugoipolovinigodineOsimtoga,najavljenopo-
penzijebudupovecaneza
petskupljenjestruje,istieupenzio-neri,zahtijevanovopovecan]epenziia,
i
odabuduisplacivanesvakogprvog
ili
eventualno
dr-
ugogumjesecu,
4.
str,ma
Sigurniji
zalvQ,jJ
M;'
O"'''''I''";'''''bi'"I''''
g""~
ReakcijenaizborSlaveKukica,zamandalalra
DOdlk:Cisllavanlurizam
i
ubllenjevremena
RADnlCIODSELIMOUICATRAZEZARADEnEPLACE!
Dod-Ie
I
itmOlebilireds-enimamiilali
.
slrana
NESRECESPEKTAKU
UbilagaAllelicarinaslrujadok'AvazTowersekupao~
'------=------
Runningu'
i
 
Nepomirljivistavovilidera
DDdiN:HURicmOzabiliprads)adniHmamiilali
SNSDi
HDZ
enerqicnoprotivprijedloQ.aplattormasa
Zes
toki
P
ritisakmeduna-
rodnezaiednice,paeakniposjetapomocnikadrzavnogsekreraraSADFilipaGordo-
na
(Philip),
nisupriblizilis
ta-
vovedomacihpoliticarakada
jeformiranjevlastinadr~avnom
nivouupitanju,
Sistemkonfuzije
Predsiedriicikljucnih
SIT-
anakazaforrni
ranj
e
vlasti,SDP-a,SNSD-aiHDZ-a,
su--Onisu
to
ucinili
iz
speku-
larivnihrazloga,dabise
j~
vise
srvoriosisternkonfuziie
i
prizvalamedunarodnaza]e-
dnicadaonanesto
ri
eiii.
N
i-
ko
tonece
rij
elii
ri,
Kukicnece
dobiti
n
aSu
podrsku
i
dZabe
se
rrosi
vrij
erne
i
roSe
Zivci
ovom
narodu-kazaoie
Dodik.
Dragan
Covle
rekao
j
eda
ie
Kukicnekornperentaosoba
i
danemanikakvesanseda
budeizabrana,[erbi
"time
bi-
ErdoanouaiZJaUa
-RSnesmatradobrona-mjerriimizjaveErdoana(RecepTayyipErdogan)kojislavodobitnopro-glasavasvoju
pobjedu
uTurskoi
i
cia
je
[Q
pitanje
kojecedoprinijetiSanjevu,
Mozdaovomgradu,aliBiHsigurnone-
k
azaoje
i
ucerDodik.
SBBGaOdlUMUSaOOGitinas.ladniCi
PredsjednikKluba
pc-
slanikaSBBBiHuPre-dstavnickomdomuPula-mentaBiHMirsadDugurniucernamiekazao
cia
cena-srelisusesGordonorn
j
uceruAmerickoiambasadi,alisu
nakonsastankaizniielinepr-
omijenjenestavove,Najradikalnijibiojepre-dsiednikRepublikeSrpskel'IW.orad
Dodik,koji
ierekao
cia
SlaveKukic,koiegjePredsie-
dniStvoBiHillCerpredloZilozamandararadr~avneviade,mozebin"predsjedniksvoiojmami
i
mti,;nikomdrugom".-KakavSlavoKukie.Tojesarno
dokaz
cia.
ovdjen=Zelie
cia
se
OliO
pir:lI!je
iieSi.
Kukienemoteimiui
nikakvu
podclku
i
ueeedobitipodclku
iz
RS_
Ovo
je,,;,stiavanrurizam
i
gubljenjevremena-bzaoieDodik.Dodao
je
cia
lieIllozeJ""aZU"
mjetidase"onikojisumpr-
edIoli1i
i
zgIasaii
S
ovoliko
ani-
mozireraodnoseprenuZl'a"
niCnim
stavovimadva
naroda".
dleznisrranackiorganiuovihdan-dvaodlu
ci
Ii
0
ro-mekakoceglasati
te
dacesvo]stavsaopcitinas]e-dniciDornaupetak,
lapotvrdenasumnjadase
glasovirnajednognarodamozeupotpunostielirninira-
ti
druginarodizizvrsne
i
za-
konodavnevlasti",
Izlazakizkrize
Napi[an
i
enaeijeglasoveflIcu_na
U
ParlamentukadasebudeglasaIo
0
Kukicu,ZlalkoLagumdzijakazaoiedaflIcunanasvakogako
zdi
dazemljaizadeizkrize.Inace,uodvojenimsastncim."sGordQnompredsje-
dn
ieisIr.lnakarazgovaralisunajpriie
0
formiranjuVijeeaministara,
ali
i
0
drugimpifa"njima.LagumdZijagajelzvi-jestio
0
uspjehu"Federalnevlade,t:ovic
0
ugre~enoslihrvatskognaroda,.aDodik
0
to
medaRSn"rnaseoesio
IIi"
sdekeambicije_G.
MRK/C
PO.RTAl-komentardana
Ulemat:-eagir-alananajavu
0
povratku
Mekija
Torabiia:
Otl
je
varalual
-TakYiIjudisarnoiskoriStavajusi-
aI!"'............................
.-oI!
ruaciiuukojojsenareddanasnala-.punostresa,...TadanastupajuovakvipoputTorabija[eimuhvarepwnetovatikako
im.
mogupomocr,alinema
oel
toga
ni.ca,
i
d.
(SlarN'fC)
I
LOm
0
21
2
Dnevniavaz,
.sriie~a.
aktuelno
5.
junV!ipanj
2011......
HaMOsu
bodouaniHandldatl
.Kristo
3RadmanovicIKornsi':IIzetbegovic
Liianovic
2Radmanovic2Kornsic2Izetbegovie
Kukic
1Radmanovic
3
Komsie
PREDSJEDNISTVO
Komsic
i
IzetbegovicpreglasaliHadrnanovica
Slauo
U_JC
mandlar
Kukic
dobiosedarnbodova,lijanovicsest,Kristopet.AkaKukicneprorleuParlamentu,Predsiednistvoimarokodosarndanadadastavinovoime
Radmaflo
vii;
PredsjednWvozBvr§ilasvajdiOpos/a
Sosvoienihsedambodo-vakandidatSDP"8,HSP"3
i
SDASlavoKukicjucerjenaposebnoisjedniciPredsie-dnisrvaBiHizabranzanovogmandataraVijecaministaraBiH.N
j
egovipr-otukan
d.i
datiMladenIvankovicLijano-viciBorjanaKristodobilisusesl,odnosnopelbodovaclanovaPredsiednisrvaBiH.
Tehnickaprocedura
Iakojepojedinacnoglasa-njeclanovadrfuvnogvenabi-10tajoo,izzbirabodovako-jesuosvojilikandidatimoglosezakljuci[ikakosuglasalipredsiedavajuCiNeboisaRa-dmanovicteZelikoKomsic
i
Bak
ir
Izetbegovie.RadmanovicjeKnkicuodukupnotridaosvegaje-danbod,doksumuostaladvaclanaPredsjednisrvaBiBdalamaksimalanbrojbodo-
va,
S
druge
strane,
Izetbego-
viciKormic
po
iedanbod
cia-
li
suBorjaniKriiho,dokjojjeRadmanoviedaotrioSvatriclanaPredsiednisrvaBiHpOdvabodadalasuMladenuIvankovituLijanovicu.-Predsjedniihvoceto-komdall3snjegdana,alIaika-snijesurraprijepodneza-VISi!isvetehnickeprocedu-rekakobiPadamenlBiHdo-biomogucnostdaseiziaSnia-va
0
predsjedavajucem-sa-
opcioje
Radman
ovicnovina-
rimapozavrsetkusjednice,
Novidogovor
Sobziromna
[0
dasustranke
iz
RSsvevrijerneupozoravale
da
nas
j
edniciPredsravnickogdomaPar-lamentaBiHneeepoddatiKukiea,odnosllOdaees:vojglaszaprvogCovjekadrhvnevladedatisarno"legitimnomprecis[3vnikunrvarskognar-oda"(kandidatudvaHDZ.a,op.
s.l,
Radmanovicjejucerob
j
asnioikakavjeseenari
j
predvidenusluCaiudanajvisizakonodavniorganneami"nuieodlukuPrecis
i
edn;srva.
VisokipredstavnikuBiH
IncMo:DragOmi
Ie
stoMonaCnoimamomandata
··a
MadanepoznajemSlavuKukica,dragomijesmko-naenoimamomandatar",prokomemiraojezaFenuiz-borSlaveKukicana.illiestopreds
j
edavajutegViietami-nislaraBiHvisokipredsra-vnikVa1entillIncko(In-zko).Inckojeislakaodarna-nda[arsadamoradob
i
i
vecmuuParlamentu,iavilaieFena.
"J
ucersmoobiljeiiiigodinudanabezvladeuBelgijiinez.elimda.se
to
ponoviuBiH
i
dado
3.
okrobranedobiiemonovuvladu.Z3tOmiiedrago
ilto
imamomallda[ara"izjaviofeIncko
i
dodaodagrad:aniocekujubTZOformiranjevlade.CinjenicudaKukicnijevezanniuzjednupoliliGkupaniiu,Inckonesmatraniprednoilcunimaoow.-TomumozepomoCi,aliiodmoCi.Vidje!eemouna-rednihnekolikodalla"",kaojeIneko.
Radmanou'U]IIriuisislem
-SistemuBiHnapravioje
ovakvosran]
e.
Dau
skia-dusDeitonomirnamotri
predsiednika
i
tri
mi
nisIra,nebismo
bili
uovompreble-
mu.Nazalost,neko
je
UsravBiHmijenjao
i
danasirnarnodeverministara
i
predsjeda-vajueeg.Doksubilatrimi-
nistra,nijebiloovihpreble-
rna.Sada
j
ekliucnasiruaci-
iadogovor
po
I
i
ickihpa
rti-
ja,kojesmojo~proslese-dmicepozvalidasedogovo-re..janeznamciasu
to
ucinifi-ogorcen
je
Radrna-novic,
-AkoParlamentnepotvr-
dipredsjedavajucegkojeg
[e
predloziloPredsjednisrvo,imamorokodosamdanadadostavirncnovoime,NepiseniuPoslovnikuniuIlstavuBiHkolikosepu
ta
taproce-durarnofeponavljati,niti
cia
liistikandidatimogupo-novobitikandidirani.Nanamaje
cia
sedogovorimoka"kocemodoc;donovogpre-dsjedavaiuteg,
J
edino
!"ito
zne-mojesledamoramogiasatilaino-kazaojeRadmanovic.
On
jezak!juCio
i
ia
"Ilemasvrheponovozvatipoliti~kepartijenakonsultaciie,jersmoodnjihculisvestosuimalereei".
S_ROiAJAC
 
aktuelno
Dnevniavaz,srijeda,15.junYlipanj2011.
3
Komentardana
NTF:Siluacijaveomateska,
trate
se
krivci
VladanalozilaFUP~u,TuzilastvuiPravobranilastvudahitnoobavekontroluposlovanjaNTF-a
Vlada
FBiHjucer
jena
siedniciuSarajevudalaza-
duzen
j
eFederalnompra
vo·branilastvudasehitn
0
ukljuciurjesavanjeuknji-
zavaniaimovine
"Naftnih
[e.
rminalaFederaciie"(NTF)Ploce.Isrozaduzenjedobile
su
i
uprave
NTF-ai"Termi-
nala
FBiH"Sarajevo.PrerriijerNerrninNi-ksic[rebaobaviurazgovore
oukljucenjunadleznihmi-
nistarstavaVijeca
ill
ll
j
S
ta-
raBiHcadiusposraveko-nrakatasVladomHrvatske
kakobi
pocelo
rjesavanje
statusarobeuprijevozukr-
ozHrvatsku,zatim
robe
u
slobodnirnzonarna(LukaPloce)
i
opterecenjaterobeakcizarna
i
porezirna.Federalnuupravupoli-die(FUP),Federalno
tu-
iiI
a
SIVO,
Pravo
branilas
tvo
i
Finansijsku
policiiu
Vladajezaduziladahitrioobavekontroluposlovan]aNTF·
a,kao
i
sveradnje
koje
su
pcduzeliodgovorni,
koji
su
firmudoveliuveornatesku
situaciiu.
U
prave
obaterminaladuznesuomoguCitineo-metanradIstraznekcmisi-jePredstavnickogdomaParlarnentaFBiH.Ta·koder,Uredzareviziju
institucija
II
FBiH
treba
obavitireviztjuposlovan]aNTF-azaproteklihpelgo-dina,
aUprava
"TermiualaFBiH"urokuoddesetda-natrebaUreduornogucitiobavljanjeovogpcsla.Dookoncanjasagleda-
vaniasranjau
NTF-u,
upr-
aveobaterminalamorajuobustaviri
prijern
novihuposlenikauNTFteurookuoddesetdanadostaviu
informaciiu
0
dinamicipri-
jernanovouposlenihupo-sljednje
[Ii
godine.Uprave
SII
clobileizadllzenjedaproipremeplanrekonslrukci·je,potrebanzasigurno
i
normalnofunkcjonjranjeNTF-a,uklj.ucuj:u6
i
te"hnickosaniranjeuskladuspropisimaHrvatskeiEvro·pskeuniie.M.
K.
RasimHadiCdireldor"Terminala
l6
Na
siednici
Vlade
done-senaje
i
ad!ukakojomsu
potvrdenejucerasnjeinfor-madje~Dnevnogavaza"
0
r.az:rj~enjudosada~niegdir-ekwrasarajevskih"Termi-
nalaFEiH"Ibrahima
Beeir-
begovica,i
to
nakon
sto
je
onpodnioostavku.Umjestonjeg:!,privremenoje.zavrSi-
ocaduznostiimenovan
Ra-sirn
Kadi~,nekada~njj
pre-
dsjednikLiberalno·demo-kratskestranke
BiH.
Takoder,potvrdenojeda
Ce
za
v..
d.
izvrsnogdir-e-ktorazatehnikuiproceseu»TerminaIim(tFBiH"bidimenovanZeljkoNlIicumiestoTihomiraKozula,
BiHkupujezgraduAmbasadeuBerlinu
mieCeministaraprihuatilo
POnUdU
niemaCMe
Novaeod572.000euraosiguranuproslogodisnjembudzetu
Vijeceminis
tara
BiHjuterjenaprijedlogMini-stantvav31ljskihposlovaBiHdonijeloodlukudaku·pizgradu
Zil
potrebeAmba·sade
na~e
lemije
u
Be.r1inu,povril;ne2.395kvadramihmetara,poponlldenojdie·niod
572.000
eura.N
a
ova;naCinprihva·cenajepovoljnaponudaSavezI!eRepublikeNje-macke,anovaezakupovi·nuovogobiektaosigunmjeuJanjs.kombudferu.Dnavniminislrinaju-cerasnjojs
j
ed.lliciusvoj
iIi
suiizvjesraj
0
izvrSenjubu-d~e!ainstitucijaBiBimedu.narodnihobavezaBiHzape.riodujanuar-martovegodille.Ukupno
OSNar-
eniprihodizafinansiranjeinstirucijaBiH
u
prvatri
m
jesecaovegodin
e;
znosi
I;
su
194.459.786
KM,.doksuprihodi
z"
servisiranjeva-njskogdugsiznosi!isu
48.591J63,30KM
Izdaci
za
servisiraI!jev-aniskogdugauprvomkva·rtaLu20ILgodineiznosi.li
$11
42.581.607,89KM
i
is-pla~enisuuskladusotpla·mimplanovinlapokredil
rna.
S.R.
PiJe,Almedin
SISIC
DOPOSliedDieg
leninga!
Op6ukonfuzijuudrustvcfinansiiskinastojeiskoristitisviko]tomogu:trgovci,ugostitelji,javna
precuzeca...
Visednevnisnaiku"ZeljeznicamaRS",
koii
jeosimprivrediovogentitetanan
i
gu
b
i
ke
i
federalnimpreduzecimanaslcnienimprveristvenous:reJjeznicki
saobraeaj(pogotovo
rudni-
cima),same[e
mala
uverti-
ra
I1oe.;
nastupajucih
do-gadajakojecebit;iznimno
teskoizbjeci.
Kakosadastvaristoie,drzavu
i
obanjenaemite-tacekavrucelietosasoci-jalnimpredznakom
i
je-dnaodnajtoplijihjeseniodramnaovamc,zbcgcegabisemogletresti
rnnogefoteljeuinstituci-
iamavlasti,Sveizjedno-
sta
v
nograzloga.
VecinagradanaBiH,
bezobzirananacionalnu
i
vjerskupripadnost
i
poli-tic
ka
0
pred
jelj
en
ja,
do
ve-
denajedoopasnegranicekojarazdvajapukoprezi-
vljavanje(kakovecinaziviudanasn
j
em
drusrvu)
odbilekakvemogucnostida
osigura
j
uosnovnuegzis
teo
nci]uzasvoieporodice!
Udanirnakadapoli-
ri
cki
li
derisosammjeseci
zakasnieniapokusavajuskleparikakvu-takvuvla-st,opcukonfuzijuu
drusrvu
fin
ansi]
ski
nastoje
iskoristitisvikojitomo-guo
Trgovci,ugostitehi,
naftnekornpanije,komu-nalna
i
iavnapreduzeca,Cijenesvakodnevnoneko-ntroliranodivljaju
i
sulu-dose
i
nadatidapostoiigr-anicagdjecesebilokood
njihzausta
viti.
Nemanikakvedileme,
zasveStorademnogi
ja-
vni
~usLllznj"
organiima-
iu
zelenosvjetlopciedina-caizvlasri,godinarnadu-bokoinvelviranihusoci-[alnupljackugradanane-
videnihrazrnieral
Premapredvidanjima,najprije
jekrenulou
RS,i
to
odvrha,Nezadovcljanodgovorimanaekonc-mske
i
sociialneizazove,Dodikozbiljnorazrnisljaorekcnstrukcij
i
VladeAleksandraDzombica.Udanirnakojislijedepcka-
zatceseda
li
jelider
uisti-
nu
JjU!
na
SNSD-ovogpr-ernijeraimiriistre,iIice
mustranackiI
j
udiu
Via
di
posluzititekkaopotrosnarebadabisesrvoriopri-vidborbezaizlazakizdu-
bokekrize.
OaroliINKOVIc/rO
olE
TO

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andrea Kaliterna Bučević liked this
Marko Nasebaca liked this
Alejandro Perez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->