Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HC_3389_1948_22

HC_3389_1948_22

Ratings:
(0)
|Views: 46|Likes:

More info:

Published by: Barankovics István Alapítvány on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2011

pdf

text

original

 
7:-
A
DemokrataJeppartk~pYisel6inekhatarozata
B-fistastortenetek
aza
OJ.
h'olyam:1._.
1048
11141_
:8
*
AO.,mokraCaNeppar'lapja
*
Zsakutcaban
atanonckerdes
8oldalara;1forint
Polilizciljanak.eaz.orvosok
?
Latszaiesvalosag
AI.elsodortk6ztisztvisel6
kt!rd~lairsadalmunkegyikk6-
:r:epponUprQ.bI~D1:ijo.AzeJmlilt
evtizedekalatt
klizepiskolal
veg-
zett6atatsagunk[elentdshii-nyadaalJamlszolg:iIatbalt~petl,
vcgya,Icgalmazastt'lzakon.,vag)'a
szamve'f6sCgt
csztdlyban.
~eineFisebe-guteFfschet"
-hangzottezeknckaz
evlize-
dekneka[elszava,amlbenazvoltbenne,bogya
koztisztvise-
161fizctMugyankeves,deblztos
8
apliJyavegenottvananyug-dij.AfelszabadulasutenlIda:
nagyonmegtcpazlaezt
8
relfo--
gasL
Azigazollisl
eljar:isok
Sz8.-
mostisnviscUittavclltettakel
bJvatalt'ibOl,mdsodszceaB-lislnrendeletek
tize(}eltek
megakoz-
tisztviscIOikart
.!!I
amcgmarad-
tokoak
Is
szamolntukkeDazaal,bogy
nyugalmasmunluijuk
egy_
szerreIzgalmessa
van,nem
mun-
kaJukmln6segetol,oemmnnka-'veik
wmat61,
hanemmagatal"_Usu.kmcgbizhatostigntOlfiiggeilimenetetUk,
sOt
cgzlszteDc:hijuk.
!!~
:f!e~~::t~
~::::~II:!
utan'IevliUtisok
mert&t'it,
a
kl-nevezett
uj
UsztviscJok'szamiitIS
alkalmazt,hisuk
min6scgct,tisz..
l:inall
elotliiok,
b~"Y
amosta_
nib{)z
husonlu
6rsegvaltasra
ed-digDemvoltpclda.amagyarhI-vataloktOl'lenetcbeu.Vannakmiuisztli:riumok,
0001
u
1945ota
kinevezett
tisztviscliiksz.1ma
megbaladja
8
'5szau.lekot,ottIsazonboo,aholaztijsUletiiUsztvlscl6kszama
'ennckaz
araoynaknlatta
mllrn~
oyomon-k6vethetOszabAlyszerfiOCggcl
mu-
tathat6kl,bogyo~nyullaJaDos-.sagbanaregenszolg:il6Miami
alkaIrnazotfak
60szlizalcka
HZ
alacsooyabb
fizclesloszlalyokbasorolltisztviscliJk
kuwtarto~ik,teh:UasZlimszcr~egyszcrumrgultapiJ:isa
meg
J:cm
is
fedltcljeseoavaMkepet,tcklntve,bogyavisszamarnd6tlsztviscl6khilnyowusz::izalcka
is
azals6bbkotegorh'ikhontaldlbntOleI.
To.
Tabbl
sulyosboddst
jelcntenck
a
kinemucvezcft,szerzudcscs,vagyiI1ciglcocsjcllegiiallamiaJ·kalm8zoHak,akiknckszama
mcgbizhat6an
feloemderfthct6-aminisztiiriumck
HZ
efTajtnndatokot
kiilouOs
m6don
"biva-
taJiUtok"-kcnl
kczclik-
pedJgezcknek
az
adatokuak
iSmcrele
~dnameg
a'
val6dikepcl,Ie-
kintvt-,
hogykoztisziviscl6ipoll-tiklinkegyi-k
lij
jclJegzetessegeakincvezCsn(ilkUU
nlknlmazotf:lkegCszsl!gtclcDiiIfeldu7-zasztoft
szama.
A
rcotickjelent6segcnctp.csu-panszociologiaitckintethen
ko-
moly,dekUlOnoscn
oz
polilikul
ertclemben.Aki
ncm
nevezelt,
egyiknapr'61
.II
m:isikr:a
cHi
koz-tisztvlsclo
f1
dologterrneszeten€lfogvameg
azt
afonmilis
fiigg~t-
lens6gelseelvezl
0
mindcnkoriullamihalnlommalszemben,me-
lret
0
regikijztiszlvisel61gyn_
kOI'llltbizlosUott
nekl.Akor-manyk6ztisztviscliilpolitikaja~
lIakegyik
szclUhetiiuo.iclIegze-Icsscge
cppcnez'n
hivntnlnokoLfokozottbekapcsol:isn
8
politl-kfi.ba,amiallwtnuinyjogt
es
nem-
lelkilzl.
l'iszoD~lalbaD..1gen
ir·
dekes
es
ujszeriijogt
gyakorlat,
hlszenakiizigazgnlasijogna-
lunk
.8
kiilfijJdon
cgyarant
egylkalapelvkentkczefl
H
koztisztvl-
scWk
pdrtonkivtilisegenckdog-m:ijat.Azelfogulatlan
es
reszre-
bajlasnelkttllkozigazgaUsa
pdrtpolltlkdbanaktlvreszt
vev()
klizlisztviseW
esetebensemml
esetreSCmblztesithntc,kiilijni
senma,mikorapdetoklagjalk
fO!tittsokkaltaszelesebbkbrfls
melyebbrchutcfcltlgyelelelgya-
korolnak.A
kuztisztviscUinek
igy
a
vahlsagbull
ket
fijIBttese
van,
akertlletlplirUitluir
es
ahlvatall
fonok.
A
kUzigazgntasitorvcny
Idevonatkczeszakuszal
eppcn
ennek
a
mal,vissz.ijoirafordulthclyzetueka
hilz..isaitvoltak
hl-
valvamegakadalyoenl,Mnrxislaoldalr61
8%
ctmultnapukbanolyankljelenteshang-
eottel,
bogy
aparfpolltlkalrna-
gatartds
.8
0
hlvalaU
kDtelcssCg-
teljesfMsgondosanszelvlilasz-tando
IJ
egyik
munkakiirben
szerzett
elonyok
vagy
bdtriinyok
nemjelenthefnekbasonJ6
kiivct-kezlelc.slamasJkmt!lrl{ukijl'bco.
Eza
kljelcnMsva~ojlibaobur-
ko:lt
rettsmeeese
8
fentelmen-
doHaknak,scjnos,meglehctoseokesve.Mb~lor'talanul
hUOgzOI'i
el.
H07..zSfiiznl,vnI6nk
amagunk
ftszerOl,
esakennyhennek
azelvnek'alknlmazasaDagyonfoo-
tos
Cs
nAkiilUzbetctlCn,
de
oem_esakolyaoesetckbcn,mtkorabivntaUflin&ksa
kerUJefi
parl-tHluirazonospartl-ami
IDa
egyre
gynkoribb
ec;et-,
de
ab-
banozesctbenIs,haa
tel
fo-
IOltes
kUlonb(izliparMllasu,vagynzcgytkpLincnioC8
is
scmmi_
fele
pt'irtban...
Jobbkeson,
mint
soba.
'A
"KossuthNepe"
vtlsurnaptsznm..ibao
ezt
a
De-
hanymcgdobbentosort
olvasluk:
"Hat'ilhunosilnnlik
nz
iskohit-if,la
alap-,a
papnalf,
kijtcles-
segelenne
mcgtllrtaDI
ahittan-orat,
dol~O:ZJlinkellelle:
but
ez
01"
amiWI
faiznak".
Ez
n
void,
arnclymaraIcghivolabblQssze-
fil(.!gesbenisaJig
,'annz
DUnmO-
silaskerdese1cl,nzals6papsl\got
1'eszi
eclh:t.A
fnlusl
popot,a
Ilitoktnt6t,aklnemhogytanrcnd-sz~rlntiortiilne
tarlOll9
meg,de
dlllnt8:njaiMl,
estcib61szakit
ki
4.riikat,hogy
ngy('.J'mckekllC,,'C-
U:scvclfoglalkoZ7.on.A
vud,
amelyhezbasonl68ajt6nkbl.lnme~nemhangzottel
R
k6telcs..
segelteljc.sitlinlsopapsagcHen,nemsz.orul
kiilOnosebb
cMolatra:azetcl
napr'61naprllJgazoljaa
papnknevclomnnk.ajaDakered-
menyesscgct,
ueromost,demfi.r
j6nchanyszuzeve;
Anlikor
megls
8z6t
emeHink
a
kerdesben,
ncm-
csnknfoszladoz6rcverendliban
,1fir6,
desegit.esremlndigkliszhltokt216k
er(lCkl-bentcsszUk,
hllnem
Ilzcrt.
hogy8ajMnknctcvcsszeajiivfibenszemelolazt
a
'vonalat,
amclycn
hilmcurue-
enybcn67.6I1'a-lzh':stclenscg.
Remcl,iUk,apelda,azelhlhuzott
lis
fclcl(itlell
ujsagir6ilogasnemtabilkovetokrc,hiszenamagyaremberlelkeben-eppcn..
eJ~
l.nk...
A!.
habiot
.'04111..kI.
Mozgalmas
het
aktllpolitikaban
Akormimyvalsagokhattere-Kiisdelemabekeert-Alondonihathatalmikonferencian
ApalesztlnalhelyzetrnaklHse
telentila
vilagpolitika
kozpontiproblemaja.
Az
arab
allamok
had-seregeltenylegkoncentrfkuslama-
dasraindultakIaraelallamn
ellen.Ebbenatdmadasbanavezetdsze-
repet
azegylptomlhadseregcsa-
patai_
ktllcndsen'
leglerdi_
es
Transzjordania
kiralyanakJegi6ijatssdk.Ahelyzetnekzavarosvel-tarajcllemzd,110gymigazegyip-
tornihadigepekegybritkatonaitabcrtbombaztak,addtgatransz-
jordan
csapatokkereteben
sokangoltlsztjatsziktbbbc-kevesbevezetdszerepet.
,Az
araberdkla-
madasanak
elso
celpontja_
Je-rich6
is
Bethlehem
elfogfalaea
utan-Jeruasalem'fait.
amelyet
hamarosan'bekerttettek:
ahirek'SZerinta$Zentvarosismet
a
meg-semmislile6~lOttcili.
Palesztina
fS
aszentvaros
pusztulAsalviIngszerteafelhnbo.rodasDlorajakfseri,viszontugyanakkor
a
diplomiciaihad-l!izinteren
a
szokasoshalaszt6estaktikni
jatck
tolyik.amcly
rcsz-
bentehetetlenseghol,reszbenpedisjogi8zorszalhasogatasb61tev6dikOssze.
Az
Egyesiilt
Allamok.amelyels6nckismerteelIzraelt,-
ezt
kovette
a
Szov.iettini6elismerese.papiron~
a
BiztonsiigiTnnacs,kerelebcn
ftZ
UNOgepezetet
akarja
mozgasbahozol.anelkUlazonban,hogybnjland6'lenneahozand6hatarontokvegreh.ajta-6ahoz.
a
sziiksegeseroketrendel-kezesrebocsatani.
Nagy-Britannia
viszont.amelyanyagieskntonniokokb61hatarozta
el
magala
ki-
vonuiasra.
minttapasztalatokkalbfr6diplomaciaikiizd6fel.eppenebbeabelsaellentt'itbekapaszko-
dik
hele,amikornemhaJland6
hozz6.jarulni
olyanhataTozatmeg-
hozatallihoz.
amelyet
az
EgycsiiItNemzcteknemlennekepesvegre-hajtarii.ASzovjetiini6mindenuem-ponth61kovetkezetcs5zercpetjnt-szik
abckc
megteremteseerdeke-ben:eles~s
hatarozottnlh'isfogl~-
lasthirdet,
de
viszont
hajland6
b
asziiksegszerintahelysz{nrekiil-dendli
nemzetkozierohoz
megfe~
lelo
3zovjet-kontingensselhozzdjd-
ruini.
Hasonl()civakodasjcllcrnziazokatatanacskozasokat.nmelye'kczid6szerint
afegyversziineti
javas-latkoriilfolynak
LakeSuccess-
ben.al:
UNO
szekhclyen,AzEgye-suItAnamokdelegaci6jaaztjava-salta.sz61itsak
fel
aJeruzsalembenkiizdofeleket.aharenaknegyven·nyole6ranbeW1val6megsziinte·tesere.Ajavaslatgycngejeismctazvolt,hogyszankci6kntnem
ft1.z-,
tekhozd,braelkepvi
l
seloielfo-
gadHikAjavaslatot.az
arabokid6-nyeresretaktikaztakesigen
atlM-
sr6iiriiggyelnegyvennyolc6mi
haladekotkertek.amitNalzy·Uri-tnnniatamogntAsivalmegiskep-1."_
MindebbUl.
Deb"'·_~
k."6vetkezletest
Ievonni,tnihthogyilyeomedonkonfliktustelintezni
nemlehet,
azUNOtekintclyetmeg6vniisnehee.
Sztalinhekeoffenzivajaval
szemben
anem.zetkiizihelyzetetasE(J!/esilltAllomokpolitikdjdnakio-kozatosmeqmereuedesejellemzi.
£8
ebbenkuldnosen
felhino
az,
hogyakongresszus
es
a
kozvele-
menym~tobb
fokkal
mercvebb,
mint
a
Feher
Hazes
aState
De-
partement.AzamerikaiparlamentkethazanakkUlii~iblzottsasai,
szok5sszerlutegymastcl
fiiggetle-ntil,cgy-egyrendktvulnagyjelen-IOsegiihutarozatot
hoztak.
A.sze-
ufituskulugyibizcttsagahntdrozati[avaslatot
~lakYott
,jova,arpet.
Y,
az]
ajanljaa'uyugateuropainemzetek-
nek,hoev-
hat6raikbiztosftasaer-
dekebenkossenekkalonai'
egyez-menueket.
A
hat{lrozatabban'a
kf-
vansagban
CSllcsosodik
ki.h6~
az
USA-
az
~"Yesillt
Nemzetek
ke-
retebenesnnnak(megerosftesel
eclozYIl.csatlakozzek
i1yen
regio-
nalisef.,'Yczmenyhez.
MeJ:t
ennel
is
mess7.c.bbmentakcpvisc15hazkiiliigyibizotlsaga.Az
itt
elfoga-dolthatarozatijavaslntanyugat-eur6pai
regiomHispaktumban
resztvevoorszagoknak'megmcsz-szebmenoamerikaisegitsegetk1~vanjuttalni.
mint
aszcnfl.tus.
Ugyani8aztjavasolja,hntalmazzakfcIazeln3kot.hogy(a
kongreu-
8ZUS
megkerdeze:tenBkiil
is
bizto-silllauon""katonaisegi(segetregio-
nc:ili8
paktumokban
re:tz:tvev6tOr.
8zagoknak.amennyibenazo~er-dekemegegyezik
az
EgyesultAlia-.
mol.:
erdekeivel..
Ha
mef:'gondol-juk.bogyalig
kcl
hettelezeI3U
egy
uj
(k51csooMrlcti
lnmo~-
tAsra,vonatkoroJavaslatot
A
Sze-n6.1us
kiiliigyi
bh:otts~~ugysz6I-vanlesoportAZasztalr6l.akkoraviil-lozaskiilon5sen
szembeszok6.
AIQndoniHathatalmiKonferencia
amelyNyugat-Nemetorszagsorsbalhivatott
foglalkozni.
nemfejezlebeullYantargyp,lasaitamullhet
vegcn,de
nemisszakftottameg·azoknt.AlJitolaJ.!nines
kiz8~hogy
ezabrit-amcrikai-francia-beneluxertekezlet.tnn6.cskod_saieredmc.nyekent.alkotmanyoz6nem-zet~liJesletesftNyugat-Nemet-orszagban,HirejArannakis_eeznemishangzik'
valoszfhl1Ueo-nek-,
hoRYhoss7.ab~hnzavonauHin
n
Hathatalmi
Ertckez.let
meg-egyezetl
a
Ruhr-videknemzetkoziigazgatasatillelOeD!
Is.
Franciaor-
szag.
amely.
aRuhr-videknemzet-koziellendnesekerdesebene"olveroscl1enRllasttaDUSftott,mintNyiigat-Nemetors~megszerveze.senekprobIem~javalszemben,ugy-IAtszikengedeU-m~.
imnyu.
.~o-
-.."a~.~
AMarshall-tervvelkapcso-_latbanemUlesterdemelPaulHoffmannak,
azeuropaisegely-
terv
igazgat6janak
kijelentese,
bogy
vasarlasokatktvanvegrehaj-
tani
Kelet-Europabanaz
ujjaepftesiterv
kereteben.Eaek
a
vasarlasokval6szimileg
olyancikkekrevonat-
koznak,mintseen,buaa,
fa,
arne-lye.khena
USA
hianytezenved,Amoszkvairadi6washington![elenteseszerintazEgyesiiJlAlIa-mok
hamarosan
eszkozkent
akar...
jak
aMarshall-tervetfelhasznalni
ana.
hogy,asegelybeu
reszesuld
allamokvalutajat
leertekelJ~k.Eztahtrtmasfcrrasok
is
megerdsf-
teni
latszanak.Igy
a
franciahive-tafoshtrszolgalatiszervaztjelen..tette,Washingtonb61.
hogy
GuttA,
it
Nemzetk6ziPenziigyiAJapigaz..
gatoja,
Hoffman
es
Harriman
rend..kivoli
nagyk6vet
AIHt61agbizalmus
ertekealetenaIrancia,olaszes
go.
-rog'valuta-'
adt
a
moszkvai
ra-
dio
szerinl
1lZ
nogol
font-
leel"o'
h\keIeser61IArgyalnllk.
Az
ntObbiheteklien
tobb
konnanyvaIsag
old6dott
meg:
C~angkaj:tek
tAbor-nagyot.ukitUdvaIev6leJ:meg
8;
elnokjeloltseget
'semakarta
valla!..oi.akinai
nemzetgyiiles
igen
nagyltobbsCggelcKJDaiKoziArsasag
els6
alkotmanyosElnokeve.
ri..
lasztotta.~zelaKina!KoztArsa..
sag
rendkiviilkaotikuaviszonyai-banlegalabbegypontoDnyugalmihelyzetalloUbe.Kerdesesalon..
::g~sh:l~k~a:gk~~~h~ri~~
kntonail:lg
es
a~orrupci6eUerokiizdelemben
poJgari
vonatoDlOblJsikerterhet-e
el,
minteddig.
Rovid.
azt
lehet
mondanl,
m.
kabblatszal·krizisutana
SpaaJi..
kormanyvisszavonlaleroondasat
s
valtozatlanosszetetelbenbelyen
IllaO
radt.NeroviJagos
ezutan
8em..
hogy
Spankvajjontt'inylegafel&<
kezetiiskoluk
kerdeseben
keriilt-e.
eUentelbesajatpartjaval,vagya'katolikusptirttaI,nvagyvcgUl
a.z
afe1tev~
is
lehetseges.hogy
SpaRk-
naktulsagosan
Am~rik~'tratamasz,.
kod6
politikaja
s
annak
aminisz.,
terelnokwa!hingtouiliitogah\sa
SG-'
rim
kilAtasba
hclyezett.
kiilolloseo:katonaiterenigencsekelynckIllt-sz6amerikaitaroogatf\saokozta~
a
krizi.,st.
'Ax
olaszk6ztarsas:'ig
iij
elni5k~
ajMI
megbfzta
deGasperit
a
kor~
manyalakWissal.
Az
ujkormany~'nak11kercszfeny-demokrataes9egyeb
partokhoz
tartozo,iIletoleg
parlonkfviili
tagjavan.DeGasperi
el5bbeni
kormanydhoz
viszonyftva
avaltozascsakk.evt'isbejclent&'-keny
tarcakaterint.
Helyiikonma...radtak:
Saragat)
aszakadiirszocia-listakvezere,mintminiszterelnok-
bclyettes.
akoztfarsasagparti
Sforza
gr6f
kulUgyminiszter
lisa
keresz-
t&!7-demokra~
Scelga,
mintbel~
Rgymn_
~
'tf.
.....
It!
 
Ba2<8nll
-
.....
LATOGATAsZALABAN
.l,z
o~ma.sodik~egnagy()bbme-
oeje
.:I.
Bnlalonl61a
deliorsuigJlatflrig
btb:6d.lk.
~O%elolezcr
ne.gyzelkilomcter
teriileten.
A:
orszug
It(fnagyobb
gyiimolelol
e,
:oldsegkertjenck
i.s
:&C.
bet
eeveani,mert
11
~s.5Agnak.igen
OOS'Y
t&bb~eintcnztvxer~a,zd-alk
dtist
folytnt.NClllr.c.gibcneppcna
.Hadm!"~
htvtn(eiafi8reimcla1[I'\'o1ih.rt6retl'ridtSkek
jelent6s6g6re,
nme-
tyeka
Budapestkoriili
;;f1/dsegove:d
mt'gbuhb6vale"orangri.
f6v6.rOli
k6z-
eltlmeze,flinye;:(jvelettek.
Erdc'k:cs
m6donnyomja
ri
bClyegetakcrtcse-ked~ihajlnm
:1
telepulesiviseonyokea
is.
Az
aJ(51dikilltcrjesebbG'=udM'kodlLsi
ovczctckben
IICIll
ritkn
!'I.
nyolc-ueczcr
l'akosuIkOzsc,:;',de
k~1-hfiromczrenalul
aDlagyar
A1fOldon
alig
talalunkk6£-
eeget,vagyInlut,Zalflh:m40-.50leleknlkot
sck
be+yenegy-egytclcprdest,
meJtt
akerMs:ked6,!1Ylimotc$cs::ellel
10000alko:o!/Ozdafo{dj~ki5z~tlenk6zelcbenKenytelenilni,
nemenged-
heti
megmnganakaztaIusust,hogy
l'eggci,este
6rnk~t
sackere-zen.~m"
tanyajahoz
6.r.
IHizeJ200.000.kolammli>9bold
enM-
aege
"VanZn:la
megyenek.
AImkk,
to"lgy
es
hlcfenyoki\'".ilcl
az
orszag
egyCh
me-
gy.ci
feM
~cn
szAmotlevo.•
h
de-i
M.1en
Ilemcsa:ka"Vltrmcgye,deeS:lklleJnazegCszor.nagtuzciosruk.s-egletCtZ.'11a
d.rme,gye
ltl.tta.
cl
6s
homaerto:kMefint
II.
k3zelj3v6ben
n(,01esn
kbdfiildi
kivi.
leh·re,
de
klilfo.ldi<;z{t!IlI(IS>()kra
i-s
~z6·
mfLhllt
#I.
virfig.1A
7..:1
1:1
i
('rd6~II7.dM'ko·
<13.,
o
An~R.kcveset.tud
CI
h.zt-ltelgiBtdatoll·ijb61kerdhcr61,ho/ott
rz
la6.rall-la.rsan
nuit-
orlzago6IN"obU-
maud
Mvlil.
A
helyut
I"ihiiden
ex:Zab.foJrO
regebbcn
azilnl06
lci9Cbb
piltakkalegyilttaKiBalalononkcres&-
tiU
omiiU
a
MagyarTenge.rYiz&e.
A
folya
hor<intCka.
in..npja
evuA0adOik
soraa
feItOltotte
eo
JW
IktbWont
U
u
1
~clilegtisz,ta~u
t6b6l
mocsaras,
nA-
da.s
leriilet
lett.amely.ke\·es
hannot
boroftaf5lde.mmnk,a
Festetieh~__
Mdnakb
mult
nlAgh6.boriU:
'Olin
tervbevetMk
~eesapoUt..sAt
et
kisr;6r;(tl.
saLAr.mbalyO%omern6kok
hasmo-
sHam
akarta"k
a
felt5ltolt
t6
medencb
jet
es
~esek
mAr
atr6l
ilmodlak,!
bogy
neh6.n,."aJatt
bUzatenp!"
riD«
JW
Balu
ton
helyen.
AZala
foly6tgatak
It&ft
togtft.
I
meg.gyor.sUotl6.k
folyhat,
6s
a
tki9
Ba·
laton
dgy....
hogy
kisriLnldt.
Af"I"a
perU;!'
ec
foly63zaMlyo..omhnOknek
DiDce
gondja,
hogy
Q
rdpvdngOl,
kdk6l,
.zlt,,-ty6.rferulet
.ravanylh,
tehdt
Dl~:6-
gatdoldgltermdbrealkalmallan.
Hit¥vAny1l'-f;cHlk,
auril
nada·.90kkaltel.-e_
sa...:mylifii"et
torm6k~szAl6k:
ennyit
nyertnz
orszfl(
a
:1ri5
Balalon
lec.fa-
....l<\s!lvaj.
€smtt-
vculcl"
-.A.
Zalofol!J6ahorrlaMkot,
t:I
.n.agymcnnyiscgu
isz.ol,ot
mOlt
m6,.
egycneun
a
Balatonbazudftja.
A
Jeeso.-
pathimunk6.1atok
hefejez6ge
ulAn
kit
evve1
mtirszemmelHithat6volta
ha-
tS$.
A'ke.szthclyiobOlvizemegsz.iirkiilt,renckerernindigvaslt\8nhbi"nap.r6Iegmk6dolt,Afold!"1ni.uakern.be!-ek·rovl.de~nAtlA!hik
ft
fenyegetOvesrot,yt
e.
tObb.&lknJ.omn1alovastemeltek,
del
h"i-M>a.
A
nngybirlokOs...eroek
be!olyasa
en5schbTOil,
mint_
tudilo3tek.inte1ye.
Sevrol·evre
nOveksz.ik
a:z:
i.szapmeny-
nyiscga
Balaton
feneken,
Azeredeti-legketmitermelg/;.e.Ju!Jclyistrandon.ma
mar
aligitderekig
a
viz
es
a
tilr~d6:okMba
30
em.
is:apba.rlilyed.
.A
haj6m61Otlvt61.evrebeljebbkeltny0111I1i
aviioe,
mert
ru:
js:op
mien
i.:ufonbennemkothel
1.-i
<I
haja.
A
ker.zlhelyJ
abol
scrsa«I.irg6s
be-
~"I3:t4007.llst
kbvetel.Nemcsakfilrdesre
vali.k
etkatmauanna
mind
nagyobb
tcrtueten
3.
Balaton.de
a
Zala
borda-
lckaIljabbes/Ijabbteratetetrobot
eI
(J
mellunvi!dghiTi;bokuonihalaszatelO!is.
A
bnlauormny
ertckescbbreszekipusatultassannz
iSCIA'lP
-mi31t.merteppcnaJegfinomnbbh3Ifelc.k:
It
ke-
csege,a
siig.cr
es
asiillonem
birjaka
znvatos...:izet.
A
:kis
Balaton
hely£-nkipusztult
a
k6esn~-lelep
es
It
ltO'V~ny
~t6mege
vhimadfln'iUomany
ee-
lekelsem
fedczi.
AkisBalntonkorabbnn
Ogy
v6<!te
:t
Bnlntont
a
Znln
foly6
hord3J&.at61,n'kflra
ga1'3lmandula.
.3
embert
r..zer-
veeetcta
fert07.tSst6J.
MenIs,;!,m('(Ja
Balaton"
Zabegerszegvaros,
a
megyekozpont
azorszdglegrouzabbkij:lekedeJu
tlti.
raja!
Miga
tobbi
megYi!sz&thelyek
As
Mgyobh...:"irosok
illtal:'dXln
a
kozleke-desi
g6cpontok
menteni:lpliltekfeI,
a
MIaimegyeszek"helyt61
he!
kHomete.rre"an
a
'leg:kozc1:e-bbiv~'\.Stitiallom(lS,
emi
kozig:tz,gatasi,ipnd,
keresk<>delm.!
esmez6aroasAgilIzcmponl'b6t
lclMat.at-1:10hfIlTnnyokikalja.r.
o
A
tnlBlegeruefri
nagypl~bdniataup·
10m-tort.enelrrriereklyet
6riz:
egy
hires
toro.k'hasa
lobog6jat
Eredete
lcgendis.
Aruagyllr
mlus
virag2liSci.
oak
f.cny,korllh61vruo.
Meg
au:
ezerot-
awn3
evckbcntorl&1.t,am.iko.ratorO'
kokomomolt6.kZa1acger~bogy
nagy.uomJba.!;nnpjftna.
'VCgnapjait
el6
"Yaros
.,.ediSi
ro]larnmn1k.iuoritoltka
basa
.eregetesgy6zelmijeivenykentrsA,'kmAnyul
ejtettek,
alMar.kosroro.kw9z16tis.Innen
ered
a
uenl
traditioZalUban,
bogy
nllgys:r:omhatnapjan
~megyemEpe
."'«entjAt-6.~
..........Jez.
101
M'lt
tiannad.ikk-is
hldat
~ttetta
ujjaTarmegy6ben~hason:J6utero·henfolyikarongalt6piilctckkijavitAsa
is..
A
megy-ci
lUsgy(Jdcs
cdfogndta
a
pan-
toY-tn
ki-dolgozott
tCf'Vet,
nmely
!%enot
meg
CI
htiromevn
tuo
kereten
bdiU
rnlndmleromboltzalal
lpUletetujjd~
ipftnld.
Ez
pedignagyS'Z6,mertanyilnst.eboty
huU6.mai
.1WlonOOen
fl%
otols6hooapokbanhnlfllt6neot
jarta·t
ZalaegersJ'.!egfeleft,1:5.&h:'ilxlnisUlyos
U.rosodbo&atokOllOtt
megye
eJ.e--
t6ben.
All!:
ee-erszegli
f6terenM1
a
nagy
sa.rga
e.JYlilet,
a
vannegyehltu.
A
lOrentUlott
DeakFerencs:r;avazltj
el6U...
Itthangzo.tt
el
orsz~ot
e.s
t6t1enelmet
formalamondata,amclyet
J[arjait
ki-
tarva
mindenidaknek
monooU:
cNepiink,neMggj
at
drul6khakl•.••
Voltak
h
igenso'kan,
a.k:ik
megfogad.
Uiik
azol9zavas
mondatol~
ezert
ve·
r.iik:"kelriteltek.
EmarUrok
em16kere
6.:1I1t
iSZObrot
Zala
nepe,
hOsei
emJCk.e-
ne!k
tlszteletere,
azon
a
helycll,
arum-
nanvalahaDedk1%610ttnepihez••
Sokezerkiilf61divasarlatogatoreszerekeresszallastazIdegenforgalmiHivatal
A
jUniw
11-21
kQz6ttmegtartond6Budn.pe.sliNenucLkozi
Vaw
megtekin-
t6sere
vld6krol
nagy
lomege'k
jOnnek
Budape~lre
6sugyallakkor
akiUfoldr61
is
sokczer-csupfmRomti.niab6120001
-vAsArIAtognlofrkezi.k.
Enne!k.an'll(Y
Kc:megnek
megfelc16
ebzil1a.solA.snnogyneh~z.segbeutkotik.
Erert
a
S%&C$-
fovarosIdcgenfOt"GalroiHi\"ataiaez-
"iton
iskhri
mndazokat,
a'kiknekveo-
oegck
fogadftd.raa:kalma5JZobAjuk.van,e~edj6kAta
d.sflridejere
aven¥degekebuiJlasoh\.s6.T8..Akinek
ninCl
kladhat6'kill6n
szoblbja,
de
IakA"Sdn
,1.8l1A!t,
akorcsekegy-egy
fekrvoheJyct
t'Ildndni,
az
Is
jelenbe
be
azIde.gcn-
lorgalrni
Hi·v-atnlnt&szeme!)-egen,love-lu61aponvagytelefonon.Aazoblit
ftgy
a
,sd.lhbt
ill6dfjarltseJlena,en
T-eszi..k.igOOybe.
AI
IdegeufoI"€abni
Hi-Tala!dmo:V,DeAtFerenc-u.2.Te-
leron:187-694,hilvatalol
orruk
dClcl6tt
feI
{).t61
3
6raig.
Itt
emlitjiik
meg,hogyaBudape:sli
Hel.y;erdekfi
Vasutak
i!
mega
diRk
8.
....ilSa.r
latogat6LnakareUll"li
utazAsi
·ked,·eunenyl.
A
H£V
bU('l]J.elyaHomA-sAn
egesz
jegyetkelJ\'~1tnni,
a.
vas:6.rpCllzh'i.r{mlil
pedig
egyforinlos.....sur-igazoh·{myt.Ezlav.u~rigd.zoh'iinyl
e~
8
>lllcneljegyet
ay3.sarOn
Iekcllbelye--geztetni65
19y
dfjtalanulJehetaki-\ndul6HllomAsra
visszautami.
A
fcl8.ru
utaznsiked"I'Czmenymindenvonalon
6s
haj6-n
mar
jUniu..
5-t61
igenybe~
'·eh-e~.
BI'lTOBT
k6IZlft6n~J,GombosUzem,
blvan11
14.KombintiU2740,ujh1il.6
1950,
konyha1250,
rek:lmier
950.foteligy650.
Teliesen
rili~omenles
bldG!
tArgyi'~ezetetnyujt6dbr.n~veny
termenl6sChez.ma.gtenne-uth;·hu,
hU5DyUtrarmbealHAsfll.oz16kb!tinatvaRYfinl'IDszlroz6tkeresHnk."Harmine·ezertt51"jeligcr-e
kiad6bR
EGYHAZMovtsZETJMUNKAK.
ohAr.s:r:osz~k.slAp6k,kereuleJ6kt1t.
5zobormuvek.
afremJekt'k
es
restaurli-16sok,
Dl3nAny.
mhzk6,mllk6,
mil·
mdrv6.ny.
fa·stacco._nyagbo!.
!2s3rallld
referelltlft.,
Att:egedlFogadolml-templom,Szent
GelMrtollAn,_kesdhelylKarmelita·templom
ci:t'rai,
ath.
KRASZNAILAJOS
SZOBRASZMOVESZESOLTAntplTOEgyhAzmllveszetimGterear.:
BUDArEST~
LE/iEL-1J.
14
HIVATAL
-tA
mf!li8tUlJ"n
8Zel~te,
hi
monrljaelDyugodflln,
hogy
ml
aba]a
JUJUSsz,
ORN,\P
"Akioemsecret,aza
hal!tlban
mil-
rod.
£s
mindenki,
aki
gywolitestvcret,olyaumintagyilkos,estudj:iIO-.k,
hogy
egygyilk'osna:k
sinesazorOfkelele
btatosuve."Szeat
Janos
apostcl
teve-
1&61.SzentPal
mondje,
es.
szavainnk
mtly.s6ge
behi.thataILan:hahitehegyc-kelrnozgatna\s,nereleth(jja.nSClHmi
a,z
(o_/ubcr.
De(-ppenmert
a.
SZC1"etetilyen
MByueru
dolog,
merta
szereteLa
...-e15
leremlett
"il~
c.somozatfthau.
a
ycJe
val6
vl:ssz...acle.s
lis
ne.mlCkt~ve~
a~ka.LlIl!lz{i.sn
rendkiv:ii1(is
a.g·gQszt6an
vcszcdclme.s.Minlilszebbe
!IlbV,
<lull{d
.u:ornyubb,haa.z
igazsii.gellen
fordul;
telve
nzero\'e1,
melyetatc.Jctre
k(l-
pott,m.ily
hntalmas
sZo.\s6.lnlolm.ttclleta
halfll
erdek.&en?AMrpediga.szeretet
~:~l.'i;~:g\~~t:~:~~;~~~
sel
e.s
bazugsliggal,ahelY4ltt,bogy
el-
lene
szegiilucnek,egyex!egte
lepnek,
uzal
az
urUgiyel,hogyoltalmazzak.az
emberckct.Az
igaz.sag
eJJc.n
ford'it·
}aIk
szeretetet,
~a1IAny.szo.r
alTa
hasmMjt\ik,h06)'
meggyongftsek
cron-
ket
aMin
elleni.kiizdelemben.
S
ne
feo-
lcdjU.kel:azembersz£ve.senmcgalku-nile.
Demit
5tolnfmkaz
on'Oshoz,
aki
azereleLbru
megalkudnekbeleg&
ne:k.
lbeteg~\'i':l?
K~uljfik
magunk
tIC
ezt
a
WljstU.yU
dolclort.
!sy
SlOma
a
beteghez:
VCg~re
is,kc(h-es
bad.-
tom,
az-eretettet
ikelleJjA.rnunk.A
r.ik,melyax
6n
szervoczet6t
roncsol,i:l,
ki
tudja,oem
jOhl.!Zem{l-e1
Urn
esalk.,1egyiin'ktapinl-atosak,JcssOnk
barftt~-
got
vcle,
nelegylinlJe.merewek;tegyiin.k.engedmenye'kcttt'.rune.szet.enok.
Lebel,
hogyezarM;.lap.pang6V'tld6.lIat;az
6n
hUSM'al
esvereve)
tfl'Pltilkozi:k;
de
Tolna.szfveonnekmt'.@'tagadnjt<51ead.&miresziik~evan?Szcgenyj6szag6henpu.S%tulnn.EgJ·&.k6ntisazthi-
SZC'lll,
exa
rak
nennrossrindulntu,
5
amikoregyczs{,grebiztalomont,e5n.'k
a.
uere1etnevebe.nsz6Jok.-Amodernk<lrsaj.fttos
t6\"ooese.,
hogymesolku5Zik
a
b-linnel,nhclyctt,hogvs.rembeszegul-nevel~.PediS:abunne1szembcnesa:kegyet
iehcliink:
&%t,
oogy
nemet
mon-
dunk
nek1.
Vele
vnlo
Dlegalku\"nsunk
namami
rC!ziege5gytzelmiink,
ha~neroaz6-le1jesdia<hlaj
men
abfin
nero
aknrja
mindi.g
nyombnn
kiirtani
8.Z
erenytj
megeJegstik
anal,
ha
egyiitt
elhel
vele.£ppen
ezert
nemazameg·d6bbent6,
bogy
Tann,a,k,a1ci1c.
folylono-son
kAromoljA·k
lIZ
igusngot.
ez
ax
er.edeti
bun
eredm.c:nye.,uabadak.1.-ratltnM
fOgv3
1I1..a.badsAgtiba'II
dU
uem~bernek:
a
kiromlas
ilyesfonmftn
meg-
magy&rtizha.t6.nnalmegd(jibbent6bb
A
a.rm~megmagya.rhhat.aUnnabb
a
k6zc'i>ny.
Ha
~ht
elllludtatak.volna,ebredjetelr.
f51:
ha
me,ghalta~ok,
t&mad-
jato'k
101.
Ket
tiizkoz6tt
a1ltok:
egy-fel6t
nnnak,
&kilt
uere.tnek,miisfel61
a!k.ik
gyfilOlnek;
d5nlenetek
ken.halo.-
rozottan.
Tudjatok
meg:nem
8J'.!
em-
beriseghuAltalAban,hanem
szemely
uanlnthozt6.1O&srol
tl
htv.6s;
mert
mindenenkolcsi,IIzeUemisanyagik6pes~ctekmegonnyifeg)"Vcr,
mel
yetbienadott1cezetikbe.,hogyeljetdcnliik,vn~v
trle,
\-'"rIgvellf>nc.A
harefel61
n.em
tehet
v6lantAstOlk:csak8zlvaln!dhntjntok
meg,
hoi
hare~ljalok.
A
ucre\ctk6lefez
is
stereletnemIsmer
megnlkU"Y'lisl:
mintvnlamipa-ranes,arro83.rka1.
hogy
sukftsunkR
bilnncl
e'
e.
gyt.11otetteI.
A4c:~
ezetJ&el
sdwetJkczik.
at
nemismerla~zeret>ette1.}e~·6t
bs
a~J'.!eretethotalmiit.ErnestReDo
tr6gep
T~tel.elad's.
karbantartU
~k.lI~k
EDES
@6
BEeS
J'
Akf.efa-Q,Is..T~l.:223-2'99
ROZSAFAK
{1210'{5.·t61
Mqast6rzsa.r6wk
Szomorti
ro.z.5Ii.k
Bokorr6%sAkBabar6zsi.k
E16neveltfajtaujdons.1:ga
i
nk
a
le;elf5..nyOsebben
kaphat6k.Bpe.tenhbhh-
u6lUlu,
vid6kre
gonda.
c.LlCll.go14a.Vluonlelad.i5raIs.
RUNGAlUAVlRAGI'JAZ~KER'R:sZET
Muzeum.-kOnU11.
Merl
".i,.~
6f1S0pObtis
~igarett..
?
Hun
eve
dohanyOsembervugyok,marlegalAbbegykiscsaladl-bdzmvalot
fiistoltcm
el~s-adobanyoe
tarsudalom
tob~egeveJ
ellentetben-
a5Z0POUSeigerettafajHi.katszeretem.Illetveeacrettcm,mertvagy
kef
here
keptelenvegyokilyentseeremt.Meg
e
rosuemJeku
Seabolccsatis
megele-
gednek,akccses
Tiszavirngr6l,
aHsz-
teletremclt6
H61gyrolesaroman-tiklblSe1l6r61
nem
is
beseelve,
de
miudeeekaclgnrcttnkcsendcscn
kj·
rnuttnk.A
trnflkosoknzt
mondjak,
mcgsmntettekn
gy:'trl.{isuka{.
A
l&I!cs·selismegpr6btilkozlam,
de
erre
resatnt
id6mnines.reninl
a
esnmas,
kemenydohAny6thiivelytseetrepcset,
amigegy
epkezUib
crgnrettamegsxd-
letik.
TudcmaDohanyjevedek
ar-dr:'lgl16politiktijtihozseervesenboa-
eatartoetkegycsctguretta.
esdobuny-
fajUi.kmegszuntetese,
gondojveu,
anikottn
olyktirosh:t![I.ssal
van
ado-
henyosokelmebcli
fillapolara.
hogynem
vcsztk
eszce,
rnlvann
nc\,,·tiltoz-
tatasokDIOgO!!.Dem
i
cls6
piflunet-ban
6:!!ne\"cttiik:
ddgft:'i.s.Devaive-
sebben
lCSJ'.!Urkolnnnk
szenvcdelyiink
folemeltad6Jatis.
ha
clyenctgaret-f:'ilvasiirolhatnank.arnilyent'zeret·
nenk.
Mondjuk
szop6k:isat,
denZert
elvezhrl6t.
Egy..ba(klls.dohAnyo~
>I<
Nehez
IDa
betegneklenni.••
TintehSz.erkeutoJeg!
.E8'1
h01UJppaluelot(meglrtaklap.Jukban,hogy
a
videk,/alvflkban
mi-
l,·enkorillm.euye.utonjut/lotkor'
hti.:ba
Q
beteg,
ahtirmilyen,iirgiilor·vosibeavatkozwro
it
lenne,:iik.,,5ge.Meghelldllapitallom,
/&ogy
a
/ovriroJ'
~o.n
,em,okkal
konnyebb
a
hely:et,
"'1.6
va1656gosklilvtiriajtirtU
eW=i
mcg
,urgo.
kor/ubibeutaltist.
EgyuegenYJorJuegyetemistan
6Ur.
&0.
mUt~tetkellett"egrehajtani.
Mill'
denekeliitt
uegenysegi
bi:onyitvtinyravoltuiikleg,mer'e1U5lkiil
insyene.
kez.elell
Bem
IuJphal.
A
uegenylegi
bi::onyilvanyiH1uerze.efelnapigtar'
JOU.
E:utu
enegyetemi
karhazcgylel
tJl"voJdhoa
fnIPItiin/t.
A
ke:elOorvo,
i.gw;olwr4kidlli.totto
klinikai
be-
utalasl.
A
kliniktikon-mindegyiketvegigjcirtuk-8gyerlenhely
.em
ahadt.JdiJkoz.benkiderUettiih,hogybetegUnIt
eK)'ik
c6altidtagjGreven
OTI-
i«enyjogolult.
A
uepenniilekezobi.%onyfrluln.),okkalelmentiink
oz.
OTI·
k6rna:ba.MondanomlemkeU,
hogy
ez.mar_md,odik
nap
delutanjantOrteru..
A
/elvetebintezotantirJegcdkijelenteue,hogyrnindenekeliiu
ax
OTI
korz.etiorvOSMhigazollha
j,
,::iik,ege"anell,iilnemtJel&etiktel.Elhivattuk
a
korzetj
orVOJt,kClobbaz.onbanklderiilt,
h08),
mtilikatkellhitJnunk,
mert
Rem
a.
meg/delohO
zeJ
orvola.Vegiil
e%
if
,ikeriilt.
A
Magdolna·k6rhazban.azonban.zinten~6rhci:'}!
~;£'it:et.
l,::r::~!dv:t/iikiet
de
rele/omiltakrna..k6r/ui;:akba.Vegul
(J
harmadik.elvcillaltaabeuset,
de
elubbmeghellmutatnunkapapi.rokat.Abelltalci~tmegfclelonektaldl..tak.GjralIiu;:amenriinl,
a
R6ku.,·k6rluizha
a.
mentiikert.Vigill
'a
~iirso,muteteti8enyU;beteg
0
harmadikna'pank6rhdzbakeriih.EbbiillOthatja
I.
Sz.erkeut6~eg,h08),BudapeJtenlemolyan
e8Ynerjj
dolo!k6,.ha:bajutni.
TjszteleUel:
AId{r(b
KrudgflU"'".....
Ieb..
T.,zerke$::tosegl
Alig15
e"
teltelKtudyGyula
ha·
lalaotaCSOlatnligem!ekez,Jlckmeg
Q
kitGn6tollu
tOlllanlikus
.k5dlo\"ng·r6b.
A
most
mcglartot!
cemlekiinnep'
is
sziik
barAIi
korbeo,teIjescsend-benfolytIe.PedigKrudyGyulaigaz6.n
megetdemli.
hogy
mclt6
helyctkapjon,
anemzClkitun6scgeinck
Pallleol.1jaban.
Fnlliltikust'Ujongassal
szeretleStCp
sz(ll6foldjcl,
aNyirsegct
esutols6klv8nsaga
8Zvolt.
hogyoll.honpihenhel.'enaelQlddlJ{l"bo.'UUln,
ez8zonbannemtcljesiiltesKtlidylBudape.!JIentemctlekel.KrudyGyutacleM!,
uota
ugyanesftk
elhalt
fi\'ere,
KrudyP~terkereske·
dclmlbkolal
tnnArIrtamegigenCr·deke.sen
es~Iethllen.
Eta
munkauonban
elfogyott.ugyhogyjelenlcg
marnem.
~aphat6.
V·ajjon
nem
Ie·
ht'tn(>·e6"tamunk6ltijho.1kiadnic5abevtHeleket
6zv.
KrudyPclernemegfeleJ6IAmogal6samellelt,Krlidy
KERTIBilTOR
(I'Itczetl
es6AlO'ak.6!5zf.csukhal6ttrpitorottTndgy,Ryennek.k.x.ik.K6!dt611~1:
VlNCZE,
l'NpaIaUa....
:II.
T~__
Gyula
utols6
kCl"esenekteljesHesheIorditani?Hisza
csnhidi
strbottm6gmegvan,semmiaknddtyauiucscn
te-
h{ltennak,bogyKrtidyGyulaottpi-hcnjena
nyirsCgi
foldben,melyelannyira
seereteu.
K.P.
Budapest
A
SZfNRAzIRET
KISROKAK
LillianHelimallllflkezelottanewt'emJlmlottllk,de
ii
uzertneves
cme,
rtkas
ir61l0,Durabjdnak,
a
<Kis
to_.k6nal.:u:akjaialfelekiske;:d(j
ka-
Ntahttik.
Etncl.ottaz
/:"yyesiilL
AI-
lamokdelires:.~ne"IIcgcrekkelgya_putol
terDlelllc1..-.A
:t6njon
azeszoki
vci/ialko:6nemitiikevel
ds
rdbirja
a
~~~~~er~~~~$e~k;:ap~~;·;:;~m;':
molis,merl
Iy.'/
s01l:1..-01tobbleeza
hasxon.
1ge1lum,decS(lk
a
],;,J!
roka
fiverII/lUana},:,a:uza
lUIY
sziubajoJ{erjinekvanpell:e.Esez·us;:ivbajo.,{erjnemakcrtiibbii:letet,inkdbbnYllgalmaf
azererne
muyorlak
Q
zajosamerikaietetben.Mor,marmeghiu~![tja
a
nagyii:.letel,lUllikorak~ls6-(Joresazegyiknagyjiivorehivatotlkamas::csemelejiikJaebred,hogg
t1
f!ayybcicsiabankbanmegleile,(jsenkonnyelmuent!iroljaare8zvenyeit
es
azoi.atkOllnyiiszerrelel
iJ
ehetlopni.El
is
lopja,megiscsimifjuk
az
iizle·let.MiIwrpedigaszivbajol
nagy~
b(fcJi
gyantitfog~,kere$Jlikezdlre,wenyeit,
a
{elc,ege,a["okanoveJtzikezeMsbe,addigbos$zanlja,ingerfi
t!l
haldthullogneki,amlg
a::
tlagglizellotlepesorolvissza:ullogtla
a
nyUtIzinenk6nemlellelibarkapi•talista,deazertmegisnemes
le:Ut.
AzegeszlfJiianhe/fmanibestsellerdal"abrac~akaz
a
mcgjefJu:elunklhoggpr6ba1naesakmegvalome:yik6Z~p--remenyamagyar(r6ezt
a
nyilt
12(·
nenhalulbahajszol6szlvbaio.~dolgotmeglrnl,azutdlllesni,Jwgy
e
cad..ncik.e,vagghamegis,mit.z61nahozzaakritika.NodehdtAmerika
meJJU
van~
ottJokmindenlehel$e_
ues,
amiu
itt,
handlulIktortenik,'fJeldtmondandllak.Alechnikailagkii-
lonben
jOl
elzlergcUyozotldarabotai\WveJzSZlllh6:minta,uraeloadeisbanjeitsna.E16z.6darabJa.ibre
dron
volt
id6
aIIOJsza!pr6bdkras
tz
alotekviiJtlnhdzmegisval6sltjaaz6S8Zjatekmindensikerlehct{Jseget.
A
rokaleSt~vher.:tricis:tft
PO
dell"r,SennyeiVeradsZachjdt$s:a.Embereketfatagnak
a
r6kdkbOl,pedigazok,kiil6no$en
a
n6szeuplo,nemttil.ogosonembersl..gesek.Kom16JJud,azoperettb61
at.
rdndut
uj
dramaiIzin~,tlI6egy
ne.
meslelkuseaemiattisz.oko.,sqgba
1111"
nekiil6arlszlokratan{jtjdtszik.ApdtlLl'mre.!Ittlbajo.kapita:iJtuja
a
ma~
vellZtlilmeaJ:ol(ottkarakteralakrtds.
o
atateMrfoltadarabban,ak·./o/at6bbiekmeasokkal{ckctebbek6penZe,hOg"llembtrjaeztavel"ungtaniveesbeMpluztu.DlkdnU
Lds:16
e,
T
hur::6MargitozifJabb(fenercid6l1legszemelyes(t{Jiadarabban
J
6k
j.J
sokrdtermettseggelt:leszkerlnekb~le
It
jolformalleg!1IW('.'lbe.Millien8Z.eplenne,haennyligyef.:e:ettee,muve-Iz.todaadd.ualegllsterrna,.hatalszcrz6miluittnlalnd
a
Mavesz
Sziu-
hdz.
lJ.TDONSA
G!
C,civo"yElemer
S.1.:
Nagyielazegen
Ft
10._
Mt\ria-napokra
tl%
ejjeU5zents6gjmti~dlishoz
a
legalka}masabb<;7.ent6ra6lovegoo.:
DI"
HaMu
Pdl:
BoldogasszonyAnyank
Ara
80filler
Dr
HaJduPdf:
VegtelenfelsegiiSziv
Ara
80fille.
Legszebb
aj6.ndt.k:
EgyJkosSzivekcpesalfldfelajd.nlw
sz6veggeJ.Kerelez;veiskap~al63.-
Ft
Jegyesptirok
f1b'YeJmebcl
FenyeZdt
dl&-
barn.
fuzUleteke!kelesl
aJlindt!lud
~~.::-;:.~~.;,!~e,O~~~~.~_.~:.
15forint
Kaphat6:
KO
Ipari
6s
Rereskedeim.lRt.
BIJ.
VllI,
ldiku,6t1a
JWmaa-Ur.
 
I
Amirol
a
ADemokrata
Ncppart
kcpvLselOi
majus
23-lin,
vasarnapdelbcn12
wakorertckeztetre
jottck
bssze.
Az
ertckczlet,mclyazhli"iszCrupolltl-
kalkerdesekkel,fogfulkozctt,
jOva-
hugytaa
pUJ.'hczctOscgnck
a"Ba-
zUnI.:"
1~4S
lItoljus
21-iscim:ibnn
kOzzCteltbal~rozahitazEgyhaz.
Cs
azAllam
kiW,oa
Im!gindul6t.:irgyn.
·l4s0kl'oi.AkCIlViseliiicl'teke".det
lcszUgezte,hogyazEgyluizesazdllemvlszonydvatkepesojatban
"anozallanulfcnntartjaa
Ncpp.irf-nukavdlusztasokenmeg:wl'delctt
8
Beraakovics
Jsn·3D.paelameutl
beszedeibenre.s.nctezettUllaspont-jaL
Ak~pvisclOicrtekezletfoglalko-
eetta
Haxank
mdjus
7-iki
SZ:lm:'i-
oakclkobzasoivalesaBazank
Jru'i.
jus
14-iki
SZ{tma
meg-nem-
jelene-senek·ki.irlHm('flyeivd
is
es
utasi·
(OHnapiirtvczelesegct,hcgya
kormany
cloU
memorandutuaan1ijbOl
farja
lel
a
Dcmokrata
Ncp..
pal't
sajte-serelmelt,
Nyomatekosan
hlvja
lei
akorm:iny
flgyelmtJtuera,
bogyak07..I:irsasagnlapWrvcnye-neklisablikeszerwdestbecikke-
Jyezo
tfirv~Dycikknek
criehneben
II
DemokrataN{il~pariotasajtosza-
~::HIsagbanvolO~cul0
rtSszesedes
JogailJelimeg.Ehhezkl-peststir-
.gesse
a.nnaka
napilapengcdi5lynck
6rvti.oycsitCs6t,iUetveujra
valli
m~.td(tSuLmclyri1D4lIenaDe-mokrataNCllpartnak
:I
g..rove~csEllcni.il'ZoDizottStighozziijarul3.s:i-
h
a
kiizhirsnsagersO.
kormanyn
m~dott..Surgesse
3
megfelclO
taelmylscgliujsagnyoru6pnpir
kl-
ntahis~it.
Bivjn
fel
akornuioy
~clmet
arI'o,
bogya
Hnztiokfo-&~~atos
megjclcneset
tegyelebe-
Az
ertekc.zlethnh'irozatait
egy_
'angUall
bozta.
-.'
BcWa
¢rlnapunkoD
Varga
LbzI6
dr
orszitggyulcsi.k.epvi.sclo
~Pla1Qn~llama
esa
modern
cilla.m~
dmii
el6-,aciasabana:rol.bc~zclt,hogyPlalon
~~t:U\i~~~U~~sr~lzo1~~r.
~~le~enIherekbCkeEsegben,megelegcd6s-
be~
elnek,s6tnt6pisztikuselkcpzele-aemcklCnyegeazembedbo:d.ogsage1eresevolt.PlatonkorhoUaazarisz_kl.k.r-ata
e.s
oligarcharenlis-zcre.kct,amelyck
sziikk6rbeni[J!Jekeztek
kez_
ben
tartani
az
uUam
ve:z.etesa
b
ki-
;ekesztettekberole
a
s::Bescbbnep--
,.eteget.
Nagyh~'bfinaktarlotta,bogyhaakevesekfc!t6kenyen<>rzik
!l
h:1-Wmat,dehl~finmegnagyobbhiM·nakileHeazt,Ill!.hilzasbnvLsziksa_
flit
eszrncikervenyesitcset.Megaj6·hiJUIsa.isgyakranrosszatsziH,
hat
meg
'lIatuh;asba.
viv.ik
arosszat.Platonsokatkfvnntazallamveze-t6i161.EvtizcdekigtarloiskoJa.ita-oulfls
ulan
visszakuldteokctaz8lelbe,sszerinte
csak
az6tvelleUell
·korukatbeta
tOt1
lerliak
fogialhaltak
rmlna
el
azcillam
vezeleSet.
Allagys7iulluha~gal6sageIenkcr-dekl6dcssel.kfs.crtc
drV:rga
Uiszl6el6adtisal,amithozzli.sz6h'iSQkk.fwct-lek,mnjdidOszenlpo:itikail:erde...
Sf.kTC
isv41a.szoltazel6ad6.
Viii.UJJAEPITESI
ALLAMI
SORSJATEK
FONYEREMENY:
60.000Ft
N)'cremcnyekosszcrteke720.000Ft.NycrerncnyClk: