Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
13Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aöf - Davranış Bilimlerine Giriş

Aöf - Davranış Bilimlerine Giriş

Ratings: (0)|Views: 1,696 |Likes:
Published by Sercan

More info:

Published by: Sercan on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

pdf

text

original

 
TC. ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ YAYINI NO: 1355 AÇIKÖ⁄RET‹M FAKÜLTES‹ YAYINI NO: 722
DAVRANIfi B‹L‹MLER‹NE G‹R‹fi
Yazarlar 
Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Üniteler 1-8) Prof.Dr. Hüsnü ARICI (Ünite 9) Prof.Dr. Rüveyde BAYRAKTAR (Ünite 10) Prof.Dr. Orhan AYDIN (Üniteler 11, 12, 15, 16) Doç.Dr. Buket ERKAL (Ünite 14) Doç.Dr. Ali UZUNÖZ (Ünite 13) 
 Editör 
Prof.Dr. Enver ÖZKALP 
ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹
 
Bu kitab›n bas›m, yay›m ve sat›fl haklar› Anadolu Üniversitesine aittir.“Uzaktan Ö¤retim” tekni¤ine uygun olarak haz›rlanan bu kitab›n bütün haklar› sakl›d›r.‹lgili kurulufltan izin almadan kitab›n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay›t veya baflka flekillerde ço¤alt›lamaz, bas›lamaz ve da¤›t›lamaz.Copyright © 2002 by Anadolu University  All rights reservedNo part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmittedin any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, withoutpermission in writing from the University.
UZAKTAN Ö⁄RET‹M TASARIM B‹R‹M‹Genel Koordinatör
Prof.Dr. Levend K›l›ç 
Genel Koordinatör Yard›mc›s›
Yard.Doç.Dr. Müjgan Bozkaya 
Ö¤retim Tasar›mc›s›
Yard.Doç. Ferruh UZTU⁄ 
Grafik Tasar›m Yönetmenleri
Prof. T. Fikret Uçar Ö¤r.Gör. Cemalettin Y›ld›z 
Televizyon Programlar› Yöneticisi
Doç.Dr. Feridun AKYÜREK 
Dil ve Yaz›m Dan›flmanlar›
Yard.Doç.Dr. Hülya Pilanc› Okt. Meral Aflkar Okt. Necip Hatipo¤lu 
Ölçme De¤erlendirme Sorumlusu
Uzm. Bülent Gezen 
Kitap Koordinasyon Birimi
Yard.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür 
Kapak Düzeni
Prof. T. Fikret Uçar 
Dizgi
Aç›kö¤retim Fakültesi Dizgi Ekibi 
Davran›fl Bilimlerine Girifl
ISBN975-06-0095-93. Bask›Bu kitap ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ Web-Ofset Tesislerinde 255.000 adet bas›lm›flt›r.ESK‹fiEH‹R, Haziran 2004
 
‹çindekiler
Önsöz ..........................................................................................................xiiÇal›flma Yöntemi .......................................................................................xiiKullan›m K›lavuzu ......................................................................................xiv
Sosyolojiye Girifl ve Yöntem .................................................1
G‹R‹fi ...........................................................................................................3SOSYOLOJ‹N‹N BAKIfi AÇISI VE FARKLILI⁄I .........................................3SOSYOLOJ‹N‹N D‹⁄ER B‹L‹MLER ARASINDAK‹ YER‹ ...........................6SOSYOLOJ‹N‹N ALT DALLARI ..................................................................7Bilgi Sosyolojisi ...........................................................................................7Ekonomi Sosyolojisi ...................................................................................8Sanayi Sosyolojisi .......................................................................................8Kent Sosyolojisi ..........................................................................................8Köy (K›rsal) Sosyolojisi ..............................................................................8Din Sosyolojisi ...........................................................................................9Hukuk (Tüze) Sosyolojisi ...........................................................................9Siyaset Sosyolojisi .......................................................................................9E¤itim Sosyolojisi .......................................................................................9Uygulamal› ve Klinik Sosyolojisi ...............................................................10SOSYOLOJ‹DE KULLANILAN ARAfiTIRMA YÖNTEM‹ VE TEKN‹KLER‹..10B‹L‹MSEL ARAfiTIRMA ‹LKELER‹ ...............................................................12Nesnellik (Objektiflik) ................................................................................12Do¤ruluk ve Tekrar ....................................................................................12Basitlik ve Aç›kl›k .......................................................................................12S›n›rl›l›k .......................................................................................................12B‹L‹MSEL YÖNTEMDE TAK‹P ED‹LMES‹ GEREKEN AfiAMALAR ...........13Sorunu Ortaya Koyup Tan›mlamak ...........................................................14Konu ‹le ‹lgili Bilgi Toplamak ...................................................................14Hipotezi Formüle Etmek ............................................................................14 Verileri Toplamak ve Verileri Analiz Etmek .............................................15Deney Tekni¤i .......................................................................................15Gözlem ...................................................................................................15Saha Araflt›rmas› Tekni¤i (Survey) ........................................................16Hipotezle ‹lgili Sonuçlara Ulaflmak ...........................................................18GÜVEN‹L‹RL‹K VE GEÇERL‹L‹K ................................................................18 ARAfiTIRMA ET‹⁄‹ (AHLAKI) ....................................................................19Özet .............................................................................................................20Kendimizi S›nayal›m ...................................................................................21 Yaflam›n ‹çinden .........................................................................................22Biraz Daha Düflünelim ................................................................................22Baflvurabilece¤imiz Kaynaklar ...................................................................22 Yan›t Anahtar› .............................................................................................22
Sosyolojinin Ortaya Ç›k›fl› ve Kuramsal Yaklafl›mlar..........23
G‹R‹fi ...........................................................................................................25‹LK VE ORTA ÇA⁄DA TOPLUMSAL DÜfiÜNCE .......................................26SOSYOLOJ‹N‹N ORTAYA ÇIKIfiI VE BUNU HAZIRLAYAN ETKENLER..27 Auguste Comte (1798-1857) ......................................................................28
‹çindekiler
iii
ÜN‹TE 1ÜN‹TE 2

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Berre Cansever liked this
Evrenuc liked this
kozmosvekaos liked this
freekazide liked this
xantom10 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->