Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Semberske novine [broj 702, 11.6.2009]

Semberske novine [broj 702, 11.6.2009]

Ratings: (0)|Views: 106 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
FILIJALA
B
IJEQINA
 
EMBERSKE NOVINE
LIST GRA\ANAOP[TINE BIJEQINA
www.semberske.com e-mail: semberske@spinter.net
S
11. JUN 2009.
!
GODINA 30
!
BROJ 702
!
CIJENA 1,00 KM
TV PRAVA, PREVODI, MARKETINGTITLOVANJE, SINHRONIZACIJA
055 240 100
MIRKO BLAGOJEVI]
PODR@AVAMODODIKA
O[ ,,SVETISAVA,,
GENERACIJAZAPONOS
FK RADNIK
NAPOMOLNOVA KRIZA
str. 5str. 12str. 21
LOKALNAADMINISTRACIJAUSVOJILAIDEJNORJE[EWEZAURE\EWE POJASAOKO KANALA DA[NICA:
MODERANKEJZABIJEQINCE
UPOZOREWE VOZA^IMA IZ CENTRA JAVNE BEZBJEDNOSTI BIJEQINA:
SMAWIBRZINU!
Policija }e ubudu}e o{tro sankcionisati prekora~ewe brzine...
 
D.OD.O.O.O. LEDER. LEDER
Bijeljina
www.leder-bn.comE-mail: leder
@
rstel.netUl. Nikole Tesle br. 2Tel/fax: 055/212-303055/212-302
Butik:
Italijanska modna obu}aUl. Gavrila Principa br.5Tel: 055/206-107
Klaonica Ljeljen~a:
Tel: 055/255-355Fax:055/255-237
MODARUGGI,BRUNELLA,ROSINA,MARIOBRUNI,MORESSI
ODJE]AKREATORAIRENEGRAHOVAC
N
 
NO
 
OV
 
VO
 
O!
 
!
Maloprodajni objekti u Bijeljini:
1. Ul. Gavrila Principa 11tel: 055/213-2232. Ul. Dušana Baranjina 29tel: 055/213-216
OBU]A:
 
R
 
Ra
 
ad
 
dn
 
na
 
aj
 
je
 
ed
 
di
 
in
 
ni
 
ic
 
ca
 
aB
 
BI
 
IJ
 
JE
 
EQ
 
QI
 
IN
 
NA
 
A
76300 BIJEQINA
 
76300 BIJEQINA.
 
.[ABA^KIH \AKA
 
[ABA^KIH \AKA.
 
.PO[TANSKI FAH BP
 
. 18PO[TANSKI FAH BP
 
. 18
TELEFONI: (
 
055) CENTRAL
 
A
 
: 201-211TE
 
LEFONI: (
 
055) CENTRALA: 201-211
TELEFAKS:
 
209
 
-0
82,
 
DIREKTOR:
 
209
-4
26,
 
TEHN.
 
DIR.:
 
209
 
-4
56ELEFAKS:
 
209
-0
82,
 
DIREKTOR:
 
209
 
-4
26,
 
TEHN.
 
DIR.:
 
209
-4
56
PO[TOVANI POTRO[A^IPO[TOVANI POTRO[A^IELEKTRI^NE ENERGIJE!ELEKTRI^NE ENERGIJE!
RACIONALNOM POTRO[WOM IRACIONALNOM POTRO[WOM IREDOVNIM PLA]AREDOVNIM PLA]AWEM UTRO[ENEWEM UTRO[ENEELEKTRI^NE ENERGIJE, IZBJE]I ]ETEELEKTRI^NE ENERGIJE, IZBJE]I ]ETEISKQU^EWISKQU^EWA, ^IME ^INITE USLUGU IA, ^IME ^INITE USLUGU I
SEBISEBI
II
NAMA.NAMA.
S
o{
ovawem,Elek
rodi
s
ri
b
cija
 
Bijeqina
 
Direktor.........055 209 759
Centrala.........055 201 342Komercijala...055 211 854Fax.................055 201 445
Ul. Baje Pivljanina bb
 
SA TRAKE DOGA\AJASEMBERSKENOVINE
11. JUN 2009.3
Glavni i odgovorni urednik:
Verica ZELENOVI]
, tel: 222-590
*
Direktor:
Qubo QUBOJEVI]
, tel: 202-126
*
Zamjenik gl. i odg. urednika:
Todor NIKOLI]
*
List gra|ana op{tine Bijeqina
*
Osniva~:
Skup{tina op{tine Bijeqina
*
Izdava~:
JIP ,,SIM,,Bijeqina
, Atinska 2, tel. (055) 202-621
*
Ure|uje:
Redakcijski kolegijum
*
Fotografija:
Bo`idar MILO[EVI]
*
Faks:
(055) 202-126
*
@iro-ra~uni:
554-001-00000175-41 (Pavlovi} banka), 555-001-0000865985 (Nova banka)
*
Cijena lista za inostranstvo je dvostruko ve}a, plus po{tarina
*
[tampa:
NIGD ,,Dnevne nezavisne novine,,
Bawa Luka
*
Rukopisi i fotografije se ne vra}aju
*
Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-250/95. od 3. jula 1995. godinelist je upisan u Registar javnih glasila pod rednim brojem 105.
EMBERSKE NOVINE
S
UFOKUSU
Studenti
 
Pedago{kog
 
fakulteta
 
u
 
Bijeqini
 
dobili
 
besplatno150
 
kwiga
 
od
 
svog
 
profesora
 
srpske
 
kwi`evnosti
 
Save
 
]ekli}a.
 -
Ovo
 
je
 
moja
 
osma
 
kwiga,
 
a
 
~etiri
 
izdawa
 
podijelio
 
sam
 
mojimstudentima
 
na
 
poklon.
 
Nikada
 
nisam
 
htio
 
da
 
napla}ujem
 
kwigestudentima,
 
jer
 
je
 
po{tenije
 
da
 
ih
 
darujem,
 
rekao
 
je
 
profesor]ekli}
 
koji
 
se
 
bavi
 
kwi`evnom
 
istorijom,
 
kwi`evnom
 
kritikom
 
ikwi`evnom
 
esejistikom.
 
U
 
kwizi
 
,,Me|u
 
svojima
’’
koju
 
je
 
profesor
 
]ekli}
 
podijelio
 
stu
-
dentima
 
obra|eni
 
su
 
pisci
 
koji
 
se
 
izu~avaju
 
na
 
Pedago{komfakultetu,
 
te
 
na
 
Filozofskom
 
fakultetu
 
u
 
Isto~nom
 
Sarajevu.
POKLON STUDENTIMA
Kao
 
dugogodi{wi
 
~italac
 
i
 
saradnik
 
u
 
mnogim
 
glasilima
 
nanekada{wim
 
jugoslovenskim
 
prostorima
 
i
 
danas,
 
oduvijek
 
samveoma
 
cijenio
 
ulogu
 
i
 
zna~aj
 
lokalnih
 
sredstava
 
informi
-
sawa,
 
posebno
 
na
 
poqu
 
obrazovawa
 
i
 
kulture.
 
Povodom
 
700.broja
 
bijeqinskog
 
nedjeqnika
 
,,Semberske
 
novine
’’
prijatnosam
 
iznena|en
 
ovom
 
vije{}u,
 
ali
 
i
 
sadr`ajem
 
i
 
ure|ewem
 
jubi
-
larnog
 
broja,
 
koji
 
konstantno,
 
koliko
 
je
 
poznato,
 
uspijeva
 
daodr`i
 
visok
 
nivo
 
`urnalisti~ke
 
profesije.,,Semberske
 
novine
’’
povremeno
 
pratim,
 
zbog
 
stalneznati`eqe
 
{ta
 
ima
 
novo
 
u
 
Semberiji
 
u
 
ovom
 
vremenu.
 
Jedanbroj
 
,,Semberskih
 
novina
’’
posebno
 
mi
 
se
 
dopao,
 
a
 
bio
 
je
 
to
 
643.broj
 
od
 
10.
 
aprila
 
2008.
 
Odmah
 
sam
 
nakon
 
prelistavawa
 
i~itawa
 
odlu~io
 
da
 
napi{em
 
kra}i
 
prilog
 
redakciji
 
lista.Me|utim,
 
moje
 
obaveze
 
i
 
neke
 
druge
 
okolnosti
 
omele
 
su
 
me
 
uovom
 
naumu,
 
ali
 
sa~uvao
 
sam
 
pomenuti
 
broj
 
od
 
10.
 
aprila
 
2008.godine
 
u
 
kojem
 
se,
 
pored
 
ostalog
 
saop{tava
 
da
 
su
 
Bijeqiniukinute
 
ameri~ke
 
sankcije,
 
da
 
se
 
u
 
bijeqinskom
 
porodili{tura|a
 
sve
 
vi{e
 
beba,
 
da
 
je
 
,,obrazovawe
 
jedini
 
spas
’’
(mani
-
festacija
 
Me|unarodni
 
dan
 
Roma),
 
da
 
je
 
u
 
Bijeqni
 
obiqe`enSvjetski
 
dan
 
zdravqa
 
(7.
 
april)
 
itd.
 
Bio
 
sam
 
fasciniranpodlistkom
 
,,Semberski
 
{kolarac
’’
(11
-
14.
 
str.)
 
,
 
koji
 
jeure|en
 
visokom
 
profesionalno{}u
 
kako
 
na
 
literarnom
-n
ov
-
inarskom
 
planu,
 
tako
 
i
 
po
 
pedago{koj
 
usmjerenosti
 
mladihstvaralaca.
 
I
 
kvalitet
 
,,Semberskog
 
{kolarca
’’
u
 
700.
 
brojuovog
 
semberskog
 
qetopisa
 
`ivota
 
weguje
 
stvarala~ki
 
podm
-
ladak
 
iz
 
{kolskih
 
klupa
 
uspje{nije
 
nego
 
dana{wi
 
list,,Politika
’’
i
 
jo{
 
neka
 
glasila.Zato,
 
ovom
 
prilikom
 
~estitaju}i
 
kreatorima
 
700
 
broja{tiva
 
koje
 
`ivot
 
zna~i,
 
biqe`i,
 
budi
 
i
 
oplemequje,
 
sazadovoqstvom
 
podsje}am
 
~itaoce
 
,,Semberskih
 
novina
’’
,
 
da
 
jepro{le
 
godine
 
ovaj
 
nedjeqnik
 
na
 
[estom
 
Vukovom
 
pedago{komsaboru
 
u
 
Loznici,
 
8.
 
novemra
 
postao
 
dobitnik
 
Poveqe
 
,,FilipVi{wi}
’’
za
 
izuzetan
 
doprinos
 
afirmaciji
 
manifestacijaposve}en
 
slavnom
 
pjesniku
 
i
 
guslaru
 
Vi{wi}u.
 
Priznawe
 
jedodijelio
 
Pedago{ki
 
pokret
 
Srbije,
 
~iji
 
sam
 
predsjednik
 
ijedan
 
od
 
zagovornika
 
bogatije
 
saradwe
 
kulturnih
 
ipedago{kih
 
poslanika
 
s
 
obje
 
strane
 
Drine.prof.
 
dr
 
Drago
 
T.
 
Panti}
SEMBERSKIQETOPIS @IVOTA
U
organizaciji Odjeqewa za pri-vredu i poqoprivredu u veli-koj sali Administrativne slu-`be op{tine Bijeqina odr`a-na je prezentacija tehni~kih i ekonom-skih pretpostavki aktivnog kori{tewasun~eve energije. Prezentaciju je odr`ao
profesor
d
r
M
iroslav
L
ambi}
sa Uni-verziteta u Novom Sadu i
Adam
B
agqa{
,predstavnik slova~ke firme ,,Termoso-lar
’’
koja se bavi distribucijom solarnihkolektora. Ekolo{ke posqedice ener-getskepotro{we neobnovqivih izvoraenergije danas su prepoznate u velikombroju, prvenstveno razvijenih zemaqa, te je prihva}en stav da je dosada{wi, nekon-trolisani pristup potro{wi energijeneodr`iv. Odr`ivoj potro{wi energijetreba dati prioritet racionalnijim pla-nirawem potro{we, te implementacijommjera ekonomske efikasnosti u sve seg-mente neke zemqe. Odr`iva energija jeenergetski efikasan na~in proizvodwe ikori{tewa energije koja ima {to mawe{tetnog uticaja na okolinu, kojom moguda se zadovoqe dana{we potrebe, ali bezugro`avawa mogu}nosti da i budu}e gene-racije ostvare svoje potrebe. Imaju}i sveto u vidu, jasno je da je solarna energija imogu}nost wenog kori{tewa predugo za-postavqana tema.- S
un~eva
e
nergija
m
o`e
d
a
s
e
k
oristina
s
vakom
m
jestu,
o
na
d
oslovno
n
ama
p
adas
n
eba
i z
a
w
u
n
am
n
ije
p
otrebna
n
ikakvaposebna
i
nfrastruktura.
O
vdje
j
e
d
ovoq
-
no
i
mati
n
ajjednostavnija
t
ehni~ka
s
red
-
stva
z
a
s
akupqawe
s
un~eve
e
nergije.
J
a
}
uvam
t
o
s
ad
o
vako
o
bjasniti:,,Za
o
vaj
r
egi
-
on,
u k
om
j
e
s
mje{tena
B
ijeqina,
n
a
j
edanmetar
k
vadratni
g
odi{we
d
ospije
s
un~e
-
ve
e
nergije
k
oja
j
e
j
ednaka
p
otro{wi
o
doko
1
.000
k
ilovatsati
e
lektri~ne
e
nergi
-
je
’’
, rekao je
profesor
L
ambi}
pojasniv-{i da se investicija u tehni~ku opremu isp-lati u vrlo kratkom roku, do tri godinekad je rije~ o investirawu u opremu za zag-rijavawe potro{ne sanitarne i tehnolo-{ke vode. Na~elnik Odjeqewa za privre-du i poqoprivredu,
Predrag
J
ovi}
o~ekujeda }e ovo predavawe intenzivirati raz-mi{qawa na{ih sugra|ana o nala`ewurje{ewa za kori{tewe solarne energije.- S
un~eva
e
nergija
n
ije
i
skori{tena,
a
neiscrpna
j
e.
B
io
s
am
n
a
j
ednom
p
redava
-
wu
k
oje
j
e
p
rofesor
L
ambi}
o
dr`ao
p
ro
-
{le
s
edmice
u Z
rewaninu,
z
amolio
g
a
d
ado|e
i d
a
n
a{e
p
rivrednike
u
pozna
s
a
n
a
-
~inom
k
ori{tewa
o
ve
e
nergije,
o
 
bjasnio je
Jovi}
 dodav{i da je ovo i prilika za do-lazak do donatorskih sredstava, pri ~emu je posebno mislio na novu bolnicu koja je jo{ u fazi projekta. Naime, slova~kafirma ,,Termosolar
’’
nudi kompletnapostrojewa za solarnu energiju.- Z
a
s
ada
s
e
n
a
p
odru~ju
B
alkana
s
olar
-
ni
k
olektori
k
oriste
z
a
z
agrijavawe
s
a
-
nitarne
v
ode
u d
r`avnim
i
nstitucijama.To
j
o{
u
vijek
i
de
u
glavnom
p
reko
d
onaci
 
-
ja
k
oje
d
aje
S
lova~ka
v
lada,
j
er
j
e
t
o
u o
k
-
viru
p
rograma
r
azvojne
p
omo}i
s
vim
b
al
-
kanskim
d
r`avama.
S
lova~ka
j
e
d
obil
 
a
tzv.
m
entorstvo
n
ad
B
alkanom,
t
e
m
i
u ,
,Ter
-
mosolaru
’’
radimo
d
osta
t
ih
d
onacija
,rekao je
Adam
B
agqa{.
M
.R.
MOGU]NOSTI AKTIVNOG KORI[TEWA SUN^EVE SVJETLOSTI
SUNCE NEPRESU[NI IZVOR ENERGIJE
NA^ELNIKOP[TINEPOTPISAOUGOVORE SANEVLADINIMORGANIZACIJAMA
N
a{a op{tina je ovegodine za projektenevladinih organiza-cija izdvojila 80.000maraka. Za dodjelu tih sredstavaprijavilo se 40 NVO od kojih jetra`ene uslove ispunilo 17 or-ganizacije i udru`ewa gra|ana.Konkursom, koji je raspisan 17.februara, pored op{tih uslovanavedeno je da projekat mora bi-ti realizovan na podru~ju op{-tine Bijeqina, da bude u intere-su na{e lokalne zajednice, te sukao prioritetni projekti u ob-zir se uzimali i oni koji su ra-|eni u partnerskom odnosu i ko- ji se finansiraju iz vi{e izvora.- O
ve
g
odine
s
u
r
aspisana
d
vakonkursa
z
a
d
vije
g
rupe
p
rojeka
-
ta.
J
edan
z
a
o
rganizacije
k
ojeokupqaju
i b
rinu
s
e
o o
sobama
s
ainvaliditetom,
a u d
rugoj
g
rupisu
s
va
o
stala
u
dru`ewa,
a p
oseb
 
-
no
s
mo
o
bratili
p
a`wu
n
a
p
ro
 
-
jekte
o
rganizacija
k
ojke
s
e
b
aveza{titom
`
ivotne
s
redine
i
lipoma`u
d
jeci
i m
ladima
, rekao jena~elnik op{tine
Mi}o
M
i}i}
izra`avaju}i nadu da }e ova udru-`ewa zaista dobro realizovatiprojekte koji }e pomo}i korisni-cima o kojima vode ra~una.Nevladine organizacije pri-likom izrade projekata kao pri-oritetan ciq imaju osna`ivawelokalne zajednice i wene sprem-nosti da se aktivno ukqu~i urazvoj sredine te pove}ati konk-retno u~e{}e lokalnih vlasti urje{avawu problema lokalneza- jednice.I ovom prilikom je istaknutoda lokalne NVO ~ine zna~ajan isadr`ajan segment civilnog dru-{tva. Bitna karakteristika ov-ih udru`ewa je oslu{kivawe po-treba grupa gra|ana, zatim fle-ksibilnost i inovativnost, ink-luzivne metode rada rada u {i-rokom spektru pitawa poput on-ih humanitarnog, obrazovnog,kulturnog, istra`iva~kog i spo-rtskog karaktera. To su neki odrazloga zbog kojih se NVO smat-raju pokreta~kom snagom dru{-tva, posebno u vremenu tranzici- je i za~ecima demokratije {tokarakteri{e na{e dru{tvo.-O
baveze
N
VO
~
iji
s
u
p
rojek
-
ti
o
dobreni
j
e
d
a
p
rojekat
r
eal
-
izuju
p
o
p
lanu
k
oji
s
u
d
ostavilii
d
a
o t
ome
i
zvjeste
A
dministra
-
tivnu
s
lu`bu,
a
li
i n
a{
s
lu`be
-
nik
}
e
s w
ima
r
edovno
k
ontak
-
tirati
i p
ratiti
r
ealizacijuprojekta
 
, ka`e
Dragan
B
o`i}
,{ef Odsjeka za zdravstvo, soci- jalnu za{titu, NVO, povratni-ke, raseqena lica i nacionalnemawine.
M.R.
ZAPROJEKTE 80.000 KM

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->