Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Semberske novine [broj 705, 2.7.2009]

Semberske novine [broj 705, 2.7.2009]

Ratings: (0)|Views: 67 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
FILIJALA
B
IJEQINA
 
EMBERSKE NOVINE
LIST GRA\ANAOP[TINE BIJEQINA
www.semberske.com e-mail: semberske@spinter.net
S
2. JUL 2009.
!
GODINA 30
!
BROJ 705
!
CIJENA 1,00 KM
TV PRAVA, PREVODI, MARKETINGTITLOVANJE, SINHRONIZACIJA
055 240 100
STOPSUMPORU 
JAPANSKA VLADA ODOBRILA KREDIT OD 90 MILIONA EVRATERMOELEKTRANI ,,UGQEVIK,,ZA PROCES ODSUMPORAVAWA
RA^ANSKA ULICA
str. 9
BOMBA U @ARDIWERI
POMO] ZA 21 PORODICU 
str. 3
DO KROVANAD GLAVOM
@ETVA
str. 6-7
MUKE SAP[ENICOM
 
D.OD.O.O.O. LEDER. LEDER
Bijeljina
www.leder-bn.comE-mail: leder
@
rstel.netUl. Nikole Tesle br. 2Tel/fax: 055/212-303055/212-302
Butik:
Italijanska modna obu}aUl. Gavrila Principa br.5Tel: 055/206-107
Klaonica Ljeljen~a:
Tel: 055/255-355Fax:055/255-237
MODARUGGI,BRUNELLA,ROSINA,MARIOBRUNI,MORESSI
ODJE]AKREATORAIRENEGRAHOVAC
N
 
NO
 
OV
 
VO
 
O!
 
!
Maloprodajni objekti u Bijeljini:
1. Ul. Gavrila Principa 11tel: 055/213-2232. Ul. Dušana Baranjina 29tel: 055/213-216
OBU]A:
 
R
 
Ra
 
ad
 
dn
 
na
 
aj
 
je
 
ed
 
di
 
in
 
ni
 
ic
 
ca
 
aB
 
BI
 
IJ
 
JE
 
EQ
 
QI
 
IN
 
NA
 
A
76300 BIJEQINA
 
76300 BIJEQINA.
 
.[ABA^KIH \AKA
 
[ABA^KIH \AKA.
 
.PO[TANSKI FAH BP
 
. 18PO[TANSKI FAH BP
 
. 18
TELEFONI: (
 
055) CENTRAL
 
A
 
: 201-211TE
 
LEFONI: (
 
055) CENTRALA: 201-211
TELEFAKS:
 
209
 
-0
82,
 
DIREKTOR:
 
209
-4
26,
 
TEHN.
 
DIR.:
 
209
 
-4
56ELEFAKS:
 
209
-0
82,
 
DIREKTOR:
 
209
 
-4
26,
 
TEHN.
 
DIR.:
 
209
-4
56
PO[TOVANI POTRO[A^IPO[TOVANI POTRO[A^IELEKTRI^NE ENERGIJE!ELEKTRI^NE ENERGIJE!
RACIONALNOM POTRO[WOM IRACIONALNOM POTRO[WOM IREDOVNIM PLA]AREDOVNIM PLA]AWEM UTRO[ENEWEM UTRO[ENEELEKTRI^NE ENERGIJE, IZBJE]I ]ETEELEKTRI^NE ENERGIJE, IZBJE]I ]ETEISKQU^EWISKQU^EWA, ^IME ^INITE USLUGU IA, ^IME ^INITE USLUGU I
SEBISEBI
II
NAMA.NAMA.
S
o{
ovawem,Elek
rodi
s
ri
b
cija
 
Bijeqina
 
Direktor.........055 209 759
Centrala.........055 201 342Komercijala...055 211 854Fax.................055 201 445
Ul. Baje Pivljanina bb
 
SA TRAKE DOGA\AJASEMBERSKENOVINE
2. JUL 2009.3
Glavni i odgovorni urednik:
Verica ZELENOVI]
, tel: 222-590
*
Direktor:
Qubo QUBOJEVI]
, tel: 202-126
*
Zamjenik gl. i odg. urednika:
Todor NIKOLI]
*
List gra|ana op{tine Bijeqina
*
Osniva~:
Skup{tina op{tine Bijeqina
*
Izdava~:
JIP ,,SIM,,Bijeqina
, Atinska 2, tel. (055) 202-621
*
Ure|uje:
Redakcijski kolegijum
*
Fotografija:
Bo`idar MILO[EVI]
*
Faks:
(055) 202-126
*
@iro-ra~uni:
554-001-00000175-41 (Pavlovi} banka), 555-001-0000865985 (Nova banka)
*
Cijena lista za inostranstvo je dvostruko ve}a, plus po{tarina
*
[tampa:
NIGD ,,Dnevne nezavisne novine,,
Bawa Luka
*
Rukopisi i fotografije se ne vra}aju
*
Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-250/95. od 3. jula 1995. godinelist je upisan u Registar javnih glasila pod rednim brojem 105.
EMBERSKE NOVINE
S
UFOKUSU
Policijska
 
patrola
 
u
 
Bijeqini
 
otkrila
 
je
 
da
 
je
 
A.A.(20)
 
izBijeqine
 
u
 
kolicima
 
prevozio
 
avio
 
dijelove,
 
za
 
koje
 
jeutvr|eno
 
da
 
su
 
ukradeni
 
iz
 
kruga
 
preduze}a
 
AD
 
"Orao".Nakon
 
izvr{enog
 
uvi|aja,
 
ukradeni
 
dijelovi
 
vra}eni
 
su
 
ukrug
 
preduze}a,
 
saop{teno
 
je
 
iz
 
CJB
 
Bijeqina.
IZ
 
,,ORLA,,KRAO
 
AVIO
 
DIJELOVE
Prosja~ewe
 
i
 
zloupotreba
 
djece
 
bili
 
su
 
tema
 
ju~era{weg
 
sas
-
tanka
 
radne
 
grupe
 
koja
 
tragaju}i
 
za
 
na~inima
 
kako
 
ovu
 
pojavusvesti
 
na
 
najmawu
 
mogu}u
 
mjeru,
 
ukazuje
 
i
 
na
 
uzroke
 
pojave
 
i
 
potre
-
bu
 
koordiniranog
 
rada
 
brojnih
 
institucija.
 
Poznato
 
je
 
da
 
romskapopulacijA
 
`ivi
 
u
 
nezavidnom
 
socijalno
-e
konomskom
 
polo`aju,
 
teda
 
se
 
prosja~ewe
 
naj~e{}e
 
vezuje
 
za
 
ovu
 
populaciju.
-M
i
 
preduzimamo
 
odre|ene
 
aktivnosti,
 
radimo
 
sa
 
porodicama
 
imaterijalo
 
poma`emo
 
najugro`enije,
 
koje,
 
zbog
 
siroma{tva
 
poje
-
dine
 
~lanove,
 
a
 
to
 
su
 
uglavnom
 
djeca,
 
tjeraju
 
na
 
prosja~ewe.
 
Mismo
 
u
 
ovoj
 
godini
 
zabiqe`ili
 
osam
 
slu~ajeva
 
prosja~ewa
 
malo
 
-
qtne
 
djece
 
na
 
na{em
 
podru~ju
 
i
 
to
 
su
 
djeca
 
iz
 
,,razbijenih
’’
poro
-
dica.
 
Pored
 
wih
 
postoji
 
i
 
odre|eni
 
broj
 
lica
 
koja
 
dolaze
 
sa
 
st
-
rane
 
u
 
vidu
 
organizovanih
 
grupa,
 
rekao
 
je
 
Milan
 
Stojanovi}
 
peda
-
gog
-p
siholog
 
u
 
bijeqinskom
 
Centru
 
za
 
socijalni
 
rad
 
nagla{avaju}ida
 
je
 
u
 
posqedwe
 
vrijeme
 
prosja~ewe
 
na
 
podru~ju
 
Bijeqine
 
osjet
 
-
no
 
smaweno,
 
{to
 
je
 
zasigurno
 
i
 
rezultat
 
zajedni~kog
 
djelovawaCentra
 
za
 
socijalni
 
rad,
 
Centra
 
javne
 
bezbjednosti,
 
Grani~nepolicije,
 
Op{tinske
 
slu`be
 
i
 
Udru`ewa
 
Roma.
-M
i
 
se
 
u
 
Udru`ewu
 
Roma
 
,,Slo`na
 
bra}a
’’
zala`emo
 
i
 
radimo
 
natome
 
da
 
se
 
romska
 
djeca
 
vi{e
 
ne
 
susre}u
 
ispred
 
semafora,
 
negoispred
 
{kola.
 
Me|utim,
 
da
 
bi
 
se
 
taj
 
korak
 
mogao
 
napraviti
 
neop
-
hodno
 
je
 
mnogo
 
toga
 
uraditi.
 
Na{
 
najve}i
 
problem
 
je
 
siroma{tvo
 
i{to
 
veliki
 
broj
 
Roma
 
ne
 
mo`e
 
svoju
 
fizi~ku
 
egzistenciju
 
osigu
-
rati
 
bez
 
socijale
 
pomo}i.
 
U
 
Bijeqini
 
`ivi
 
3.000
 
Roma,
 
a
 
samotroje
 
radi.
 
Zaposleni
 
su
 
u
 
Komunalnom
 
preduze}u.
 
^iwenica
 
je
 
dau
 
romskoj
 
populaciji
 
gotovo
 
da
 
nema
 
obrazovanih
 
kadrova,
 
pa
 
je
 
ito
 
velika
 
prepreka
 
prilikom
 
tra`ewa
 
posla,
 
istakao
 
je
 
predsjed
-
nik
 
udru`ewa,
 
Mujo
 
Beganovi}
 
koji
 
je
 
neveo
 
i
 
neke
 
od
 
slu~ajevaprosja~ewa.
 
On
 
tvrdi
 
da
 
najve}i
 
broj
 
najsiroma{nijih
 
Roma
 
`ivi
 
uUlici
 
Svetozara
 
]orovi}a.
 
^esto
 
ih
 
obilazi
 
i
 
razgovara
 
s
 
wima,ali
 
te{ko
 
je
 
kad
 
su,
 
kako
 
ka`e,
 
~lanovi
 
tih
 
porodica
 
gladni.Jedna
 
od
 
wih
 
je
 
i
 
porodica
 
Ragiba
 
Hidanovi}a
 
koji
 
je
 
gluvo
-n
ijemi
 
nesposoban
 
za
 
rad
 
i
 
~ija
 
su
 
djeca
 
prinu|ena
 
da
 
prosja~e,
 
umjestoda
 
idu
 
u
 
{kolu
 
zajedno
 
sa
 
svojim
 
vr{wacima.Beganovi}
 
smatra
 
da
 
bi
 
za
 
bijeqinske
 
Rome
 
bilo
 
od
 
velikekoristi
 
da
 
dobiju
 
jednu
 
javnu
 
kuhiwu.
-T
ra`ili
 
smo
 
od
 
Centra
 
za
 
socijalni
 
rad
 
da
 
nam
 
dodijele
 
javnukuhiwu
 
bar
 
za
 
17
 
korisnika.
 
Dostavio
 
sam
 
im
 
spiskove,Skup{tina
 
op{tine
 
Bijeqina
 
je
 
odobrila,
 
odobrio
 
i
 
Crveni
 
krst,ali
 
negdje
 
je
 
do{lo
 
do
 
zastoja.Dragan
 
Bo`i},
 
{ef
 
Odjeqewa
 
za
 
zdravstvo,
 
socijalnu
 
za{titu,NVO,
 
povratnike,
 
raseqena
 
lica
 
i
 
nacionalne
 
mawine
 
isti~e
 
daje
 
obaveza
 
svih
 
nas
 
da
 
se
 
radi
 
preventivno
 
na
 
suzbijawuprosja~ewa
 
kako
 
bi
 
se
 
ta
 
djeca
 
usmjerila
 
na
 
pravi
 
`ivotni
 
put.
-N
a{a
 
op{tina
 
iz
 
buxeta
 
izdvaja
 
sredstva
 
za
 
pomo}
 
nacional
-
nim
 
mawinama
 
me|u
 
kojima
 
su
 
i
 
Romi,
 
a
 
konkretna
 
mjera
 
pomo}i
 
subesplatni
 
{kolski
 
uxbenici
 
i
 
u`ina.
 
Poma`emo
 
i
 
da
 
se
 
popravestambeni
 
objekti
 
u
 
kojima
 
`ive
 
Romi,
 
ka`e
 
Bo`i}.
 
M.R.
M
obilni mamografDoma zdravqa Bije-qina nastavio jesnimawa u okviruprojekta "Skrining mamografi- ja", ~iji je osnovni ciq rano otk-rivawe raka dojke. Pregledi suorganizovani u Glavi~icama uokviru ambulante porodi~ne me-dicine Doma zdravqa Bijeqina.Proteklih dana pokretni mamo-graf je bio na raspolagawu za-poslenima u Javnoj ustanovi "Ba-wa Dvorovi", na poziv menax-menta ove javne ustanove.Do sada je, kako ka`e direktorDoma zdravqa Bijeqina,
doktorZlatko
M
aksimovi}
, obavqenovi{e od 1000 pregleda, ~iji je os-novni ciq pravovremeno otkri-vawe zlo}udne bolesti i wenolije~ewe, koje u tom slu~aju dajepozitivne rezultate.
E.S.N.
M
inistar rada i bo-ra~ko-invalidskeza{tite u Vladi RS
Rade
R
istovi}
 bora-vio je u Bijeqini u ponedjeqak,29. juna i tom prilikom, zajednosa na~elnikom op{tine
Mi}omMi}i}em
uru~io rje{ewa o dod- jeli bespovratnih nov~anihsredstava 21-oj porodici poginu-lih boraca i ratnih vojnih in-valida. Sredstvima u iznosu do8.000 maraka ovim porodicama }eomogu}ili da zavr{e zapo~etu izg-radwu ku}a ili otplatu stambe-nih kredita ~ime }e trajno biti ri- je{eno wihovo stambeno pitawe.Vlada RS je sa Bora~kom orga-nizacijom RS potpisala Pro-tokol o saradwi za stambeno zb-riwavawe porodica poginulihboraca i RVI do 2010. godine.-V
lada
z
asigurno
n
e}e
o
dusta
-
ti
o
d
o
vog
p
rograma
i s
vi
o
ni
k
o
 
-
ji
s
u
s
e
n
a{li
n
a
k
ona~noj
l
istido
3
1.12.
2
008.
g
odine
b
i}e
s
tam
-
beno
z
brinuti
, obe}ao je
mini
-
star
R
istovi}
.U Bijeqini je planirana izg-radwa 36 stambenih jedinica, odkojih se u ovoj godini grade tri,a u 2010. godini je planirana izg-radwa 16 stanova, dok }e za 158podnosilaca zahtjeva nov~anasredstva biti dodijeqena u ovoji narednoj godini.- O
vo
j
e
q
udski
i m
oralni
~
inprema
s
vim
p
orodicama
p
oginu
-
lih
b
oraca,
 istakao je ministarRistovi} podsjetiv{i da je Vla-da planirala oko 50 miliona ma-raka za stambeno zbriwavaweove kategorije stanovni{tva, teda je u ovoj godini predvi|enopet miliona maraka iz buxeta,dok je iz Razvojnog fonda dodat-no dala oko 27 miliona maraka.Ministar je ovom prilikom obe-}ao da }e stambena problemati-ka ovih porodica biti rije{enado 2010. godine. Na~elnik op{-tine
Mi}o
M
i}i}
izjavio je dasu za gotovo sve porodice podije-qeni iznosi od po 8.000 maraka,osim tri porodice. Jedna poro-dica dobila je 6.000 KM, druga4.000 KM, a tre}a 2.000 maraka.-T
o
s
u
p
orodice
k
oje
s
u
u
glav
-
nom
p
ri
k
raju
i
zgradwe
s
tambe
-
nih
o
bjekata
i n
a
o
vaj
n
a~in
}
etih
2
1
p
orodica
b
iti
p
otpunostambeno
z
brinute.
O
no
{
to
j
ebitno
i
sta}i
j
e
d
a
u o
kviru
v
eo
-
ma
k
omplikovanog
i t
e{kog
p
ro
-
grama
p
otpunog
s
tambenog
z
bri
 
-
wavawa
v
i{e
h
iqada
q
udi
k
ojinisu
t
rajno
r
ije{ili
p
roblemstana,
o
p{tina
B
ijeqina
u
spije
-
va
z
acrtane
p
lanove
d
a
r
ealizujei
u
spje{no
i
spuwava
p
reuzeteobaveze
i
zdvajaju}i
s
vake
g
odinepotrebna
s
redstva
i
z
b
uxeta
z
aobezbje|ivawe
z
emqi{ta,
p
roje
-
kata,
p
otrebnih
d
ozvola
z
a
i
zg
-
radwu
o
bjekata
i i
nfrastruktu
-
ru
, rekao je
na~elnik
M
i}i}
 is-ti~u}i da }e tokom ove godinebiti zavr{ena izgradwa 36 sta-nova u Amajlijama, a po~e}e se saizgdadwom jo{ 16 stanova na is-toj lokaciji.-P
ored
z
briwavawa
p
orodicapalih
b
oraca
i R
VIkoja
s
e
o
d
-
vija
u s
aradwi
s
a
V
ladom
R
S,
o
p{
-
tina
B
ijeqina
j
e
i
zgradila
j
edanobjekat
s
a
~
etiri
s
tana
v
lasti
 
-
tim
s
redstvima
i r
je{ewa
z
a
o
vestanove
b
i}e
u
ru~ena
i
du}e
s
ed
-
mice
, naglasio je
Mi}i}.
M
.R.
DJECAPROSJACI
URU^ENA RJE[EWJA O DODJELI BESPOVRATNIH NOV^ANIH SREDSTAVA
POMO] ZA 21 PORODICU 
PREGLEDI U GLAVI^ICAMA

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->