Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ung Pho Voi Bien Doi Khi Hau Va Bien Dang-nguyen Ngoc Tran

Ung Pho Voi Bien Doi Khi Hau Va Bien Dang-nguyen Ngoc Tran

Ratings:
(0)
|Views: 81|Likes:
Published by NP

More info:

Published by: NP on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2011

pdf

text

original

 
 
Ứ 
ng phó v
ớ 
i bi
ế 
n
đổ 
i khí h
u và bi
ể 
n dâng – Nguy
ễ 
n Ng 
c Trân, 24/6/2009
1
 
Ứ 
NG PHÓ V
Ớ 
I BI
N
ĐỔ
I KHÍ H
U VÀ BI
N DÂNG
1
 
GsTskh. Nguy
ễ 
n Ng 
c Trân
2
 
Tóm t
t
 V
ớ 
i di
n bi
ế
n hi
n nay v
bi
ế
n
đổ
i khí h
u toàn c
u và m
c n
ướ 
c bi
n dâng, bài vi
ế
t
đề
c
 p
đế
n nh
ng tác
độ
ng lên môi tr 
ườ 
ng t
nhiên và
nh h
ưở 
ng
đế
n s
pháttri
n kinh t
ế
- xã h
i
ở 
 
đồ
ng b
ằ 
ng sông C 
ử 
u Long 
và vùng
duyên h
i mi
ề 
n Trung 
;
đề
 ra nh
ng nhi
m v
c
n ti
ế
n hành trong các l
 ĩ 
nh v
c
nghiên c
ứ 
u tri
ể 
n khai
,
 phát huy và
đ 
ào t 
o ngu
n nhân l 
ự 
c
,
qu
n lý nhà n
ướ 
c
h
ợ 
 p tác qu
ố 
c t 
ế 
nh
m
ng phó có hi
uqu
, b
o v
t
i
đ
a thành qu
lao
độ
ng quá kh
và ti
ế
 p t
c phát tri
n b
n v
ng, m
tnhi
m v
có ý ngh
 ĩ 
a s
ng còn
đố
i v
ớ 
i
đấ
t n
ướ 
c trong nh
ng th
 p k 
t
ớ 
i, và c
n
đượ 
c
nh
n th
ứ 
c
đ 
úng m
ứ 
c
.
 I.
 
M
Ở 
 
ĐẦ
U
 
 N
ế
u
ở 
th
ờ 
i
đ
i
m hi
n nay còn có ý ki
ế
n khác nhau v
nguyên nhân c
a s
  bi
ế
n
đổ
i khí h
u toàn c
u thì vi
c khí h
u trên hành tinh Trái
Đấ
t
đ
ang nóng lên,kéo theo nó là vi
c tan b
ă
ng
ở 
B
c và Nam C
c c
ũ
ng nh
ư
m
c n
ướ 
c bi
n trung bình
đ
ang dâng lên t
h
ơ 
n m
t th
ế
qua là m
t th
c t
ế
mà nhân lo
i ph
i
ng phó.H
i ngh
th
ượ 
ng
đỉ
nh toàn c
u v
phát tri
n b
n v
ng t
i Johannesburg(C
ng hòa Nam Phi) n
ă
m 2002
đ
ã nh
n
đị
nh r 
ng nh
ng h
u qu
c
a bi
ế
n
đổ
i khíh
u toàn c
u tr 
c ti
ế
 p tác
độ
ng
đế
n s
sinh t
n c
a loài ng
ườ 
i, c
th
 
đế
n
Tàinguyên n
ướ 
c,
ă 
ng
ượ 
ng, S 
ứ 
c kh
e con ng 
ườ 
i, Nông nghi
 p và an ninh l 
ươ 
ng th
ự 
c
 
 Đ
a d 
ng sinh h
c
. C
sáu l
 ĩ 
nh v
c l
i có liên quan h
th
ng v
ớ 
i nhau.m
t qu
c gia n
m trên bao l
ơ 
n c
a Bi
n
Đ
ông thông ra Thái BìnhD
ươ 
ng, v
ớ 
i h
ơ 
n 75% dân s
s
ng d
c theo m
t b
ờ 
bi
n dài h
ơ 
n 3200 km và t
i hai
đồ
ng b
ng sông H
ng và sông C
u Long, Vi
t Nam thu
c vào lo
i các n
ướ 
c b
uyhi
ế
 p nhi
u nh
t b
ở 
i s
bi
ế
n
đổ
i khí h
u toàn c
u và m
c n
ướ 
c bi
n dâng. Câu h
ihi
n nay không còn là “
 Li
u các hi
n
ượ 
ng có
nh h
ưở 
ng 
đế 
n
đấ 
t n
ướ 
c ta haykhông?
”mà là “
Ứ 
ng phó nh
ư 
th
ế 
nào
để 
gi
m thi
ể 
u thi
t h
i, b
o v
ố 
i
đ 
a thànhqu
lao
độ
ng quá kh
ứ 
và ti
ế 
 p t 
c phát tri
ể 
n b
ề 
n v
ữ 
ng 
”.Sau ph
n tóm l
ượ 
c d
báo v
bi
ế
n
đổ
i khí h
u (B
Đ
KH) và m
c n
ướ 
c bi
ndâng (MNBD) và gi
ớ 
i thi
u
Ch
ươ 
ng trình m
c tiêu qu
ố 
c gia v
ề 
B
 Đ
 KH 
, bài vi
ế
t
đề
 c
 p
đế
n tác
độ
ng c
a B
Đ
KH và MNBD lên môi tr 
ườ 
ng t
nhiên c
ũ
ng nh
ư
 
nhh
ưở 
ng c
a nó
đế
n s
phát tri
n kinh t
ế
-xã h
i c
a vùng
Đồ
ng b
ng sông C
u Longvà c
a vùng Duyên h
i Nam Trung B
. T
 
đ
ó nêu lên các nhi
m v
c
n tri
n khai.
1
Tóm t
t bài nói chuy
n “
Ứ 
ng phó v
ớ 
i bi
ế 
n
đổ 
i khí h
u và bi
ể 
n dâng, Ch
ươ 
ng trình m
c tiêu qu
ố 
c gia, M 
t s
ố 
 nhi
m v
khoa h
c và công ngh
c
n tri
ể 
n khai
” mà tác gi
 
đ
ã trình bày theo l
ờ 
i m
ờ 
i c
a H
i Ng
ườ 
i Vi
t Namt
i Pháp, ngày 30.5 và 20.6.2009 t
i Paris.
2
Nguyên Phó Ch
nhi
m
y Ban Khoa h
c và K 
thu
t Nhà n
ướ 
c (1980-1992), Ch
nhi
m Ch
ươ 
ng trình khoah
c c
 p nhà n
ướ 
c “
 Đ
i
ề 
u tra c
ơ 
b
n t 
ổ 
ng h
ợ 
 p vùng 
 Đồ
ng b
ằ 
ng sông C 
ử 
u Long 
”, (1983-1990), CGCC H
i
đồ
ngChính sách Khoa h
c và Công ngh
qu
c gia, Giám
đố
c Trung tâm Nghiên c
u Phát tri
n
Đồ
ng b
ng sông C
uLong.
 
 
Ứ 
ng phó v
ớ 
i bi
ế 
n
đổ 
i khí h
u và bi
ể 
n dâng – Nguy
ễ 
n Ng 
c Trân, 24/6/2009
2
 
II.
 
D
Ự 
BÁO V
BI
N
ĐỔ
I KHÍ H
U VÀ M
Ứ 
C N
ƯỚ 
C BI
N DÂNG
 
 Nhi
u nghiên c
u trong khuôn kh
 
ổ 
ch
ứ 
c liên chính ph
v
ề 
Bi
ế 
n
đổ 
i khih
u
3
(IPCC)
đ
ã
đ
ánh giá th
c t
ế
quá trình bi
ế
n
đổ
i nhi
t
độ
và quá trình m
c n
ướ 
c bi
n dâng t
cu
i th
ế
th
XIX
đế
n cu
i th
ế
th
XX.Quá trình bi
ế
n
đổ
i nhi
t
độ
ch
ra r 
ng nhi
t
độ
 
đề
u t
ă
ng trong các th
ờ 
i
đ
o
n150, 100, 50 và 25 n
ă
m nh
ư
ng v
ớ 
i t
c
độ
t
ă
ng ngày càng nhanh (
 Hình 1
). S
ơ 
 
đồ
 nhi
t
độ
không khí
ở 
m
t
đấ
t và nhi
t
độ
m
t n
ướ 
c bi
n trong cùng kho
ng th
ờ 
igian này cùng v
ớ 
i hi
u s
c
a chúng
đượ 
c th
hi
n qua
 Hình 2.
 Quá trình m
c n
ướ 
c bi
n dâng trên th
ế
gi
ớ 
i trong 120 n
ă
m qua, t
1880
đế
nn
ă
m 2000 c
ũ
ng
đ
ã
đượ 
c phân tích và t
 
đ
ó các k 
ch b
n m
c n
ướ 
c bi
n dâng
đế
ncu
i th
ế
XXI
đ
ã
đượ 
c d
báo tu
theo các k 
ch b
n v
hi
u
ng nhà kính và tan b
ă
ng.
 Hình 3
trình bày các d
báo v
nhi
t
độ
và m
c n
ướ 
c bi
n dâng trong th
ế
 XXI..
Đố
i v
ớ 
i khu v
c
Đ
ông D
ươ 
ng, IPCC (2002) d
báo
nhi
độ
s
gia t
ă
ng+1°C vào 2010 - 2039, và +3°
đế
n +4°C vào 2070 – 2099;
v
ũ
ượ 
ng 
s
gi
m 20mm vào 2010 – 2039, r 
i sau
đ
ó t
ă
ng +60 mm vào 2070 – 2099;
m
ự 
c n
ướ 
c bi
ể 
n
dâng cao 6 cm/n
ă
m,
đạ
t m
c 20 cm vào 2030, và 88 cm vào 2100.Các
 Hình 5
 Hình 6 
ghi nh
n nh
ng bi
ế
n
đổ
i v
 
nhi
độ
n
ướ 
c bi
ể 
n b
ề 
m
ặ 
 
m
ự 
c n
ướ 
c bi
ể 
n
 
ở 
 
Đ
ông Nam Á qua các s
li
u
đ
o
đạ
c
đ
ã
đượ 
c ti
ế
n hành.M
c
độ
nghiêm tr 
ng c
a bi
n dâng tác
độ
ng lên các châu th
trên th
ế
gi
ớ 
i,tình hình xâm th
c c
a các b
ờ 
bi
n, và tác
độ
ng lên c
ư
dân
ở 
nh
ng n
ơ 
i này c
ũ
ng
đ
ã
đượ 
c tính toán và th
hi
n trong
 Hình 4
. Qua các d
báo trên, Vi
t Nam
đượ 
cli
t vào các
đị
a bàn b
uy hi
ế
 p nghiêm tr 
ng nh
t.M
t nghiên c
u c
a Ngân hàng th
ế
gi
ớ 
i công b
n
ă
m 2007
4
 
đ
ánh giá và sosánh tác
độ
ng c
a m
c n
ướ 
c bi
n dâng lên các n
ướ 
c
đ
ang phát tri
n theo sáu ch
 tiêu b
tác
độ
ng:
di
n tích, dân c
ư 
 , GDP, di
n tích
đ 
ô th
 , di
n tích cach tác nông nghi
 p, và di
n tích h
sinh thái tr 
m th
 y
, trong
n
ă 
m
ch b
n m
ự 
c n
ướ 
c bi
ể 
ndâng, t 
ừ 
1 mét 
đế 
n 5 mét 
. Nghiên c
u này ch
ra m
t cách t
ườ 
ng minh r 
ng Vi
t Nam là m
t trong nh
ng n
ướ 
c b
tác
độ
ng m
nh nh
t trên c
sáu ch
tiêu.
III. GI
Ớ 
I THI
U CH
ƯƠ 
NG TRÌNH M
C TIÊU QU
C GIA
Ứ 
NG PHÓ V
Ớ 
IBI
N
ĐỔ
I KHÍ H
U
 Nh
n th
c nh
ng thách th
c c
a bi
ế
n
đổ
i khí h
u
đố
i v
ớ 
i Vi
t Nam, Th
t
ướ 
ngChính ph
 
đ
ã ban hành
Quy
ế 
đị
nh s
ố 
158/2008/Q
 Đ
-TTg 
ngày 02/12/2008,
 
thành l
 p
Ch
ươ 
ng trình m
c tiêu qu
ố 
c gia
ứ 
ng phó v
ớ 
i bi
ế 
n
đổ 
i khí h
u
(d
ướ 
i
đ
ây s
 
đượ 
c g
it
t là Ch
ươ 
ng trình và vi
ế
t t
t CTMTQG-
Ư 
P).
Quan
đ 
ể 
m
c
a Ch
ươ 
ng trình là:1.
Ứ 
ng phó v
ớ 
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u
đượ 
c ti
ế
n hành trên nguyên t
c
 phát tri
ể 
n b
ề 
nv
ữ 
ng 
, b
o
đả
m tính
h
th
ố 
ng, t 
ổ 
ng h
ợ 
 p, ngành, liên ngành, vùng, liên vùng, bình
đẳ 
ng v
ề 
gi
ớ 
i, xóa
đ 
ói, gi
m nghèo
.
3
 
IPCC vi
ế
t t
t c
a
I
ntergovernmantal
P
anel on
C
limate
C
hange.
4
The Impact of Sea Level Rise n Developing Countries. A Comparative Analysis
”, World Bank PolicyResearch Working Paper 4136, February 2007
 
 
Ứ 
ng phó v
ớ 
i bi
ế 
n
đổ 
i khí h
u và bi
ể 
n dâng – Nguy
ễ 
n Ng 
c Trân, 24/6/2009
3
2. Các ho
t
độ
ng
ng phó v
ớ 
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u
đượ 
c ti
ế
n hành
có tr 
ng tâm,tr 
ng 
đ 
i
ể 
m
;
ng phó v
ớ 
i nh
ng tác
độ
ng
c
ấ 
 p bách tr 
ướ 
c m
ắ 
và nh
ng tác
độ
ng
ti
ề 
mtàng lâu dài
;
đầ
u t
ư
cho
ng phó v
ớ 
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u là y
ế
u t
quan tr 
ng
đả
m b
o phát tri
n b
n v
ng;
ứ 
ng phó hôm nay s
ẽ 
gi
m
đượ 
c thi
t h
i trong t 
ươ 
ng lai
.3.
Ứ 
ng phó v
ớ 
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u là nhi
m v
c
a
toàn h
th
ố 
ng chính tr 
, c
a
toàn xã h
i
, c
a các c
 p, các ngành, các t
ch
c, m
i ng
ườ 
i dân và c
n
đượ 
c ti
ế
n hànhv
ớ 
i s
 
đồ
ng thu
n và quy
ế 
t tâm cao
, t
ph
m vi
đị
a ph
ươ 
ng, vùng, qu
c gia
đế
n toànc
u.4. Các y
ế
u t
bi
ế
n
đổ
i khí h
u ph
i
đượ 
c tích h
ợ 
 p vào các chi
ế
n l
ượ 
c, quyho
ch, k 
ế
ho
ch phát tri
n
ở 
các c
 p, các ngành, các
đị
a ph
ươ 
ng, c
trong các v
ă
n b
nquy ph
m pháp lu
t c
ũ
ng nh
ư
t
ch
c th
c hi
n;5. Tri
n khai
ng phó v
ớ 
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u theo nguyên t
c
Trách nhi
mchung nh
ư 
ng có phân bi
đượ 
c xác
đị
nh trong Công
ướ 
c Khung c
a Liên h
ợ 
 p qu
cv
bi
ế
n
đổ
i khí h
u, Vi
t Nam s
th
c hi
n có hi
u qu
ch
ươ 
ng trình gi
m nh
bi
ế
n
đổ
i khí h
u v
ớ 
i kh
n
ă
ng c
a mình và v
ớ 
i s
tài tr 
ợ 
và chuy
n giao công ngh
c
nthi
ế
t t
các n
ướ 
c phát tri
n và các ngu
n tài tr 
ợ 
qu
c t
ế
khác.
 Nguyên t 
ắ 
c ch
ỉ 
 
đạ
o
c
a Ch
ươ 
ng trình là:1
. Chính ph
th
ố 
ng nh
ấ 
t ch
tr 
ươ 
ng và ch
ỉ 
 
đạ
o th
ự 
c hi
n
các ho
t
độ
ng
ng phóv
ớ 
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u;
 B
Tài nguyên và Môi tr 
ườ 
ng 
là c
ơ 
quan th
ườ 
ng tr 
c, ph
i h
ợ 
 pv
ớ 
i các c
ơ 
quan liên quan có trách nhi
m giúp Chính ph
trong vi
c ch
 
đạ
o th
c hi
n
đố
i v
ớ 
i l
 ĩ 
nh v
c này.2. B
o
đả
m th
c hi
n
đ
úng ch
tr 
ươ 
ng, chính sách và pháp lu
t c
a Nhà n
ướ 
cnh
m
b
o v
s
ự 
phát tri
ể 
n b
ề 
n v
ữ 
ng 
đấ 
t n
ướ 
c, các giá tr 
v
ă 
n hóa tinh th
n và v
t ch
ấ 
cho hi
n t 
i và t 
ươ 
ng lai
.3. T
ă
ng c
ườ 
ng hi
u l
c, hi
u qu
 
qu
n lý nhà n
ướ 
c
và nâng cao
trách nhi
m
c
am
i t
ch
c, cá nhân
đố
i v
ớ 
i vi
c
ng phó v
ớ 
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u. T
ng b
ướ 
c
hoàn thi
nth
ể 
ch
ế 
, h
th
ng t
ch
c t
trung
ươ 
ng
đế
n
đị
a ph
ươ 
ng, nâng cao
nh
n th
ứ 
c
, ph
bi
ế
nkinh nghi
m v
 
ng phó v
ớ 
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u.4. Ch
ươ 
ng trình
đượ 
c
th
ự 
c hi
n
đồ
ng b
 , theo giai
đ 
o
n và có tr 
ng 
đ 
i
ể 
m
, v
a cótính c
 p bách, v
a có tính lâu dài, ch
 
độ
ng, k 
 p th
ờ 
i, kh
n tr 
ươ 
ng và hi
u qu
, b
o
đả
m s
phát tri
n b
n v
ng c
a t
ng vùng và t
ng l
 ĩ 
nh v
c.5. Nhà n
ướ 
c
đả
m b
o các ngu
n
ự 
c c
n thi
ế 
,
đồ
ng th
ờ 
i huy
độ
ng s
 
đ
óng gópc
a c
ng
đồ
ng qu
c t
ế
và trong n
ướ 
c cho các ho
t
độ
ng
ng phó v
ớ 
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u;xây d
ng và th
c hi
n các bi
n pháp
ng phó v
ớ 
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u ph
c v
khai tháct
ng h
ợ 
 p,
đả
m b
o hài hoà v
ớ 
i thiên nhiên,
đồ
ng b
v
ớ 
i phát tri
n.6.
Đả
m b
o th
c hi
n các
cam k 
ế 
t qu
ố 
c t 
ế 
v
 
ng phó v
ớ 
i bi
ế
n
đổ
i khí h
u.
 M 
c tiêu chi 
ế 
n l 
ượ 
c
c
a Ch
ươ 
ng trình là
đ 
ánh giá
đượ 
c m
ứ 
c
độ
tác
độ
ng c
abi
ế 
n
đổ 
i khí h
u
đố 
i v
ớ 
i các l 
ĩ 
nh v
ự 
c, ngành và
đị
a ph
ươ 
ng trong t 
ừ 
ng giai
đ 
o
n  xây d 
ự 
ng 
đượ 
c k 
ế 
ho
nh hành
độ
ng có tính kh
thi
để 
 
ứ 
ng phó hi
u qu
v
ớ 
i bi
ế 
n
đổ 
ikhí h
u cho t 
ừ 
ng giai
đ 
o
n ng 
ắ 
n h
n và dài h
n
 
nh
m
đả
m b
o s
phát tri
n b
n v
ngc
a
đấ
t n
ướ 
c, t
n d
ng các c
ơ 
h
i phát tri
n theo h
ướ 
ng các-bon th
 p và tham giacùng c
ng
đồ
ng qu
c t
ế
trong n
l
c gi
m nh
B
Đ
KH, b
o v
h
th
ng khí h
u trái
đấ
t.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->