Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The Four Seasons - Part 1 - Summer - Synthesizer 1

The Four Seasons - Part 1 - Summer - Synthesizer 1

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by AtlantaHSBand

More info:

Published by: AtlantaHSBand on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2011

pdf

text

original

 
&?bb4444
 
œœœ
 
œœœœ
 
œjœ
 
œœ
 
œŒœŒœŒ
q
»¡§º
Honky-Tonk Piano
œœœ
 
œœ
 
œœ
 
œj
 
œœœ
 
œŒœŒœœœœœ
 
œœ
 
œœ
 
œj
 
œœœ
 
œŒœŒœŒœœœ
 
œœœœ
 
œjœ
 
œœ
 
œŒœŒœœœœœ
 
œœ
 
œœ
 
œj
 
œœœ
 
œŒœŒœŒ
A
œœœ
 
œœ
 
œœ
 
œj
 
œœœ
 
œŒœŒœœ&?bb
 
œœœ
 
œœ
 
œœ
 
œj
 
œœœ
 
œŒœŒœŒœœœ
 
œœ
 
œœ
 
œj
 
œœœ
 
œ‰ ŒœŒœœœœœœœœ
 
œœj
 
œœœœ‰ Œ
 
œŒœŒœœœœœœ
 
œœjœœ
 
œœ‰ Œœ
 
œœ œbœœœ
 
œœœœ
 
œjœ
 
œœ
 
œ‰ ŒœŒœŒœœœ
 
œœœœ
 
œjœ
 
œœ
 
œŒœŒœœ&?bbbbbbbbbb
13
 
œœœ
 
œœ
 
œœ
 
œjœ
 
œœ
 
œŒœŒœŒœœœ
 
œœœ œbœ œbœ
 
˙ œ œÓ
 3
Œœœœ>œœ
 
œnnn>
B
 ƒ 
Organ or Brass Synth
ww
 
w>ww
 
w>...˙˙
 
˙œœœ>ww
 
w> Í&?bbbbbbbb
21
 
ww
 
www
 
w˙˙
 
˙j
 
œœœœœœ> ƒ j
 
œœœ>Œ Ó
C
22....
 
œœœœj
 
œœœœœœœœœœœœ
D
....
 
œœœœj
 
œœœœœœœœœœœœ
© The Music Ward 2011Synthesizer 1
The Four Seasons: Part 1 - Summer
based on "Summertime" by George Gershwin
arr. by Scott Ward
 
&?bbbbbbbb
30
 
....
 
œœœœj
 
œœœœœœœœœœœœ....
 
œœœœJ
 
œœœœœœœœœœœ...
 
œœœJ
 
œœœœœœœœœœœœ...
 
œœœJ
 
œœœœœœœœœœœ....
 
˙˙˙˙j
 
œœœ....˙˙˙˙bb> f ..˙˙
 
œœ..œœjœ
 
œœœœœ
E
 f &?bbbbbbbb
37 
 
˙˙œ
 
œœœ..œœj
 
œœœœœœ..œœnj
 
œœb œœœœ..
 
œœj
 
œœœœœœœœ
 
œœn
 
œœœœb
 
œœn
 
˙˙˙..˙˙
 
œ˙˙œœœœœœ œ.œ>j
 
œ^˙˙>..œœ> jœœ^ f 
F
&?bbbbbbbb
44
 
.
 
œj
 
œ œœ.
 
œj
 
œ œœ.
 
œj
 
œ œœ.
 
œj
 
œ œœ.
 
œj
 
œ œœ
 3
œœ>
 
œ>
3
œ>œ>œ>w> Í&?bbbbbbbb
51
 
j
 
œ....˙˙˙˙bb> ƒ ..˙˙
 
œœ..
 
œœj
 
œœœœœœ
G
 f ˙˙
 
œœœœ..
 
œœjœ
 
œœœœœ..œœnjœ
 
œb œœœœ..œœjœ
 
œœœœœœœ
 
œœn
 
œœ
 
œœb
 
œœn
 
˙˙˙
 
˙˙˙œœœœœ
The Four Seasons: Part 1 - Summer - page 2
© The Music Ward 2011Synthesizer 1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->