Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Saussureu Yeniden Okumak

Saussureu Yeniden Okumak

Ratings: (0)|Views: 441|Likes:
Published by aliacan

More info:

Published by: aliacan on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
s:,<a::rl
••
SAUSSURE'U
YENIDEN
OKUMAK
NiçinSaussureyenidenokumali?Ölümününüzerinden90yiliaskinbirzamangeçmisolmasinakarsin,Saussurebugünbizimiçinyenibirseyleryleyebilirmi?ÖmününardindanögrencilerininyayinladigiGenelDilbilimDersleri'nin30'lardanbaslayarak,özelliklebO'larda,yaptigietkiylebirlikte,önesürüldügügibiSaussureisleviniyerinegetirmis,asilmismidir?Saussuredüsüncesininyazgisiilginçtir.CokuzunbirdönemneredeysebirtekkarsilastirmaliHint-Avrupafilolojisiüstüneyazdiklarikendikalemindenokunabiliyordu;yasarkengeneldilbilimüstüneteksatiryayinlamamisti.Dersleriseönemliölçüdeyayincilarininmüdahalesiniiçeriyor;sözgelimi,ünlü"dilikendiiçindevekendisiiçininceleme"düsüncesiderslerekatilmisögrencilerinhiçbirininelyazisinotlarindayeralmiyordu.YayincilarinbenimsedigidüzendeSaussure'ündersleriverirkentuttuguyoldanfarkliydi:Cenevreliusta190Tdederslerinetarihseldilbilimlebaslamis,agirligisesbilimveörneksernegibiözelolgularavermisken;yayincilarbugüngeneldilbilimdedigimizdisiplininelealindigi1910-11ögretimyilininnotlarinitemelalipöneçikarmislardi.195TdeGodel'inLessourcesmanuscritesduCoursdelinguistiquegenEkaledeFerdinanddeSaussure'ü(FerdinanddeSaussurenGenelDilbilimDerslerininElyazisiKaynaklari]yayinlamasiylabirlikte,Saussure'ünözgünmetinlerininönemidahaçokanlasildiveEngler'inolaganüstüelestirelbasimiyayinlaninca,dersnotlarininözgünlerivebuaradaSaussure'ünkendisinintuttuguhazirliknotlarive1890'larinbaslarinakadaruzananbaskailgilinotlarlabirlikte,CenevreliustaninözgündüsüncesininözgünkaynaklarierisilebilirolduveartikSaussureüstünekonusurkenGDD'dençokkaynaklarinabasvurmakgerekliydj,'Ancak,dahaçok,Saussureüstüneçalisanuzmanlarvedilbilimcileriçingeçerliydibu.bO'11yillardanitibarenlenSaussureetkisi,hiçokumayanlarbiryanabirakilacakolursa,kölçüdeGDD'denesinleniyordu.Godel'inyayinladiginotlararasinda,ögrencilerininFerdinanddeSaussure'leyaptiklarisöylesilerdetuttuklarinotlardayeraliyorveSaussurencesininbilinmeyennleriniigaçikariyordu:aslinda190Tdençoköncelerigeneldilbilimleilgileniyorduvederslerdeaktardigidüsünceleribüyükölçüde1900'denönceolusturmustu,190Tdensonrapekbirseykatamadigindanyakindigigibi,bukonudabirkitapyazmaküzerealdiginotlarikaybetliginibelirtiyordu(1911)(Sourcesmanuscrites,29-30).Saussuremetnininilginçyazgisininbirasamasidabutaslagin199b'daSaussureailesineaitCenevre'dekiotelinlimonIugundabulunmasiylabaslar.De['essencedoubledulangage(DilyetisininikiliÖzüÜsne]basliginitasiyantaslak,RudolfEngler'indahaönceyayinlamisoldugunotlarlabirlikteSimonBouquetveEnglertarafindanEcritsdelinguistiquegenerale(GenelDilbilimYazilari,Gallimard,2002,353s.ladiylayayinlandi.ArtikSaussure'ünkendikalemindençikmageneldilbilimleilgilikapsamlibirmetinvarveüzerineegilinmesinibekliyor,'DolayisiylaSaussure'üyenidenokumakiçinönesürülebilecekilknedenözgünmetinleringünisiginaçikmisolmasiysa,birdigeride,GDD'yedayaliokumalarindüstügüyanilgilar.BukonudaenünlüsüE.Benveniste'in1939'da,dersnotlarininelyazisikaynaklaridahaortayaçikarilmadansekillendirdigistergenindogasinailiskinelestiridir.Artik"kanon"ageçtiginivarsayabilecegimizbuelestiriyere,Saussuregöstergeninnedensizliginiilerirerkenhakliydi,ancaknedensizliginögelerinibelirlerkenyaniImisti:Benveniste,GDD'yebagliolarak,Saussure'ünsterenilesterilenarasindanedensizlikilerisürmesinielestirir:k-a-r-d-e-ssesdizisi"kardes"kavramindanbagimsizyalnizcabirsesyiginidir,öyleysegösterenilegösterilenarasindakiiliskinedensizdegil,zorunludur;nedensizolansterge(steren+gösterilen)ilenesnearasindakiiliskidir,dildekiseslerhiçbirbiçimdedisdünyadakinesnelerekarsilikgelmez.SimonBouquetisetitizbirincelemeylebuelestirininGDD'ninçarpikkurulmasindandogdugunu,Cenevreliustanindahakarmasikbirnedensizlikkuraminasahipoldugunugösterir.Buvebenzerkimitutarsizlikelestirilerininötesinegeçmekiçinkuskusuzözgünmetinlereyönelmekgerekiyor;sözkonusuyöneliminönemliölçüdegeeklestiginidebelirtmekyerindeolur:derslerinalabildiginesadikingilizceveFransizcayenibaskilariyapildigigibi,bunlarabagliolarakikinciçevirilerdebasladi.Ecritsdelinguistiquegeneraleise,bilebildigimkadariyla,Türkçededahil,13dileçevriliyor,Deyisyerindeyse,birtürbilimselfundamentalizmdöneminegirmisbulunuyoruz.Saussureyenidenokumakinbirgereedahaönerebiliriz:Saussure'ünbugünekadardahaçokbirdilbilimciolarakokunmusolmasi.OysaSaussurencesidilbilimseloldugukadarfelsefidirde;vebugizilgücüyeterinceaçigaçikarilmisdegiL.SimonBouquet'dendosyamizdayeralançeviri,sözkonusugizilgücünkapsamikonusundaaydinlaticibirnitelikte,Introduction
il
lalecturedeSaussure(Saussure'üOkumayaGiris)[Payot,Paris1997)adlikitabininönolusturanbumetin,aslindaSaussureyenidenokumayagirisinönolarakdaokunabilir.
SavasKiliçsavasklcrciyahoo.com
1.
Busürecinayrintilarivedersnotlarininkarsilastirmalibaskilariyerineartikçizgiselmetinlerbiçimindeyayintanrnatankonusundabkz.Bouquet,S.,
«
LesdeuxparadigmesediioriauxdelalinguistiquegeneraledeFerdinanddeSaussure»CFS51(1998],187-202.2.Okurdosyamizdabumetninilk13sayfasinin117-29]çevirisinibulacak.3.
«
Benvenisteetla
representation
dusens:del'arbitrairedusigne
il
l'objetextra-linguistique
»,
EmileBenvenistevingtansapres,
SO
usladirectiandeNorman-Arrive,NumerospecialdeLlNX,1997,107-122.Ayricabkz.Bouquel,S,«LesdeuxparadigmesediloriauxdelalinguisliquegeneraledeFerdinanddeSaussure»CFS5111998],187-202.
 
67
SimonBouquetSaussureOkumayaGiris
Ceviren:SavasKiliç
1913'te,FerdinanddeSaussure54yasindaöl,Taninmisdilbilimci,çagdaslarindanbirhayliuzakolmasinaragmen,buyillardaünübüyükbirtarihseldilbilimyapitinabagliydi-henüzyirmibiryasindabiledegilken,1878'deyazipyayinladigiMemoire'a,yleböyleotuzyilsonra,ancakbiravuçögrenci,1907ve1911arasindaCenevreÜniversitesi'nde"geneldilbilim"basligialtindaverilen,Saussurenkendisözlerinegöre,bir"dilbilimfelsefesi"olanbambaskanitelikte-vehastaligininanidensonaerdirdigi-birögretimeerismeolanaginasahipolurlar,Yinededilbiliminintarihinde,Cenevreli'yeanitsalbiryerverecekolan,Memoire'dançok,buneredeysegizliderslerdir.ÖlümündensonragelenbuikincisöhretiSaussure,ikimeslektasitarafindan,CharlesBallyveAlbertSechehaye,ögrencilerinnotlarindankalkilarakolusturulan,1916yilindaGenelDilbilimDersleribasligiylayayinlanankitababorçluydu.Bumetninsevenineolagandisidir-birdüsünceninyazgisiylaiçiçegeçenolagandisibiryazgi.BallyveSechehaye'ninSaussurencesininustacabirbiresiminigerçeklestirmisolmalari,yapitlariningetirdigibasari,bunainandirmayayeter,zkonusuçalisma,dersnotlariveSaussure'ünkendisininyararlandigielyazisinotlara,ikibakimdan,ihanetederektanitmayaniyetettiginceninbozulmusbiryansimasindanbaskabirseysunmaz.ilkin,ögrencilerinnotlarindaveelyazisinotlardaböylebirdizge,tamolaraksöylemekgerekirse,olmadigihalde,GDDtamamlanmisbirdizgeninmantiginagöredüzenlenmistir-yaniözgünmetinleremüdahaledensonrayüklenenvekitabinkimiönermeleriylebunlarinanlatimlariniyönetenbirmantigagöre:Bumetinler,tamtersine,kimizamanbirbirindenkopukdokunuslarLailerleyenve,entitizgelisimleriiçindeözdeyisbiçiminialincayadekevrilenbirdüsünceyetaniklikederler.ikinciolarak,GDD'nintamamlanmisdizgesinidüzenleyenakil,türdesbirsöyleminaklidir:dilbilimineiliskinprogramlibirkatisiksizbilgikuramsöylemi.Bunoktada,yayincilaringerçeklestirdigitahrif,birincisininsonucuolarak,dahaderinvehaincedir,çünküözgünmetinlerbirbaskatutarliligikarsilamaktadirlar:birbirindençokfarklidüsünceyapilanmalarinakatilanbirdüsünmesüreciniincedeninceyeislerneyibilmeyi.Halasöylemselyapilanmalardiyebilecegimizbudüsünceyapilanmalari,buvarsayimiyaptigimizandanitibarenapaçikgörünürler-birtablodakiçarpikgörüntününilkkezgörenekendinidogalliklaifsaetmesigibi:Saussure'üngeneldilbilimbütüncesinintümünükatedenmantiksalbirkanaviçeolustururlar.Bunlar:(1Jkarsilastirmalidilbilgisinedairbirbilgikurami[buradabilgikurami,varolanbirbiliminuygunlukkosullarininincelenmesianlamiylasinirli);[2Jdilyetisiüstüne"felsefi"birdüsünme[Saussure'defelsefiterimininnasil-bugünkübilgikuramanlaminintamtersine-metafizikanlaminagelmesigerektiginigörecegizl;[3Jdilbilimeiliskinprogramlibirbilgikuram-birbaskadeyisle,ortayaçikacakbirdisiplininbilimselligisözkonusuolunca,öncekiikiyapilanmanindestekledigibiriddia(buüçüncüsöylemselyapilanma,ikinciyebagliolanözgülbirgelismebiçimindeeklemlenir).Buüçayriylemselyapilanmadan,GDD'ninyayincilarininyükledigitürdeslestirme,vahimsilipatmalarlagerçeklesir:ikinciyilinbasindahalauzunuzunsavunulan"göstergebilimseltemel"in[metafizikJanlamininsilinmesi,derslerinveyazilarin"felsefi"tematiginindizgeselbiçimdesilinmesi,aynizamandatasarlanandilbiliminkilerebenzerkarsilastirmacibiliminbilgikuramsalöütleriniaçikçadilegetirensözlerinsilinmesiveyagizlenmesi.Ayrica,Saussuredilbilimininanlambulanikliklarina,aslindakarsitanlamlaramaruzkalantemelkavramlarinin-nedensizlikkuramiyadadegerkuramigibi-BallyileSechehayetarafindanyapilansunumudabuyapayrdeslestirmeyekatilir.'(Bunagetirecegimizelestirilerneolursaolsun,GDD'yidüzenleyenbakisaçisibüyükbiraçikliklakanitlanmisolacaktirenazindan,Herdurumda,Cenevreliustaninkigibikarmasik,ancaktamgelistirilmemisbirdüsüncekarsisinda,1916'dakiyayincimüdahalesininbirpaasioldugudüsüncetarihidegözönünealindiginda,BallyileSechehaye'inindirgemesiozamanalinabilecekeniyikarardirbüyükolasllikla.JYüzyilinikinciyarisindaortayaçikanyorumçalismalari'GDDileözgünmetinlerarasindakibellinoktalardabulunanayriligiyadauygunluguçözümlerneyeizinverseydi,Cenevreli'nindilyetisiveonunbilimiüsnenmesinizenleyendegisiksöylemselyapilanmalaringenelperspektifiiçindeelealinanbuuygunlugayadabuayriligadairbirçözümlemeüretmezdiyinede-buçalismalarbüyükölçüde1916tarihlimetninbütünlestiricibakisinabaglikaldilar.'Böyleolunca,GDD'ninnlestiricibakisisindanyararlanacakolmaayricaligi,bumetninveyorumununserüvenlerinkindendahabuyurganbiraklaboyuneger.Metinleyorumununyalnizcadestekleyecegibuakii,düsüncetarihinebaglanir.Aslinda,sayetGDD'ninözelligitamamen"bilimsel"olanbirtasariyidillendirmekse,kitapaitolduguçagin,büyükölçüde19.ve20,yy,insanailiskinincelemenesnelerinipozitiflestirmehareketinininsanbilimlerihareketinin-birparçasiolur.Bunoktada,Saussure'leyorumculariarasindakikopukluk;özgünmetinlerdeanlatiminibulanpozitifligikavramabiçiminin,kendiinde,GDD'ninkiylekarsit,hattaondanayriolmasindayatmaz:GDD'de,büyükölçüdeörtükbirideolojiyebagliolanpozitifligin,özgünmetinlerdeüzerinekuruluolduguaçia"felsefi"temellerdenkoparilmasinabaglidirayrim,Birbaskabiçimdesöylenecekolursa,BallyveSechehaye'ninmetni,Saussure'eaitolmayanbirbilimkuramiyansitir,Bilgileralanindabirinsanbilimininkonumu-birbaskadeyisle,birpozitifiikideolojisi-konusundaBallyveSechehaye'ninkendiçaglarininortakbayraginitektarafliolaraksalladiklaribunoktada,Saussure'ünkendisözlerisonsuzkezdahakarmasikvedahaözgünbirdüsüncegelistirirler:Hembirpozitifiiktasarisi(GDD'ninkindendaharadikalbirtasari,çünküinsanbilimlerineözelolarakuygulanabilirbirbilgikuramadegil,genelbirbilgikuramauymayaçalisir!gelistirirhemdetersine"felsefi"olaraksunulan,bunedenleBallyveSechehayetarafindansansürlenenbirspekülasyonkurar-buzcügünanlaminidikkatletanimladiktansonra,metafizikadiniverecegimizbirspelasyon.Dogrusu,Saussure'ünyaklasimininderinözgünlügütamda,birinsanbilimininnesnesiveyöntemiüstünedüsünürken,böylebirdüsüncezenlemesininnasilbiçimlenebildiginibizestermesindedir.GDD'ninetkisindenarindirilarakvebirbilgikuramiçerçevesineyerlestirilereközgünmetinlerinokunmasi,karsilastirmalidilbilgisinedairbirbilgikuramini,bubilgikuramitarafindanyenilenmisolandilyetisinedairmetafizigebaglayan-ve"programlibirbilgikurami",yanigelecektekurulacak,kçerçevesinianlamdilbilgisiolusturanbirbiliminbilgikuraminailiskinmetafizikiddiayiüretenbutamamlayicilikiliskisininkendisinikurarkenyararlandigimodellerikesfetmeyeolanakverir,
 
Saussure'ünncesininolagandisiserüveni-metninseveni,yorumunserüveni,düsüncetarihiyleetkilesiminserüveni-üstüne,bunceninyoltigiyanlisanlamalareklenir,Öznmetinlerinisigindabuyanlisanlamalarinbirkismiortadankaldirilabilir.ilkyanlisanlama,suönermebiçimindedilegetiriliyor:dilbilimdeyapisalcilik,Saussurenprogramlibilgikuramininbirebirgelisimidir.Geekte,hdeöyledegildir.Çünyapisaldilbilim,Jean-ClaudeMilner'ingösterdigigibi,bilgikuramininengenelplaninda,eskibirbilimmodelinedayalidirönemliölçüdeAristotelesçidiyebilecegimizbirmodele,'Simdi,egerbumodelSaussure'ünkavramlarinaciddenesinkaynagiise,hattaGOO'deböylebirmodelinbildirgesiniokuyabiliyorsak,özgünmetinlerbunuaçikçabirbaskabiçimdegösterirler:Tamtersine,Saussure'ünprogramlibilgikurami,Galilecistenogram*diyebilecegimizmodeldendogar.'ikinciyanlisanlama,biröncekininbiraktigiboslugakarsilikgelmektedir,Asagidakitezleanlatiminibulur:YapisalciliginardindangelendilbilimdekigelismelerSaussure'ünbilgikuramindan-yada,enazindan,bubilgikuramininbelliyönlerinden-birkopusuiçerimlemektedir.Üretimciokulundogusundaoldugukadarpragmatikdilbilimokullarinindogusundadabuyanlisanlamaninizinibuluruz(budurumdakopusunizi,buokullartarafindansözdizime,mantigayadaSaussuretarafindandilbiliminindisindakalanbir"söz"e[parolelhavaleedildigiönesürülençesitligörünüslereverilenyerdeyadabubiliminaçikçadilegetirilenepistemolojikkuramindabulunur].'YinebutezSaussure'ündüsünmesürecinedenkdüsmez:iddiaedilenkopuslarhbirbimdeöznmetinlerdeanlatiminibulandüsüncebakimindandegil,-olasilikla-"yapisaiciaristoculuk"bakimindananlamlinmektedir.Geekte,onlarisindanenönemliolan,önesürülenkopuslarSaussuretarafindangerçeklestirilir-birbaskadeyisle,Cenevrelidilbilimci,onunadinikullanandilbilimetepkiolarakortayaçikmisolandilbilimingelismeleriniönr,Üçünyanlisanlama,ikincininolumsuzetkisiyle,yapisalciliksonrasidilbiliminingelismelerininzellikleüreticidilbilgisiningelismeleri!,Saussure'ünbilgikuramindankoparak17ve18.yy'larinklasikdilyetisianlayislarininolusturdugugelenegeyenidenbaglandiginiönesürmektir.'Buradada,sözkonusuolanGOOveyapisalciliktarafindandaraltilanbirSaussure'dür,yoksaöznmetinlerinSaussure'üdegiL.Özgünmetinlerde,klasikçagingelenegiiçkindir,hemdeGOO'de(kibugelenekserimlenenizleklerinkendimantigidesteklenerekGOO'deyinedeaçigaçikarilabilir]oldugundançokdahaaçikseçikbiçimde;geneldilbilgisiylebagi,"18.yyfilozoflari"nagöndermeyaptigi,Humboldt'ubildigideaçikçagörülür;üstelikdegerkavramidogrudandogruyaklasikzlükçüktenalinmisgibidir.Karsilastirmalidilbilgisininkindensonra,egerbirdüsünür"dekartçidilbilim"denyararlanarakdilbilimtarihindeyenibirsayfaaçtiysa,bukesinlikleSaussure'dür.Sonolarakdördüncüyanlisanlama,ilkinin-tarihselolarakdigerüçündendahaazdayanikli',amadahayaygin-olumsuzetkisidir,animsamaküzereanilabilir.Bu,suönermekiliginabürünür:Saussure'ündilbilimbilgikuramiinsanbilimleriiçingenelbirmodelgörevigörebilecekbirbilgikuramdir,Birkezdaha,özgünmetinlertamtersinidesteklemektedir.Butezinyanisira,1960ve1970'liyillarinütopyasi-özellikleFransaveitalya'da-dilbilimvegöstergebilimarasindakimantiksalbagimlilikiliskisinintersz
.n
s:,<a::TI
edilmesi10pahasinaayaktatutulamadi,derslerveyazilaraçikça,sayetdilbilimbirbilimolarakkavranabilecekse,bununGalilecibirbilimoldugunu,birbaskadeyisle,insanbilimlerineözgüherhangibirbilgikuramidegildeortakbirbilgikuramiüstünekuruluoldugunugöstermistir,Tümbuyanlisanlamalariortadankaldirmak,buistamamlaninca,öznbimiyleSaussureyenidenokumayakendiniadamak,bunkesinliklesonuçsuz/verimsizdegildir.OilbiliminebaslatmakinSaussurenprogramininsahicibiçimineerismeninsundugukaydadegerögretimselyararin-GOO,ugradigi[haklivehaksiz]elestirilereragmen,halaögrencilereenevrenselolarakönerilenmetinolmaözelliginikorumaktadir"-yanisira,BallyveSechehaye'nintahrifettiginüshaninaltindakisilinmismetinlerinkesfi,hkuskusuzkendialaninintarihçesinemeraklidilbilimcilerinkimirprizlersaklamaktadir.Üstüneüstk,Saussure'ündüsüncesiasilfelsefeciler-dilfelsefecileri,bilimfelsefecileri,bilgifelsefecileri,kisacasifelsefeciler-inkesfedilecekbüyükölçüdebakirbirtoprakgibigörünmektedir:Budüsünce,bugünencanlikesfettiricidegerinimuhtemelenonlariçintasimaktadir.YerigelinceelealinanSaussure'ündilvebilimüstünedüsünceleriyleiçiçeolaraksöylemselyapilanmalarin-saymakgerekirse,karsilastirmalidilbilgisininbilgikurami,diledairbirmetafizikvedilbilimininprogramlibilgikurami-çözümlenmesi,çokdogalolarak,elinizdekikitabinbölümleriniyönetti.(Buüçsöylemselyapilanmayasirasiylaikinci,üçünverdünmlerkarsilikgelmektedir,sonuncumesonzkatilmistir.]Cenevreli'nindestansidiyebilecegimizarastirmasinin,yasamöyküselvekuramsalboyutlariiçinde,elealinmasibuçözümlemeyiöncelemektedir.Üstelik,bilgilerinvebilgikuramlarinintemsilininburadayapilanokumadakaçinilmazbiçimdeerimlendigiölçüde,butemsilinçeevesininbelirlenmesigerekligöründü,BilgikuramsalolanlametafizikolanarasindakitamamlayicilikiliskisiüstünekurulubirinsanbilimlerifelsefesiningerekçelendirilmesinianaçizgileriylegösterenBaslang'inkonusubudur.Bubaslangiç,kavramsalbirçeeveçizmektenöteyegitmezse,kitabinkalanininbununaposteriorigerekçesinigetirecegiumulur.
Notlar,
1.Bu,Sau5surenncesininetenbirdizgeninolmadigianlaminagelmez:ylenrnekistenen,dizgevarsabile,buyalnizcadilbilimeiliskinprogramlibirbilgikuramin
dizgesidegildir.
2.BallyileSechehaye'inbulanikkonumlariönzlerindekendinisterir:yapitlarin!çok
ikbiçimdebir"yenidenkurma"yadaçüncüyilitemelalarak"gerçeklestirilenbir
"yenidenyaratma"olaraksunduktansonra,kitapta"tümbölümleriyazarinniyetineuyanbirdüzeniçinde"sunmayaçalistiklarinikesinlerler.Hayalibirkisilik,tamda1916tarihli
metninsöylemseltürdeslestirmesininyazariolarakBallyveSechehayetarafindan
yaratilanbirSaus5uredegilse,buradakimharfiharfineyazarolarakadlandirilabilir{ders-lerinyazarindanzetmiyoruz}?3.GDD'yiiklamatariesininikikolayiRobertGoderinincelemesinin,LesSources
manuscritesduCoursdelinguistiquegenerale,1957'deveRudolfEngler'In1968Ile1974'teelestirelbasimininyayinlanmasidir(krs,asagi,elestirelaygit).BuyapitlarüstüneDeMauro,Engler,Amaeker,JageryadaWunderli'ninkilergibiyorumçalismalarikuruldu,
Dahayakinzamanlarda,geneldilbilimeiliskinelyazisimetinlerinsunumununyanisira,dilbilimcininanagramlarveCermenefsaneleriüsneçalismalariçaprazlamasinakatedil-erek,elealinandilyetisineiliskinnmerecinebumetinlerindahiledilmesineiliskinbirçömlemez,FerdinanddeSaussure,LinguistikundSemiologie,Notizenaus
demNachless,ed,JohannesFehr,Frankfurt,Suhrkamp,1997[Saussureentrelinguisticet
semiologiel.Ayricakrs.elyazisinotlarsorunukonusunda,
J.
Fehr,"Saussure:cours,pub-
lications,manuscrLts,leltresetdocuments",HistoLre,epistemologie,langage,18-il,1996,
4.ylece,RobertGodel,Saussurengeneldilbitimeiliskinyazilartoplamina"elyazisi
kaynaklar"anlatiminiyakistirarak,1891tarihinitasidiklarindabile,bunlariGDD'yeatfeder,
Ayrica,hiçbirayrimyapmadanbuyazilara"notlar"adinivererek,Saussurenmelyazisi

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->