Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Paranormalul in Criminalistica 2

Paranormalul in Criminalistica 2

Ratings:
(0)
|Views: 796|Likes:
Published by Claudia Costache

More info:

Published by: Claudia Costache on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
Paranormalul în criminalisticã5
18. Sindromul de posesiune
18.1. Posedarea demonicã – o boalã psihicã?
Astãzi este acceptatã ideea cã parapsihologia face parte dintre ºtiinþele devârf. Integrarea domeniului s-a petrecut de puþinã vreme ºi a fost sugeratã denumeroºi oameni de ºtiinþã. În primã instanþã, ar fi vorba de observarea,experimentarea ºi confirmarea misterelor vieþii. Existã fenomene care semanifestã în planul fizic, dar nu pot fi explicate prin mijloacele de care dispunecunoaºterea actualã.Fenomene de genul clarviziunii, dedublãrii, mediumnitãþii, vederii secunde,decorpolarizãrii ºi multe altele, nu au putut fi incluse pânã acum într-un „registruîncheiat“, deºi existã o adevãratã enciclopedie cazuisticã dedicatã paranor-malului din apropierea noastrã. Dar, unul dintre cele mai incitante, maicontestate ºi mai tulburãtoare fenomene asociate disciplinelor parapsihologiceeste, fãrã îndoialã, fenomenul posedãrii, altfel spus, demonizarea!Analizând mai multe cazuri de posedare, o clipã eºti tentat sã le atribui psihiatriei, cu precãdere acelei „ramuri“ din psihiatrie care citeazã, în termeniiºtiinþei, schizofrenia ºi manifestãrile ei aberante. Dar, la o privire mai atentã,trebuie sã recunoºti cã nici psihiatria nu lãmureºte integral misterul posedãrii.O fetiþã de 13 ani cunoaºte din senin o stare catalepticã; dupã 5 ani îºirevine, dar are transe periodice, în cursul cãrora spune cã este posedatã dedouã spirite, de douã personalitãþi strãine ºi chinuitoare: spiritul unei bãtrânedecedate ºi spiritul unui tânãr sinucigaº. Sub hipnozã, fetei i se revelã soluþia:va alunga spiritele rele din ea, dacã, în locul lor, va admite sã fie luatã în posesiune de un înger care vrea sã-i vinã în ajutor! Ea primeºte îngerul ºi,dupã ce face sindromul de posedare prin înger, trei luni, revine la personalitateanormalã, neºtiind nimic de cele trei personalitãþi alternante prin care a trecut.Alteori, soluþia eliberãrii se aratã în vis. Împãrãteasa Zoe (Bizanþ, secolul X)era chinuitã de „duhul cel necurat“. Preoþii s-au rugat, au fãcut slujbe, dar n-au putut s-o dezlege de duhul rãu. Soluþia exorcizãrii i s-a arãtat împãrãtesei învis: se va vindeca, dacã va pune pe dânsa Brâul Maicii Domnului. Acesta seafla la Constantinopole, într-o raclã de aur. Au scos brâul ºi, când patriarhull-a întins deasupra posedatei, „îndatã a scãpat de chinuirea diavoleascã ºi acãpãtat cu desãvârºire tãmãduirea“ (Proloagele).Psihologii au observat „originea autosugestivã a sindromului de posesiune“.Când „legarea ocultã“ s-a produs prin vrãjitor, este vorba de o sugestietraumatizantã („trauma de posesiune“). Când „legarea este generatã de unconflict psihic al victimei, e vorba de autolegare, autosugestie. Ea survine maiales când victima are o vinovãþie inconºtientã ºi inventeazã un agent pedepsitor 
 
Paranormalul în criminalisticã6supranatural: „duhul rãu“. Subconºtientul construieºte acest „agent malefic“ preluând informaþii terifiante din lecturi morbide, din filme de groazã, dincãrþi despre vrãjitorie, sau din credinþa tradiþionalã în demoni ºi-n spirite.Treptat, autosugestia se cuibãreºte, puterea subconºtientului erupe, trupul sesimte „invadat“...Sindromul de posedare rezultã din scindarea minþii. În timpul acceselor de posedare, conºtientul dispare ºi, ca urmare, personalitatea normalã dispare, eafiind înlocuitã cu o altã personalitate, trezitã prin inconºtient.„Fenomenul scindãrii minþii (conºtient ºi inconºtient) este comun tuturor!“spune Watson, pornind de la studiile lui Freud, Laing ºi Gooch. Dar la ceinormali, acest fapt (amestecul inconºtientului în viaþa conºtientã) este restrânsºi controlabil. Cei care se identificã exclusiv cu partea lor „fãrã trup“ suntconsideraþi „posedaþi“.Practicile retardate, superstiþioase sau folclorice, cum sunt invocarea diavoluluisau chemarea spiritelor din magie, ar putea fi – zice Watson – doar tehnici deimplicare a inconºtientului în stãri de conºtienþã. „Când îþi pierzi controlul asupraacestui musafir nepoftit din strãfundurile minþii, asta se numeºte posesiune.“Cum se poate obþine stãpânirea scindãrii? Prin ascezã. Numai prin ascezã(sistematicã, ritmicã, îndelungatã) inconºtientul se adaugã la conºtient treptat,armonic, fãrã conflicte. Se adaugã cu o putere mult sporitã, paranormalã(energetism crescut, hiperstezie, precogniþie, telepatie, criptomnezie).Prin sugestie, sau prin „traumã“, supraputerea îþi înlocuieºte personalitatea(cu o personalitate alternantã). Prin ascezã, supraputerea se adaugã, treptat, personalitãþii normale.Iatã de ce în practicile meditative se recomandã sã nu te laºi captat detransã, sã nu te laºi captat de efectele paranormale care apar frecvent, cãci se poate produce alunecarea spre „scindare“. Alungarea oricãrei puteri paranormalesurvenitã în meditaþie înseamnã de fapt controlul, autocontrolul. Poþi controlanumai alungând. Cine nu înþelege acest paradox, sã nu se apuce de practicimeditative.Terapia de alungare a programului malefic va consta într-o sugestie pozitivãdar puternicã, ºocantã, trecând porþile rinencefalului, lucrând cu arhetipuri ºicoduri autoritare, sacre.În cartea lui Blatty, se apreciazã cã ritualul exorcizãrii este tocmai sugestia pozitivã care contracareazã tulburarea.Atingerea moaºtelor sfinte, atingerea Brâului Maicii Domnului suntapreciate tot ca ºocãri pozitive care restabilesc personalitatea normalã.Aceste operaþii sacre antreneazã ºi un element spiritual exterior omului?Antreneazã ele o „inteligenþã“ exterioarã? Iarãºi va trebui sã nuanþãm rãspunsulºi sã lãsãm tainei ce este al tainei... Contactul nostru cu lumea nevãzutã încãmai are ºi un factor misterios. ªtim doar atât: gândirea pozitivã ºi respectulsacralitãþii asigurã un contact corect cu lumea nevãzutã. Un contact aducãtor de viaþã ºi pãstrãtor de viaþã.
 
Sindromul de posesiune7
18.2. „Satana existã!“ – avertizeazã Vaticanul
Dupã ce l-a absolvit pe Galileo Galilei de „vina“ de a fi crezut cã Soarelese aflã în centrul sistemului nostru solar – mai bine mai târziu decât niciodatã –,rigida Bisericã Catolicã a dat recent publicitãþii un comunicat prin care anunþãnevoia unei alte înþelegeri a lui Satan. Potrivit Sfântului Scaun, este imperiosnecesarã, mai ales în aceste vremuri de „decadenþã generalizatã“, conºtientizareaunei alte viziuni privind natura rãului, „mai subtilã ºi mai sofisticatã“. Rãul ar fi gândit, în aceste condiþii, drept o forþã înspãimântãtoare, care stã cuibãritãîn sufletul fiecãrui om, în stare latentã, pentru a se releva sub adevãratul chip,atunci când gãseºte condiþii prielnice. Aceastã imagine contravine flagrantcelei încetãþenite de sute de ani în conºtiinþa creºtinilor ºi care afirma cã rãuleste o forþã maleficã venitã din exterior, îndemnându-i pe oameni la pãcat. Noua abordare a problemei completeazã însã ºi reevaluarea pe careBiserica Catolicã a fãcut-o ritualului de exorcizare, pentru prima datãmodificat dupã instituirea sa oficialã în 1614, de cãtre Papa Paul al V-lea.Mai mult decât atât, Vaticanul a recunoscut pentru prima datã cã multedintre presupusele „posedãri“ – odinioarã condamnate fãrã ezitare de cãtreînalþii inchizitori – sunt, de fapt, simple „dezordini mentale“, maladii deordin psihic care pot fi uºor confundate cu acþiuni ale Satanei.Dupã ce însuºi Papa Ioan Paul al II-lea a sãvârºit o exorcizare în 1982,atunci când o femeie posedatã i s-a aruncat la picioare, cerând sã fie absolvitãde chinuri, monseniorul Corrado Balducci, exorcistul „oficial“ de la Vatican,a admis cã „trebuie sã fim foarte atenþi în a distinge posesiunea de cãtre spiritemalefice, de maladiile psihice“. Schizofrenia ºi epilepsia se numãrã printrecondiþiile psihologice ºi neurologice ale cãror simptome au fost deseori întrecut interpretate ca dovezi certe ale posesiunii demonice. Din propriaexperienþã în exorcizãri, de altfel, deosebit de bogatã, monseniorul Balduccia estimat cã, din circa o mie de presupuse „posedãri“, numai 30 pot fiinterpretate ca fiind „infestare demonicã“, dintre care doar cinci întrunesccondiþiile unei veritabile stãpâniri de cãtre spirite demonice. Omul Bisericiisusþine cã restul „nu au nevoie de exorcizare, ci de ajutorul medicilor psihiatri“.Cu toate acestea, el a þinut sã sublinieze, într-o cuvântare þinutã la Vatican, cã„Satan e încã Satan, nimeni altul decât un înger cãzut, o entitate spiritualã cuo uriaºã putere ºi inteligenþã. Lumea întreagã se învârte astãzi în jurul lui.“Deºi reacþiile oficiale la aceste schimbãri de atitudine, care în urmã cu secolele-ar fi asigurat chiar înalþilor prelaþi din Cetatea Sfântã un loc pe rug, auîntârziat sã aparã, noua concepþie a Bisericii Catolice a fost lãudatã de numeroºioameni de ºtiinþã ºi de culturã din întreaga lume. „Prin acest curent de opinie,Biserica s-a exorcizat ea însãºi de tarele ce o chinuiau de veacuri!“, a spusunul dintre savanþii chestionaþi de postul de televiziune Rai Due, rezumând,cum nu se poate mai bine, fondul problemei...

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Diana Catalina Vieriu liked this
zarocsy liked this
zarocsy liked this
vasiletripon liked this
Lazar Mihail liked this
eliza veronica liked this
vasiletripon liked this
vio gby liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->