Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
30 Side Dishes Tamil Recipes

30 Side Dishes Tamil Recipes

Ratings: (0)|Views: 33|Likes:
Published by vinayakabalakrishna

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: vinayakabalakrishna on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2011

pdf

text

original

 
친 «ôò˜ ðm˜ 
«î¬õò£ù¬õ:
ðm˜ & 200 Aó£‹, ð„¬ê ê†Q (êŸÁ è£óñ£è) & 3«ìHœvÌ¡, ªðKò ªõƒè£ò‹ & 2, î‚è£O & 4, ̇´ & 5 ð™,I÷裌ɜ & 2 ¯vÌ¡, èó‹ñê£ô£ & ܬó ¯vÌ¡, YóèˆÉœ & ܬó¯vÌ¡, àŠ¹ & «î¬õ‚°, ªõ‡ªíŒ & 3 «ìHœvÌ¡. ªð£K‚è:裘¡çŠ÷£˜ & CP¶, â‡ªíŒ & «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø:
ðm¬ó ܬó Þ¡„ èùˆFŸ° Üèô ñ£è¾‹, c÷ñ£è¾‹ªõ†´ƒèœ. ð„¬ê ê†Q¬ò Üî¡ «ñ™ ï¡° îìM ñŸªø£¼ ¶‡ì£™Í´ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ ªè£œÀƒèœ. 裘¡çŠ÷£¬ó c˜‚è‚è¬ó»ƒèœ. ðm˜ ¶‡´ è¬÷ (ï´M™ ê†Q«ò£´) 裘¡çŠ÷£˜ è¬óê L™ï¬ùˆ¶ â´ˆ¶, 裻‹ ⇪íJ™ ªð£Kˆ ªî´ƒèœ. ªõƒè£ò‹, ̇¬ì«î£½Kˆ¶ ªð£® ò£è ïÁ‚°ƒèœ. î‚è£O¬ò I‚RJ™ Ü®ˆ¶, ê£Áâ´ƒèœ. 3 «ìHœvÌ¡ ªõ‡ªí¬ò‚ è£ò ¬õˆ¶, ïÁ‚Aò ̇´ «ê˜ˆ¶õîƒAò¶‹ ªõƒè£ò‹ «ê¼ƒèœ. ªõƒè£ò‹ ï¡° õîƒAò ¶‹ â´ˆ¶¬õˆF¼‚°‹ î‚è£O„ ꣬ø õ®è†® «ê¼ƒèœ. ܈¶ì¡ I÷裌ɜ,àŠ¹ «ê˜ˆ¶ CÁ bJ™ ð„¬ê õ£ê¬ù «ð£è ªè£F‚èM´ƒèœ. è¬ìCJ™YóèˆÉœ, èó‹ñê£ô£ «ê˜ˆ¶ 5 GIì‹ ªè£F‚è M´ƒèœ. å¼ †«óJ™ðm¬ó ¬õˆ¶ Üî¡«ñ™ °ö‹¬ð áŸP ðKñ£Áƒèœ.
 
î‚è£O ê‹ð™
«î¬õò£ù¬õ:
ªðKò ªõƒè£ò‹ & 4, î‚è£O & 6, ̇´ & 10 ð™,èP«õŠH¬ô & CP¶, àŠ¹ & «î¬õ‚°, â‡ªíŒ & 4 «ìHœvÌ¡.ܬó‚è: I÷裌ɜ & 2 ¯vÌ¡, ̇´ & 6 ð™ (ªðKòî£è).
ªêŒº¬ø:
ªõƒè£ò‹, î‚è£O¬ò c÷õ£‚A™ ªñ™Lòî£è ïÁ‚°ƒèœ.̇¬ì»‹ «î£½Kˆ¶ c÷õ£‚A™ ïÁ‚°ƒèœ. ̇´, I÷裌ɜÝAòõŸ¬ø å¡ø£è ¬ïú£è ܬó»ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ ܬóˆîM¿¬î ºîL™ «ê¼ƒèœ. ð„¬ê õ£ê¬ù «ð£è‚ A÷Pò H¡, ̇´,ªõƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶, ܈¶ì¡ C†®¬è àŠ¬ð»‹ «ð£†´ õî‚°ƒèœ.ªõƒè£ò‹ ï¡° õîƒAò¶‹ î‚è£O, «î¬õò£ù àŠ¹ «ê˜ˆ¶ ²¼÷A÷Áƒèœ. èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶ Þø‚°ƒèœ.Þ†L, «î£¬ê‚° Þí‚èñ£ù ¬ê† ®w.
 
îJ˜ ༬÷
«î¬õò£ù¬õ:
CPò ༬÷‚Aöƒ° & ܬó A«ô£, ªðKò ªõƒè£ò‹ & 2,êŸÁ ¹Oˆî îJ˜ & ܬó èŠ, Þ…C & ̇´ M¿¶ & 2 ¯vÌ¡,I÷裌ɜ & ܬó ¯vÌ¡, I÷°Éœ & ܬó ¯vÌ¡, èó‹ñê£ô£ & ܬó¯vÌ¡, ñ…êœÉœ & 裙 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ & 4 «ìHœvÌ¡, àŠ¹ &«î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø:
༬÷‚Aöƒ¬è «õè¬õˆ¶ «î£½Kˆ¶‚ ªè£œÀƒèœ. ªðKòªõƒè£òˆ¬î ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ ªõƒè£òˆ¬î«ê˜ˆ¶ ï¡° Gø‹ ñ£Á‹õ¬ó õî‚°ƒèœ. H¡ù˜ I÷裌ɜ, I÷°Éœ,ñ…êœÉœ, àŠ¹, ༬÷‚Aöƒ° «ê˜ˆ¶ CÁ bJ™ 10 GIì‹ ï¡°õî‚°ƒèœ. H¡ù˜ îJ˜, èó‹ ñê£ô£ «ê˜ˆ¶ ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.Hªó†, êŠð£ˆF, ÌK‚° ÅŠðó£ù ¬ê† ®w Þ‰î îJ˜ ༬÷.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->