Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevne nezavisne novine [broj 4590, 15.6.2011]

Dnevne nezavisne novine [broj 4590, 15.6.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 174|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
str.
18
i
19
str.
2
i
3
www.nezavisne.com
CIJENA 1 KM
(SA URA^UNATIM PDV-om)
30 DIN
0.5
7.5 HK
32.5 DEN
BROJ 4590
SRIJEDA 15. JUNA 2011.
 Ve}ina sindikata `eljezni~ara u RS prekinula blokadu pre voza
Prvi vozo vido~ekani zvi`ducima Istraga protiv "Neza visnih" treba da budeprekinuta
 
Ne  vla di ne or ga ni za ci je u BiH  je din s t ve ne po pi  ta n ju a fe re"pri slu {ki  va n je"
Manda t Kuki}a urukama poslanika 
admano vi}
Kuki}Ivankovi}Lijanovi}Kri{to
1
23
Kuki}Ivankovi}Lijanovi}Kri{to
3
2
1
Kuki}Ivankovi}Lijanovi}Kri{to
3
2
1
Kom{i}Ize tbego vi}
 P r e d s j e d n i { t v o B i H  ta j n i m g la sa n j e m i m e n o va l o ma n da ta ra  za Sa v j e t  m i n i s ta ra
 
 V L A  S T
Kakosuglasali~lano viPreds jedni{ t vaBiH
Slavo Kuki},kandidatplatforma{a,dobio ukupnosedam bodovaod ~lanovaPredsjedni{tva
str.
5
Ubila ga stru jadok se tu{irao
TRAGEDIJA U PRIJEDORSKOM NASELJU]ELA
str.
14
 
2
15.6.2011.
Doga|aji
N. SA LA PURA 
BANJALUKA - Jedan od pri- oriteta Vlade RS je nastavak borbe protiv kriminala i korupci je i nje- no intenziviranje u narednom pe- riodu, zaklju~eno je na ju~era{njoj prvoj sjednici Koordinacionog ti- ma za pra}enje realizaci je Strate- gi je suzbi janja korupci je u RS, ko ja je odr`ana u Banjaluci.
Na sjednici je razmatrana infor- maci ja o aktivnostima na realizaci ji strategi je i usvo jene su odre|ene pre- poruke ko je bi trebale biti ugra|ene u budu}e planove, sve da bi se ta borba pobolj{ala.  Aleksandar D`ombi}, predsje- dnik Vlade RS, ko ji je predsjedavao sjednicom ovog tima, rekao je da je  ju~e data preporuka da se pristupi izradi nove strategi je za borbu protiv korupci je, zato {to posto je}a isti~e kra jem ove godine, a potrebna je za naredni period. "Preporu~ili smo da se novi akcioni planovi Vlade RS, svih mi- nistarstava i javnih instituci ja prilago- de, sve u cilju smanjenja ta~aka u ko-  jima bi se mogli na}i korupci ja i kriminal i da se posebna pa`nja po- sveti internim revizi jama", rekao je D`ombi} i dodao da je preporu~eno
Na ta {a KRSMAN
SARA JEVO - Predsjedni{- tvo BiH odlu~ilo je ju~e tajnim glasanjem da za mandatara Sa- vjeta ministara imenu je Slavu Kuki}a, nestrana~kog kandida- ta, ko jeg su predlo`ile stranke platforme (SDP BiH, SDA, NSRadom za boljitak i HSP BiH).
Nakon glasanja u Predsjedni{- tvu BiH, Kuki}evo imenovanje ide na potvrdu u Predstavni~ki dom bh. parlamenta. Sjednica na ovu te- mu zakazana je za petak, 17. juna, a po reakci jama stranaka podr{ka Kuki}u za sada je neizvjesna.
Neboj{a Radmano vi},
predsjedava ju}i Predsjedni{tva BiH, kazao je nakon sjednice da su tri kandidata bodovana ocjenama od jedan do tri. Kuki} je dobio se- dam bodova, dok je kandidat NS Radom za boljitak Mladen Ivanko- vi} Li janovi} dobio {est, a kandi- datkinja HDZ BiH Bor jana Kri{to pet bodova."Nema razloga da sada govo- rim kako sam ja glasao, na osnovu bodova sve se vidi. Prema Ustavu BiH, glasanje je tajno, a ~lanovi Predsjedni{tva obavezni su da oci-  jene svakog od kandidata bodovno od jedan do tri", kazao je Radma- novi}.
Sude}i po bro ju
bodo-va, ~lanovi Predsjedni{tva BiH @e- ljko Kom{i} i Bakir Izetbegovi} dali su po tri boda Kuki}u, dok mu  je Radmanovi} dodi jelio jedan bod. Kom{i} i Izetbegovi}, sude}i po bro ju bodova, identi~no su gla- sali i za preostale kandidate pa su Li janovi}u dali dva boda, kao i Ra- dmanovi}. Bor jani Kri{to tri boda  je dao Radmanovi}, a Kom{i} i Izetbegovi} dali su joj po bod. Ra- dmanovi} je naglasio da }e Pred- sjedni{tvo BiH odmah zavr{iti tehni~ki dio posla kako bi Ku ki}e- vo imenovanje uputili u parlamen- tarnu proceduru. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, kazao je da Kuki} ne}e dobiti podr{ku poslanika iz RS.
"Kakav Kuki}?!
On mo-`e da bude predsjednik svome tati i mami i nikom drugom. To je dokaz da ovdje nema `elje da pitanje bu- de ri je{eno. Kuki} ne}e dobiti po- dr{ku iz RS, jer je to ~istiavanturizam i gubljenje vremena. Ne mogu da vjeru jem da se oni ko-  ji su ga izabrali sa toliko animozi- teta odnose prama stavovima dva naroda", rekao je Dodik i dodao da oni podr`ava ju Bor janu Kri{to iz HDZ-a.Dragan ^ovi}, predsjednik HDZ BiH, rekao je ju~e da nema {anse da u parlamentu podr{ku do- bi je "nekompetentna osoba". "Nema mogu}nosti da Kuki} dobi je potporu u parlamentu, jer bi time bile potvr|ene na{e sumnje da se glasovima jednog naroda u po- tpunosti gazi volja drugog naroda.  Ako hrvatski ~lan Predsjedni{tva, izabran glasovina bo{nja~kog na- roda, glasa protiv predstavnika hrvatskog bloka, poruka je vrlo ja- sna", naglasio je ^ovi}.
Mladen Bosi},
predsje-dnik SDS-a i poslanik u Predsta- vni~kom domu, sla`e se da se kriza produbljava imenovanjem Kuki}a. "Ve} smo rani je upozorili da  je, ukoliko predsjedava ju}i bude predlo`en preglasavanjem, pri je svega, srpskog ~lana Predsjedni{- tva BiH, to unapri jed osu|eno na propast. Ve} sada mogu da ka`em da je Kuki} kandidat samo do sje- dnice Predstavni~kog doma Parla- mentarne skup{tine BiH", rekao je Bosi}.
Prilikom izbora
ruko-vodstva Predstavni~kog doma bh. parlamenta svi poslanici iz RS gla- sali su na isti na~in kod izbora hrvatskog kandidata, ali ne zna se da li }e i ovoga puta biti tako. Vesna Spremo-Krstovi}, po- slanik PDP-a, kazala je da se u stranci jo{ nisu konsultovali u vezi sa glasanjem o Kuki}u, ali da }e njihova odluka biti u interesu RS i po{tivanja principa rotaci je.
Hp!wp!sf!~j!p!sf!wj!{ps!tljn!j{!wkf!|ub!kj!nb!Bmf!ltbo!ebs!Eapn!cj~!kf!sf!lbp!eb!Wmb!eb!ST-!ob!•j!kfn!kf!•f!mv- of!~f!tqsj!kf!•j!uj!qsp!df!tv!jsb!okf!oj!qp!kf!eopn!sf!wj!{ps!tlpn!j{!wkf!|ub!kv/ #Lbp!|up!{ob!uf-!nop!hp!kf!nb!okf!of!hb!uj!woji!sf!wj!{ps!tlji!j{!wkf!|ub!kb!v!{b!eokji!qfu!hp!ej!ob!of!hp!sb!oj!. kf!j!v!upn!qp!hmf!ev!kf!tj!hvs!op!ep!|mp!ep!qp!cpmk!|b!oji!qsp!df!ev!sb!j!vqsbw!mkb!okb!gj!obo!tjk!tljn!kb!wojn tsfe!tuwj!nb!ST#-!sf!lbp!kf!Eapn!cj~!j!ep!ebp!eb!twf!pop!|up!tup!kj!v!sf!wj!{ps!tljn!j{!wkf!|ub!kj!nb!j!|up vlb!{v!kf!ob!of!{b!lp!oj!upt!uj!j!of!qsb!wjm!opt!uj!Wmb!eb!ST!ojkf!eoph!usf!ovu!lb!of!~f!tqsj!kf!•j!uj!j!usb!aj!pe!ob!emf!. aoji!ps!hb!ob!eb!qsp!wf!ev!jt!usb!hv!p!twf!nv/ Po!kf!ob!wfp!eb!tv!ob!twjn!sf!wj!{ps!tljn!j{!wkf!|ub!kj!nb!ob!lp!kf!tv!tubw!mkb!of!qsj!nkf!ecf!sb!}f!of!jo!ufs!. of!sf!wj!{j!kf/
Re vizorski iz vje{ta ji
Prva sjednicaKoordinacionog tima
FOTO S. ILI]
Mandat Kuki}rukama poslan
PLASMAN
SLAVO KUKI]
(KANDIDAT POTPISNICAPLATFORME)
7 BODOVAMLADEN IVANKOVI]LIJANOVI]
(NS RADOM ZA BOLJITAK)
6 BODOVA
BORJANA KRI[TO(KANDIDATKINJA HDZ BiH)
5 BODOVA
Predsjedni{tvo BiH tajnim glasanjem imenovalo mandatara
Of!cpk!|b!Sb!enb!op!. wj~-!qsfe!tkf!eb!wb!kv!~j Qsfe!tkf!eoj|!uwb!CjI-!lb!. {bp!kf!eb-!vlp!mj!lp!Qsfe!. tub!woj!lj!epn!ci/qbs!mb!nfo!ub!of!qpu!wsej Tmb!wv!Lv!lj!~b!28/!kv!ob- po!eb!Qsfe!tkf!eoj|!uwp CjI!jnb!spl!pe!ptbneb!ob!eb!ept!ub!wj!jnf op!wph!lbo!ej!eb!ub/ #Qsp!df!ev!sb!j{!hmf!eb!kf!. eopt!ub!wop-!bmj!jnb!qsp!. qvt!ub-!kfs!oj!tv!qsf!dj!{of pesf!eoj!df!oj!v!{b!lp!ov oj!v!Qp!tmp!woj!lv/!Np!af cj!uj!of!lji!lpn!qmj!lb!dj!kb plp!up!hb/!Oj!hekf!of!qj!. |f!lp!mj!lp!ub!qsp!df!ev!sb np!af!eb!cv!ef!qp!obw!. mkb!ob/!Mp!hj!•op!kf!eb!of!. nb!twsif!qp!op!wp!{wb!uj qp!mj!uj!•lf!qbs!uj!kf!ob!op!wf lpo!tvm!ub!dj!kf-!kfs!tnp!pe okji!•v!mj!twf!|up!tnpjnb!mj/!Ob!ob!nb!kf!lb!lp ~f!np!ep!~j!ep!up!hb#-!sf!. lbp!kf!Sb!enb!op!wj~/ Tnb!usb!eb!cj!cj!mp!obk!. cp!mkf!eb!tv!jnb!mj!kf!eoph lbo!ej!eb!ub-!lbp!|up!kf cj!mp!sb!oj!kf-!uf!eb!tv!j{ Qsfe!tkf!eoj|!uwb!CjI bqf!mp!wb!mj!ob!tusb!ob!•lf mj!ef!sf!eb!tf!ep!hp!wp!sf- bmj!up!tf!oj!kf!ef!tj!mp-!qb kf!np!hv!~f!eb!tf!qsp!. ev!cj!qp!mj!uj!•lb!lsj!{b!v CjI/
Nejasneprocedure
Hrvati: Ako hrvatski ~lan Predsjedni{ta, izabran glaso vima bo{nja~kog naroda, glasa protiv predsta vnika hrvatskog bloka, poruka je jasna, naglasio ^o vi}
 Vlada Republike Srpske nastavlja borbu pr
 
3
5.6.2011.
Zatra`eno produ`enje pritvora zaTurko vi}e vog saradnika
SA RA JEVO - Tu`ila{tvo BiH  ju~er je od Suda BiH tra`ilo produ`enje pritvora za Seada Dumanji}a, osumnji~enog ~la- na zlo~ina~ke organizaci je Zi ja- da Turkovi}a. Ro~i{te na ko jem je tu`iteljica Di jana Kajmakovi} obrazlagala razloge zbog ko jih tra`i tromje- se~ni pritvor za Dumanji}a bilo  je zatvoreno za javnost. Tu`ila{tvo BiH je u petak, 10. juna, podiglo optu`nicu protiv Zi jada Turkovi}a i 13 ~lanova njegove zlo~ina~ke or- ganizaci je. Me|u otpu`enima  je i Sead Dumanji}. Optu`nicu Tu`ila{tva BiH jo{ ni je pot- vrdio Sud BiH. Zakonski rokza potvr|ivanje optu`nice je osam dana.D.Mu.
 Vladu ~inedva HDZ-a
[IROKI BRIJEG - Zapadno- hercegova~ki kanton ju~e je, osam mjeseci nakon izbora, do- bio novu vlast, ko ju }e ~initi dva HDZ-a.Kantonalna skup{tina ju~e je potvrdila novu vlast, o ko joj je pregovarano vi{e mjeseci. U novoj vladi }e, pored pre- mi jera Zdenka ]osi}a (HDZ BiH), sjediti i {est ministara iz te stranke, te dva iz HDZ 1990.Za potvr|ivanje novog sasta- va Vlade Zapadnohercegova- ~kog kantona na sjednici Kantonalne skup{tine trebalo je samo 15 minuta. Za predlo`eni sastav Vlade bili su poslanici dva HDZ-a i Narodne stranke Radom za boljitak, dok su pro- tiv bila dva poslanika iz HSPBiH.Novi-stari premi jer Zdenko ]osi} poru~io je da ne}e dozvo- liti bilo kakve probleme u radu Vlade. (Agenci je)
"McDonald's"kona~noi u BiH
SA RA JEVO - "McDonald's Evrope" ju~e je na javio otva- ranje prvog "McDonald's"restorana u Sara jevu i to u tre- }em kvartalu ove godine. Ujedno je saop{teno da }e do}i i do otvaranja restorana u Banjaluci, ko ji je u fazi pri- bavljanja odgovara ju}ih do- zvola lokalnih vlasti. Restoranima u BiH uprav- lja}e kompani je ko je su vla- snici razvojne licence, te su stekle glavna fran{izna prava. "Zadovoljstvo nam je do- vesti 'McDonald's' novim po- tro{a~ima u BiH. Na{i vlasnici razvojnih licenci ra- spola`u potenci jalom i mogu pru`iti izvanredno iskustvo u vo|enju restorana i dugotraj- no odr`ivu korist za lokalnu za jednicu, zaposlenike, do- bavlja~e i za 'McDonald's' brend", rekao je Stiv Ister- bruk, predsjednik "McDonal- d's Evrope".N.M.
M. RENER-SMA  JO VI]
SARA JEVO - Vlada Federa- ci je BiH zadu`ila je ju~e Federalu upravu polici je, Tu`ila{tvo, Finan- sijsku polici ju i Pravobranila{tvo da hitno prekontroli{u poslovanje Naf tnih terminala Federaci je Plo- ~e i utvrde uzroke te{ke situaci je firme.
Vlada je zadu`ila i Ured za revi- zi ju instituci ja da uradi revizi ju po- slovanja Naf tnih terminala Federaci je (NTF) za proteklih pet godina. Ovo preduze}e bilo je su- o~eno sa blokadom ra~una i predste- ~ajnim postupkom, dok je sada optere}eno i sporom ko ji britanski "Delta grip" vodi zbog namirenja {te- te od 116 miliona dolara. "Uprave Terminala Federaci je i njihove firme }erke NTF du`ne su omogu}iti neometan rad Istra`noj komisi ji Predstavni~kog doma Parla- menta FBiH", saop{teno je sa sjedni- ce Vlade FBiH.Ova komisi ja je u svom izvje- {ta ju pro{le godine navela da se Vla- da prema NTF ni je odnosila kao prema strate{kom interesu FBiH, da  je veliki broj imenovanja bio neza- konit, te da novac od dokapitalizaci je "Energopetrola" od oko 8,2 miliona KM ni je iskori{ten za obnovu dvi je firme, iako je trebalo da bude. Firma u Plo~ama nema vlasni{- tvo nad imovinom u tom gradu ve} samo pravo kori{tenja, pa je Vlada FBiH ju~e zadu`ila Pravobranila{tvo FBiH, te uprave Terminala Federaci-  je i NTF da se hitno uklju~e u akti- vnosti na rje{avanju uknji`avanja imovine.Do ju~era{nji direktor Terminala Federaci je Ibrahim Be}irbegovi}, ko ji je razri je{en du`nosti i data je saglasnost da na njegovo mjesto kao v.d. bude postavljen Rasim Kadi}, kazao je da je imovina u Plo~ama si- gurna. Tvrdi i da su Terminali Fede- raci je od Hrvatske tra`ili nagodbu i upis vlasni{tva i da se do o~itovanja te zemlje ni{ta ne mo`e uraditi. On ka`e i da "Deltagrip" nema {ansu da dobi je spor, jer je ugovor o najmu terminala predvidio da }e biti automatski raskinut ako korisnik ne pla}a na jam u roku, {to se i desilo. U poku{a jima rje{avanja pro- blema NTF, Vlada je zatra`ila i da premi jer FBiH razgovara sa nadle- `nim ministarstvima Vi je}a minis- tara BiH da kontaktira ju sa instituci jama Hrvatske kako bi se po~elo rje{avati pitanje statusa robe u prevozu kroz tu zemlju, robe u slobodnoj zoni luke Plo~e i njiho- vom optere}enju akcizama i pore- zima.Tako|e, uprave Terminala Fede- raci je i NTF mora ju obustaviti pri-  jem novih radnika, te uskoro dostaviti informaci ju o zapo{ljavanju u zadnje tri godine i o dugovima pre- ma radnicima i komitentima.
SARA JEVO - Ako je neko pri jatelj bilo ko jeg naroda u BiH, neka ne da je izjave ko je }e nas do- datno di jeliti u BiH, izjavio je ju~e Neboj{a Radmanovi}, predsjeda- va ju}i Predsjedni{tva BiH, osvr}u- }i se na nedavnu izjavu turskog predsjednika Red`epa Ta jipa Er- dogana.
Erdogan je, naime, nakon izbor- ne pobjede rekao da je ovim izbori- ma Sara jevo jednako dobilo kao i Is- tanbul."Turska je velika sila, ona ho}e da to poka`e i jasno pokazu je na ko je teritori je ona ra~una. A to onda ne- sporno pravi nove probleme u BiH", oci jenio je tim povodom Radmano- vi}.Naveo je da je Balkan u cjelini prostor u kome su uvi jek uticaj imale velike sile i one ho}e to i danas. "Onaj ko misli da u razvo ju za- padnog Balkana mi presudno uti~e- mo, taj se prevario", tvrdiRadmanovi}. Kazao je i da Erdoganova izjava ni je slu~ajna. Ona je, po njegovom mi{ljenju, nastavak izjave Ahmeta Davutoglua, ministra spoljnih poslo- va Turske, ko ji je pri je dvi je godine u Sara jevu govorio o revitalizaci ji oto- manskog Balkana. (Fena)
DOBOJ - Nemam politi~kih am- bici ja, ali ukoliko stranka od mene to bude tra`ila, spreman sam joj pomo}i, izjavio je ju~e Milan Nin- kovi}, nekada{nji predsjednik do- bojskog SDS-a i jedan od osniva~a ove stranke, nakon {to je rehabili- tovan odlukom visokog predsta- vnika Valentina Incka.
On je kazao da je razgovarao s Obrenom Petrovi}em, na~elnikom Dobo ja i predsjednikom tamo{njeg SDS-a, te mu obe}ao pomo}."On me pitao da li bih mu pomo- gao, rekao sam da bih, onoliko koliko mogu i onoliko koliko smatram da bih trebalo", kazao je Ninkovi}. Na konferenci ji za novinare, ko ja je tra jala vi{e od sat, Ninkovi} je pede- set minuta govorio o de{avanjima pri je, tokom i nakon rata, ~i ji je bio u~esnik, a ~i ji detalji su malo poznati  javnosti, te o svo jim susretima sa biv- {im rukovodiocima SDS-a i RS, kao i sa Slobodanom Milo{evi}em. Naveo je da mu je, kao osniva~u, SDS njegovo di jete, te novinare upi- tao {ta misle kako je roditelju kada se njegovom djetetu ne{to desi. S.^a.
Erdoganova izja va ni je slu~ajna
Doga|aji
Hitno u kontrolu Naftnih terminala
da se novim aktima tra`i posebna od- govornost zaposlenih u javnim usta- novama i vr{i ka`njavanje slu`benika za nereagovanje na korupci ju. On je naveo da je potrebno ta- ~no utvrditi kako i na ko ji na~in se pri javlju ju uo~ene nepravilnosti od strane gra|ana i da se stanovni{tvo mora edukovati i u~estvovati u borbi protiv korupci je. "RS je izgradila instituci je ko je su potrebne za uspje{nu borbu protiv kriminala i korupci je, a kod Vlade RS posto ji potpuna opredjeljenost za po ja~avanje i intenziviranje procesa borbe protiv korupci je i kriminala", rekao je D`ombi}.Kako je kazao Amor Buki}, vr{ilac du`nosti glavnog tu`ioca RS, tu`ila{tva u RS su u~inila dosta da bi se {to uspje{ni je borila protiv svih vi- dova kriminala i korupci je. "Kod krivi~nih djela u vezi s korupci jom neophodna nam je po- mo} gra|ana ko ji treba da informi- {u nadle`ne instituci je", rekao je Buki}.Gojko Vasi}, direktor polici je RS, rekao je da polici ja da je maksi- mum da bi popravila stanje u dru{tvu i kao najva`ni je aktivnosti u ovom periodu istakao istrage o oduzimanju imovine, zatim slu~a jeve nu|enja mi- ta saobra}ajnim policajcima, kao i vi- {e postupaka protiv slu`benika polici je za uzimanje mita. Beriz Belki}, poslanik Stranke za BiH, kazao je da }e oba njihova poslanika glasati protiv Kuki}a, jer su opozici ja i ne}e da bira ju vladu.
"U parlamentu,
od 42poslanika, njih 35 je dio nekih blo- kova, saveza i platformi, pa ne znam {to bi malobrojna opozici ja podr`avala kandidata. Na javlju ju program, a pri~a ju o foteljama i kritiku ju ove ko ji i danas rade dok oni di jele pozici je ve} osam mjese- ci", rekao je Belki}.Mirsad \ugum, poslanik Sa- veza za bolju budu}nost, ko ji ima ~etiri poslanika u Predstavni~kom domu, kazao je da }e danas zauzeti stav kako }e glasati i ho}e li dati podr{ku Kuki}u.
Marko Pa vi},
predsje-dnik DNS-a, stranke ko ja ima je- dnog poslanika u Predstavni~kom domu, smatra da Kuki} ne}e dobiti podr{ku, jer ni je bilo jedinstva ni u Predsjedni{tvu BiH, te da je na sceni odugovla~enje formiranja vlasti.Valentin Incko, visoki predsta- vnik u BiH, o~eku je brzo formira- nje izvr{ne vlasti, jer je to uinteresu gra|ana, a to je poru~io i Kuki}u, o ~i jem mandatu }e se tek izja{njavati bh. parlament.
Wmb!eb!GCjI!kf!kv!•f!qp!ij!uopn!qpt!uvq!lv!v!qbs!mb!nfo!ubs!ov!qsp!df!ev!sv!vqv!uj!mb!Qsj!kf!emph!{b!lp!ob!p qpu!ws}j!wb!okv!qsb!wb!ob!qsj!kf!wsf!nf!ov!qfo!{j!kv!cjw!|ji!qsj!qb!eoj!lb!Wpk!tlf!j!Nj!ojt!ubs!tuwb!pe!csb!of!GCjI/! Wmb!eb!kf!pemv!•j!mb!j!eb!~f!lp!fgj!dj!kfou!{b!jt!qmb!uv!opw!•b!oji!qsj!nb!okb!ep!cj!uoj!lb!sb!uoji!qsj!{ob!okb!{b pwv!hp!ej!ov!cj!uj!kf!ebo-!b!ptop!wj!db!kf!tb!qsp!|mp!hp!ej|!okji!6:6!LN!qp!wf!~b!ob!ob!717!LN/!Sb!{nb!usbo kf!j!qmbo!vwf!{j!wb!okb!tub!ab-!qp!lp!kfn!kf!{b!tuba!qp!usf!cop!plp!831!nj!mj!pob!LN/! Qmb!oj!sbo!kf!j!oj{!sb!{skf!|f!okb-!lbp!|up!tv!sb!{skf!|f!okf!obe!{ps!oph!pecp!sb!Gb!csj!lf!ev!ib!ob!Tb!sb!kf!wp!j tqp!sb!{v!nop!sb!{skf!|f!okf!|ftu!j{!ws|oji!ej!sf!lup!sb!#Fmfl!usp!qsj!wsf!ef!CjI#-!bmj!pwbk!ejp!tkf!eoj!df!oj!kf!cjp {b!ws|fo!v!wsj!kf!nf!{b!lmkv!•f!okb!pwph!csp!kb!#Of!{b!wj!toji#/
Smjene
uka
a Savjet ministara
Tmb!wp!Lv!lj~-!lbo!ej!ebu Qsfe!tkf!eoj|!uwb!CjI!{b qsfe!tkf!eb!wb!kv!~fh!Tb!. wkf!ub!nj!ojt!ub!sb-!p•f!lv!kf eb!~f!ep!cj!uj!qp!es|lv qbs!mb!nfo!ub!CjI/ Lv!lj~!kf!bhfo!dj!kj!Tsob sf!lbp!eb!~f!v!ob!sf!eob ewb!ep!usj!eb!ob!qp!lv!. |b!uj!tuv!qj!uj!v!lpo!ublu!t mj!ef!sj!nb!twji!qbs!mb!. nfo!ubs!oji!tusb!ob!lb!j eb!uj!jn!ob!{ob!lf!p!up!. nf!|ub!ob!nkf!sb!wb!sb!ej!. uj/#Ob!ebn!tf!eb!~v!lpeobk!wf!~fh!ej!kf!mb!okji!ep!. cj!uj!qp!es|lv!{b!up!|uplb!ojn!sb!ej!uj/!J{!sb{!hp!wp!. sb!of!j{v!{j!nbn!oj!kf!eov qp!mj!uj!•lv!pq!dj!kv-!{b!nf!. of!tv!twf!qp!ekf!eob!lp wb!aof/!Kb!tbn!wbo!tusb!. ob!•lb!mj!•optu!j!qp!lv!|b!. ~v!ekf!mp!wb!uj!jo!uf!hsb!uj!wop j!ob!ob!•jo!eb!twf!qp!mj!uj!. •lf!tusbo!lf!ep!wf!efn {b!tup!j!qp!lv!|bn!ji!qsj!. ep!cj!uj!{b!np!kf!jef!kf#- sf!lbp!kf!Lv!lj~/Lb!eb!kf!v!qj!ub!okv!tbt!. ubw!op!wph!tb!wkf!ub!nj!. ojt!ub!sb-!Lv!lj~!lb!af!eb ~f!up!wj!|f!{b!wj!tj!uj!pe nf!}vt!usb!ob!•lph!ep!hp!. wp!sb!of!hp!pe!okf!hb-!kfs Tb!wkfu!nj!ojt!ub!sb!oj!kf Wmb!eb-!oj!uj!kf!qsfe!tkf!eb!. wb!kv!~j!qsf!nj!kfs/
Ku ki} sliderima
@eljko Kom{i} i Bakir Izetbego vi} dali su po tri boda Kuki}u, dok mu  je Neboj{a Radmano vi} dodi jelio jedan bod
FOTO: S. PINJAGI]
ProtivLideri SNSD-a iSDS-a poru~ili da Kuki} ne}edobiti podr{ku u parlamentu
 tiv korupci je
Ninkovi}: Nemampoliti~kih ambici ja

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->