Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5673, 16.6.2011]

Dnevni avaz [broj 5673, 16.6.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,287|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

 
UputHiinicijativupremijeruNerminuNiksicu0eemusedalekoodoeijujavnostiraspravljalo
na
sjedniciFederalnevlade.VrHednostdionicanBosnalijeka
u
jueeriznosila
13,30
KM
il
J
_(;J
-;J
_i
iU
JlJ
:)lJ
tl
U
11
..B~Uj]JllJ
8JU
lJ
SporlskeigreugradovimauBiHpocinju5.jula
Osi·Ibisevicz
mlade~
LOPOVIPROVALILIUSTANB~NJALUKA
Trener
sam
do
~1III'mW
pelka~PozaroUerao
goslesa
rosliUaVasitostaobezpara~inakila
!
 
Sarajevo:SasaslankauVladiFederacijeBiH
NiksicsambasadoromVorstom
HOlandilasnainoDOdrZaUaBiH
ArnbasadorHolandijeuBiRSvedervanVorsttotVorst(SwederavanVoorstatotVoorsra)izjaviojeiucerdaceniegovazemliaidaliesnazncpodrzavatinapredakBiRnasvirnpoljima,ukljucujuciinjeneevroatlantskeambi-cije,prenijelaieSrna.-N
astavircerno
podrfavati
i
zagovaratiprosperitetBiR,apckusarcemoubuduceojacatiekonornskusaradnjudviiezemlje,lake[eBiHmalo
rrziste,
postojivelikiprostorzaulaganja,azatojepotrebnostvoritipovoljaninvesticicniarnbijent-rekaojeVerst
rckom
susretaspremijeromFBiHNerminornNiksicemuSaraievu,
ULjeljendolukodSrebrenice
OIMriUenanouamasounagrObnica
Institutzanesraleosobe
i
TuztlastvoBiRiueersuuLieliendolukodSrebr-enice,nalokaliteruneka-dasn]eupravnezgradeRudnikaboksita,poceliradovena
0
tkrivanj
tl
masovnegrobnice,[avilajeOnasa,
Prema
ri
i
ecimasefa
Insti
tutovogodielauTu-
zliMurataRurtica,radise
0
vecojsekundarnojmasovnoigrobnici,Pre-rpostavljasedaseradi
0
bosniackimzrtvama,ubijenim
u
julu
1995.
go-dine.Inforrnaciiuoloka-cijiovegrobniceInstitu-----"~~.....
.._=--..................._,
tu
jedalaVladaRS.Nakonskidanjaotkrivkebitceutvrdenigabaritigrobni-ce,aprviskeletniostacimoglibisepccetivaditidanas.
PovodompobjedenaizborimauTurskoj
mUhlC
CestltaoErdoanu
PrvipredsiednikBosnjackeakadernijenauka
i
urnjetnosti(BANU)prof.
dr.
MeridMu-hieuputioje[ucerrurskornpr-emijeruicelnikuAKpartijeRedzepuTajipuErdoanu(Re-
cep
Tayyip
Erdogan)
cestitku
na
izbornojpobjediutoj
ze-
mlji.-UvjerljivapobjedaVasestra-nkeizvor[eradostizanarodRepublike
Turske,
ali
i
zan
as,Bcsnjake
i
drugemuslirnane,kaoisveslcbodoljubivenarodeuokruzen]u.Necupretie-raLiakokazemdajeovouisLinuhisrorijskapobjedakojumirazumiiemokaonovustranicuulogeTurskeuregio·nu
i
svijetu-navodiseucestitkiprofesornMuhica.
spec
PredsjedavajuciPredslavnickogdomaParlamentaBiHDerusBecirovicupuliojegener.lnomsekretaruParlamenrarneskupstineMediterana
(PAM)
SerdiPlaci(SergioPiazza)pismo
u
kojemgaobavjeiitavadasusiVorenipreduvjetizanastavak
uCeSca
predstavn.i-kaParlamenra
BiH
uraduPAM-ainiegovihradnihtijela,javilajeFena.
PORTAL-komentardana
Potrebnanova
2
milionaKMzapopravkuputaprema
I.]~~~~~
BlazuJu,nakoJiJevee
I'..
potroseno15miiiona
PonovnusanacijuovogpULaunormalnimdrl\avamaplaeaizvoda'::radova.Dasetakoradi,nebibilojava§luI<a.Svedokseneuspostavisrrogakonrolakvaliteranauradeneproizvodeiusluge,de'avatceseovakvesiVarikojecen.akrajuopetgradani
iz
svogdzepaplatiti.Gdjejetupravdazacovjeka?(AnlimobbingSarajevo)
2
Onevniaval.Cetvrta~,
aktuelno
6.
juni/lipanj
2011.
ISTRAZUJEMO
Hoce
IiVladaFBiHpapustitipritiscimastranekampanije
,
,
osnalil
,
UputiliinicijativupremijeruNerminuNiksicu0cernusedalekoodocijujavnostiraspravljalonasjedniciFederalnevlade
Kompanija"Alvogen"pokrenulajei!irokeaktivno-srikakobiostvarilasvoira-nijinaumi
uskoro
po
ubrza-noiproceduri
ieftino
kupila
19,26postodrzavncg
i
8,37postokapitalaMedunaro-dneIinansijskekorporacije(IFC)Svjetskebankeu"Bosna~ijeku,:',
saznaje
"Dnevruavaz."Mvogen"jetakonovo]Federalnojvladiuputioinici-jativuu
koio]ponovoizrazava
spremnostdakupidrzavnedioniceuprofitabilnojko-
rnpaniii.
Kako
bi
sepriblizili
pcliticarimaizvladajuceko-alicijeuFederncijiBiR,prdsravnici"Alvogcna"
veCi.m
dije.lomsusponzoriraliiko·nferenciju
0
zapadnomBalka-nu"Stagnacija,napred.kiiiregresija",kojaseovihdanaodiZ.avauSarajevu.Krnjnji
ci-
Ij
im
jedasepredstavekao"americkaprica
II
BiH"!
Americkaprica
ZanimljivojedamedijipodkonrrolomprofiterskeporodiceSelimovieveenekovrijemepoku;avajuimedjskipripremitiprodajupor-odicnogsrebrauvodeeojfa·rmaceutskojkompaniji,insi·stirajuCidaonamorabidpr-odata.DauovojpriCiitekakoimavatre,pOlvrdujunaileinforrnacijedase
0
prodajikompanijasman.jinskimdrzavnimudjelomdalekoodocijujavnostiozbiljnoidugoraspravljalon.sjedni-ciFederalnevladeuutorak,Sadrza]tograzgovorasakri-yen[eodjavnosti,Osim"Bosnalijeka",pojedinimi-nistripredlagalisudaseideuprodajupreostalogkapita-
la
FBiHu"Energopetrolu",Fabricidu.hanaSarajevoi"Sarajevo-osiguranju".Zbogtoga,
iakoie
to
pla-
nirano,nijeusvojenkorigi-raniplanprivatizacijeza2011.,kojiiepredvidaoda
preduzeca,jerjecijenanjiho-vihdicnicanaberziizuzemo
niska,Konstatiranojedase
netrebaicl
i
hitrenoupro-
daiu.Nesluzbeno,
nisampremijerNiksicnijeposvebioodusevljenponudom"Alvogena".No,vladajucepartijedatcezadniurijec,-Poenrajeutomedasedomacipoliticariuvjeredasuani(Alvogen)praviinve-stirori.
Oni
nisuozbiljniinvestitori
i,
prijesvega,zelejeftinokupitidioniceFede-racijeBiRiIFe-a.Gledaite,kada"Alvogen"nismopri-
hvatilikaosrrateskogparme-
ra,onisupostalinasistra-teski
nepriiatelii.Nisra
odpriceda
Ce
donijetisvjeika-pi
tal,alisuostaliprisvojim
namjeramadauzmukontr-olnipaketnasekornpanije.Nairne,sobzirornnara-zudenostnasihdionicara
i
naJniiaciJenadiOniCa
Vrijednostdionica"Bosnalijeka"jucerjeiznesila13,30KM,srojenajnizacijenaodkadasedioniceevekompanijenal&ilenaSaraievsko]berzi,Upravozbog
10·
ga"AJvogen"
uove
vrijeme
i
astoii
dobiti"izun"
za
ku-
povinudicnica,racunajucidacenjihovavriiednosrka-snijevisesrrukoporasti!Ilustracijeradi,libijskifondko-
ii
ievlasnik8,78postokapitalaplacaoje60KMpodi-oniciW2llJemozeprerposravitidabisrrancina"Bosnal-ijeku"mbgli
zri
milWte.privatizacijavecinespume-nutihfirmievegodinebudesamopriprernljena,anare-dnerealizirana,
N
avodnoseeekasign
al
eel
n
i
ka
vlada-juCihsrranka
u
FBiHboce
Ii
se
iCi
uprodaju"Bosnalije-ka".Akobibilodatoze.lenosvjctlo,korigiraniplanbiobidopunjenimenomprvogdr7..avnogfarmaceul:3.aeelno,Federalnavla-da,kakosaznajemo,odlu61aiedasesadaneide
II
proda-jumanjinskihpaketadrZavnogkapitalapoznatih
HDelidiOniCeZalDiilizadlZanJeIIredila
"Nvogen"jeproslegdinepokuSaopreuzeti"Bosnalijek"natajnaCinstobidrzavnedionicekojeisadazelikupi
ri
~.aloziokaokolareralzakredirkodstr-anebanke,akojimceihka-snijeplatiti!?Istotako,
"N
vogen"nijezeliokupi-tiwonke"Bosnalijeka"po22,03KM,akasnijenipo20,50,odnosno20KMpodionic;.Zastosesadatakavinvestirortretiraposveozbi-Ijno,znajuonikojisnjimasjedajuzastO.
CIDJenlCu
daimamo6.400malihdionicara,
"N
vogen"biskupljenih27,6postoka-pitalamogaokentrollratisveiraditiskompan.iiomstateli.Kontrolnipaketuovomere.nulkuvrijedi
20
milionaKM
i
oni
ceza
tajiznos
via-
datikompallijom
i
vimope-racijamaunutarnje-upozo-ravadirektor"Bosnalijeka"EdinArslanagic.
PustosuSrbiji
Uizjavi
za
"Avaz"on.jedadaodaje"Bosnalijek"josprosiegodinerazOlkrio"Alvogenove"opasnenamje-
reo
Posebnozbogtinjenice
d.a
nisunudilisvjeikapital.-Oni
Sll
pOlpunoizgubilisvojkrewbilitet,
a
iprednOmalnomvlaseutrebalibigaizgubili-zakljucujeArslan
gic,
podsjeeajuCidaje
"M
vo-gen"ujednojsrbijanskojko·mpaniji
iza
sebeostaviopustoS.Uprkosvisepokusajajucernismouspjelidob;t;komentarglavnogcovjeka"Alvogena"zanasuz.emljuAlmiraBegica.
F.
VELE
 
aktuelno
3
nevniav.z,Cetvrtak,
16.
jun
Vlj~ani2011.
(huse;,w@avaz.ba)
Dodilloue
SUdl,)e
SestsudijaUstavnogasuda
RS
biologijajepoodavnosmjestilaupomalosimpaticnestarce,animalorespektabHnesudije
SAZNAJEMOLopovi
provalili
ustanizvrsnogsekretaraSNSD-a
daRepublikeSrpskeko-
je[ebiologiia
pccdavao
smjestilaupornalosi-mparicnestarce,anima-10respektabilnesudije,kojisvakomaloimajuposlasbezbrojclanaka,stavaka
i
tockihejbetza-kona,I(caki)rakveihjeDodikdrzaodugousudi-jskornzivoru.Tamantolikodugodaprodu
i
irnenovanjesefaVladeRS,
i
Zakon
0
kata-stru
RS,.i
Zakon
0
prazni-
cima
RS,
i
menovanje
0
potpredsjednicimaVijecanarodaRS,
i
0
popisusra-
novnistva.Dakle,
daprodesveonostonimalonijeuinteresuBosnjaka
i
Hrvata
koji
danas
~ive
na
prostoruRS.IkadajeDodiksveza-okrufio,dosjetioseslje-decega:rnijenjatceZa-kon
0
Usravnornsudu
RepublikeSrpske,U
di-
jelukojikazujei
0
zivot-
noidobisudiia.
Aferim,Dodik.A
sta
biprije,dokjeism
13
vlasttoleriralasudijePOPll!
MirkaZovke,
MihaihaAdarnovica,MiloradaIvosevica,AdemaMe-
dica,
BrankaSunarica
i
AvdeSpilika,kojisuveezaboravilikadasuna-vrsili70godinazivota?Danassesloddevet
sudiiaUsravnogasuda
RepuhlikeSrpskeimaviseod70godinazivota,
To
znaci
dabisvihsesr
veetrebalibiti
11
rnirovi-
HI.
[er,kakoUstavdrzaveBiHnalaze,a[ednakota-ko
i
entiretskazakcnskaregula
t
ivasugerira,na-kon70.godinezivotani-
ko
se
II
ovojzemlii
nernozebavitisudijskirnposlom.Zasto?
Nasa
praksa
kazuje:
svimikojiimamo
ttl
sredu
i
maliuzi
1'0
til
ro-diteljeiznadsedamdesetgodina
iii,
pak,rcditeljenasihroditelja-kojiimajunesromaloviseodsedamdesetgodina-on-da
Damje
lahkoznatidaceoniizgovoritinairna-njetrivlastitaimena
ka-
kobi"utremi"pravo
imesvogapjelem
ili
svo-
gaunuka,Stocereci:bi-ologi]aradisvoje,Sive
mozdaneceliiesupotkr-
ajsvojezdraveupotrebe,Znanosr
to
zna,praksanam
10
potvrduje,
I
svimi
10
znamo.Ali,sve
10
MiloradDodiknijehtiodazna,SarnozbogtogaSlOsurnubiliodpomoci,upr-ljavirnnakanarnadaka-ko,sudijeUstavnogasu-
Lopovinisud
J
apOpitotoko]suhilinastole,rekaoVasi
NepoznatiIopoviprova-lilisuprijedesetakdanausranizvrsncgsekretaraSNSD-aRajkaVasica,kojisenalazinedalekocdsje-distaCJBBanjaLuka,
II
str-ogomcentrugrada,Kakosaznaie"Avaz~,10-povisuuVasicevstanupri-zemljuupaliprekobalkona,IzvrsnisekretarSNSD-apo-rvrdiojeza"Avaz"dapolici-ja,kojomuovomentiteturukovcdiVasicevsrranackikclegaStanislavCado,jos.nijeusia
II
tragprovalnici-
rna.
-Nevjerujerndahiseovodesiloda[e
moi
bernardinacjosiiv.Ovonijeprvislucajprovale
II
nekiodstanovaunasoizgradi,ukojojvnom~ivepenzioneri-Vasic
za
"Ava"!.".Ipak,sveupucu]enatodanijerijee
0
provali»spoli-
tickompozadinorn",iersu
10-
poveinteresiralesamekonkr-etnesrvari.-Odnijelisunestomaloparica
i
zeninognakita,alinisudiralilaptopifotoapar-atkojisubilinastolu-
Z3.-
kljucujeVasic,
A.
S.
Parlamentarcipanovanametiautamafije
-uIcuHadenaulomobll
VozilanedavnoukradenaibivsmposlanicimaDoli6uiHuski6uLjubi6automobil.voziosvega25dana.Vozilakaskoosigurano
Nedavnoimenovanidr-ug;zarnjenikpredsjedava-jucegPredstavnickogdomaParlarnentaBiHBozoLju-bicnimjesecnijeuzivaouvoznjiluksuznogBMW-aX5kojimu
[e
pripaoposlu.~benojduznosti,a
Vee
jeosraobeznjegalLiubicu,odnosnonie-govomvozacu,
juceru
ra-nimjutarnjimsatirna
II
sar-aievskomnaseliuBrekaukradenjeautornobil.Tojeveetrecislucaj
II
pcslje-dniedvijegodinedajedanclanParlamemaBiHosta-nebezvozila.FI"VOjelosesrecebiobiv!:iposlanikDNZ-aRifmDolic,kojemiellkra.den"golf4~,dahinedugonakonmga,sadavecbiviiemposlnihSBiHAdemuHl.Iskicunestala»skodaoctavia".ImeresaDrnoje
da
je
i
Hu-skicukao
i
Ljuhicual.ltomo·bilne£
[30U
oko!iniB[eke.Ljubicevauromobil,ka-kojenAvazu"pOlvnknoiz
DdlUBaPredsjednisluaHiHurolongiralaiZbOrmandalara
Pitanje:Ocekujetelinovopolitillwnadmudrivanje
i
rolongiranjeisbora
predsjedavajucegVijetaministara
BiB
nakon
odluke
dva
clamz
Predsjedniitoa
BiHdapodrie
izbor
SlaveKukica?
A)DA82,35%
B)NE
11,76%C)Neznam5,89%policije,
II
vrijemenestankabioieparkiranuaadresiIsmetaMujezinovicadobr·oja61,a.kradasedesHaunocisuwrkanasriieduizmedu
21.30
i7.25sati.
U
ParlamentuBiHsa-malismodajedopredsje-dava.jllCiPredstavnickogdoma,.inacepredsjedllikHDZ-a1990,llluksllznomBMW-uui.ivaosvega25dana,jerjevoz;lonakoDprellzimanjaovedllznostidobio20.maja.PorvrdenoDamjeda
Sll
Ljubicevu
adeni,ali
i
viostalisluzbe·niaUlOmobiliParlamen[aBiHkasko·osigllrani.
S.ROiAJAC
Ii
mioistr,iniSHPDstedeni
pocemo.mproslegod.i-neslllzbeni-aUlomobil"passat~ispredFranje·va~.kog
samOSEana
u
Sara-
iev
II
nkradenje
i
mlnistrnp.[ometa
i
komunikacijaBiHRudiVidovicu.
U
vr-ij~mekea-de,automobiljevozioliefnjegovogkabine-raDI'a~enGagulic.Vozilojeneslaloneko1ikominn-tanakonponoCi.
o
alduelnlmpllanjima
u
8.1111
svijelumlJiele
glasaUsvakog
dana
Napar/a/u"DnBvnag
8vaza"
ju{;erje"GoogleAna/ylfes"
mbiljeho
211.323
pasjelioca.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Edin Sanela Kadic liked this
Ana Vučković liked this
Senad Skelet liked this
Andrijana Vlacic liked this
Nezir Skender liked this
Miralem Ljilja Subasic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->