Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đề cương môn học tư tưởng HỒ CHÍ MINH - Ts. Nguyễn Ngọc Diệp

Đề cương môn học tư tưởng HỒ CHÍ MINH - Ts. Nguyễn Ngọc Diệp

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,904 |Likes:
Published by alepro01
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Ngọc Diệp
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Ngọc Diệp

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: alepro01 on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2014

pdf

text

original

 
 1
 
ĐẠ
I H
C QU
C GIA HÀ N
ITRUNG TÂM
Đ
ÀO T
O VÀ B
I D
ƯỠ 
NG GI
NG VIÊN LÍ LU
N CHÍNH TR
 
 
ĐỀ
C
ƯƠ 
NG MÔN H
CT
Ư 
T
ƯỞ 
NG H
CHÍ MINH
Nguy
n Ng
c Di
p
 
 
 2
1. Thông tin v
gi
ng viên
 - H
và tên: Nguy
n Ng
c Di
p- Ch
c danh, h
c hàm, h
c v
: Th
c s
 - Th
ờ 
i gian làm vi
c:-
Đị
a
đ
i
m làm vi
c:-
Đị
a ch
liên h
:+
Đ
i
n tho
i c
ơ 
quan:+
Đ
i
n tho
i nhà riêng:+
Đ
i
n tho
i di
độ
ng:+
Đị
a ch
email:- Các h
ướ 
ng nghiên c
u chính:
2. Thông tin chung v
môn h
c
 - Tên môn h
c: T
ư
t
ưở 
ng H
Chí Minh- Mã môn h
c:- S
tín ch
: 02- Môn h
c: + B
t bu
c:
 + L
a ch
n:- Các môn h
c tiên quy
ế
t: Nh
ng nguyên lý c
ơ 
b
n c
a ch
ngh
 ĩ 
a Mác - Lênin.- Các môn h
c k
ế
ti
ế
p:- Gi
ờ 
tín ch
 
đố
i v
ớ 
i các ho
t
độ
ng:+ Nghe gi
ng lý thuy
ế
t:+ Th
o lu
n:-
Đị
a ch
Khoa/B
môn ph
trách môn h
c:
3. M
c tiêu c
a môn h
c
 3.1. M 
 c tiêu chung c
 a môn h
 c
Sau khi h
c xong môn h
c này, sinh viên s
:-
ề 
ki
ế 
 n th
ứ 
 c
:+ N
m
đượ 
c khái ni
m, ngu
n g
c, quá trình hình thành và n
i dung c
ơ 
b
n c
at
ư
t
ưở 
ng H
Chí Minh.+ N
m
đượ 
c ph
ươ 
ng pháp và ph
ươ 
ng pháp lu
n c
a Ch
t
ch H
Chí Minh trongvi
c nh
n th
c và gi
i quy
ế
t các v
n
đề
lí lu
n và th
c ti
n c
a dân t
c và nhân lo
i.+ Hi
u
đượ 
c nh
ng giá tr
khoa h
c, cách m
ng, nhân v
ă
n trong cu
c
đờ 
i, s
 nghi
p, t
ư
t
ưở 
ng H
Chí Minh.+ Hi
u
đượ 
c m
t cách có h
th
ng n
n t
ng t
ư
t
ưở 
ng, kim ch
nam hành
độ
ngc
a
Đả
ng và cách m
ng n
ướ 
c ta.-
ề 
k
 ỹ 
n
ă
 ng
:
 
 3
+ Rèn luy
n n
ă
ng l
c t
ư
duy lí lu
n.+ Có k
n
ă
ng làm vi
c cá nhân và làm vi
c nhóm trong vi
c nghiên c
u, phântích các tác ph
m lí lu
n c
a H
Chí Minh và k
n
ă
ng trình bày, thuy
ế
t trình m
t s
v
n
đề
lý lu
n.+ Có k
n
ă
ng v
n d
ng lí lu
n, ph
ươ 
ng pháp và ph
ươ 
ng pháp lu
n c
a H
Chí Minh
để
nghiên c
u, phân tích các v
n
đề
chính tr
, xã h
i c
a Vi
t Nam và th
ế
gi
ớ 
i.-
ề 
thái
độ
:+ Góp ph
n c
ng c
trong sinh viên lòng tin vào con
đườ 
ng
đ
i lên ch
ngh
 ĩ 
a xãh
i
ở 
n
ướ 
c ta; nâng cao lòng t
hào dân t
c và tình c
m
đố
i v
ớ 
i
Đả
ng, v
ớ 
i Bác H
; xácl
p ý th
c trách nhi
m và thái
độ
tích c
c tham gia xây d
ng và b
o v
T
qu
c.+ Góp ph
n
đ
ào t
o sinh viên tr
ở 
thành nh
ng con ng
ườ 
i có ph
m ch
t
đạ
o
đứ
cm
ớ 
i, có lý t
ưở 
ng và phong cách s
ng trong sáng, có th
ế
 
ng x
 
đ
áp
ng
đượ 
c yêu c
uc
a m
t xã h
i
đ
ang trong quá trình công nghi
p hoá, hi
n
đạ
i hoá và h
i nh
p kinh t
ế
 qu
c t
ế
.
 3.2. M 
 c tiêu chi ti
ế 
 t c
 a môn h
 c
M
c tiêuN
i dungB
c 1
(Nh
ớ 
 )
B
c 2
(Hi
ể 
u)
B
c 3
(Phân tích,
đ 
 ánh giá)
N
i dung 1
- Gi
ớ 
i thi
u v
ề 
 môn h
c- Xem phim t 
ư 
 li
u v
ề 
Chí  Minh
I.A.1. Khái quát n
idung và yêu c
u c
ơ 
b
nc
a môn h
c.I.B.1. Khái quát v
 cu
c
đờ 
i, s
nghi
p vàt
ư
t
ưở 
ng H
Chí Minh.
N
i dung 2
Ch
ươ 
ng m
ở 
 
đầ
u
II.A.1.
Đị
nh ngh
 ĩ 
a và h
 th
ng t
ư
t
ưở 
ng H
Chí Minh.II.A.4. Ph
ươ 
ng pháp lu
nvà ph
ươ 
ng pháp nghiênc
u t
ư
t
ưở 
ng H
Chí Minh.II.B.1. C
t lõi c
a t
ư
 t
ưở 
ng H
Chí Minh.II.B.2. V
trí, vai tròc
a môn h
c T
ư
t
ưở 
ngH
Chí Minh trong h
 th
ng các môn lý lu
nchính tr
.II.C.1. Ý ngh
 ĩ 
a c
avi
c h
c t
p môn h
cT
ư
t
ưở 
ng H
Chí Minh
đố
i v
ớ 
i sinhviên.
N
i dung 3
Ch
ươ 
ng 1
III.A.1. Các c
ơ 
s
ở 
hìnhthành t
ư
t
ưở 
ng H
Chí Minh.III.A.2. N
i dung t
ư
 t
ưở 
ng H
Chí Minhtrong t
ng th
ờ 
i k
hìnhthành và phát tri
n.III.B.1. Ph
ươ 
ng phápk
ế
th
a bi
n ch
ngc
a H
Chí Minh
đố
iv
ớ 
i các giá tr
t
ư
t
ưở 
ng- v
ă
n hóa c
a dân t
cvà nhân lo
i.III.B.2. Vai trò c
aph
m ch
t cá nhân c
aH
Chí Minh
đố
i v
ớ 
is
hình thành t
ư
t
ưở 
ngc
a Ng
ườ 
i.III.C.1. Giá tr
c
a t
ư
 t
ưở 
ng H
Chí Minh
đố
i v
ớ 
i dân t
c nhân lo
i.

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mileyVTT liked this
Hai Luong liked this
Na Na liked this
Lê Trần Phát liked this
Tạ An Trân added this note
cam on co Diep rat nhiu
Akaya Park liked this
Trang Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->