Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cac Dang Toan Ve Do Thi Ham So (Ly Thuyet Bai Tap)

Cac Dang Toan Ve Do Thi Ham So (Ly Thuyet Bai Tap)

Ratings:
(0)
|Views: 2,321|Likes:
Published by TuanAnh Pham

More info:

Published by: TuanAnh Pham on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

 
KINH TOÁN H
C
D
NG
TOÁN LIÊN QUAN ĐẾ
N KSHSwww.VIETMATHS.com
 
 Hòa th
ượ 
ng An Nam – Kinh Toán h
c – www.VIETMATHS.com
 
1
 
 D
 ng 1:
CÁC BÀI TOÁN V
TI
P XÚC
Cho hàm s
 
 x f  y
 
,đồ
th
là (
). Có ba lo
i
 phương tr 
 ình ti
ế
p tuy
ến như sau:
 
Lo
i 1
:Ti
ế
p tuy
ế
n c
a hàm s
t
ại điể
m
00
;
 Mxy
.
 
Tính đạ
o hàm và giá tr
 
0
'
 fx
.
 
Phương tr 
 ình ti
ế
p tuy
ế
n có d
ng:
000
'
 yfxxxy
.
Chú ý:
 
Ti
ế
p tuy
ế
n t
ại điể
m
00
;
 Mxy
có h
s
góc
0
'
kfx
 
Lo
i 2
:Bi
ế
t h
s
góc c
a ti
ế
p tuy
ế
n là
.
Gi
ải phương tr 
 ình:
'
 fx
, tìm nghi
m
00
 xy
.
 
Phương tr 
 ình ti
ế
p tuy
ế
n d
ng:
00
 ykxxy
.
Chú ý:
 
C
ho đườ 
ng th
ng :0
 AxBy
 
, khi đó:
 
N
ế
u
 //:
ddyaxb
h
s
góc
=
a
.
N
ế
u
:
ddyaxb
h
s
góc1
a
 
.
Lo
i 3:
 Ti
ế
p tuy
ế
n c
a (
) đi qua điể
m
;
 AA
 Axy
.
G
i
 
là đườ 
ng th
ng qua
 A
và có h
s
góc là
, khi đó
:
 AA
dykxxy
 
 
Điề
u ki
n ti
ế
p xúc c
a
à
dv
là h
 
 phương tr 
 ình sau ph
i có nghi
m:
 
'
 AA
 fxkxxy fx
 
ổ 
 ng quát:
 
Cho hai
đườ 
ng cong
:
Cyfx
':
Cygx
. Điề
u ki
ện để
hai
đườ 
ng cong ti
ế
p xúc v
ớ 
inhau là h
sau có nghi
m.
''
 fxgx fxgx
.1.
 
Cho hàm s
 
2
2
 yxx
 a. kh
o sát và v
 
đồ
th
(
) c
a hàm s
.b. Vi
ết phương tr 
 ình ti
ế
p tuy
ế
n
c
a (
):i.
 
T
ại điểm có hoành độ
 2
 x
.ii.
 
T
ại điểm có tung độ
 
 y
= 3.iii.
 
Ti
ế
p tuy
ế
n song song v
ới đườ 
ng th
ng:
1
:242009
dxy
.iv.
 
Ti
ế
p tuy
ế
n vuông góc v
ới đườ 
ng th
ng:
2
:242009
dxy
.2.
 
Cho hàm s
 
2
31
 xx y x
 
có đồ
th
là (
).a. Kh
o sát và v
 
đồ
th
(
) c
a hàm s
trên.b. Vi
ết phương tr 
 ình ti
ế
p tuy
ế
n c
a (
):i.
 
T
i g
iao điể
m c
a (
) v
ớ 
i tr
c tung.ii.
 
T
i giao
điể
m c
a (C) v
ớ 
i tr
ng hoành.iii.
 
Bi
ế
t ti
ế
p tuy
ế
n
đi qua điể
m
 A
(1;
1).iv.
 
Bi
ế
t h
s
góc c
a ti
ế
p tuy
ế
n
=
13.3.
 
Cho hàm s
 
2
11
 xx y x
 
có đồ
th
(
).a. Kh
o sát và v
 
đồ
th
(
) c
a hàm s
trên.b. Vi
ết phương tr 
 ình ti
ế
p tuy
ế
n c
a (
) t
ại điể
m
 x
= 0.
 
KINH TOÁN H
C
D
NG
TOÁN LIÊN QUAN ĐẾ
N KSHSwww.VIETMATHS.com
 
 Hòa th
ượ 
ng An Nam – Kinh Toán h
c – www.VIETMATHS.com
 
2c. Vi
ết phương tr 
 ình ti
ế
p tuy
ế
n c
a (
) t
ại điểm có tung độ
 
 y
= 0.d. Tìm t
t c
 
các điể
m trên tr
c tung mà t
 
đó kẻ
 
đượ 
c hai ti
ế
p tuy
ến đế
n (
).4.
 
Cho hàm s
 
 y
=
 x
3
+
mx
2
 
+ 1 có đồ
th
(
m
). Tìm
m
 
để
(
m
) c
t d:
 y
= –
 x
+ 1 t
ại ba điể
m phân bi
t
 A
(0;1),
 B
,
sao cho các ti
ế
p tuy
ế
n c
a (
m
) t
i
 B
vuông góc v
ớ 
i nhau.
L
ờ 
i gi
i:
Ph
ương tr 
 ình hoành
độ
 
giao điể
m c
a
và (
m
) là:
 x
3
+
mx
2
+ 1 = –
 x
+ 1
 x
(
 x
2
+
mx
+ 1) = 0 (*)
Đặ
t
g
(
 x
) =
 x
2
+
mx
+ 1 .
c
t (
m
) t
ại ba điể
m phân bi
t
g
(
 x
) = 0 có hai nghi
m phân bi
t khác 0.
2
4022010
gmmmg
 
.
 x
 B
,
 x
là nghi
m c
a
g
(
 x
) = 01
 B B
SxxmPxx
.Ti
ế
p tuy
ế
n c
a (
m
) t
i
 B
vuông góc v
ớ 
i nhau nên ta có:
1
CB
 fxfx
 
 
32321
 BCB
 xxxmxm
 
2
9641
 BCBCB
 xxxxmxxm
 
 
2
19641
mmm
 
2
210
m
5
m
 
(nh
n so v
ới điề
u ki
n)5.
 
Cho hàm s
 
2
1
 x y x
. Tìm t
p h
ợp các điể
m trên m
t ph
ng t
ọa độ
 
để
t
 
đó có thể
k
 
đế
n (
) hai ti
ế
ptuy
ế
n vuông góc.
L
ờ 
i gi
i:
G
i
 M 
(
 x
0
;
 y
0
). Phương tr 
 ình
đườ 
ng th
ng
qua
 M 
có h
s
góc
 y
=
(
 x
 x
0
) +
 y
0
.
Phương tr 
 ình hoành
độ
 
giao điể
m c
a (
) và
:
   
200
1,0
 xkxxykx x
 
200
110*
kxykxx
 
 
ti
ế
p xúc v
ớ 
i (
):
200
1410
 ykx
222000000
12240 I
 xkxyky ykx
 T
 
 M 
v
hai ti
ế
p tuy
ến đế
n (
) vuông góc v
ớ 
i nhau khi (1) có hai nghi
m phân bi
t th
a mãn:
1212
,11
kk
 
 
02020200
0410
 x y x yx
 
0220000
04
 x xy yx
.V
y t
p h
ợp các điể
m th
a mãn yêu c
u bài toán là m
ột đườ 
ng tròn:
22
4
 xy
lo
i b
b
ốn giao điể
m c
a
đườ 
ng tròn v
ới hai đườ 
ng ti
m c
n.6.
 
Cho hàm s
 21
 x y x
.
(ĐH Khố
i
D 2007)a. Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
 
đồ
th
c
a hàm s
 
đ
ã cho.b. Tìm t
ọa độ
 
điể
m
 M 
thu
c (
), bi
ế
t ti
ế
p tuy
ế
n c
a (
) t
i
 M 
c
t
Ox
,
Oy
t
i
 A
,
 B
và di
n tích tam giác
OAB
b
ng
14
 
ĐS:
 1;22
 M 
1;1
 M 
.
 
KINH TOÁN H
C
D
NG
TOÁN LIÊN QUAN ĐẾ
N KSHSwww.VIETMATHS.com
 
 Hòa th
ượ 
ng An Nam – Kinh Toán h
c – www.VIETMATHS.com
 
37.
 
Cho hàm s
 
2
12
 xx y x
.
(ĐH Khố
i
B 2006)a Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
 
đồ
th
(
) c
a hàm s
 
đ
ã cho.b. Vi
ết phương tr 
 ình ti
ế
p tuy
ế
n v
ới đồ
th
(
) bi
ế
t ti
ế
p tuy
ến đó vuông góc
v
ớ 
i ti
m c
n xiên.
ĐS: b.
255
 yx
.8.
 
G
i (
m
) là đồ
th
c
a hàm s
:
32
11323
m yxx
(*) (
m
là tham s
).
(ĐH Khố
i
D 2005)a. Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
 
đồ
th
c
a hàm s
(*) khi
m
=2.b. G
i
 M 
 
là điể
m thu
c (
m
) có hoành độ
b
ng
1. Tìm
m
 
để
ti
ế
p tuy
ế
n c
a (
m
) t
i
 M 
song song v
ớ 
i
đườ 
ng th
ng 50
 xy
 
ĐS:
m
=4.9.
 
Cho hàm s
 
32
33
m
 yxmxxm
. Đị
nh
m
 
để
 
m
ti
ế
p xúc v
ớ 
i tr
c hoành.10.
 
Cho hàm s
 
432
1
m
 yxxmxxm
   
. Đị
nh
m
 
để
 
m
ti
ế
p xúc v
ớ 
i tr
c hoành.11.
 
Cho đồ
th
hàm s
 
2
4:1
 xCy x
. Tìm t
p h
ợp các điể
m trên tr
c hoành sao cho t
 
đó kẻ
 
đượ 
c m
t ti
ế
ptuy
ến đế
n (
).12.
 
Cho đồ
th
hàm s
 
32
:34
Cyxx
. Tìm t
p h
ợp các điể
m trên tr
c hoành sao cho t
 
đó có thể
k
 
đượ 
c 3 ti
ế
p tuy
ế
n v
ớ 
i (
).13.
 
Cho
đồ
th
hàm s
 
42
:21
Cyxx
. Tìm các
điể
m
 M 
n
m trên
Oy
sao cho t
 
 M 
k
 
đượ 
c 3 ti
ế
p tuy
ế
n
đế
n (
).14.
 
Cho
đồ
th
hàm s
 
3
:32
Cyxx
. Tìm các
điể
m trên
đườ 
ng th
ng
 y
= 4 sao cho t
 
đó có thể
k
 
đượ 
c 3 ti
ế
p tuy
ế
n v
ớ 
i (
).15.
 
Cho hàm s
 
 y
= 4
 x
3
– 6
 x
2
+ 1 (1)
(ĐH Khố
i
B 2008)a. Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
 
đồ
th
c
a hàm s
(1).b. Vi
ết phương tr 
 ình ti
ế
p tuy
ế
n c
ủa đồ
th
hàm s
(1), bi
ế
t r
ng ti
ế
p tuy
ến đó đi qua điể
m
 M 
(–1;–9).
L
ờ 
i gi
i:
a.
 D
=
 R
,
 y
’ = 12
 x
2
– 12
 x
;
 y
’ = 0
 
 x
= 0 hay
 x
= 1.BBT :b. Ti
ế
p tuy
ế
n qua
 M 
(
1;
9) có d
ng
 y
=
(
 x
+ 1) – 9.
Phương tr 
 ình hoành
độ
ti
ếp điể
m qua
 M 
có d
ng :4
 x
3
– 6
 x
2
+ 1 = (12
 x
2
– 12
 x
)(
 x
+ 1) – 9.
4
 x
3
– 6
 x
2
+ 10 = (12
 x
2
– 12
 x
)(
 x
+ 1)
2
 x
3
– 3
 x
2
+ 5 = 6(
 x
2
 x
)(
 x
+ 1).
 
 x
= –1 hay 2
 x
2
– 5
 x
+ 5 = 6
 x
2
– 6
 x
 
 x
= –1 hay 4
 x
2
 x
– 5 = 0.
 
 x
= –1 hay
 x
=54;
 y
’(
1) = 24;515'44
 y
.V
y
 phương tr 
 ình các ti
ế
p tuy
ế
n qua
 M 
là:
 y
= 24
 x
+ 15 hay
 y
=
154
 x
214
.
 D
 ng 2:
CÁC BÀI TOÁN V
C
Ự 
C TR
 
Cho hàm sô
 x f  y
 
,đồ
th
là (
). Các v
ấn đề
v
c
c tr
c
n nh
ớ 
:
Nghi
m c
ủa phương tr 
 ình
'0
 fx
 
là hoành độ
c
ủa điể
m c
c tr
.
 x

0 1 +
 
 y
'+ 0
0 +
 y
1 +
 

 
1
 CT
-1 1-22
 x y
       3       2
       4        6       1
     y     x     x
            

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thanh Kim liked this
trieuchinh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->