Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
44Activity
P. 1
Apostila Completa de Informática

Apostila Completa de Informática

Ratings: (0)|Views: 7,064 |Likes:
Published by ClubeDigital
Aprenda de uma vez por todas como funciona a informática e seus componentes. Pequena historia da computação, o que é hardware, software, processador e muito mais. Ideal para cursos e no caso do Brasil, vestibulares para entrar nas maiores universidades do pais como USP, Unicamp, UFRJ dentre outras.
Aprenda de uma vez por todas como funciona a informática e seus componentes. Pequena historia da computação, o que é hardware, software, processador e muito mais. Ideal para cursos e no caso do Brasil, vestibulares para entrar nas maiores universidades do pais como USP, Unicamp, UFRJ dentre outras.

More info:

Published by: ClubeDigital on Jun 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

original

 
KCMOYBÈZKGH
Pyom#Añlko Gëwhy Wovqh Yhbow8
ÂCJKGF
BKGYOKCMOYBÈZKGH########################################################################################################################################9
 
ZKPOW JF WOMZ^HYFW XVHCZO À MOYBH JF JKWZYKIVKÎÇO##############################################################9
 
PLHGH"BÇF $BOZDFYIOHYJ+#######################################################################################################################7
 
GDKPWFZ#################################################################################################################################################################:
 
IHYYHBFCZOW $IVW+#######################################################################################################################################:
 
WLOZW#####################################################################################################################################################################>
 
PLHGH JF ]ÂJFO################################################################################################################################################>
 
PLHGH JF YFJF##################################################################################################################################################>
 
PLHGH JF MHT"BOJFB####################################################################################################################################>
 
PYOGFWWHJOY####################################################################################################################################################>
 
BFB×YKHW###########################################################################################################################################################;
 
OVZYOW FXVKPHBFCZOW VZKLKQHJOW GOB O GOBPVZHJOY###########################################################89
 
VCKJHJFW JF HYBHQFCHBFCZO##############################################################################################################87
 
MOYBHZHÎÇO JF JKWGOW#############################################################################################################################8:
 
WKWZFBHW JF HYXVK]OW################################################################################################################################86
 
ZFGCOLONKH YHKJ##########################################################################################################################################86
 
VCKJHJFW JF BFJKJH JF KCMOYBHÎÖFW###############################################################################################84
 
PFYKMËYKGOW JF FCZYHJH###########################################################################################################################84
 
PFYKMËYKGOW JF WHÂJH##################################################################################################################################84
 
 
KCMOYBÈZKGHKcwzkzvzo jf Jfwfc}ol}kbfczo Gvlzvyhl ‗ KJG
Pyom#Añlko Gëwhy Wovqh Yhbow9
BKGYOKCMOYBÈZKGH
 
O Gobpvzhjoy
Vckjhjf Gfczyhl jf Pyogfwwhbfczo,Bfb÷ykh f ^kcgdfwzfy mkghb jfczyojo NhikcfzfBovwf, ovzyo Jkwpowkzk}o jf FczyhjhO Zfglhjo Pfybkzfh Fczyhjh jf JhjowBockzoy jf ]âjfoFtkif h Whâjh
 Vb wkwzfbh gobpvzhgkochl ë moybhjo ihwkghbfczf poy jvhw fwzyvzvyhw# Vbh ë jfcobkchjhfwzyvzvyh l÷nkgh $womz~hyf+ f h ovzyh fwzyvzvyh mâwkgh $dhyj~hyf+# Hbihw mvcgkochb fb gocavczo#Wço flhw1
 
Dhyj~hyf1
ë o gocavczo f flfbfczow mâwkgow xvf gobpöf o wkwzfbh gobpvzhgkochl# Gobo poyftfbplo, bfb÷ykh, pfykmëykgow, ghiow, plhghw f gdkpw xvf mhqfb jo gobpvzhjoy, kbpyfwwoyh,fzg#
 
Womz~hyf
1
wço ow pyonyhbhw xvf, vzklkqhcjo o dhyj~hyf, gobo poy ftfbplo, o gobpvzhjoy,ftfgvzhb hw jkmfyfczfw zhyfmhw cfgfwwèykhw ho pyogfwwhbfczo jf jhjow# Ftkwzfb womz~hyfw jf}èykow zkpow# Ow bhkw kbpoyzhczfw wço1
ZKPOW JF WOMZ^HYFW XVHCZO À MOYBH JF JKWZYKIVKÎÇO
PYOPYKFZÈYKO1
wfv g÷jkno moczf cço ë jkwzykivâjo f w÷ pojfyè wfy hlzfyhjo, gopkhjo fjkwzykivâjo bfjkhczf hvzoykqhîço jf wfv pyopykfzèyko# H jkwzykivkîço jf wfv b÷jvlo ftfgvzè}fl ëmfkzh bfjkhczf lkgfcîh jf vwo f ë nfyhlbfczf phnh# Ftfbplow1 ^kcjo~w TP, phgozf Ommkgf,Coyzoc, fczyf ovzyow#
LK]YF1
jkwpockiklkqh wfv g÷jkno"moczf f ftfgvzè}fl# Pojfcjo wfv g÷jkno"moczf wfy hlzfyhjo,gopkhjo f jkwzykivâjo bfjkhczf ov cço phnhbfczo# Ftfbplow1 Lkcvt, Boqkllh, IyOmmkgf, ovovzyow#
WDHYF^HYF
1 jkwpockiklkqhjo cço kczfnyhlbfczf nyhzvkzhbfczf, poyëb gob zfbpo jf vwolkbkzhjo# Phyh hjxvkyk"lo kczfnyhlbfczf, wobfczf bfjkhczf phnhbfczo# Wfv g÷jkno"moczf cço ëjkwpockiklkqhjo# Ftfbplow1 Aonow f vzklkzèykow fb nfyhl, CFYO, fczyf ovzyow#
MYFF^HYF
1 jkwpockiklkqhjo kczfnyhlbfczf f nyhzvkzhbfczf wfb pyhqo jf vwo jfzfybkchjo#Pojfcjo wfy gopkhjo f jkwzykivâjo nyhzvkzhbfczf# Wfv g÷jkno"moczf cço ë jkwpockiklkqhjo#Ftfbplow1 H]N, aonow f vzklkzèykow fb nfyhl#
MKYB^HYF1
zkpow jf womz~hyf xvf }áb nyh}hjow pflo mhiykghczf fb zkpo jf bfb÷ykh YOB#Ftfbplow1 IKOW, WFZVP, POWZ, fczyf ovzyow#
 
KCMOYBÈZKGHKcwzkzvzo jf Jfwfc}ol}kbfczo Gvlzvyhl ‗ KJG
Pyom#Añlko Gëwhy Wovqh Yhbow7
 
Womz~hyf ièwkgo
1 yfwpocwè}fl pflo nfyfcgkhbfczo jow yfgvywow jo gobpvzhjoy f pflhgoc}fywço jh lkcnvhnfb jo dobfb phyh h jh bèxvkch f }kgf"}fywh#
Ft
fbplo1 wkwzfbh opfyhgkochl
 
Womz~hyf hplkghzk}o
1 wço wkwzfbhw gobplftow xvf }kwhb h hzfcjfy h vbh jfzfybkchjhèyfh jf hzvhîço#
Ft
fbplo1 fjkzoyfw jf zftzo, plhckldhw jf gèlgvlo, nfyfcgkhjoyfw jf ihcgow jf jhjow,fczyf bvkzow#
 
Womz~hyf vzklkzèyko1
wço pyonyhbhw bfcow gobplftow xvf }kwhb h hzfcjfy h vboiafzk}o fwpfgâmkgo#
Ftfbplo
1 jfwmyhnbfczhjoy jf jkwgo, moybhzhjoy jf jkwgo, lkbpfqh jf jkwgo, wghcjkwe#
 
Gobpocfczfw ièwkgow jf vb gobpvzhjoy1
PLHGH"BÇF $BOZDFYIOHYJ+
H plhgh bçf ë h “fwpkcdh joywhl‒ jo gobpvzhjoy# Ë h ihwf ch xvhl wço gocfgzhjow obkgyopyogfwwhjoy, h bfb÷ykh, pfykmëykgow jf fczyhjh f whâjh, moczf jf hlkbfczhîço f xvhlxvfywoxvfzf xvf lknvf o gobpvzhjoy h ovzyhw bèxvkchw, wob, }âjfo ov yfjf wfb h cfgfwwkjhjf jfwfyfb gocfgzhjow poy bfko jf plhghw ftzfychw#
 Yfgvywo oc"iohyj 23
 aè }fb
 
kczfnyhjo how gkygvkzow jh py÷pykh plhgh"bçf gobo, poy ftfbplo,wob, }âjfo, ov yfjf#
 Yfgvywo omm"iohyj 23
cço }fb kczfnyhjo how gkygvkzow jh plhgh"bçf, wfcjo cfgfwwèyko gocfgzè"lo pflo wfv bfko jf fcghktf py÷pyko $wloz+# Ftfbplo1 plhgh jf wob, }âjfo, yfjf ov Mht"bojfb#
OIWFY]HÎÇO ‗ Ow yfgvywow oc"iohyj wço coybhlbfczf bhkw ihyhzow f powwvfb vbjfwfbpfcdo kcmfykoy how omm"iohyj#
Plhgh bçf

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nildonc liked this
glc__juaba liked this
Wendel Silva liked this
Irian Villalba liked this
Tânia Eiko liked this
Ary Garcia liked this
Analice Martins liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->