Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teror i terorizam (Pavle Kalinić)

Teror i terorizam (Pavle Kalinić)

Ratings: (0)|Views: 1,604 |Likes:
Published by urlika_krik
Kratka knjiga o teroru i terorizmu, oblicima, povijesti i razlikama između terora i terorizma. OCR.
Kratka knjiga o teroru i terorizmu, oblicima, povijesti i razlikama između terora i terorizma. OCR.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: urlika_krik on Jun 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
Pavle Kalini
ć
 Teror i terorizam
 Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2003.
 
Teror i terorizam - razlike i sli
č
nosti
 Nasilje je oduvijek prisutno na zemlji - kao na
č
in življenja, preživljavanja i nadasve vladanja. Borba zaopstanak nije ništa drugo nego nasilje u funkciji o
č
uvanja prvenstveno sebe i, možemo re
ć
i usput,vlastite vrste.Svaki terorizam, ovaj današnji, onaj kakvog poznajemo iz prošlosti, a najvjerojatnije i onajsutrašnji, drugo je ime za poteze o
č
ajnika. Nešto što bi se u grubo moglo definirati kao negacija pozitivne tradicije gra
đ
anskog društva, kako tvrde mnogi apologeti ste
č
evina suvremenog gra
đ
anskogdruštva i na
č
ina na koje ono ureduje svoje unutardruštvene i me
đ
unarodne odnose. Pri tome sezaboravlja da se i samo gra
đ
ansko društvo porodilo u revoluciji koja je punim plu
ć
ima vrištalaBRATSTVO, JEDNAKOST i SLOBODA, da bi se onima kojima je vrisak bio namijenjen ledila krv užilama.Terorizam kao društvenu pojavu pokušali su definirati mnogi, ali niti jedna definicija nije bila9dovoljno široka da obuhvati sve njegove manifestacije, niti dovoljno precizna da ukaže na razne podvarijante u naoko vrlo sli
č
nim ili gotovo istim na
č
inima ispoljavanja. Tijekom Francuske revolucije(1789.-1794.) termin terorizam upotrebljava se za sistem terora i zastrašivanja koji je podržavala i provodila vlast.
 Regime de la Terreur 
1793-1794.
1
bio je instrument kojim se pokušalo u
č
vrstiti novuvlast. U svome po
č
etku, kao i danas, teror je ozna
č
avao nasilje vladaju
ć
ih nad podre
đ
enima, a odgovor na taj teror bio je terorizam - borba protiv države i svega onoga što ona predstavlja.
2
Teror i terorizamdva su lica iste medalje, uzro
č
no posljedi
č
no povezani hrane
ć
i jedan drugog u spirali eksponencijalnograsta kojem se ne vidi kraja.
3
 U "Rje
č
niku stranih rije
č
i", Bratoljub Klai
ć
teror definira kao "strah, užas ... primjenu nasilja svedo fizi
č
kog uništenja protivnika", te razlikuje crveni i bijeli terorizam.
4
Ta je definicija produktodre
đ
enog vremena i prostora na kojemu je rje
č
nik pisan, te je jedino u takvom kontekstu mogla ifunkcionirati. Ukoliko bismo pokušali usporediti 'crveni teror' iz 1917. godine i teror radikalne ljeviceiz vremena 'olovnih godina'
5
zajedni
č
ko im je to što su oba bila okrenuta protiv vlasti. 'Crveni teror' je provo
đ
en tijekom revolucije i kasnije tijekom konsolidacije režima, dok je teror radikalne ljevice uZapadnoj Europi bio u funkciji stvaranja revolucionarne situacije.10 Najkra
ć
a i najsažetija definicija terorizma, jest ona Jonathan instituta iz Jeruzalema: "Terorizam je
 
 planirano, namjerno i sustavno ubijanje, ozlje
đ
ivanje i dovo
đ
enje u opasnost nevinih kako bi se utjeraostrah u kosti u svrhu ozbiljenja nekog politi
č
kog cilja".
6
Ova definicija pod pojmom terorizam, i tozasigurno nenamjerno, obuhva
ć
a i pojam teror, naravno državni, što je baš u tom dijelu svijeta, ali i nesamo tu, uobi
č
ajeni na
č
in života.Katarina Tomaševski, poput ve
ć
ine stru
č
njaka koji su pisali o terorizmu, isti
č
e kako je terorizamteško definirati. Smatra da je to "deklarirani rat protiv države, a nesumnjiva premo
ć
države u takvomratu navodi teroriste na izbor simbola kao objekata napada
7
".U nemogu
ć
nosti da se otvoreno sukobe s državom, koja raspolaže daleko ve
ć
im potencijalima, planeri nasilnih akcija prisiljeni su, uz izvo
đ
enje same akcije, isplanirati i što
ć
e, kada i kako predstavitiu medijima. Ovakva, gromoglasna, promidžba neophodna je ukoliko žele u
č
inkovito ukazati na vlastito postojanje, kao i na ciljeve za koje se bore. Ne manje važno je, barem što se medija ti
č
e, ukazati protivkoga se bore. Koliko god isplanirana akcija bila uspješna, kona
č
an sud o njenoj uspješnosti ovisit
ć
e oodjeku koji je putem medija postignut u javnosti.
8
Ukoliko akcija nije medijski popra
ć
ena, za sameteroriste ima isti u
č
inak kao da i nije bila izvedena. Jedini izuzeci su policija i obavještajne strukturekoje evidentiraju i analiziraju prikupljene11 podatke bez obzira na odjek koji je akcija imala u javnosti.Simboli države - objekti napada - mogu biti i osobe i institucije. Ipak najpoželjniji ciljevi su upra-vo pojedinci koji se nalaze na ili pri vrhu najzna
č
ajnijih državnih institucija. Upravo na ovom mjestumožemo razlikovati ciljeve radikalnih skupina ranih sedamdesetih godina prošloga stolje
ć
a i radikalnihmilitarista s po
č
etka dvadeset i prvog stolje
ć
a. Razlika nastaje zbog razli
č
itih stupnjeva razvojakapitalizma. Još u tre
ć
oj
č
etvrtini prošlog stolje
ć
a, primjenjuju
ć
i selektivno nasilje (terorizam),talijanske Crvene brigade
*
govorile su o 'udaru u srce države', RAF-ovci su otimali vrhunske predstavnike sistema, da bi nakon 11. rujna 2001. nastupila nova era. 'Udar u srce države' zamijenjen jeudarom na simbole transnacionalnog kapitalizma Twinse, Pentagon, itd. Najvjerojatnije
ć
e slijeditiudari na vodstva transnacionalnih korporacija i na njihove ve
ć
inske vlasnike. Promjene u samomkapitalizmu uvjetovale su i promjenu ciljeva napada suvremenih terorista.Terorizam, po mišljenju Jacoba B. S. Hardmana, može biti definiran kao "metode kojim jednaorganizirana grupa ili stranka pokušava ostvariti svoje ciljeve kroz sustavnu promjenu nasilja. Time seterorizam ne razlikuje samo od terora države, ve
ć
i
*
Osnovni podaci o pojedinim teroristi
č
kim organizacijama koje se spominju u tekstu nalaze se u posebnom prilogu na krajuknjige.

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tzipi Ripi liked this
zepcak liked this
Adna Juklo liked this
Sasa Stevanovic liked this
skutorka59 liked this
mladenkosoldo liked this
Mejdi Musliu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->