Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23163, 17.6.2011]

Oslobođenje [broj 23163, 17.6.2011]

Ratings: (0)|Views: 492 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
Foto: Amer KAJMOVI]
OSLOBO\ENJE
PETAK
, 17. 6. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.163Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
3. strana
DANAS PRILOG
033 221-061
broj za prijavula`nih RVI
strana 48.
EU ne}emi jenja ti
pra vilazbog BiH
5. strana
Renzo Da viddi,
v.d. {ef Delegaci je Evropske komisi je u BiH
Kuki}u7dana
da
obi|estranke
Komisi ja za pripremu izbora Vi je}a ministara
uva`ila zah tjev
 
OSLOBO\ENJE
petak, 17. juni 2011. godine
U @I@I
2
Alkalaj o Radmano vi}evimtvrdnjama
 SNSD-ova ofanzivana MVP
Po vodomtvrdnjepredsjeda va ju}egPred- sjedni{tva BiH Neboj{eRadmano vi}a da je “DKP mre`a BiH u posljednje~etirigodine do te mjerede vastirana da ju je te{kopopra-  viti u jednommandatu“, ministarvanjskih poslo va BiH SvenAlkalajpono voprihvata odgo vornost za sve {to mu se spo~ita va. Mi- nistarvanjskihposlo va je u potpunostiod- go voran za de vastiranjepoku{a ja iz RS en- titetausmjerenih ka uspostaljanjuparalel- nediplomatskemre`e, slabljenjudr`a vnih instituci ja, negiranjusu vereniteta i teritori-  jalnogintegriteta BiH, te podri vanjunapret- kana{ezemlje na putu ka ~lanstvu u EU i NATO-u.Ta~no je da su prethodne~etirigodinere- zultiraleimid`omko ji BiH osigura vapozi-  ve za u~e{}e na brojnimme|unarodnim skupo vima, te isto vremenimignorisanjem poku{a jajednogentiteta da na takvimsku- po vimau~estvu je kao su verenadr`ava. SNSD bi tokomidu}e tri godinemoraora- ditipunomparom da poni{ti sve te rezul- tate. Retorikako juupotreblja vaSNSD, upornoponav lja ju}i da mjestoministra  vanjskihposlo va BiHtreba da pripadne SNSD-u, svodi se na o~ajnu`elju da u po- tpunostiponi{ti ono zbog~ega BiH u`ivapu- nupodr{kume|unarodneza jednice. Svrha`eljepreuzimanja MVP-a BiH od SNSD-a se mo`elakoprepoznati iz pri- mjeraskori jepro{losti, kada je delega- ci jaentiteta RS-a u posjeti NRKinipo- ku{ala da se predsta vi kao dr`ava i zaobi- lazilaambasadora BiH u Kini, ili u neda-  vnimrazgo vorimadelegaci jeentiteta RS- a sa delegaci jomItali je o predmetimako-  ji su u jasnojnadle`nostidr`ave BiH, po- no vo, po ko ji ve}put, poku{a va ju}i da se entitetpredsta vi kao dr`ava, isti~e se, po- redostalog,u saop}enju izkabineta ministraSvenaAlkala ja.
VIJESTI
U memori jalnomkompleksu u Poto~arimaju~er je odr`ana~et vrta i naj va`ni jasjednicaOrganizacionog odbora za obilje`avanje16. godi{nji- cegenocida u Srebrenici, a na ko joj je  jednoglasnousvo jenkompletanpro- gramobilje`avanja.Kako je poznato, ove godine}e bitiukopanovi{e od 550 `rta va genocida. Kako smo ve} pisali, naj va`ni japromjena ove godine  je da se komemorati vni dio pro- grama11. julane}eodr`avati na mezar ju.
Pet go vornika
„Komemorati vni dio smo odvo-  jili od vjerskog, ko ji}e se de{a vati prekoputasakralnogdi jelaMe- mori jalnogcentra, a gdje}e biti odr`ani i go vori. Vidjeli ste da }e ove godinebiti pet osobako je}e go vo- riti. Sve te~e po planu. Me|utim,imamojedanproblem, ko ji je po- ra`ava ju}i, a to je fnansijskakon- strukci ja“, kazao je ]amilDurako-  vi}, predsjednikOrganizacionog odbora, doda ju}i da organizatori tri sedmicepri jed`enaze na ra~unu ima ju tek 1.800 maraka. Jedna od akti vnostiko jom}e se i ove godineobilje`itigodi{njicageno- cida je i Mar{mira od Nezuka do Po- to~ara. MuhamedDurako vi}, organi- zatorovogodi{njegMar{a, ju~er je ka- zao da se do sadapri ja vilonekoliko stotinau~esnika. „Mi kao organizatoripro vodimo akti vnostivezane za ure|enjesta- zeko jom}e i}i Mar{, kao i mjestano}enja i obezbje|ujemologis- ti~kupodr{ku. S obziromna to da je ovome|unarodnimar{, i da }emoimati oko 1.000 ljudi iz inostranstva, a da su kapacitetiOru`anihsnaga manji iz godine u godinu, apelu jem na sve ljude da se pripreme, pone- su{ator, kako bi moglipreno}iti“, ka- zao je Durako vi}. Premari je~imaMunireSuba{i}, predsjedniceUdru`enjaPokretmaj- kienkla vaSrebrenica i @epa, 1. jula ove godine}e u Sara je vu, Tuzli, Zeni- ci i Srebrenicibitipodi jeljeno oko 10.000 cvjeti}a, ko je}e gra|aninosi- ti u znaksje}anja na `rtvegenocida. „Tra`it}emo od gra|ana da se so-lidari{u sa nama i da 9, 10. i 11. julano- secvjeti}e. Isticvjeti}}e nositiSerge Bremmertz, gla vniha{kitu`ilac.
 Simbol
„Mislim da je vrlova`no da 16 go-dinanakongenocidabudevelika zaintereso vanostgra|ana u Bosni i Hercego vini, ali i u svi jetu. Jer, Srebre- nicani jesamosimbolstradanjaBo{- njakanegoci jelena{ezemlje. Pro{lo  je 16 godina, a mi, majke,jo{ tragamo za na{imnajmili jim. Zato, mislim da je va`no da se go vori o Srebreni- ci, da se ne zabora vi i ne pono vi“, ka- zala je MuniraSuba{i}. Ina~e, ona je ju~erpozvalana~elnikeop{tinaZvornik, Bra- tunac, Mili}i i Trno vo, da za je- dno sa pre`i vjelim 13. i 15. jula posjetenaj ve}astrati{taBo{nja- ka na podru~juovihop{tina.
 S.KARI]
Obilje`avanje16. godi{njice genocida u Srebrenici
Bi}epodi e jeno oko 10.000 cvje i}a, ko e}e gra|aninosi i u znaksje}anja na `rtvegenocida
Na mezar ju
samomoli tva
Komemorati vni dio smo odvo jili od vjerskog, ko ji}e se de{a vatiprekoputasakralnogdi jela Memori jalnogcentra, gdje}e bitiodr`ani i go vori
FINAN SIJE Imamo jedan problem, ko ji je pora`ava ju}i, a  to je finansijska konstrukci ja, kazao je
 
]amil Durako vi}, predsjednik Organizacionog odbora, doda ju}i da organiza tori tri sedmice pri je d`enaze na ra~unu ima ju tek 1.800 maraka
Komisi ja za vanjskutrgo vi- nu i carinePredsta vni~kog domaParlamentarneskup{ti- ne BiH doni jela je na ju~era{- njojsjednicizaklju~ak da se na narednozasjedanje tog parlamentarnogti jelapozo vu predsta vniciVanjskotrgo vin- ske/Spoljnotrgo vinskekomo- re BiH kako bi se razmotrilo sveukupnostanjevezano ta unkcioniranje te instituci je. Razlog je na ja va o usposta-  vikoordinaci jedvi jeentitetske pri vrednekomoreko je bi od te instituci je na razini BiH preuzeleizda vanjedeta{ma- na- dozvola za bh. radnike u inostranstvu.
Zas tupanje in teresa BiH
Zamjenikpredsjeda va ju}eg Komisi je za vanjskutrgo vi- nui carinePredsta vni~kog domaPSBiH i zamjenikpred- sjednikaKlubaposlanika SDA u PD PSBiH[emsudinMe- hmedo vi}oci jenio je kako je to “no vipoku{ajuru{a vanja dr`a vnihinstituci ja i neo vla- {tenopreuzimanjeentiteta bav ljenjem tim poslom“. - Napadi naVanjskotrgo vin- skukomoru BiH kao institu- ci jutra ju jo{od pro{legodine, odnosnoizborano vogruko-  vodstva. Za razmjenuradne snagepotrebni su me|udr`a-  vnisporazumi i stoga je jasno da je posaoizda vanjadeta- {mana- dozvola za rad bh. ra- dnika u inostranstvu u is- klju~ivojnadle`nosti BiH, ~ijeinterese, odnosnodjelatnost u tom smisluzastupaVanj- skotrgo vinskakomora BiH, oci jenio je ju~ernakonsjedni- ceKomisi jeMehmedo vi} za Oslobo|enje.
Zabrinja va ju}i zaklju~ci
On je zabrinja va ju}imoci-  jeniono vepostupkeko jido-  vode do slabljenjadr`a vnih instituci ja, a posebnoza- klju~keko ji su doneseni na neda vnomsastanku. - Jedan od zaklju~aka je datrebapro vestijakumedijsku kampanju na ru{enjuVanj- skotrgo vinskekomore BiH. To je krajnjenedopustiv i ne- prihvatljiv~in ko jim se jasno pokazu je da je na sceni i da- ljeprisutan jak anga`man na uru{a vanjudr`a vnihinstitu- ci ja. Ti postupci se treba ju onemogu}iti i u~initi sve ka- ko bi se stvorilipredu vjeti da sve instituci jeunkcionira ju u skladu sa zakonskimrje{e- njima i ovla{tenjima, pod- crtao je Mehmedo vi}. To, na vodiMehmedo vi},po- drazumi je va da je jedinolo- gi~norje{enje da se osigura da izda vanjedeta{manaostane u ingerenci jamadr`a vnihinsti- tuci ja, u ovomslu~ajuVanjsko- trgo vinske, a ne entitetskih pri vrednihkomora.
A. T.
 Spri je~itiuru{a vanjedr`ave
 
Komisi ja za vanjskul  trgo vinu i carinel
Napadi na Vanjskotrgo vinskukomoru BiH kao instituci jutra ju  jo{od pro{legodine, odnosnoizborano vogruko vodstva, tvrdiMehmedo vi}
[emsudinMehmedovi}: Nu`nasveobuhva narasprava
RJE [ENJEJedino logi~no rje{enje je da se osigura da izda vanje de ta{mana os tane u ingerenci jama dr`a vnih insti tuci ja, u ovom slu~aju Vanjsko trgo vinske, a ne en ti tetskih pri vrednih komora
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak, 17. juni 2011. godine
3
Radmano vi}- Moon Ize tbego vi}- Jako vich BruxellesBorisTadi}
O Gordonovojposjeti
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH Neboj- {aRadmano vi}primio je ju~erambasadora SAD-a u BiH PatrickaMoona. Razgo varano  je o bilateralnimodnosima u svjetluposjete pomo}nikaameri~kogdr`a vnogsekretara za evropska i evroazijskapitanjaPhilipaGordo- na, te o situaci ji u BiH. Posebnatemasastan- ka bio je procesformiranjaVi je}aministara BiH. O ovompitanjuMoon je izrazionadu da se ovajproceskre}e u poziti vnomsmjeru. Ra- dmano vi}je istakao je da na ovajprocesgle- da s velikomzabrinuto{}u, ima ju}u u vidu ukupneodnose u BiH, te naglasiozabrinu- tostukupnomsituaci jom.
Ameri~kein ves tici je u BiH
^lanPredsjedni{tva BiH BakirIzetbego-  vi}primio je ju~erbiv {egambasadora SAD-a u BiH ViktoraJako vicha. Sago vor- nici su razgo varali o trenutnojsituaci ji u BiH, te aktuelnimpitanjima u procesu integraci je BiH u NATO i EU, saop}eno je iz Izetbego vi}evogkabineta. Razgo varano  je i o mogu}nostimain vestiranja u BiH ameri~kihkompani ja~ijeinteresezastu- paJako vich. Izetbego vi} je ovomprili- komzahvalioambasadoruJako vichu za svu pomo} i podr{kuko je je pru`io BiH dok   je obav ljaodu`nostprvogambasadora SAD-a u BiH od 1992. do 1995. godine.
^ast Sara je vu i ci jeloj BiH
Ministarvanjskihposlo va BiH SvenAlka- lajsastao se u Bruxellesu sa ~lanicom EvropskogparlamentaDorisPack. Razgo-  varano je o trenutnimpoliti~kimprilikama u BiH, uz posebanos vrt na imeno vanje mandatara za Vi je}eministara BiH, te nas- ta vakprocesaformiranjavlasti na ni vou BiH.  Alkalaj je posebnozahvalioPack na usva-  janjuRezoluci je u Evropskomparlamentu o Sara je vu kao evropskojpri jestolnicikul- ture2014, ko jom se Vi je}e EUpozi va da Sa- ra je vudodi jelitituluKulturnapri jestolnica Evrope2014. godine. Nagla{eno je da bi to mnogozna~ilo za Sara je vo i ci jelu BiH.
Ne}u go vori ti RS-u {ta da rade
PredsjednikSrbi jeBorisTadi}izja vio je da njego vazemaljanemanamjeru da bu- dehegemon u regionu i name}ebiloko- merje{enja, te da se varaonaj ko misli da }e on oti}i u RS i tamo{njemruko vodstvu go voriti{ta da rade. “Srbi janemanamje- ru da name}erje{enja ni drugimdr`ava- ma, nitisrpskojetni~kojza jedniciko ja`ivi u BiH. Srbi u BiH ima jusvo jelegitimne predsta vnike, ko jiodlu~uju o njiho vojbu- du}nosti i bore se za svo japra va, a mi je- dinomo`emo da pomognemo u tom di-  jalogu, mi tragamo za rje{enjima“, rekao  je Tadi} za RTS.
U @I@I
[est~lano vaKomisi je za pripre- muizboraVi je}aministara BiH na  ju~era{njojsjedniciuva`ilo je zahtjevSla veKuki}ako jeg je Pred- sjedni{tvo BiH imeno valo za predsjeda va ju}egVi je}aminista- ra da se za sedamdanaodgodi izja{nja vanje tog parlamentar- nogti jela o da vanjumi{ljenja- preporuke o njego vojpodobnos- tiobav ljanja te pozici je. U skladu s tim, zvani~nogpozi va za dana{- njusjednicuPredsta vni~kogdo- maParlamentarneskup{tine BiH ne}ebiti, a samim tim i njenog odr`avanja. Uprkostome, neki od zastupnika(Bo`oLjubi}, HDZ 1990) na ja vili sukako}e se po ja-  viti u sali za sjednice, a pozi va ju}i se na rani jesta vo ve i zaklju~keKo- legi japremako jim je za termin odr`avanjasjednicePredsta-  vni~kogdomaPSBiHodre|enpetak, 17. juni.
Bez konsenzusa i sjednice
No, podi jeljenista vo vipoli- ti~kihstranaka u PSBiHnisu se produko vali na sjedniciKomisi-  je za pripremuizboraVi je}ami- nistara BiH, ve} rani je na sjedni- ciKolegi jaodr`anogju~erpri jeza- sjedanja tog ti jela. Kako je istakaodrugizamjenik  predsjeda va ju}egPredsta vni~kog domaBo`oLjubi},on i Milorad @iv ko vi}(SNSD) tra`ili su da sesjednica u skladu sa dogo vorom odr`i u petak, ali da se s tim ni jeslo`iopredsjeda va ju}iDenis Be}iro vi},te samim tim ni jebilo konsenzusa oko te odluke. Ono {to se de{a valo na Kolegi-  jupreni jelo se na sjednicuKomi- si je. Kakonezvani~nosazna je- mo, {est~lano va tog ti jela iz SDP- a, SDA, NSRB-a, DNZ-a, PDP-a iSBB-a podr`alo jeopredjeljenje da se za sedamdanaodgodiizja{- nja vanje o da vanjupodobnosti izboraSla veKuki}a za predsjeda-  va ju}egVi je}aministara BiH. IakoodlukeKomisi jenisuoba ve- zu ju}e za Predsta vni~ki dom,ona bi, ipak, dalamogu}nost da se sje- dnicauop{teodr`i.No, ovome se `estokousproti-  vilo pet ~lano vaKomisi je iz HDZ- a BiH, HDZ-a 1990, SNSD-a, SDS-a i DNS-a, ko ji su oci jenilikako se to ti jeloodmahtrebaizjasniti, te sve oci jeniliopstrukci jama. ^lan Komisi je iz SBiHBerizBelki}na- pustio je sjednicupri jeglasanja zbogoba veza.Predsjeda va ju}iko ji~ekapot-  vr|ivanjePredsta vni~kog dom PSBiHSla voKuki}po ja vio se na sjedniciKomisi je i obrazlo`io svo jezahtje ve za tra`enjemdoda- tnihsedamdana. Istakaoje kako  je slu`benuinformaci ju o predla- ganjudobiou srijedu, te da jesvjestankakonemaparlamentar- nuve}inu.- Osobno sam `elio da u nare- dnihtjedandanaoba vimkonzul- taci je sa svimpoliti~kimparti ja- mako jeparticipira ju u raduPar- lamenta BiH kakobismodo{li do rje{enjako ja}e datirezultat, naglasio je Kuki}. Na veo je kako je sa~lano vima Komisi jerazgo varaoo na~elnim pitanjima, a ne programu.
Nije mjesna zajednica
PredsjednikKlubaposlanika SNSD-a i prvizamjenikpredsje- da va ju}egKomisi je za pripremu izboraVi je}aministara BiH Dra- goKalabi}na veo je kako se Kuki} pred~lano ve tog ti jelapo ja vio “praznihruku - bez ikakveide je i  vizi je, {to je krajnjapoliti~ka drskost i neodgo vornost“. - Iz Sara je va ve} oda vnodolaze tragi~nevi jesti. Sara je vo je posta- lotalacvoljejednog~o vjeka. Sve je to jednasara jev skaza jebanci ja. Nemapotrebe ni za kakvihse- damdana,jer Kuki}nema s kim da razgo vara, oci jenioje Kalabi}. ^lanKomisi je iz SDP-a na ~iji je pri jedlog i odgo|enoizja{nja va- njeSa{aMagazino vi}istakao je kako se bez razlogaci jelastvar dramatizu je. - SjednicaParlamenta BiH ne mo`e se odr`ati bez mi{ljenjaKomisi je i to se morasa~ekati, oci-  jenio je Magazino vi}. Sli~no je bilo i razmi{ljanjedru- gogzamjenikapredsjeda va ju}eg Komisi jeAsimaSarajli}a iz SDA ko ji je na veokakoKuki}“ni je predlo`en za mjesnuza jednicu,  ve} za Vi je}eministara, ko je je po- sli jePredsjedni{tva BiH naj va`ni-  jiorgan u dr`avi“.- Svjesni smo da ne posto jien- titetskave}ina. Ali, u narednihse- damdanamnogotoga se mo`e promi jeniti. Sjetite se kako je bi- lo sa izboromruko vodstvaParla- mentarneskup{tine BiH, pod- sjetio je Sarajli}.
Almir TERZI]
Komisi ja za pripremuizboraVi je}aministarauva`ilazahtjev
Mandatar je istakaokako je slu`benuinformaci ju o predlaganjudobio tek u srijedu, te da je svjestan kakonemaparlamentarnuve}inu
Bje`ite iz BiH!
Koliko je o~ajnaatmosferabila na sjedniciKomisi je, mo`danaj- boljego voreri je~i~lanice tog ti jela iz SDS-a AleksandrePandu- re vi}ko ja je izja vila“kako se nikadani jeosje}alaponi`eni je, te kakosvakoiolepametantrebapobje}iodav de (iz BiH). Tako je reklanakonizlaska iz sale sa sjednice, a u zvani~nomobra}anju pozvalapredsjednike SDP-a i HDZ-a BiH ZlatkaLagumd`iju i Dra- gana^ovi}a da sjednu i da se dogo vorekako bi “RS prestaobiti talacneri je{enihodnosadvi jestranke i ci jeleFBiH“.
Kuki}usedamdana da
obi|estranke
SjedniceKomisi e i Ko egi aizazva eozbi jnepodje e~lanova dva bloka
Foto: A. KAJMOVI]
PRAZNE RUKEDrago Kalabi} je na veo kako se Kuki} pred ~lano vima tog ti jela po ja vio praznih ruku - bez ikakveide je i vizi je, {to je krajnja poli ti~ka drskost ineodgo vornost

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->