Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
nhiet phan

nhiet phan

Ratings: (0)|Views: 1,231|Likes:
Published by KimVanBinhSongHa

More info:

Published by: KimVanBinhSongHa on Jun 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
Chuyên đề: Nhiệt phân
I/ Phương pháp giải.
a/ Nhiệt phân muối nitrat: có ba TH 
M(NO
3
)nM(NO
2
)n + O
2
M
2
On + NO
2
+ O
2
M + NO
2
+ O
2
M tương ứng trong ba TH là: M trước Mg, M từ Mg đến Cu, M sau Cu.
TH riêng khi nung Fe(NO
3
)
2
thì: 2Fe(NO
3
)
2
→ Fe
2
O
3
+ 4NO
2
+ ½ O
2
.
nếu hóa trị của kim loại thay đổi thì ta có thể viết:4M(NO
3
)
x
→ 2M
2
O
y
+ 4xNO
2
+ (2x-y)O
2
.
TH Ba(NO
3
)
2
thì ta được BaO + NO
2
+ O
2
.
b/ Nhiệt phân muối cacbonat:
+ TQ: M
2
(CO
3
)
n
 
0
 
M
2
O
n
+ CO
2
.(n chủ yếu = 2)+ ĐK: M
2
(CO
3
)
n
không tan (trừ amoni cacbonat)+ VD: muối cacbonat của bạc, magie, canxi, stronti, bari, kẽm …CaCO
3
 
0
 
CaO + CO
2
↑. 
Khi nung FeCO
3
trong kk ta có: FeCO
3
0
 
FeO + CO
2
sau đó 2FeO + ½ O
2
→ Fe
2
O
3
.
pư tổng: FeCO
3
+ ½ O
2
→ Fe
2
O
3
+ CO
2
.
Các muối cacbonat của kim loại hóa trị III thường không tồn tại trong nước như Fe
2
(CO
3
)
3
,Al
2
(CO
3
)
3
, Cr 
2
(CO
3
)
3
c/ Nhiệt phân muối hiđrocacbonat:
+ TQ: Tất cả muối axit đều tan. Khi đun nóng thì các muối axit bị phân hủy thành muối trunghòa + CO
2
+ H
2
O theo phản ứng: 2M(HCO
3
)
n
 
0
 
M
2
(CO
3
)
n
+ nH
2
O + nCO
2
. Nếu cô cạn vànhiệt phân thì muối trung hòa mới sinh ra lại bị phân hủy như phần
b/ 
VD: Ca(HCO
3
)
2
 
0
 
CaCO
3
↓ + H
2
O + CO
2
↑.
d/ Nhiệt phân muối sunfit và hiđrosunfit như muối cacbonat và hiđrocacbonat.e/ Nhiệt phân muối sunfat:
Nói chung muối sunfat khó bị nhiệt phân hơn muối khác, các muốisunfat của Na, K, Ba không bị nhiệt phân. Sơ đồ nhiệt phân như sau:Muối sunfat → Z + SO
2
+ O
2
.+ Nếu kim loại từ Mg → Cu thì Z là oxit+ Kim loại sau Cu thì Z là kim loại.thường tạo ra SO
2
+ O
2
+ oxit kim loại(
 phức tạp
)
f/ Nhiệt phân muối amoni:
+ TQ: muối amoni → NH
3
+ axit tương ứng. Nếu axit sinh ra có tính oxi hóa như HNO
3
, H
2
SO
4
,H
2
Cr 
2
O
7
thì nó pư tiếp với NH
3
tạo sp oxi hóa – khử.+ VD: NH
4
Cl
0
 
NH
3
+ HClvà(NH
4
)
2
CO
3
 
0
 
2NH
3
+ CO
2
+ H
2
O NH
4
 NO
2
0
 
N
2
+ H
2
Ovà NH
4
 NO
3
 
0
 
N
2
O + 2H
2
O(NH
4
)
2
Cr 
2
O
7
 
0
 
Cr 
2
O
3
+ N
2
+ 4H
2
O
 g/ Nhiệt phân hiđroxit 
+ TQ: M(OH)
n
 
0
 
M
2
O
n
+ H
2
O.
 
+ ĐK: Hiđroxit chỉ bị nhiệt phân khi nó không tan.+ TH riêng: khi nung Fe(OH)
2
trong kk thì: 2Fe(OH)
2
+ ½ O
2
→ Fe
2
O
3
+ 2H
2
O.
h/ Nhiệt phân một số muối khác:
FeS
2
+ O
2
 
0
 
Fe
2
O
3
+ SO
2
.KClO
3
 
0
,
 
t xt 
KCl + 1,5O
2
(nếu không có xt thì còn có KClO
4
)2KMnO
4
 
0
 
2
MnO
4
+ MnO
2
+ O
2
.
B/ Bài tập VD:Bài 1:
Nhiệt phân hoàn toàn 4,7 gam một muối nitrat của một kim loại có hóa trị không đổi thuđược 2 gam một chất rắn. Tìm công thức của muối đó?
ĐS: xét 3TH được Cu(NO
3
 )
2
.
Bài 2:
Trong một bình kín 10 lít chứa 0,1 mol không khí ( 20% O
2
, 80% N
2
) cùng với 21,16 gamhỗn hợp chất rắn A gồm MgCO
3
và FeCO
3
. Nung bình đến pư hoàn toàn được hỗn hợp chất rắn Bvà hỗn hợp khí D. Hoà tan B vừa hết 200ml dung dịch HNO
3
2,7M thu được 0,85 lít NO ở 27,3
0
C và 0,2897 atm.* Hãy tính khối lượng của muối magie trong hỗn hợp A.A. 8,4 gam B. 4,2 gamC. 10,5 gamD. 6,3 gam* Tính áp suất của khí trong bình sau khi nung ở 136,5
0
C.A. 0,922 atm B. 0,454 atmC. 0,974 atmD. 0,574 atm
Bài 3:
Nung 5,02 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO
3
, Al
2
O
3
trong điều kiện có oxi dư cho đến khi phản ứng hoàn toàn. Lấy toàn bộ chất rắn Y sau khi nung hòa tan bằng dung dịch H
2
SO
4
loãng dưthu được dung dịch A. Chia A làm 2 phần bằng nhau:+ Phần 1: phản ứng vừa đủ với 10 ml dung dịch KMnO
4
0,1M ở môi trường H
2
SO
4
.+ Phần 2: cho phản ứng với dung dịch NaOH dư. Lọc bỏ kết tủa, dung dịch lọc được trung hòa bằng HCl sau đó thêm tiếp 250 ml dung dịch HCl 0,1M. Kết tủa thu được đem nung đến khốilượng không đổi cho ra một chất rắn có khối lượng là 0,255 gam. Tính phần trăm FeCO
3
tronghỗn hợp X.
Bài 4:
Hoà tan a(g) CuSO
4
.5H
2
O vào dung dịch HCl được 500
ml 
dung dịch A. Lấy 100
ml 
A điện phân bằng dòng điện 5A, điện cực trơ sau 6 phút 26 giây ngừng điện phân được dung dịch B.Thêm 3,288g Ba vào dung dịch B, sau khi phản ứng xong, lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượngkhông đổi thu được 4,834g chất rắn C gồm 2 chất. Phần nước lọc có môi trường trung tính, đemlàm khô được m gam một muối khan. Tính a? Tính C
M
dung dịch HCl trong dung dịch A và tínhm?
 
Bài tập chuyên đề NHIỆT PHÂNBài 1:
Nung 9,4 gam muối M(NO
3
)
n
trong bình kín có thể tích 0,5 lít chứa N
2
. Nhiệt độ và áp suất trong bình trước khi nung là 27
0
C và 0,984atm. Sau khi nung muối bị nhiệt phân hết chỉ còn lại 4 gam oxitM
2
O
n
đưa bình về 27
0
C thì áp suất trong bình là P. Xác định kim loại M và tính P.A. Cu 7,134 atm B. Cu 4,434 atmC. Mg 7,134 atmD. Mg 4,134 atm
Bài 2:
Cho 34 gam một muối nitrat của kim loại M hóa trị n không đổi vào bình kín dung tích 5 lít chứakhông khí ở đktc. Nung binh đến khối lượng không đổi được 21,6 gam chất rắn B. Kim loại M làA. K B. FeC. AgD. Cu* Hỗn hợp X gồm 32,4 gam B và 19,5 gam kim loại M' hóa trị II. Hòa tan hết X trong HNO
3
được dungdịch D và khí NO. Biết thể tích NO do B tạo ra kém M' là 0,1 mol. M' làA. Ca B. FeC. ZnD. Cu
Bài 3:
 Nung 33 gam hh X gồm NaHCO
3
và Ca(HCO
3
)
2
thì thu được m gam chất rắn và 6,72 lít CO
2
ở đktc. Giá trị của m là:A. 16,2 gamB. 12,6 gamC. 14,2 gamD. 15,4 gam.
Bài 4:
 Nung 27,3 g hỗn hợp 2 muối NaNO
3
và Cu(NO
3
)
2
khan thu được một hỗn hợp khí A. Dẫn toàn bộkhí A vào 89,2ml nước thì thấy có 1,12 lít khí ở đktc không bị nước hấp thụ.* Khối lượng muối của natri là.A. 8,5 gamB. 17 gamC. 4,25 gamD. 34 gam* C% của dung dịch tạo thành làA. 6,4%B. 8,6 %C. 10,6 %D. 12,6 %
 
Bài 5:
 Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO
3
và Cu(NO
3
)
2
, thu được hỗn hợp khí X (tỉkhối của X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO
3
)
2
trong hỗn hợp ban đầu làA. 8,60 gam. B. 11,28 gam. C. 9,40 gam. D. 20,50 gam.
Bài 6:
 Nung m(g) hỗn hợp X gồm 2 muối cacbonat trung tính của 2 kim loại A, B đều có hoá trị II. Saumột thời gian thu được 3,36 lít CO
2
(đktc) và còn lại hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng hết với dung dịchHCl dư rồi cho khí thoát ra hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch Ca(OH)
2
dư, thu được 15g kết tủa. Phần dungdịch đem cô cạn thu được 32,5g hỗn hợp muối khan. Tính m.A. 22,3 gam B. 29,2 gamC. 33,2 gamD. 22,2 gam
Bài 7:
Nung m gam hỗn hợp A gồm KMnO
4
và KClO
3
được chất rắn A
1
(KClO
3
phân hủy hoàn toàn cònKMnO
4
phản ứng một phần). Trong A
1
có 0,894 gam KCl chiếm 8,132% khối lượng, lượng oxi sinh rađốt cháy vừa hết a gam S. Cho SO
2
sinh ra hấp thụ hết vào nước brom dư được dung dịch B. Thêm vào BBaCl
2
dư thấy tạo thành 11,184 gam kết tủa. Giá trị của m và a A. 10,535 gam 1,536 gam B. 22,53 gam 1,536 gamC. 12,536 gam và 1,536 gamD. 12,53 gam và 2,536 gam
Bài 8:
Hỗn hợp A gồm hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kỳ liên tiếp. Hoà tanhoàn toàn 3,6g hỗn hợp A trong dung dịch HCl thu được khí B, Cho toàn bộ khí B hấp thụ hết bởi 3 lítdung dịch Ca(OH)
2
0,015M, thu được 4g kết tủa. Xác định công thức của hai kim loạiA. Mg và Ca B. Ba và SrC. Be và MgD. A và C đúng
Bài 9:
Cho 8,8 gam hỗn hợp A gồm FeCO
3
& CaCO
3
vào bình kín dung tích là 1,2 lít chứa không khí(20% O
2
, 80% N
2
) ở 19,5
o
C và 1atm. Nung bình đến nhiệt độ cao để phản ứng xảy ra hoàn toàn được hhchất rắn B và hh khí C. Lượng hỗn hợp B phản ứng vừa đủ với HNO
3
có trong 200 gam dung dịch HNO
3
6,72% thu được dung dịch D và khí NO. Tính khối lượng CaCO
3
trong A?A. 3,0 gamB. 4,0 gamC. 5,0 gamD. 6,0 gam
Bài 10:
Nung m gam hh Fe(NO
3
)
2
và KNO
3
đến pư xảy ra hoàn toàn thì thu được 24,5 gam chất rắn và0,55 mol hh khí. Giá trị của m là:A. 46,1 gamB. 28,1 gamC. 64,3 gamD. 45,6 gam.
Bài 11:
Nhiệt phân hoàn toàn 4,7g một muối nitrat của kim loại M có hóa trị không đổi thu được 2g mộtoxit và V lít hh khí ở đktc. Tìm M và V?
ĐS:
M là Cu; V = 1,4 lít 

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mèo Mướp liked this
Hanh Hoc liked this
tuantb2007 liked this
Huyền Vũ liked this
Trương Pham liked this
King Ofdevil liked this
Nhan Ha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->