Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nguoi Tieu Dung

Nguoi Tieu Dung

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by hattieu146

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: hattieu146 on Jun 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2014

pdf

text

original

 
Chöông trình giaûng daïy kinh teá FulbrightNaêm hc2005 -2006Kinh teáVimoâBaøi phaùt3Ñaëng Vaên Thanh08/09/20051
Chöông3Lyù thuyeát haønhvingöôøi tieâu duøng
08/09/2005
Ñaëng Vaên Thanh
2
Caùc chuû ñeà thaûo luaän
Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng
Giôùi haïn ngaân saùch
Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng
Sôû thích ñöôïc boäc loä
Höõu duïng bieân vaø Söï löïa choïn cuûa ngöôøitieâu duøng
 
Chöông trình giaûng daïy kinh teá FulbrightNaêm hc2005 -2006Kinh teáVimoâBaøi phaùt3Ñaëng Vaên Thanh08/09/20052
08/09/2005
Ñaëng Vaên Thanh
3
Haønhvingöôøi tiu dng
Coù3böôùc khi nghieân cöùu veà haønhvingöôøi tieâu duøng.
Böôùc1)
Nghieân cöùu
sôû thích cuûa ngöôøi tieâuduøng
(ñöôøng ñaúng ích).
Nhaèm giaûi thích nhö theá naøo vaø taïi sao ngöôøi tieâu duøngthích roå haøng hoùa naøy hôn roå haøng hoùa khaùc.
08/09/2005
Ñaëng Vaên Thanh
4
Haønhvingöôøi tiu dng
Coù3böôùc khi nghieân cöùu veà haønhvingöôøi tieâu duøng.
Böôùc2)
Ñeà caäp ñeán
khaû naêngcuûa ngöôøitieâu duøng
(ñöôøngngaân saùch).
Thunhaäp cuûa nhöõng ngöôøi tieâu duøng ñeàucoù giôùi haïn.
 
Chöông trình giaûng daïy kinh teá FulbrightNaêm hc2005 -2006Kinh teáVimoâBaøi phaùt3Ñaëng Vaên Thanh08/09/20053
08/09/2005
Ñaëng Vaên Thanh
5
Haønhvingöôøi tiu dng
Coù3böôùc khi nghieân cöùu veà haønhvingöôøi tieâu duøng.
Böôùc3)
Cuoái cuøng, keát hôïp sôû thích cuûangöôøi tieâu duøng vgiôùi haïn ngaân saùchñeåxaùc ñònh
söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng
.
Ngöôøi tieâu duøng seõ mua haøng hoùa vôùi keát hôïpnaøo ñeå toái ña hoùa söï thoûa maõn cuûa mình?
08/09/2005
Ñaëng Vaên Thanh
6
Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng
Moätroå haøngtreân thò tröôøng laø moät taäp hôïp cuûamoäthaynhieàu loaïi haøng hoùa vôùi soá löôïng cuï theå.
Moätroå haøngnaøy coù theå ñöôïc öa thích hônroåhaøngkhaùcdocoù söï keát hôïp caùc loaïi haøng hoùakhaùc nhau vaø soá löôïng khaùc nhau.
Caùc roå haøng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->