Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mo Hinh Dinh Gia Thuong HIeu

Mo Hinh Dinh Gia Thuong HIeu

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by hattieu146

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: hattieu146 on Jun 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

 
March 27, 2007
MÔ HÌNH
ð
NH GIÁ TH
ƯƠ 
NG HI
U
Saga Comunitication
|http://saga.vn
 
 
1
Kinh Doanh Là Văn Minh
 
March 27, 2007
MÔ HÌNH
ð
NH GIÁ TH
ƯƠ 
NG HI
U
Saga Comunitication
|http://saga.vn
 
 
2
MÔ HÌNH
ð
NH GIÁ TH
ƯƠ 
NG HI
UPH
N I
 N 
 
u ph
i chia tách doanh nghi
 p, tôi s
 
nh
ư 
ng cho b
n toàn b
b
 
ñ
ng s
n, tôi s
 
ch
 
l
 
 yth
ươ 
ng hi
u và nhãn hi
u hàng hóa, ch
 
c ch
 
n tôi s
 
l
 
i h
ơ 
n b
n
”-
John Stuart
, Chairman of Quaker (ca. 1900)25 n
ă
m cu
i c
a th
p k
20 ch
ng ki
n s
thay
ñ
i c
c k
 
n t
ư 
ng trong hi
u bi
t c
a con ng
ư 
iv
nh
ng nhân t
t
o nên giá tr
c
 
ñ
ông. Tr
ư 
c
ñ
ây, tài s
n h
u hình v
n
ñư 
c coi nhân t
chínht
o nên giá tr
doanh nghi
p. Nh
ng nhân t
này bao g
m máy móc thi
t b
,
ñ
t
ñ
ai, nhà c
a ho
cnh
ng tài s
n tài chính khác nh
ư
các kho
n ph
i thu và v
n
ñ
u t
ư
.Các tài s
n này
ñư 
c xác
ñ
nh giá tr
d
a trên chi phí và giá tr
còn l
i nh
ư
th
hi
n trên b
ng cân
ñ
i k
toán. Th
c ra thì th
tr
ư 
ng c
ũ
ng nh
n th
c
ñư 
c s
hi
n di
n c
a tài s
n vô hình nh
ư
ng giátr
c
th
c
a nó không rõ ràng và ch
ư
a
ñ
nh l
ư 
ng
ñư 
c. Ngay c
ngày nay, trong quá trình xác
ñ
nh l
 
i nhu
n và hi
u qu
kinh doanh c
a doanh nghi
p, vi
c tính toán ch
d
a trên các ch
s
nh
ư
 t
su
t sinh l
 
i
ñ
u t
ư
, tài s
n, v
n ch
s
 
h
u ch
không h
d
a vào các ch
s
liên quan
ñ
n tàis
n vô hình.
ðơ 
n c
là ch
s
P/B (Price-to-book ratio), giá tr
c
a tài s
n vô hình
ñ
ã b
lo
i tr
 kh
i giá tr
s
sách (B)
ð
i
u này không có ngh
 ĩ 
a r
ng gi
 
i qu
n lý
ñ
ã sai l
m khi không nh
n th
c
ñư 
c t
m quan tr
ngc
a tài s
n vô hình. Th
ươ 
ng hi
u, công ngh
, b
ng sáng ch
, nhân l
c là nh
ng nhân t
s
ng còncho s
thành công c
a doanh nghi
p nh
ư
ng hi
m khi
ñư 
c xác
ñ
nh gtr
m
t cách chi ti
t, nó ch
 
ñư 
c tính g
p o t
ng giá tr
tài s
n m
t cách t
ươ 
ng
ñ
i. M
t s
th
ươ 
ng hi
u l
 
n nh
ư
Coca-Cola,Procter & Gamble, Unilever, Nestlé luôn luôn nh
n th
c
ñư 
c t
m quan tr
ng c
a th
ươ 
ng hi
u,minh ch
ng là các công ty này l
p ra h
n ch
c danh Giám
ñ
c th
ươ 
ng hi
u. Tuy nhiên, trên th
 tr
ư 
ng ch
ng khoán, các nhà
ñ
u t
ư
ch
t
p chung
ñ
nh giá d
a trên kh
n
ă
ng khai thác tài s
n h
uhình c
a doanh nghi
p.
1. B
ng ch
 
ng v
giá tr
c
a th
ươ 
ng hi
u
 S
quan tâm
ñ
n giá tr
c
a tài s
n vô hình ngày càng t
ă
ng khi mà kho
ng cách gi
a giá tr
th
 tr
ư 
ng và giá tr
s
sách c
a công ty ngày càng l
 
n, th
hi
n c
th
nh
t là trong các v
mua bánvà sáp nh
p vào nh
ng n
ă
m cu
i c
a th
p k
1980.Ngày nay, hoàn toàn có th
nói r
ng ph
n l
 
n giá tr
doanh nghi
p là n
m
 
tài s
n vô hình. M
iquan tâm c
a các c
p qu
n
ñ
i v
 
i lo
i tài s
n này
ñ
ã gia t
ă
ng m
t cách
ñ
áng k
.Th
ươ 
ng hi
u là m
t tài s
n vô hình
ñ
c bi
t mà trong nhi
u doanh nghi
p
ñư 
c coi là tài s
nquan tr
ng nh
t.
ð
i
u này là b
 
i vì nh
ng tác
ñ
ng kinh t
mà th
ươ 
ng hi
u có th
mang l
i.
 
March 27, 2007
MÔ HÌNH
ð
NH GIÁ TH
ƯƠ 
NG HI
U
Saga Comunitication
|http://saga.vn
 
 
3
Th
ươ 
ng hi
u
nh h
ư 
ng
ñ
n l
a ch
n c
a ng
ư 
i tiêu dùng, c
a nhân viên, nhà
ñ
u t
ư
và c
các c
ơ 
 quan công quy
n. Trong m
t th
gi
 
i có nhi
u l
a ch
n, s
 
nh h
ư 
ng này là t
i quan tr
ng chothành công trong th
ươ 
ng m
i và t
o ra giá tr
cho c
 
ñ
ông. Ngay c
các t
ch
c phi chính ph
c
ũ
ngcoi th
ươ 
ng hi
u là nhân t
then ch
t trong vi
c tìm ki
m các ngu
n tài tr
 
, quyên góp c
ũ
ng nh
ư
 tìm ki
m
ng viên tình nguy
n.M
t vài th
ươ 
ng hi
u c
ũ
ng
ñ
ã ch
ng t
 
ñư 
c tính lâu b
n
ñ
n
ñ
áng kinh ng
c. Coca-Cola
ñư 
c coilà th
ươ 
ng hi
u có giá tr
nh
t v
 
i 118 n
ă
m tu
i; Ph
n l
 
n các th
ươ 
ng hi
u còn l
i c
ũ
ng vào kho
ng60 n
ă
m tu
i ho
c h
ơ 
n trong khi vòng
ñ 
i bình quân c
a m
t doanh nghi
p theo th
ng kê là vàokho
ng 25 n
ă
m tu
i. Nhi
u công trình nghiên c
u
ñ
ã c
g
ng
ư 
c l
ư 
ng m
c
ñ
 
ñ
óng góp c
ath
ươ 
ng hi
u vào giá tr
doanh nghi
p. M
t nghiên c
u c
a Interbrand k
t h
 
p v
 
i JP Morgan
ñ
ãk
t lu
n r
ng th
ươ 
ng hi
u
ñ
óng góp vào kho
ng 1/3 giá tr
cho c
 
ñ
ông. Công trình nghiên c
uc
ũ
ng ti
t l
r
ng th
ươ 
ng hi
u t
o ra m
t giá tr
 
ñ
áng k
cho ng
ư 
i tiêu dùng, doanh nghi
p ho
c c
 hai.Các công trình nghiên c
u c
a
ñ
i h
c Harvard,
ñ
i h
c South Carolina và Interbrand
ñ
i v
 
i cáccông ty có trong b
ng phân h
ng “Th
ươ 
ng hi
u t
t nh
t toàn c
u” cho th
y các công ty này có kh
 n
ă
ng ho
t
ñ
ng hi
u qu
h
ơ 
n nhi
u các doanh nghi
p khác xét
 
t
t c
các khía c
nh. Công trìnhc
ũ
ng cho th
y r
ng vi
c s
 
h
u m
t danh m
c c
phi
u c
a các th
ươ 
ng hi
u này là có giá tr
h
ơ 
nnhi
u n
u
ñ
u t
ư
vào các th
ươ 
ng hi
u n
m trong b
ng danh sách c
a Morgan Stanley’s globalMSCI và S&P 500.Ngày nay, các công ty hàng
ñ
u t
p chung n
l
c qu
n lý c
a h
vào tài s
n vô hình.
ð
i
n hình,Ford Motor
ñ
ã gi
m
ñ
áng k
c
ơ 
c
u
ñ
u t
ư
t
tài s
n h
u hình vào tài s
n vô hình. Trong kho
ngvài n
ă
m g
n
ñ
ây, Ford
ñ
ã
ñ
u t
ư
trên 12 t
USD
ñ
gia t
ă
ng uy tín cho nh
ng th
ươ 
ng hi
u nh
ư
 Jaguar, Aston Martin, Volvo và Land Rover. T
p
ñ
oàn
ñ
i
n t
Sam sung c
ũ
ng
ñ
u t
ư
r
t m
nh vàotài s
n vô hình, s
n sàng b
ra 7.5% doanh thu hàng n
ă
m
ñ
 
ñ
u t
ư
vào Nghiên c
u phát tri
n 5% cho l
 ĩ 
nh v
c truy
n thông. Trong l
 ĩ 
nh v
c hàng tiêu dùng, nhi
u công ty s
n sàng b
ra
ñ
n10% doanh thu hàng n
ă
m cho l
 ĩ 
nh v
c Marketing.
ð
ó chính là nh
ng
ñ
i
u mà John Akasie
ñ
ã vi
ttrong m
t bài báo c
a t
p chí Forbes:“Chung quy l
i thì
ñ
ó là nh
ng v
n
ñ
v
th
ươ 
ng hi
u, xây d
ng th
ươ 
ng hi
u và các m
i quan h
 v
 
i khách hàng. Các công ty s
 
h
u các th
ươ 
ng hi
u n
i ti
ng có th
thu
ñư 
c l
 
i nhu
n l
 
n t
cáckho
n
ñ
u t
ư
t
ă
ng tr
ư 
ng nhanh h
ơ 
n, các công ty này c
ũ
ng không ph
i v
ư 
ng b
n nhi
u v
 
ivi
c qu
n lý nhà máy c
ũ
ng nh
ư
m
t kh
i l
ư 
ng l
 
n nhân công thông qua nh
ng gì mà th
tr
ư 
ngch
ng khoán
ñ
ã t
ư 
ng th
ư 
ng cho h
v
 
i ch
s
P/E cao”.
2. Vi
c ghi nh
n giá tr
th
ươ 
ng hi
u trên b
ng cân
ñ
i k
toán
 Làn sóng mua l
i th
ươ 
ng hi
u vào cu
i nh
ng n
ă
m 1980 là k
t qu
c
a vi
c ph
n l
 
n h
th
ng k
 toán hi
n hành không ghi nh
n
ñư 
c giá tr
c
a th
ươ 
ng hi
u theo khía c
nh kinh t
h
c. Các giaod
ch châm ngòi cho nh
ng tranh cãi xung quanh vi
c ghi nh
n này bao g
m vi
c Nestlé mua l
iRowntree, Grand Metropolitan mua l
i Pillsbury, và Danone mua l
i Nabisco’s European.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->