Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23164, 18.6.2011]

Oslobođenje [broj 23164, 18.6.2011]

Ratings: (0)|Views: 251 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2012

pdf

text

original

 
 Sala za sjednice prazna, na Kolegi ju sva|a
BEOGRAD
Vi{i sud odlu~io
OSLOBO\ENJE
SUBOTA 
, 18. 6. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.164Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Bo`idar Vu~ure vi}
slobodan
033 221-061
broj za prijavula`nih RVI
strana 10.
U Tu`ila{tvu BiH Vu~urevi}a terete za
progon oko 5.500 Bo{njaka iz Trebinja, ubis tvo najmanje 17, te zlos tavljanje 86 osoba
2. strana
Dobi jenasaglasnost osni va~a KC-a
HKDNapredakkorakbli`ebiv{ojzgradikon vikta
Objekat }e najvjerovatni je biti sredi{te sveu~ili{ta Vrhbosna
Foto: Amer KAJMOVI]
4. strana
LJUBI] VRIJE\AOSEKRE TARA KOMISIJE
3. str.
 
OSLOBO\ENJE
subota, 18. juni 2011. godine
U @I@I
2
Finansijskapolici ja FBiH
Niz propus ta tu`ioca i vje{taka uslu~aju D`aferovi}
Finansijskapolici jaFBiHintenzi vno analiziraoba vje{tenjadobi jena od Kan- tonalnogtu`ila{tva u Sara je vu o obusta-  viistrageprotivRamizaD`aero vi}a, di- rektoraRazvojnebankeFBiH, i ~lano va Upra veistebanke, tenepro vo|enjuistra- geprotiv48 osoba, a nalazipra vnih i f- nansijskihek sperata ove instituci je sa pri-  jedlozimabi}epoznati do 22. juna. O kona~nomnalazuek spertiza, kako je saop}eno iz Finansijskepolici jeFBiH, bi}eupoznati i Kantonalnotu`ila{tvo Sara je vo, VSTVBiH, disciplinskitu`ilac i bh. ja vnost.“Ve} sadaargumento vanomoguus- tvrditi da su pra vni i fnansijskiek sperti Finansijskepolici jeFBiH u oba slu~aja identifciralivi{epropusta i po vredaza- kona od postupa ju}egtu`iocaSanina Boguni}a i sudskogvje{takafnansijske strukeKerimePra{lji vi}“, sto ji u sa- op}enjuko jepotpisu jegla vniinspektor Finansijskepolici jeFBiHZuerDer vi{e-  vi}.Tu`ila{tvo je, podsjetimo, obusta vilois- tragunakon{to je ustano vilo da u poslo-  vanjuRazvojnebanke, daklenjenogdi- rektora i Upra ve, kao i direktorapri vatne D`aero vi}evere vizorskeku}e“D`aero-  vi}“ Ned`adaGrci}a, ni jebiloni~egne- zakonitog. Podsjetimo, Finansijskapoli- ci jaje svo jimiz vje{ta jemut vrdila da su dodjelekreditabilepo vezane sa an- ga`ovanjemfrme“D`aero vi}“. DrugaodlukaTu`ila{tvati~e se nepro-  vo|enjaistrageprotivdirektorafrmi i uposlenikaZa voda za zapo{lja vanje, ko-  ji su se do vodili u vezus istimpredme- tom, a bili su pri jav ljenizbognesa vjesnog rada u slu`bi.
VIJESTI
Saobra}ajnadeblokadasje vero- isto~neBosne, u ~ijem je sredi{tu Tuzlanskikanton, bila je central- natemaju~era{njegjednosatnog razgo vorana~elnikaOp}ineTuzla JasminaImamo vi}a i premi jera TuzlanskogkantonaSeada^au{e-  vi}a sa predsjednikomFederaci-  je BiH @iv komBudimirom, ko ji je bora vio u posjetiTuzli. „Smatramo da bi to bio klju~nikorak ka razvo jusje veroisto~ne Bosne i jakova`an za integraci ju Bosne i Hercego vine, da ne go vo- rimo o tomekoliko bi ljudibiloza- poslenoprilikomrealizaci jeovih in vestici ja. Idejnipro jekat za auto- cestuTuzla- Br~ko- Ora{je je gotov, a sada bi trebaloisfnansi- rati i za vr{itigla vnipro jekat u idu}ojgodini, a kako bi se tra`ila sredstva za njego vurealizaci ju. Sli jede}igla vnipro jekat bi bio put Tuzla- @ep~e“, po jasnio je Imamo vi}.
Predsjedniklobist
Ina~e, predsjednikFederaci je BiH poru~io je svo jimdoma}ini- ma da sna`nopodr`avarealizaci-  jupro jekatako je oni smatra ju primarnim za razvoj TK-a, ponu- div {i se u istovri jeme da kod pre- mi jeraFederaci jeNerminaNi- k{i}alobira za te pro jekte. „Da}upunupotporusvimpro-  jektimako je su mi danas oni izlo`ili i predsta vili ih kao strate- {kepro jekte, ne samo za Tuzlan- skikantonnego i za ci jelusje vero- isto~nuBosnu, a time i za Bosnu i Hercego vinu. AutocestaOra{je- Br~ko- Tuzla i spoj na koridor5c, kod @ep~a, od izuzetnog je zna~ajaza razvojovogdi jela BiH. Ima}e mo jupunupotporu, a vjeru jemti- me i potporuVladeFederaci je BiH. Ono {to sam poru~io, jesteda je no vouspostav ljenavlast u Fede- raci jivrloopredi jeljenari je{iti sve problemeko ji su uistinuveliki, brojni i nagomilani u ovihprote- klih15 godina, od za vr{etkarata pa naovamo“, optimisti~no je kazao Budimir.PredsjednikFederaci je BiH po- tom je sa svo jimdoma}inimapri- sustvo vaoprezentaci jipro jekta Me|unarodniaerodromTuzla- regionalnicargo-centar sa airpar- kom, ko ji je pripremiloMinistar- stvo za saobra}aj TK-a. Tim pro je- ktompredvi|eno je da Tuzlanski aerodrom, ko ji ima strate{kupozi- ci ju u regi ji, postanevode}iregi- onalnicargo-centar, u ko jem bi bilesmje{tenerobe iz ci jelogsvi je- tanami jenjene za ovaj dio Evrope.
 Straniin ves ti tori
Realizaci japro jektako{tala bi oko 30 milionamaraka, a posao bi se ponudiopri vatnimkompa- ni jama. Za sada, re~eno je prili- komju~era{njeprezentaci je, za ulaganje u ovajpro jekatzainte- reso vane su kompani je iz Ujedi- njenihArapskihEmirata i iz Tur- kishAirlinesa.
A. [E]KANOVI]
PredsjednikFBiHu Tuzli
Novavlastodlu~nari e{i inagomi aneprobleme
 Saobra}ajno
deblokira tiTK
Da}upotporupro jektimako ji su mi izlo`eni i predstavljeni kao strate{ki, ne samo za Tuzlanskikantonnego i za ci jelu sje veroisto~nuBosnu, a time i za BiH
Mi jenjati Ustav
Prilikomrazgo voraIma- mo vi}a, ^au{e vi}a i Budi- miraiskazana je potreba za promjenomUsta vaFederaci-  je BiH, pri jesvegazbogpri- mjetnenera vnopra vnosti gra|ana.„Trebami jenjatisvakiza- konko ji je u svo jojprimjeni do veo do ne jednakopra vnos- tisvihgra|anaFederaci je. Mi imamozapa`anja da gra- do vi i kantoninisujednako- pra vni“, kazao je Imamo vi}. Premi jer^au{e vi}zadr`ao se na ra vnopra vnostinaroda u TK-u, obe}av {i da }e se natomenarednihmjesecidos- taraditi.Ratnigradona~elnikTrebinja Bo`idarVu~ure vi} na slobodi }e sa~ekatiodluku o ek stradi- ci ji u Hrvatsku ili Bosnu i Her- cego vinu, odlu~ilo je ju~ersud- skovi je}eOdjeljenja za ratne zlo~ineVi{egsuda u Beogradu. „Do dono{enjaodluke o ek stradici ji on ne smi jena- pustitiSrbi ju. Vu~ure vi}u je neda vnoprodu`enpritvor, ali danas(petak op. a) je do- nesenaodluka o pu{tanju iz pritvora“, pot vrdio nam je am- basador BiH u Srbi jiBori{a  Arnaut, isti~u}i da zahtje vi za ek stradici ju idu svo jimto- kom, te da }e srbi janskopra-  vosu|e o njimaodlu~itinakon {to dobi je sve dokumenteko-  jetra`i iz Hrvatske i BiH.
Nesu|enigradona~elnik  Dubro vnika
Ratnigradona~elnikTrebi- njauhap{en je 4. aprila ovegodine na grani~nomprelazu izme|u BiH i Srbi je, u mjestuKarakaj, prilikompoku{a ja da u|e u Srbi ju. Srbi janski grani~nipolicajci su ga uhap- sili na osno vupotjerniceizda- te odHrvatske, ~ijedr`a vnoTu`ila{tvotereti„kamiond`iju iz Trebinja“ za po~injeniratni zlo~inprotivci vilnogstano-  vni{tva na juguHrvatske, po~etkomrata u toj zemlji. Naime, „voj vodaBo`o“, ka- ko su srpsko-crnogorskepara-  vojneormaci jepo~etkomra- tazvaleVu~ure vi}a, u zanosu svogek stremizma, a prilikom napadasrpsko-crnogorskih snaga na Dubro vnik, izja vio  je da }e nakonru{enjaizgradi- ti jo{ stari ji i ljep{iDubro vnik?! S drugestrane, na{e Tu`ila{tvovodiistraguprotiv   Vu~ure vi}azbogratnogzlo~inapo~injenog na po-dru~juTrebinja. U prilogu zahtje va za izru~enjeBosni i Hercego vinina vedeno je da se radi o dr`av ljaninu BiH, te da su kri vi~nadjelapo~inje- na na teritori juna{ezemlje. Nezvani~nosazna jemo da se u na{emTu`ila{tvuVu~ure vi} tereti za progon oko pet i po hiljadaBo{njaka iz Trebinja, ubistvonajmanje 17, te zlos- tav ljanje86 osoba. Tako|er,  Vu~ure vi}u se na teretstav lja i prisilnamobilizaci jaBo{- njaka i Hrvata u JNA. Nakon mobilizaci jeBo{njaci i Hrva- ti su poslani na dubro va~ko rati{te.
Uspjela`alba
Podsje}amo da je Vi{i sud u[apcu, nakonhap{enja na grani~nomprelazu, odlu~io da su ispunjeni svi uslo vine- ophodni za izru~enjeVu~ure-  vi}a u BiH ili Hrvatsku. No, na-kon`albe, tu odluku je poni- {tioApelacioni sud u Beogra- du, uz obrazlo`enje da za tajslu~ajni jenadle`an{aba~ki sud, negoOdjeljenje za ra- tnezlo~ineVi{egsuda u Beo- gradu. Njiho vaodluka o ek - stradici ji jo{se ~eka.
A. [e.
Beograd:
Vi{i sud odlu~io
Bo`idarVu~ure vi}
slobodan
Do odluke o ekstradici jiratnigradona~elnik Trebinja ne smi jenapustitiSrbi ju, pot vrdio  je za Oslobo|enjeambasador BiH u Srbi ji Bori{aArnaut
Vu~urevi}:Slobodan do daljnjeg Bo i{aArnaut: Ekstradici a ide svo imtokom
 SOLIDAN ZLO^INACU Tu`ila{ tvu BiHVu~ure vi}a tre te zaprogon oko 5.500Bo{njaka izTrebinja, ubis tvo najmanje 17, tezlos tavljanje 86 osoba
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota, 18. juni 2011. godine
3
Evropskipokret u BiHValen tinInzko GaryRobbinsZagreb
Ordeni zapomirenje
Predsjeda va ju}emPredsjedni{tva BiH Neboj{iRadmano vi}u u ponedjeljak}e u BanjojLucibi}euru~enOrdenEvropskog pokreta za pomirenjanaroda i promoci-  juregionalnogpartnerstva u procesu evropskihintegraci ja- naj vi{epriznanje EP-a, na ja vio je predsjednik EP-a u BiH PredragPra{talo. On je ju~erna konferenci ji za no vina- re u Sara je vurekao da }e ovo priznanje, u utorak,u Zagrebubitiuru~enohrvat- skompredsjedniku Ivi Josipo vi}u, a,u ~et-  vrtak, u PodgoricipredsjednikuCrneGo- reFilipuVu jano vi}u.
Neophodna reforma Us ta va BiH
Prioritet u BiHsada je formiranjekoali- cijskevlastiko jamo`eri je{itiekonomsku krizu i vratitizemljunatrag na put ka Evro- pi, kazao je visokipredsta vnik i speci jalni predsta vnik EU ValentinInzko na konferen- ci ji u Be~u, ko jom je predsjeda vaoevrop- skikomesar za pro{irenje[tefanFüle. On  je na veo da }e bitineophodnoreformira- tiUstav BiH “kakozakone, uklju~uju}iza- konena vedene u Evropskompartnerstvu i Sporazumu o stabilizaci ji i pridru`ivanju (SSP), ne bi moglelakoblokiratimanjine politi~ara. Inzko je dodao da }e EU nasta-  vitida vatipodr{kugra|anima BiH.
Napredak BiH pro tiv  trgo vine ljudima
BiH je mnogonapredo vala u borbiprotiv  trgo vineljudima i uskla|ivanjuzakona sa Kon venci jomVE o suzbi janjutrgo vinelju- dima, izja vio je {ef misi jeOSCE-a u BiH Gary  Robbins. Tokompredstav ljanjaanalizeko-  jaispitu jeuskla|enostzakona BiH sa Kon-  venci jom, Robbins je istakao da svakoljud- skobi}ezaslu`ujepra vazagaranto vana ovimdokumentom. U saop{tenjuOSCE-a na vodi se da je Kon venci japrvime|unaro- dnivezu ju}i i pra vniinstrumentko jipot-  vr|uje da trgo vinaljudimapredstav ljanaru- {a vanjeljudskihpra va i da je uvredadosto-  janstvu i integritetuljudi.
Kosor sa Pulji}em iKomaricom
PredsjednicaVladeHrvatskeJadranka Kosorsastala se ju~ers kardinalomVin- komPulji}em, nadbiskupomvrhbosan- skim, i banjolu~kimbiskupomFranjom Komaricom. Pulji} i Komaricazahvalili su premi jerkiKosor na izradistrategi je o odnosimaHrvatske s Hrvatimaizvan Hrvatske, te istaknulipotrebu{to skori jeg dono{enjazakonako ji}e pro vestimjere iz strategi je, isti~e se u saop}enju. Poma- gatiHrvatima u BiH je usta vnaoba veza, rekla je Kosor i dodala da }e za vr{etkom svo jihprego vora za ulazak u EU Hrvatska dobitino vupozici ju u odnosu na BiH.
U @I@I
Niko od 42 poslanikaPredsta-  vni~kogdomaParlamentarne skup{tine BiH ni je se ju~er u 11 sa- tipo ja vio u Bi jelojsali, gdje se odr`ava jusjednice tog zakono- da vnogti jela. Ni je to u~inio ni drugizamjenikpredsjeda va ju}eg Bo`oLjubi} iz HDZ-a 1990, iako jedan rani jeobznaniokako se ima namjerupo ja viti, na {to ga, kako je na veo, “oba vezu jerani jizaklju~ak  Kolegi japremako jem je na jav lje- no da }e se zasjedanjePredsta-  vni~kogdomaPSBiHodr`ati17. ju-na u nazna~enomterminu“.
No vinari i obezbje|enje
Zvani~nosjednicani je ni bilaza- kazana, s obzirom na to da Kolegij Predsta vni~kogdomaPSBiH o to- me u~et vrtakni jepostigaokonsen- zus, a kao dodatniargumentbila je i odlukaKomisi je za pripremu izboraVi je}aministara BiH PD PSBiHko jom se mandataru, ko ji ~ekapot vrduParlamenta BiH, Sla-  viKuki}u da sedamdana zakon- sultaci je sa predsta vnicimapoli- ti~kihstranaka. No, upra vozbog na ja vapo jedinihposlanika i zastu- pnikakako}e se ju~erpo ja viti u zgradiParlamentarneskup{tine BiH, brojneno vinarskeekipedo- {le su kako bi to zabilje`ile. No vi- nari, te~ak osampripadnikaobez- bje|enjabili su jediniko ji su se po-  ja vili u holuispredsalegdje se odr`ava jusjednice. Dok su no vinarivi{esati~eka- li da im se nekozvani~noobrati iz ruko vodstvaPredsta vni~kog domaPSBiH, tra jao je Kolegij. No, ne zbogsjedniceko jaju~erni je odr`ana, nego s ciljempripreme one ko ja je zakazana za 22. juni. Predsjeda va ju}iPredsta vni~kog domaPSBiHDenisBe}iro vi}po- ru~io je kakonemapotrebe za obra}anjemnitiizja vama, te da se sjednica nako joj}e se razma- tratipot vr|ivanjepredsjeda va-  ju}egVi je}aministara BiH Sla ve Kuki}aodr`atinakon{to Komi- si ja za pripremuizboraVi je}a ministara, u naredni~et vrtak da svo jeo~ito vanje. Predno vinareni jehtio ni drugi zamjenikpredsjeda va ju}egBo`o Ljubi}kako bi odgo vorio na pita- njeza{to ne dr`i do obe}anja,odnosnoja vnoizgo voreneri je~i. Umjestoodgo vora, no vinari su dobiliinformaci jukako se predsje- dnicuKolegi jaPredsta vni~kogdo- ma, ko jaosim{to je ju~ertra jalasa- timabila i posvedramati~na i obi- lo valasva|ama, Ljubi}, ko ji je, ina~e, predsjeda va ju}iKomisi je za pripremuizboraVi je}aminis- tara BiH, derao na sekretara tog ti-  jelaAiduKreho. To je pot vrdio i predsjeda va ju}iKlubaposlanika SDA u Predsta vni~komdomu PSBiHAsimSarajli}.- Ljubi} je vri je|aosekretaraKo- misi je, magistricupra va, potpuno neoprav dano, a samo iz razloga{to mu je na sjednici tog radnogti jela dan rani jeskrenulapa`nju na odre- dbePoslo vnika. Koliko je bilode- monstraci jesile, jasnogo vori i po- datak da je ~lanKomisi je iz SDP-a Sa{aMagazino vi} pet putamorao da tra`i da se pri jedlogsta vi na gla- sanje o odga|anjuizja{nja vanja za sedamdana. Sve to se istopre- ni jelo i na ju~era{njiKolegij, nagla- sio je Sarajli}.Oslobo|enjedozna jekako su za- pra vopredsta vnici HDZ-a BiH, HDZ-a 1990, SNSD-a i SDS-a bililjuti{to ni jepro{lonjiho voinsisti- ranje da se izja{njenje o pot vr|iva- njupredsjeda va ju}egVi je}aminis- tara BiH oba viju~er, a za to jeupra voLjubi},kao gla vnogkriv ca,  vidioKreho. U poku{a jima da osi- gura juve}inu, {to im na kra juipak  ni jeuspjelo, zabranili su ~lano vi- masvogbloka da napu{ta jusjedni- cuKomisi je, pa tako~lanuPetru Kuni}u iz DNS-a nisudozvolili da ode rani je.
Us tupci i kompromisi
Koliko je bilausi janaatmosfe- ra na ju~era{njojsjedniciKolegi-  ja, pot vr|uje i informaci ja da su ~ak ~lano vi tog ti jelaMilorad @iv ko vi} iz SNSD-a i Bo`oLjubi} iz HDZ-a 1990 zapri jetili da }e “obarati sve na sjedniciPred- sta vni~kogdomaPSBiH ako nebude po njiho vom“. Predsjeda va-  ju}iKlubaposlanika SDA u Pred- sta vni~komdomuPSBiHAsimSarajli}naglasio je kako se radi o klasi~nim“ucjenama“. - Dok su strankeplatforme~ini- lekompromise,sve je bilouredu. To {to je ZvonkoJuri{i} iz HSP-a predlo`ioBo`uLjubi}a za predsje- dnikaKluba i Komisi je za pripre- muizboraVi je}aministara BiH, te {to su svi na DomunarodaPSBiH  jednoglasnopodr`aliizborDraga- na^ovi}a u Kolegij, ci jenilo se kao da se radi o oba veznimstvari- ma. A, kada je zatra`enosvega sedamdanakako bi mandatar oba viododatnekonsultaci je,to  je izazvaloburu i probleme. Pra va  je istina da iza takvihprocesasto-  jeMiloradDodik i Dragan^ovi}, zaklju~io je Sarajli}.
AlmirTERZI]
Ljubi}vri je|aosekre tara
Komisi je
 Sala za sjedniceParlamen ta BiH prazna, na Kolegi jusva|a
Predstavnici HDZ-a BiH, HDZ-a 1990, SNSD-a i SDS-aljuti{to ni jepro{lonjihovoinsistiranje da se izja{njenje o potvr|ivanju predsjedava ju}egVi je}aministara BiH obaviju~er, a za to je Ljubi} okrivio Aidu Kreho
Sa a za sjedniceju~eru 11 sa i
Foto: D.]UMUROVI]
AsimSa aj i}: SNSD i HDZ-ovidemonstri a usi u
PADA SVEMilorad @ivko vi} iz  SNSD-a i Bo`o Ljubi}iz HDZ-a 1990zapri je tili da }e obara ti sve nasjedniciPredsta vni~kogdoma PSBiH ako nebude po njiho vom JAKE SNAGENo vinari, te ~ak  osam pripadnika obezbje|enja bili su jedini ko ji su se po ja vili u holu ispred sale gdje seodr`ava ju sjednice

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Milorad Lalović liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->