Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Balciul Desertaciunilor Vol 2 William Thackeray

Balciul Desertaciunilor Vol 2 William Thackeray

Ratings: (0)|Views: 60 |Likes:
Published by docml

More info:

Published by: docml on Jun 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2012

pdf

text

original

 
Ilustraţia copertei:
Victor Fecdorov
Biblioteca personală |r^=
@L0ine.ag,ă 
william thackeray bîlciui deşertăciunilor 
UN ROMAN FĂRĂ EROU
TRADUCERE DE COSTANŢA TANASESCU Şi !ON FRUNZETS»BIBLIOTECA PENTRU TOŢI « 197J EDITURA MINERVA « BUCUREŞTI)
Lector : ELENA MURGU Tehnoredactor : AURELIA ANTON"
 Apărut 1972.
Hîrfic
 ziar de
50
 gjm?.
Format 700:<920/32. Coli cd. 19,09. Coti tipar 13,75. A.
•ar.
22 766/1971. C.Z.
 pentru
 bibliotecile mart fiTiparul executat sub comanda nr. 11021 la Combinatul Poligrafic ,.Casa Scînteii", Piaţa Scînteii nr. 1Bucureşti Republica Socialistă România
CAPITOLUL XXIII 
CĂPITANUL DOBBTN CROIEŞTE
PLANURI
De unde vine tainicul hipnotism pe care-1 posedă prietenia şi sub acţiunea căruia o persoanăde obicei trîndavă, nepăsătoare sau sfioasă devine chibzuită, activă şi hotărîtă, spre folosul ce-leilalte ? Aşa precum
Alexis,
după cele cîteva pase ale doctorului Elliotson
1
, dispreţuieştedurerea, poate citi cu ceafa, vede la o depărtare de cîteva mile, ştie ce are să se întîmplesăptămîna viitoare şi săvîrşeşte şi alte minuni, de care, în starea lui normală, este absolutincapabil, tot aşa vezi şi în viaţa de toate zilele cum, sub influenţa prieteniei, omul cumpătatdevine îndrăzneţ, cel bănuitor, plin de încredere, cel leneş, numai hărnicie, iar impulsivul, prevăzător şi paşnic. Şi cine poate explica, pe de altă parte,
ce-1
face pe avocat să se fereascăde a-şi susţine propria lui cauză şi să-i ceară sfatul priceputului său confrate ? Ce-1 face pedoctor, cînd e suferind, să trimită după rivalul
1
 
 Elliotson
(1791—1868),
medicul
lui Thaekeray, căruia acesta i-a dedicat unul din romanele sale,
 Istoria lui Pendennis.
După
cît
se pare,
Elliotson
trata
bolile
 prin hipnotism.
său, în loc să se aşeze în faţa oglinzii şi să-şi examineze propria-i limbă sau să-şi prescrie oreţeta la propriul său birou ? Eu pun aceste întrebări pentru ca cititorii inteligenţi să răspundă — cel care ştie s-o facă neîntîrziat — de ce sîntem în acelaşi timp aşa de încrezători şi aşa desceptici, atît de blajini şi atît de încăpăţînaţi, aşa de siguri în privinţa celorlalţi şi aşa deneîncrezători faţă de noi înşine ; sigur este însă că deocamdată prietenul nostru WilliamDobbin, care era el însuşi o fire atît de supusă, încît, dacă părinţii lui ar fi stăruit ceva maimult, probabil că s-ar fi coborît la bucătărie şi s-ar fi însurat cu bucătăreasa, şi care, pentru a-şi pune la cale propriile lui afaceri, ar fi găsit că e peste măsură de greu să treacă strada, se pomeni tot aşa de ocupat şi plin de rîvnă în conducerea afacerilor lui George Osborne, ca şicel mai egoist tactician în urmărirea propriilor sale interese.In timp ce prietenul nostru George şi cu tînăra lui soţie gustau bucuria primelor şiînfloritoarelor zile ale lunii de miere la Brighton, bunul William fu lăsat de George la Londraîn calitate de plenipotenţiar, ca să încheie toate socotelile căsătoriei, îndatorirea lui era sătreacă pe la bătrînul Sedley şi pe la soţia acestuia şi să cîştige bunăvoinţa celui dintîi; să-1 iaapoi şi pe Jos, cumnatul lui George, cu sine, deoarece situaţia şi demnitatea lui de perceptor laBoggley Wollah puteau compensa lipsa de rang a tatălui său, şi să încerce să-1 împace pe bătrînul Osborne cu ideea căsătoriei; şi, în sfîrşit, să i-o aducă la cunoştinţă acestuia din urmăîn aşa fel încît să-1 întărite cît mai puţin pe bătrînul
 gentleman.
Dar înainte de a-1 înfrunta pe şeful familiei Osborne cu vestea pe care avea însărcinarea să i-ocomunice, Dobbin chibzui că ar fi înţelept să-şi cîştige adepţi printre ceilalţi membri aifamiliei şi, dacă e cu putinţă, să aibă doamnele de partea lui. Căci ele nu puteau fi mînioase înadîncul inimilor lor, îşi spunea Dobbin. Nici o femeie n-a fost vreodată cu adevărat mîniatădin cauza unei căsătorii romantice. Cîteva lacrimi, şi pe urmă ele trebuie să treacă de parteafratelui lor ; şi atunci o să-i asediem toţi trei pe bătrînul Osborne. In felul acesta căuta în jurul său machiavelicul căpitan de infanterie calea cea mai fericită sau vreo stratagemă princare, cu blîndeţe şi treptat-treptat, să poată aduce la cunoştinţă domnişoarelor Osborne tainafratelui lor.
 
Prmtr-o mică anchetă în legătură cu ocupaţiile mondene ale mamei lui, el fu destul de curîndîn stare să afle la care anume din seratele prietenelor strălucitei doamne erau invitate şirespectivele domnişoare în sezonul acela; adică unde putea el le întîlnească pesurorile Osborne ; şi, cu toate că avea groază de îmbulzeală şi de petrecerile zgomotoase — groaza pe care-o au, vai! nenumăraţi oameni simţitori — el descoperi numai-decît una undedomnişoarele Osborne urmau să fie şi ele de faţă. Făcîndu-şi apariţia la bal, unde dansă de cîtedouă ori cu fiecare din ele, cu care prilej fu cît se poate de atent, avu într-adevăr curajul să-iceară domnişoarei Osborne o convorbire de cîteva minute pentru a doua zi, la o oră timpurie,cînd avea, îi spuse el, sâ-i, comunice lucruri de cea mai mare însemnătate.•Dar ce-a făcut-o să se dea repede înapoi, să se uite o clipă ţintă la el şi-apoi să privească în pă-mînt şi să-i cadă aproape leşinată în braţe, dacă -ei n-ar fi călcat-o tocmai la timp pedegetele picioarelor şi n-ar fi readus-o pe tînăra domnişoară 'astarea ei normală ? De ce a fost ea atît de tulbu, rata auzind cererea lui
Dobbin
? Lucrul acestan-are să se poată şti niciodată. Dar cînd el veni a doua zi, Măria nu era cu sora ei în salon, şidomnişoara
Wirt
 plecă sub cuvînt că o caută pe cea dintîi, iar căpitanul şi domnişoaraOsborne fură lăsaţi singuri. Nici unul din ei nu scoase o vorbă, aşa încît tictacul ornicului de pe cămin, cel cu sacrificiul Ifigeniei, putea fi auzit foarte bine. — Ce serată reuşită a fost aseară, începu în cele din urmă domnişoara Osborne, plină de bunăvoinţă ; şi ce progrese ai făcut la dans, căpitane Dobbin. Sînt sigură c-ai luat lecţiicu
cineva,
adăugă ca, cu îngăduitoare şiretenie. — Trebuia să mă vezi dansînd cu soţia lui O'Dowd, maiorul nostru ; şi încă o giga...ai văzut vreodată o giga ? Dar eu cred că oricine poate să danseze cu
dumneata,
domnişoarăOsborne, dumneata, care dansezi aşa de bine ! — Soţia maiorului o tînără şi frumoasă, căpitane ? continuă drăguţa iscoadă. Ah, dar ceîngrozitor lucru fii nevastă de militar ! mir cum mai au chef de dans, mai ales în
vremurile
astea îngrozitoare de război ! Oh, căpitane Dobbin. uneori tremur cînd mă gîndescla preaiubitul nostru George şi la primejdiile care-i pîndesc pe bieţii militari. Sînt mulţi ofiţeriînsuraţi în regimantui al...-lca, căpitane Dobbin ?„Pe cuvîntul meu, prea joacă pe
faţă",
îşi spuse domnişoara Wirt; dar observaţia asta e doar în paranteză, căci n-a fost auzită prin crăpătura uşii. de unde o rosti guvernanta.■— Unul din tinerii noştri s-a căsătorit chiar acuma, zise Dobbin, apropiindu-se de ţintă. Erala mijloc o dragoste foarte veche, şi
tînăra
 pereche c tot aşa de săracă ca
şi-un
şoarece de biserică.■ __ Vai, ce minunat! Vai, ce romantic! exclamădomnişoara Osborne cînd căpitanul rosti „dragoste veche" şi „săracă".înţelegerea asta a ei îi dădu curaj. — Cel mai frumos băiat din regiment! continuă el. Şi nu seaflă în toată armata ofiţer mai brav şi mai cinstit ca el şi nici o soţie atît de fermecătoare ! Cîtde mult ai iubi-o ! Cît de mult ai s-o iubeşti cînd ai s-o cunoşti, domnişoară Osborne ! Tînăradomnişoară se gîndi că sosise clipa mult aşteptată şi că nervozitatea lui Dobbin, care
SG
 manifesta, acum din plin şi ieşea la iveală prin nenumăratele contracţii ale figurii sale, prinfelul -său de-a lovi în podea cu picioarale-i uriaşe, prin încheierea şi descheierea rapidă avestonului său etc, domnişoara Osborne, zic, îşi spuse că această nervozitate se va potoli, că,de îndată ce-şi va mai veni în fire, Dobbin are să-i mărturisească totul, şi se pregătea, plină denerăbdare, să-1 asculte. Şi cum orologiul, în firida căruia era aşezată Ifi-genia, începu, dupăun spasm
pregătitor,
să bată douăsprezece, bătaia acestuia păru că ţine pînă la ora unu, atît de prelung fu sunetul pentru îngrijorata fecioară. —■ Dar nu despre căsătorie am venit eu să stau de vorbă cu dumneata... adică aceastăcăsătorie... adică... nu, vreau să spun, draga mea domnişoară Osborne, e vorba de scumpulmeu prieten George,zise Dobbin.
 
 — Despre George ? se miră ea cvi un glas în care vibra atîta dezamăgire, încît Măria şi dom-nişoara Wirt izbucniră în rîs de cealaltă parte a uşii, ba pînă şi ticălosul acela blestemat deDobbin se simţi înclinat să zîmbească, căci el nu era cu totul neştiutor de starea lucrurilor. p atnna Jane ? Are să fie a ta dac-o ceri Parir, din copilărie numai cu gîndul la el. Amvăzuto cu tine pe cinci contra doi că n-are să zică ba i« în sărăcia ei fără un cuvînt de revoltă,dar chs-— Ei bine, da, despre George, continuă el
\
trusă sufleteşte, fără să fi greşit nimănuicu nimic, o neînţelegere între el şi domnul Osborno Vorbesc de domnişoara Sedley. Dragădomnişoară
tin atît H-- mult io 1
 
*
 
U1
-i ,f 
a
inima Humitalp ppneroasă să ia
.„ .. - - ----- neînţelegerea ăsta ia
 
credincios ? Şi ar putea .sfirşit. Noi trebuie să plecăm în străinătate dom
 
ierte vreodată dacă ar părăsi-o? Fii prietenaei,mşoara Osborne. Putem primi ordinul de olecarr 
 
ea te-a iubit întotdeauna... şi... eu vin din parteachiar mîine, şi cine ştie ce se poate întîmola
v-
 
lui George să-ţi aduc la cunoştinţă că el îşi ţinefa-cimpul de luptă ? Nu te nelinişti, domnişoară O
 
găduiala dată ca pe cea mai sfîntă datorie pe care-o borne ; şi cei doi ar trebui să se despartă împăcaţi
 
are
5
1
 
 
te
 
rog
 
ca
 
măcar 
 
dumneata
 
 
fii
 
de
P
artea
 — N-a fost propriu-zis o ceartă, căpitane Dob-
 
luL
't - bin, ci numai o mică scenă obişnuită între el sî
 
Cînd
 
Dobbin
 
era
 
stă
PÎnit de o emoţie puternica, papa, zise domnişoara. Noi am aşteptat în fiecarr 
 
du
P
ă
 
cîteva
cuvinte pline de şovăială, puteavorbizi ca George se întoarcă Ceea
CP
dorea nan
 
arte
curgător, şi era evident elocvenţaluiera numai spre binele lui N-are decît să vină î a
 
făcu
>
în
 
cazul
 
de
 
faţă
'
oarecare
impresie asupraPpi, şi sînt sigură că totul are să fie bine • si «Hn
 
tinerei
 
căreia
 
i
 
se
 
adresa
-ca şi scumpa Rhoda, care a plecat de-aici
foarte
 
 — 
Ei
 
 bine
>
zise
 
ea
>
asta
"
i
 
ceva
 
foarte
 
nea
5
te
P
tat
-toarte mîhnită, are să-1 ierte şi ea Femeia uita
 
foarte
supărător... foarte neobişnuit... ce are  prea repede, căpitane ! ' "
 
zică papa?... ca George să dea cu piciorul unei _ — Un înger ca dumneata sînt sigur c-ar 
îaco
 
P
artide
atît de strălucite ca aceea care i s-aoferit...întocmai, spuse domnul Dobbin cu^o însnăirmn
 
Dar 
>
în
 
orice
 
caz
>
a
§
ăsit
 
în
dumneata unapărător tatoare viclenie. Şi nici un bărbat nu-şi noate i
P
rtă
 
foarte
 
viteaz
> căpitane Dobbin. Păcat însă căastaiaptul de-a face sufere o femeie Ce ai S™
 
nu
slujeşte la nimic, continuă ea după unrăstimpdumneata dacă un bărbat ţi-ar fi necredtncii ?
 
"
'
^' *—"* *^" ~
Aş muri, m-aş arunca pe fereastră m-as otrăvi aş plînge toată vremea si aş murT'stkî că aşaas face ! strigă domnişoara care? cu toatecea mai curată... cea mai sinceră prietenie, poţi fi sigur de asta. Noi n-am văzut niciodată cuochi i căsătoria asta, deşi am fost întotdeauna foartetea, trecuse prin una sau două legături sentimen-
 
 binevoitoare faţă de ea... foarte. Iar papanu aretale, fără cel mai mic gînd de sinucidere
 
sa
 
con
simtă niciodată, sînt sigură. Şi odomnişoară
i Ti
^
ai
*
mai
 
SÎnt
 
şi
 
alte
 
fem
ei, continuă Dobbin
 
 binecrescută, ştii doar, şi cu bun-simţ trebuie...
ia
tel
de credincioase şi de simţitoare ca dumneata'
 
în
 
 stÎT 
lt 
>
George trebuie să renunţe la ea,

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
lela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->