Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
INFECTII SISTEMICE

INFECTII SISTEMICE

Ratings: (0)|Views: 964|Likes:
Published by toxxIC_

More info:

Published by: toxxIC_ on Jun 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

 
Capitolul 12
INFEC
Ţ
II SISTEMICE12.1.
 
 ASPECTE GENERALE12.1.1.
 
Defini
ţ
ii
12.1.1.1.
 
Septicemia
Septicemia este definit
ă
ca o boal
ă
infec
ţ
ioas
ă
, de cauz
ă
bacteria-n
ă
, ce evolueaz
ă
ca o infec
ţ
ie sistemic
ă
grav
ă
, instalat
ă
urmare a unordesc
ă
rc
ă
ri repetate în sânge de germeni patogeni, toxine, produ
ş
i de de-zintegrare celular
ă
.
Patogenetic
ş
i clinic
septicemia se caracterizeaz
ă
prin urm
ă
toa-rele etape evolutive:
 
prezen
ţ
a unei
por
ţ
i de intrare
(pentru agentul patogen);
 
existen
ţ
a unui
focar septic primar
(de vecin
ă
tate), situat de obicei, în apropierea por
ţ
ii de intrare, la nivelul c
ă
ruia, agentul patogen a reu
ş
its
ă
semultiplice
ş
i apoi s
ă
disemineze în organism;
 
prezen
ţ
a în sânge (diseminare hematogen
ă
), persistent
ă
sau inter-mitent
ă
), a agentului patogen
ş
i/sau a toxinelor sale ;
 
instalarea unuia sau mai multor
focare septice secundare
, localizate în diferite
ţ
esuturi
ş
i organe, urmare a disemin
ă
rii, p
ă
trunderii
ş
i multipli-c
ă
rii agentului patogen la acest nivel;
 
afectarea grav
ă
a st
ă
rii bolnavului, datorat
ă
instal
ă
rii unor dezechilibrefunc
ţ
ionale majore, afectând sisteme
ş
i organe (exteriorizate prin semneproprii de afectare direct
ă
sau indirect
ă
).
12.1.1.2.
 
Noi concepte
Dup
ă
anii ´80, a ap
ă
rut un nou concept patogenetic, dup
ă
care,rolul major în evolu
ţ
ia infec
ţ
iilor sistemice îl joc
ă
 
sindromul de
 
r
ă
spunsul inflamator sistemic
(
SIRS
–System Inflamatory ResponseSyndrome). Importan
ţ
a sa a fost sugerat
ă
de apari
ţ
ia unui tabloul clinicsimilar pentru SIRS-ul, indus de diferite tipuri de microorganisme sau defactori neinfec
ţ
io
ş
i.La Conferin
ţ
a de consens a Societ
ăţ
ii Americane de Terapie Inten-siv
ă
 
ş
i Asocia
ţ
ia medicilor pneumologi, din august 1991, s-a propus,pentru descrierea
stadializ
ă
rii infec
ţ
iilor sistemice
, urm
ă
torul set de
no
ţ
iuni:
infec
ţ
ie, bacteriemie, sepsis, sindrom septic, sepsis sever,
ş
ocseptic,
ş
oc septic refractar, sindrom de disfunc
ţ
ie multiorganic
ă
(MODS(Multiorgan Dysfuction Syndrome). Ultimele defini
ţ
ii propuse pentruaceste no
ţ
iuni, pentru SIRS
ş
i pentru septicemie sunt prezentate în ta-
 
Infec
ţ
ii sistemice12-2
belul 12.1. [57]
Tabelul 12.1.Defini
ţ
ii pentru Infec
ţ
ie, Sepsis, Bacteriemie,
Ş
oc septic
Prezen
ţ
a simptomatic
ă
sau inaparent
ă
clinic (echivalent, cu sau f 
ă
r
ă
 r
ă
spuns inflamator sistemic al organismului),Infec
ţ
ie a microorganismelor în
ţ
esuturi (normal sterile microbiologic).Sindrom deraspunsinflamatorsistemic(SIRS)
ă
spuns inflamator sistemic, fa
ţă
de o mare varietate de agresiuni(insults) clinice, ce pot fi, infec
ţ
ii sau alte cauze neinfec
ţ
ioase, precum:pancreatite, ischemie, politraumatisme,
ş
oc hemoragic, agresiunitisulare mediate imun, administrarea exogen
ă
de mediatori infla-matori -TNF sau alte citokine-.Prezen
ţ
a în sînge a unor bacterii viabile (confirmat
ă
prin hemoculturi);poate fi numai tranzitorie.BacteriemieBacteriemie, dar implicând mai mult
ă
severitate a infec
ţ
iei sistemice(urmare a disemin
ă
rii microbilor în
ţ
esuturi prin fluxul sanguin).SepticemieStadiu al infec
ţ
iei sistemice, în care exist
ă
Observa
ţ
ii:
 
sepsis în greac
ă
înseamn
ă
putrefac
ţ
ie;
 
prima definire a no
ţ
iunii de sepsis a fost de „bacteriemie + SIRS”, dars-a renun
ţ
at la termenul de bacteriemie, (semnificând prezen
ţ
a infec
ţ
iei-confirmat
ă
prin hemoculturi pozitive) în favoarea expresiei „eviden
ţ
aclinic
ă
a infec
ţ
iei”, pentru a include
ş
i cazurile „decapitate” postantibioticoterapie anterior administrat
ă
, sau cu bacteriemie tranzitorie;
 
similar în
ţ
elegerii semnifica
ţ
iei bacteriemiei, este definit
ă
fungemia, vi-
Sepsiseviden
ţ
e clinice de
 
infec
ţ
iecu sindrom de r
ă
spuns inflamator sistemic fa
ţă
de infec
ţ
ie.Se consider
ă
c
ă
SIRS este manifest, dac
ă
sunt prezente cel pu
ţ
in dou
ă
 din urm
ă
toarele semne:1.Temperatura > 38° C sau < 36° C.2. Frecven
ţ
a cardiac
ă
> 90 b
ă
t
ă
i/minut.< 32 mmHg.3. Frecven
ţ
a respiratorie > 20 resp/minut sau PaCO
2
4. Num
ă
r leucocite >12OOO/mm
3
, <4000/mm
3
sau >10% neutrofilenesegmentate în formula leucocitar
ă
.Sepsis cu eviden
ţ
a alter
ă
rii perfuziei tisulare (prezen
ţ
a cel pu
ţ
in auneia dintre urm
ă
toarele: hipoxemie, oligurie, acumulare de lacta
ţ
i,alter
ă
ri psihice).SindromsepsisPresiunea sistolic
ă
sub 90 mmHg sau sc
ă
derea ei cu mai mult de40mmHg fa
ţă
de val. de referin
ţă
individual
ă
 , în absen
ţ
a altor cauze deapari
ţ
ie ale acestor manifest
ă
ri.HipotensiuneSepsis asociat cu disfunc
ţ
ii de organ: hipotensiune sau hipoperfuzietisular
ă
(ce include, f 
ă
r
ă
a se limita la ele: acidoz
ă
lactic
ă
 , oligurie,alterare acut
ă
a statusului mental).Sepsis severSepsis sever cu hipotensiune, care nu r
ă
spunde la resuscitarea vole-mic
ă
 , asociat cu alte disfunc
ţ
ii organice sau disfunc
ţ
ionalit
ăţ
i deperfuzie.
Ş
oc septicObs: Pacien
ţ
ii afla
ţ
i sub terapie cu inotrope sau vasopresoare pot s
ă
nuprezinte hipotensiune dar au tulbur
ă
ri de perfuzie decelabile.
Ş
oc septicrefractar
Ş
ocul septic care dureaz
ă
mai mult de o or
ă
 
ş
i nu r
ă
spnde laadministrarea de lichide
ş
i vasopresoare.Sindromul dedisfunc
ţ
iemultiorgani-c
ă
(MODS)Presupune existen
ţ
a disfunc
ţ
iilor multiple de organ, la un pacient aflat în faza acut
ă
de boal
ă
 
ş
i la care trebuie intervenit pentru men
ţ
inereahomeostaziei.
 
Infec
ţ
ii sistemice12-3
remia, parazitemia, etc;• un mare num
ă
r dintre autorii moderni, în special speciali
ş
ti de terapieintensiv
ă
, consider
ă
, c
ă
a
ş
a cum
era
clasic definit
ă
septicemia, aceastareprezenta doar o form
ă
avansat
ă
a unei infec
ţ
ii generalizate (grave); seconsider
ă
de asemenea, c
ă
o parte dintre etapele acestei defini
ţ
ii, înspecial cele legate de agentul patogen, nu mai sunt relevante pentruevolu
ţ
ia infec
ţ
iei sis-temice (uneori fiind
ş
iimposibil de reconsti-tuit);• termenii de sepsis,sindrom sepsis, sep-sis sever, nu au nici ocorela
ţ
ie direct
ă
cuinforma
ţ
ia microbiolo-gic
ă
, fiind folosi
ţ
i cu-rent doar pentru de-scrierea stadiilor evo-lutive ale infec
ţ
iei sis-temice.În fig. 12.1 se pre-zint
ă
cele dou
ă
no-
ţ
iuni primare implicate în infec
ţ
ia sistemic
ă
(infec
ţ
ia
ş
i SIRS) precum
ş
iceea ce înseamn
ă
sepsis-ul.Fig.12.1. Rela
ţ
ia Infec
ţ
ie, SIRS, Sepsis
12.1.1.3.
 
BacteriemiaBacteriemia
reprezint
ă
prezen
ţ
a în sânge a agen
ţ
ilor bacterieniviabili, identifica
ţ
i prin hemoculturi pozitive.În cazul bacteriemiei, de
ş
i este confirmat
ă
în sânge prezen
ţ
a unuiagent patogen,
nu
exist
ă
manifest
ă
ri clinice care s
ă
exprime existen
ţ
avreunui focar septic.
12.1.1.3.1.
 
Clasific
ă
ri A.
Dup
ă
durata
existen
ţ
ei caracteristicilor definitorii, bacteriemiapoate fi tranzitorie, intermitent
ă
sau permanent
ă
.
B.
Dup
ă
 
mecanismul de producere
, bacteriemia poate fi:primar
ă
 
(neexistând totdeauna eviden
ţ
a clinic
ă
a focarului infec
ţ
iosdeclan
ş
ant; ex. granuloame multiple la un pacient cu teren imunodepri-mat);secundar
ă
(
 
bacteriemie declan
ş
at
ă
de la nivelul unui focar infec
ţ
ios cusemne clinice decelabile: ex. abces dentar, flegmon de plan
ş
eu bucal)

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Florina Nitescu liked this
Bacu Loredana liked this
Bacu Loredana liked this
tocanmihaela15 liked this
Mihaela Manea liked this
huntermat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->