Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Su Bien Thien Chu Ki Con Lac

Su Bien Thien Chu Ki Con Lac

Ratings:
(0)
|Views: 974|Likes:
Published by vuminhson
http://www.yeuvatly.com
http://www.yeuvatly.com

More info:

Categories:Types, Research
Published by: vuminhson on Jun 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
http://www.yeuvatly.com – http://www.giasubmt.com 0984.345.554
S
Ự 
BI
ẾN THI
ÊN CHU KÌ CON L
ẮC
 – NHANH CH
ẬM CỦA ĐỒNG HỒ
 
I. S
ự thay đổi chu k 
 ì theo
độ cao
 1.
Con l
ắc đơn có chu kỳ đúng T ở độ cao h
1
, nhi
ệt độ t
1
. Khi đưa tới độ cao h
2
, nhi
ệt độ t
2
thì tacó:
2
T h T R
 
 V
ới R = 6400km là bán kính Trái Đ
ât, còn
là h
ệ số nở d
ài c
ủa thanh con lắc.
  N
ếu h = const th
ì
0
h
, n
ếu t = const th
ì
0
 
2.
Con l
ắc đơn có chu kỳ đúng T ở độ sâu d
1
, nhi
ệt độ t
1
. Khi đưa tới độ sâu d
2
, nhi
ệt độ t
2
thì tacó:
22
T d T R
 
 
Lưu
ý: * N
ếu
T > 0 thì
đồng hồ chạy chậm (đồng hồ đếm giây sử dụng con lắc đơn)
 * N
ếu
T < 0 thì
đồng hồ chạy nhanh
 * N
ếu
T = 0 thì
đồng hồ chạy đúng
 * Th
ời gian chạy sai mỗi ng
ày (24h = 86400s):
86400()
 s
 
II. S
ự thay đổi chu k 
 ì khi ch
ịu tác dụng của ngoại lực
 1.
Khi con l
ắc đơn chịu th
êm tác d
ụng của lực phụ không đổi:
 L
ực phụ không đổi thường l
à:* L
ực quán tính:
 F ma
 
, độ lớn F = ma (
 F a

)
Lưu
ý:
+ Chuy
ển động nhanh dần đều
a v

(
v
có hướng chuyển động)
 + Chuy
ển động chậm dần đều
a v

 * L
ực điện trường:
 F q
, độ lớn F =
q
E (N
ếu q > 0
 
 F

; còn n
ếu q < 0
 
 F

)* L
ực đẩy Ácsimét: F = DgV (
 F 
luông th
ẳng đứng hướng l
ên)
Trong đó: D là khối lượng ri
êng c
ủa chất lỏng hay chất khí.
 g là gia t
ốc rơi tự do.
 V là th
ể tích của phần vật ch
ìm trong ch
ất lỏng hay chất khí đó.
 
Khi đó:
'
 P P F 
g
ọi l
à tr 
ọng lực hiệu dụng hay trong lực biểu kiến (có vai tr 
ò nh
ư trọng lực
 P 
)
'
 g m

g
ọi l
à gia t
ốc trọng trường hiệu dụng hay gia tốc trọng trường biểu kiến.
 Chu k 
ỳ dao động của con lắc đơn khi đó:
'2'
 g 
 
 
Các trường hợp đặc biệt:
 *
 F 
có phương ngang:
+ T
ại VTCB dây treo lệch với phương t
h
ẳng đứng một góc có:
tan
 P 
 
 +
22
'()
 F  g m
 
 
http://www.yeuvatly.com – http://www.giasubmt.com 0984.345.554
*
 F 
có phương thẳng đứng th
ì
'
 g m
 + N
ếu
 F 
hướng xuống th
ì
'
 g m
 + N
ế
u
 F 
hướng l
ên thì
'
 g m
 
BÀI T
ẬP MẪU
 Bài 1:
Con l
ắc đơn có chu kỳ T
o
=2s
ở nhiệt độ 0
o
C. Cho g=9,81m/s
2
. Cho h
ệ số gi
ãn n
v
ì nhi
ệt
=1,2.10
-5
độ
-1
.a. Tính th
ời gian con lắc chạy sai trong một giờ khi n
hi
ệt độ l
à 25
o
C?
 b. Tính độ d
ài dây treo
ở 0
o
C c
ủa con lắc ở 25
o
C, bi
ết g=10m/s
2
?
 Bài làm
a. Th
ời gian con lắc chạy sai trong 1 giờ l
à:
 s
54,025.10.2,1. 21.360021.3600
5
 
  b. T
ại nhiệt độ 0
o
C, ta có:
 g 
oo
 
2
m g 
oo
110.42.4
2222
  
 V
ậy tại 25
o
C, chi
u dài dây treo là:
)(0003,1)25.10.2,11.(1)1(
5
m
o
 
 
Bài 2:
Con l
ắc đơn đặt tại bề mặt trái đất chạy đúng khi nhiệt độ l
à t
1
=25
o
C. H
ỏi khi đưa con lắclên độ cao 6,4km so với bề mặt trái đất v
à nhi
ệt độ l
à -10
o
C thì m
ỗi ngày đêm con lắc chạy nhanh
hay ch
ậm l
à bao nhiêu? Cho bi
ết hệ số gi
ãn n
ở v
ì nhi
ệt của dây treo l
à 10
-4
độ
-1
, bán kính trái đất
R=6400km.
 Bài làm:
- Nhi
ệt độ giảm từ 25
o
C xu
ống
-10
o
C, đồng hồ chạy
nhanh
m
ột lượng l
à:
 s
2,15135.10. 21.86400
4
 -
Đưa con lắc lên độ cao h, đồng hồ chạy
ch
ậm
m
ột lượng l
à:
 s
4,8664004,6.86400
.V
ậy trong một ngày đêm đồng hồ chạy
nhanh
là: 151,2-86,4= 64,8s.
Bài 3:
Con l
ắc đơn đặt tại bề mặt trái đất chạy đúng khi nhiệt độ l
à t
1
=25
o
C. H
ỏi khi đưa con lắc
xu
ống độ sâu 6,4km so với bề mặt trái đất v
à nhi
ệt độ l
à 525
o
C thì m
ỗi ngày đêm con lắ
c ch
ạy
nhanh hay ch
ậm l
à bao nhiêu? Cho bi
ết hệ số gi
ãn n
ở v
ì nhi
ệt của dây treo l
à 10
-6
độ
-1
, bán kính
trái đất R=6400km.
 
 Bài làm:
- Nhi
ệt độ tăng từ 25
o
C xu
ống 525
o
C, đồng hồ chạy
ch
ậm
m
ột lượng l
à:
 s
6,21500.10. 21.86400
6
 -
Đưa con lắc xuống độ sâu h, đồng hồ chạy
ch
ậm
m
ột lượng l
à:
 s
2,436400.24,6.86400
.V
ậy trong một ngày đêm đồng hồ chạy
ch
ậm
là: 21,6+43,2=64,80 (s).
 
http://www.yeuvatly.com – http://www.giasubmt.com 0984.345.554
bk
ga+g
g +ag
bk
 
Bài 4:
 
Ở mặt đất, con lắc đơn dao động với chu k 
ì 2s. Bi
ết khối lượng Trái đất gấp 81 lần khốilượng Mặt trăng và bán kính Trái đất gấp 3,7 lần bán kính Mặt trăng. Đưa con lắc đó l
ên m
ặttrăng (coi chiều dài không đổi) th
ì nó dao
động với chu k 
ì là:
 Bài làm:
G
ọi khối lượng v
à bán kính c
ủa trái đất, mặt trăng tương ứng l
à M
1
, R 
1
M
2
, R 
2
Ta có:- Gia t
ốc trọng trường ở mặt đất:
2111
 RG g 
.- Chu k 
ỳ dao động của con lắc tại bề mặt trái đất:
 
12121121
222
GM lR RG g 
   
=2s (1)- Gia t
ốc trọng trường ở mặt trăng:
2222
 RG g 
.- Chu k 
ỳ dao động của con lắc tại bề mặt trái đất:
 
22222222
222
GM lR RG g 
   
(2)L
ập tỉ số:
)2()1(
, ta được:
411,0811.7,3
122112222121
 R R R R
 s
86,4411,0
12
.
Bài 5:
Cho con l
ắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng y
ên, con l
ắc daođộng điều ho
à v
ới chu k 
ì T. Khi thang máy
đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc a th
ì conl
ắc dao động với chu kỳ T’ bằng bao nhi
êu? (áp d
ụng số a=g/2).
 
 Bài làm:
+ Các gia t
ốc
a
 g 
được biểu diễn như trên h
ình v
ẽ:
Ta có:
bk 
 g g a
 
(1)Chi
ếu các đại lượng của phương tr 
ình (1) lên tr 
ục toạ độ, ta có:
 
 g  g  g a g  g 
bk 
5,05,0
 V
ậy chu kỳ dao động của con lắ
c là:
2225,022'
 g  g  g 
bk 
   
 
Bài 6:
Cho con l
ắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng y
ên, con l
ắc daođộng điều ho
à v
ới chu k 
ì T. Khi thang máy
đi lên thẳng đứng, nhanh dần đều với gia tốc a th
ì conl
ắc dao động với chu kỳ T’ bằng bao
nhiêu? (áp d
ụng số a=g/2).
 
 Bài làm:
+ Các gia t
ốc
a
 g 
được biểu diễn như trên h
ình v
ẽ:
 Ta có:
bk 
g a
(1)Chi
ếu các đại lượng của phương tr 
ình (1) lên tr 
ục toạ độ, ta có:
 Chi
ếu các đại lượng của phương tr 
ình (1) lên tr 
ục toạ độ, ta có:

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nhuan Phan added this note
hay

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->