Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ПИСМЕНИТЕ ЗНАЦИ

ПИСМЕНИТЕ ЗНАЦИ

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 543 |Likes:
Published by Tribunal Bg

More info:

Published by: Tribunal Bg on Jun 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

 
БОНО ШКОДРОВ
 ÏÈÑÌÅÍÈÒÅ ÇÍÀÖÈÍÀ ÁÚËÃÀÐÈÒÅ
РЕТРОСПЕКЦИЯ НА
ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Славена2006 г.
 
 Посвтна на сина ми Горгии на моит внуи Борис и Алксандр
© Авор БОНО ШКОДРОВ© Идаелсво СЛАВЕНА, Варна 2006ISBN-10: 954-579-523-9ISBN-13: 978-954-579-523-7
 
3
СЪДЪРЖАНИЕ
Необходимо предисловие......................................................................................................3
Вместо увод.
Всемирния пооп - легенди и дейсвиелнос..........................................7
ЧАСТ ПЪРВА:
СЛЕДИтЕ От ДРЕВНОСттА
Глава първа
Писмение наи на сарие блгари и вркаа им с древние ивилиаии ...............14
Въведение
.............................................................................................................................- трео хилядолеие пр. н. е. ................................................................................................- Воро хилядолеие пр. н. е. ................................................................................................- Прво хилядолеие пр. н. е. ...............................................................................................- Прво хилядолеие о н. е. .................................................................................................1419303538
Глава втора
Писмени наи врх ерноморски подводен археологиески обек о неолиа ивркаа им с древние ивилиаии...................................................................................43
ЧАСТ ВТОРА:
РЕФОРМАтА
Глава първа
Писмение наи на сарие блгари и реформаа им в средаа на ІХ в. .......................50
Глава втора
Древногрки и древноблгарски писмени наи .............................................................53
Глава трета
Религияа на сарие блгари според “Блгарски леописи - Дагфар арихи” ...........- Миология ...........................................................................................................................- Обреднос ............................................................................................................................- Основни акони торе...........................................................................................................65656667
Глава четвърта
Реформа на писмение наи на сарие блгари .............................................................70
Глава пета
Религиони войни мед блгарие.....................................................................................- Кан Борис..............................................................................................................................- О Книгы..............................................................................................................................- Свеие брая Кирил и Меодий - покровиели на Европа.............................................- Иводи и аклюения ..........................................................................................................7375808690
ПРИЛОЖЕНИЯ І.
Прилоение І-1. Сравниелен анали на сведения, сврани с Именника на блгар-ские канове и сведения о “Блгарски леописи - Дагфар арихи” ..............…...........93Прилоение І-2. Сравниелна хронологина аблиа км Именника на блгарскиеканове......................................................................................................................................100Прилоение І-3. Списк на блгарские канове о периода V-VІІ век ...........................101Прилоение І-4. Списк на блгарские аре в периода 808 г
.
пр
.
н
.
е. до 434 г. о н. е
.
102Прилоение І-5. Имена на богове и имена на блгарски владеели ...............................103Прилоение І-6. Фамилни врки в дравноо правление на Днавска Блгария впериода VІІ-ІХ в. ...................................................................................................................104Прилоение І-7. Родословноо наследие на Кбар ...........................................................105Прилоение І-8. Динасини врки мед Днавска Блгария, Киевско-ВолкаБлгария и Хаария в периода VІІ-ІХ в. .............................................................................106Прилоение І-9. Днавска Блгария, Волка Блгария и Киевскоо княесво впериода ІХ-ХІІІ в. ..................................................................................................................107Прилоение І-10. Раделениео на драваа на Ба Баян и наследниие м о родДуЛО след кан урс Айдар .................................................................................................108Прилоение І-11. Имена на синове на блг. владеели о рода ДуЛО с окон. “Слав”

Прилоение І-12. Паралели а досовернос на исориеские сведения І....................

Прилоение І-13. Паралели а досовернос - ІІ ...............................................................115Прилоение І-14. Сведения а Микаил Шамс ...................................................................120
ПРИЛОЖЕНИЯ ІІ.
Прилоение ІІ-1. Юрий Венелин и неговия принос а исорияа на блгарие ..........

Прилоение ІІ-2. Блгарски аре в периода 808 г. пр. н. е. - 150 г. о н. е. ....................124

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jivko Petrov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->