Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nasledno Pravo

Nasledno Pravo

Ratings:
(0)
|Views: 2,006|Likes:
Published by Nikola Kitevski

More info:

Published by: Nikola Kitevski on Jun 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
 
1
NASLEIVANJE
* to je prenos MATERIJALNIH i DUHOVNIH osobina i vrednosti sa PREDAKA na POTOMKE (
u najirem smislu
).
 * vremenska veza meuzavisnosti svih generacija* lanac kontinuiteta* ovaj pojam se javlja i koristi u : - PRAVNOJ NAUCI (
 predmet NASLEDNO PRAVO
)
 - GENETICI- PSIHOLOGIJI (
karakter linosti, koeficijent inteligencije
...)
 - ISTORIJI (
kulturni spomenici, istorijsko naslee
...)
 * u savremenim pravima nasleivanje ima IMOVINSKI KARAKTER (
 prelazak imovine umrlog na naslednike
).
 
NASLEDNO PRAVO
* nastalo je sa nastankom drave: - kada su PRAVNE norme zamenile OBIAJNE norme;- sa nastankom line svojine
.
 * ima DVA osnovna znaenja: 1
.
OBJEKTIVNO (
skup pravnih propisa koji ureuju nasleivanje
)
 2
.
SUBJEKTIVNO (
oznaava konkretno OVLAENJE odreenog lica da na osnovuobjektivnog naslednog prava neto nasledi 
)
 * NASLEDNO PRAVO je deo GRAANSKOG PRAVA (
 pandektistika podela, nemaka, rusija, grka, kina
)
 * NP je deo pravne nauke: IZUAVA: 1
.
Norme NP-a2
.
Istorijski razvoj NP-a3
.
Odnos sa drugim pravnim disciplinama4
.
Tumaenjem normi i primene5
.
Usavravanjem normi* u austrijskom pravu Npravo je ukljueno u stvarno pravo deo koji se odnosi na sticanje svojine (
institucioni sist.
).
 
ZNAAJ I OSNOV NASLEDNOG PRAVA
* u Npravu ogleda se KONTINUITET prava* u Np-u povezani su principi LINOG, OBLIGACIONOG i STVARNOG PRAVA
.
 * NP uvruje EKONOMSKU OSNOVU PORODICE
.
 * NP je podstreka sticanja dobara i napretka* Npravo neguje posebne NAGRADE za poeljne osobine ljudi: a
)
odreivanje veeg naslednog dela
-
korektnost prema ost. pomo u izdravanju
-
leenju
b
)
poklona za sluaj smrti i dr
.
 * Npravo SANKCIONIE neke NEGATIVNE ljudske osobine: - ustanova nedostojnosti za nasleivanje;- iskljuenje prava na nuni nasledni deo
.
 * Osnov Naslednog prava, odnosno NASLEIVANJE je u javnom poretku svakog CIVILIZOVANOG drutva
.
Zbog togapostoje RAZLIKE od drave do drave po pitanju: 1
)
KRUGA NASLEDNIKA2
)
REDA POZIVANJA NA NASLEE3
)
SLOBODE TESTAMENTALNOG NASLEIVANJA
...
 
 
 
2
 
T
ERMINOLOGIJA
* u Npravu formirala se posebna TERMINOLOGIJA i ovi termini su prihvaeni i u drugim naukama kau i u: UMETNOSTI,KNJIEVNOSTI i POLITICI sa terminima kao: (
naslednik, rodonaelnik, nedostojnost 
).
 1
)
OSTAVILAC (
de cuius
)
 umrlo lice ija se imovina nasleuje2
)
TESTATOR (
zavetalac
)
 lice koje je raspodelilo imovinu za sluaj smrti putem TESTAMENTA3
)
DELACIJA  trenutak smrti ostavioca; - trenutak otvaranja naslea4
)
ZAOSTAVTINA (
ostavina
)
 imovina ostavioca podobna za nasleivanje5
)
LEGAT (
isporuka
)
 odredba u testamentu kojom se odreenom licu ostavlja tano odreeno pravo (
um.slika; 10000 
)
 6
)
LEGATAR  je lice koje prima LEGAT*
u anglosaksonskom pravu termini su drugaiji 
 
OSNOVNA NAELA NASLEIVANJA
1
)
 
NAELO UNIVERZALNOSTI (
 jednovrsnosti 
)
 znai da su pravila zakonskog nasleivanja ista, bez obzira na:OSOBINE OSTAVIOCA i NASLEDNIKA (
 pol, uzrast, nacionalnost, veroispovest, imovinsko stanje, zanimanje...
)
;KVALITET, VRSTU i POREKLO DOBARA koja ulaze u sastav zaostavtvine
.
 * ovo je naelo karakteristino za drave sa TRINOM privredom
.
 2
)
NAELO SPECIJALNOSTI  znai suprotno od predhodnog naela
.
Pravila zakonskog nasleivanja zavise odinjenice koje se odnose na: - line kvalitete; osobine ostavioca i naslednika
.
Ovo naelo specifino je za drutva saNATURALNOM privredom
.
 
>PRIMER< POLJOPRIVREDNO ZEMLJITE:
-
prncip  1)da se zadri u krugu porodice; 2) da nasleuje samo jedannaslednik (MUKI); 3) Kolhozno (seljako domainstvo) stiu lanovi domainstva sve dok i jedan postoji (do 1941.g. Nemaka, Austrija); 4) u Poljskoj (graanski zakon) postoji ui krug zakonskih naslednika gde naslednici moraju ispunjavati neke uslove:
-
da su radili na poljoprivrednom zemljitu 1godinu,
-
da su u trenutku otvaranja naslea na kolovanju,
-
da su u trenutku otvaranja naslea trajno nesposobni za rad. Cilj donoenja ovakvihzakona je da poljoprivredno zemljite naslede samo ona lica koja ga obrauju i da se sprei usitnjavanje poljoprivrednog zemljita;U pravu Republike Srpske usvojeno je naelo univerzalnosti nasleivanja. Izuzetak jeusvojen kada se radi o zaostavtini autorskih prava: autorskaimovinska prava nasleuju: *deca autora (samo prvostepeni potomci bez prava predstavljanja); *njegov brani drug i njegovi potomci; *ako nemarod 1 i 2 imovina postaje dravna svojina.
3
)
NAELO RAVNOPRAVNOSTI  izvire iz predhodnog naela
.
Svi graani pod istim uslovima imaju pravo na jednaknaslednopravni poloaj
.
Radi se o: - ravnopravnosti brane i vanbrane zajednice; - ravnopravnosti domaih i stranihdravljana (
reciprocitet 
).
Nikome se ne moe dodeliti povoljniji naslednopravni poloaj
.
 4
)
NAELO OGRANIENOSTI OSNOVA POZIVANJA NA NASLEE  u naem pravu doputeni su sledei osnovipozivanja na naslee: a
)
TESTAMENTARNO nasleivanje (
testament 
-
zavetanje
)
;b
)
ZAKONSKO nasleivanjec
)
3
.
mogu osnov: UGOVORNO NASLEIVANJE (
nije dozvoljen u RSrpskoj 
)
 5
)
NAELO PARALELNOG ODNOSA OSNOVA POZIVANJA NA NASLEE*Rimsko pravo: - naelo iskljuivosti osnova pozivanja na naslee; - ne moe jedno isto lice biti istovremeno izakonski i testamentarni naslednik
.
 *Savremena prava: - mogue je paralelno nasleivanje po oba osnova (
testamentarno i zakonski 
)
; - deo imovinetestamentom; - deo imovine po zakonu
.
 6
)
NAELO SLOBODNOG ZAVETANJA  graani imaju pravo da slobodno raspolau svojom imovinom za sluajsmrti
.
OGRANIENJE: * Nuni nasledni deo (
civil law
)
; * Pravo na izdravanje (
common law
)
 7
)
NAELO OBAVEZNE UNIVERZALNE SUKCESIJE  ogleda se u tome to posle smrti ostavioca mora da postoji bar jedno lice koje e biti njegov UNIVERZALNI sukcesor (
naslednik u pravom smislu rei, dobija zaostavtinu u celini ili uodreenom njenom delu, odgovara za obaveze, dugove ostavioca, stupa u ostavioeva prava i obaveze u trenutku delacije, moe da podigne tubu za zatitu dravine
).
*Istorija prava poznaje sluaj
LEEE DRAVINE
(
kada je zaostavtina od trenutkadelacije pa do izrade naslednika o prijemu naslea bila bez titulara
)
*
SINGULARNI sukcesor (stie samo neke koristi izzaostavtine i ne odgovara za ostavioeve dugove; primer legatara koji stie jedno obligaciono pravo na osnovu kogamoe zahtevati od univerz
.
Sukcesora ispunjenje odreene prestacije kao: injenje, uzdravanje, davanje, trpljenje
.
 
>PRIMER< Legatar ima pravo da mu ne daju odrenu sliku iz zaostavtine.
*
Knjiga: od 19. Do 39.strane
 
 
3
 
IZVORI NASLEDNOG PRAVA
* izvori naslednog prava u jednoj dravi su OPTI NORMATIVNI AKTI te drave u kojima su sadrane norme koje reguliunaslednopravne odnose na neposredan ili posredan nain
.
To su republiki USTAVI i razni ZAKONI
.
 * Ustav jemi: - pravo na nasleivanje u skladu sa Zakonom- ravnopravnost brane i vanbrane zajednice- ravnopravnost stranih i domaih dravljana* Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa iz 1980
.
g
.
/ Zakon o obligacionim odnosima iz 1978
.
g
.
/ Zakon oautorskom pravu iz 1978
.
g
.
/ Zakon o parninom postupku iz 1976
.
g
.
/ Zakon o ratifikaciji Konven
.
Jedn
.
Me
.
testamenta
VAENJE NASLEDNO-PRAVNIH PROPISA
y
 
U VREMENU: - o zaovstavtini se raspravlja po propisima koji su vaili u momentu smrti ostavioca
.
 *PUNOPRAVNOST: - zavetanja- ugovora o doivotnom izdravanju- raspodele imovine za ivota
y
 
U PROSTORU: - Republika Srbija, Republika Srpska
.
 
PRE
T
POS
T
AVKE ZA NASLEIVANJE
* Da bi se primenili naslednopravni prospisi i stvorila mogunost za raspravljanje o zaovstavtini potrebno je da se ispunesledee pretpostavke: 1
)
SMRT OSTAVIOCA 2
)
POSTOJANJE ZAOVSTAVTINE 3
)
POSTOJANJE NASLEDNIKA4
)
OSNOV POZIVANJA NA NASLEE
1) SMRT OSTAVIOCA:
* ostavilac moe biti samo FIZIKO lice (
bez obzira na pol, uzrast i dr 
)
* Pravno lice moe se likvidirati (
steaj 
)
popravilima privrednog prava a ne naslednog
.
 * Trenutkom smrti otvara se DELACIJA
.
Trenutak smrti je bitan poto se po njemu odreuje: - SASTAV ZAOSTAVTINE,- KRUG NASLEDNIKA, - DOSTOJNOST ZA NESLEIVANJE i  ROK ZA ZASTARELOST NASLEDNIKE TUBE* zato je vano utvrditi: DAN, AS i MINUT smrti ostavioca
.
 * proglaenje NESTALOG lica za umrlo ima istovetno dejstvo sa smru ostavioca
.
 * u nekim pravima postojala je
GRAANSKA SMRT
(
oduzimanje pravne sposobnosti licu osuenom na smrtnu kaznu i danom pravosnanosti presude smatra se danom prestanka pravnog subjektiviteta osuenog, to je imalo posledicu otvaranja njegove zaostavtine
).
 * KOMORIJENTI (
koji su izgubili ivot istovremeno u istom dogaaju: zemljotres, poplave....nemogu se meusobno nasleivati 
).
 
2
) POSTOJANJE ZAOSTAVTINE:
* bitni uslov za nastajanje naslednikog odnosa, jer ako
UMRLI NEMA IMOVINU
, ostavinski sud nema o emu da raspravlja ipostupak se obustavlja
.
* TA JE ZAOSTAVTINA - to su ostavioeva PRAVA (
aktiva
)
i OBAVEZE (
 pasiva
)
 *
AKTIVA + PASIVA = BRUTO ZAOSTAVTINA AKTIVA  PASIVA = ISTA (
NETO
)
VREDNOST ZAOSTAVTINE
* kada je P
ASIVA
>A
KTIVE
: naslednik ne dobija nita; nije duan da na teret svojih sredstava namiruje ostavioeve dugove;dakle, naslednik odgovara za dugove ostavioca samo do visine vrednosti nasleene imovine
.
 * sastav zaovstavtine: 1
)
STVARNA PRAVA (
 pravo svojine, slubenosti, zaloga
)
2
)
DRAVINA 3
)
OBLIGACIONA PRAVA(
iz ugovora o kupoprodaji, iz ugovora o depozitu, iz naknade tete, neosnovanog obogaivanja..
)
4
)
AUTORSKO PRAVO5
)
PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE* prava vezana za linost ostavioca (
i ako su imovinske prirode
)
GASE se njegovom smru: primer: line slubenosti;pravo na opozivanje poklona; obaveze iz ugovora o punomostvu itd
.
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sara Barisic liked this
Iwana_Stewanowic_992 liked this
bigiboy123 liked this
Марија Кужет Ћавар liked this
Bojan Ristic liked this
Hristina Marković liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->