Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
47.Tanda-tanda Orang Yg Dicintai Allah

47.Tanda-tanda Orang Yg Dicintai Allah

Ratings:
(0)
|Views: 314|Likes:
Published by pustaka islami

More info:

Published by: pustaka islami on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

 
1001 TOPIK MENARIK DALAM AL-QUR'ANMAHABATULLAH DAN TANDA ORANG YANG DICINTAI ALLAH S.W.T.
1
Bab 47
 
Tanda-tanda Kecintaan Allah Kepada SeseorangHamba Dan Anjuran Untuk Berakhlak Sedemikian SertaBerusaha Menghasilkannya
Allah Ta'ala berfirman:
 






31. Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku,niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah MahaPengampun lagi Maha Penyayang.( A.31 QS.003.Ali 'Imran )Allah Ta'ala berfirman pula:


























54. Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yangmurtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaumyang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikaplemah Lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadaporang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepadacelaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepadasiapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi MahaMengetahui.( A.54 QS.005.Al-Ma'idah )
`
 
1001 TOPIK MENARIK DALAM AL-QUR'ANMAHABATULLAH DAN TANDA ORANG YANG DICINTAI ALLAH S.W.T.
2
385. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:"Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman - dalam Hadis Qudsi:"Barangsiapa yang memusuhi kekasihKu, maka Aku memberitahukan padanyabahawa ia akan Kuperangi - Kumusuhi. Tidaklah seseorang hambaKu itumendekat padaKu dengan sesuatu yang amat Kucintai lebih daripada apabilaia melakukan apa-apa yang telah Kuwajibkan padanya. Tidaklah seseoranghambaKu itu mendekat padaKu dengan melakukan hal-hal yang sunnah,sehingga akhirnya Aku mencintainya. Apabila Aku telah mencintainya, makaAkulah telinganya yang ia pakai untuk mendengarkan, Akulah matanya yang iapakai untuk melihat, Akulah tangannya yang ia pakai untuk mengambil danAku pulalah kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Jikalau ia meminta sesuatupadaKu, pasti Kuberi dan jikalau ia mohon perlindungan padaKu, pastiKulindungi." (Riwayat Imam Bukhari)Makna lafaz
Aadzantuhu e 
rtinya: "Aku (Tuhan) memberitahukankepadanya (yakni orang yang mengganggu kekasihKu itu) bahawa akumemerangi atau memusuhinya, sedang lafaz
Ista'aadzanii, 
ertinya "Iamemohonkan perlindungan padaKu." Ada yang meriwayatkan dengan ba', laluberbunyi
Ista-aadza bii 
dan ada yang meriwayatkan dengan nun, lalu berbunyi
Ista-aadzanii. 
 
Keterangan:
 Hadis sebagaimana di atas itu sudah tercantum dalam no. 85 denganhuraian sekadarnya. Namanya Hadis Qudsi yakni yang menyatakan firman-firman Allah selain yang tercantum dalam al Quran. Dalam Hadis ini dijelaskanbetapa tingginya darjat seseorang itu apabila telah diakui sebagai kekasiholeh Allah Ta'ala atau yang lazim disebut waliullah.Banyak orang yang salah pengertian perihal siapa yang dapat disebutwaliullah itu. Sebagian ada yang mengatakan bahawa waliullah ialahsemacam dukun yang dapat menyembuhkan beberapa orang sakit atau yangdapat meneka nasib seseorang dikemudian harinya, atau orang yang tidakmudah ditemui kerana selalu menghilang-hilang saja dan siapa yang ditemuiolehnya adalah orang yang bahagia, dan bahkan ada yang mengatakan bahwawaliullah itu tidak perlu bersembahyang dan berpuasa sebab sudah menjadikekasih Allah. Persangkaan bagaimana di atas itu tidak benar, sebab memangtidak sedemikian itu sifatnya waliullah.Maka yang lebih dulu perlu kita ketahui ialah: Siapakah yangsebenarnya dapat disebut waliullah atau kekasih Allah itu? Jawabnya: Dalamal-Quran, Allah berfirman:
"Tidak ada yang dianggap sebagai kekasih Allah, melainkan orang- orang yang bertaqwa kepadaNya." 
 Alangkah ringkasnya pengertian waliullah itu, tetapi benar-benar dapatmenyeluruhi semua keadaan.Kalau ada pengertian waliullah selain yang difirmankan oleh Allahsendiri itu, jelaslah bahawa itu hanyalah penafsiran manusia sendiri dan tidak
 
1001 TOPIK MENARIK DALAM AL-QUR'ANMAHABATULLAH DAN TANDA ORANG YANG DICINTAI ALLAH S.W.T.
3
berdasarkan kepada agama sama sekali. Waliullah yang berupa orang-orangyang bertaqwa kepada Allah itulah yang dijamin oleh Allah akan mendapatkanperlindungan dan penjagaanNya selalu dan siapa saja yang hendakmemusuhinya, pasti akan ditumpas oleh Allah, sebab Allah sendirimenyatakan permusuhan terhadap orang tadi.Sekarang bagaimanakah taraf pertamanya agar supaya kita dikasihioleh Allah?Jawabnya: Mendekatkan (bertaqarrublah) kepada Allah dengan penuhmelakukan segala yang difardhukan (diwajibkan). Inilah cara taqarrub yangsebaik-baiknya dalam taraf permulaan. Kemudian sempurnakanlah taqarrubkepada Allah Ta'ala itu dengan jalan melakukan hal-hal yang sunnah-sunnah.Kalau ini telah dilaksanakan, pastilah Allah akan menyatakan kecintaanNya.Selanjutnya, apabila seseorang itu telah benar-benar bertaqarrub kepada Allahdan Allah sudah mencintainya, maka baik pendengarannya, penglihatannya,tindakan tangan dan kakinya semuanya selalu mendapatkan petunjuk dariAllah, selalu diberi bimbingan dan hidayat serta pertolongan oleh Allah.Bahkan Allah menjanjikan kalau orang itu meminta apa saja, pastidikabulkanNya, mohon perlindungan dari apa saja, pasti dilindungiNya.Dengan demikian, maka seringkali timbullah beberapa macam karamahdengan izin Allah.Karamah ialah sesuatu yang tampak luar biasa di mata umum yangdapat dilakukan oleh seseorang waliullah itu, semata-mata sebagai suatukemuliaan atau penghargaan yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Tetapiingatlah bahawa tidak seorang waliullah pun yang dapat mengetahui bahawadirinya itu menjadi waliullah. Kalau seseorang sudah mengatakan sendiribahawa dirinya itu waliullah, jelaslah bahwa ia telah tertipu oleh anggapanatau persangkaannya sendiri dan sudah pasti ia telah tertipu oleh ajakansyaitan yang menyesatkan.Selain itu, bagaimana juga hal-ehwal dan keadaan seseorang waliullahitu, pasti ia tidak dapat mengetahui hal-hal yang ghaib, misalnya mengetahuiapa yang tersimpan dalam hati orang lain, mengetahui nasib orang dikemudian harinya, kaya miskinnya dan lain-lain lagi.Dalam al-Quran, Allah berfirman:
"Allah yang Maha Mengetahui perkara ghaib, maka tidak diberitahukanlah keghaiban-keghaiban itu kepada siapapun jua, selain kepada Rasul yang dipilih olehNya." 
 386. Dari Abu Hurairah r.a. pula dari Nabi s.a.w., sabdanya:"Jikalau Allah Ta'ala itu mencintai seseorang hamba, maka Diamemanggil Jibril untuk memberitahukan bahawa Allah mencintai si Fulan,maka cintailah olehmu - hai Jibril - si Fulan itu. Jibril lalu mencintainya,kemudian ia mengundang kepada seluruh penghuni langit memberitahukanbahawa Allah mencintai si Fulan, maka cintailah olehmu semua - hai penghuni-

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
pustaka islami liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->