Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TN tong hop

TN tong hop

Ratings:
(0)
|Views: 4,985|Likes:
Published by ngotuannghia1

More info:

Published by: ngotuannghia1 on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

 
 
Convert by TVDT
1
Thuviendientu.org
HÓA NÂNG CAO NHÔM SẮT
 
Cho Cu = 65, Al = 27, Fe = 56, Na=23, K=39, Cl=35,5, N=14, H =1,
Câu 1
: Cho từ từ dung dịch Ba(OH)
2
 
vào dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
 
, ta thấy.A. Xuất hiện kết tủa trắng tăng dần rồi không thay đổiB. Đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan dần và dung dịch trong suốt trở lại
C
. Xuất hiện kết tủa trắng tăng dần rồi tan đi một phầnD. Không thấy hiện tượng
Câu 2
: Cho 7,8g kim loại K vào 600ml dung dịch AlCl
3
 
0,1M sau khi phản ứng xảy ra thu được dung dịch A vàchất rắn Y. Lọc lấy chất rắn sấy khô đem nung đến khối lượng không đổi thu mg chất rắn nữa. Giá trị m là:
 A. 5,1g B. 5,4g.C. 2,04g. D. 1,02g.
Câu 3
: Cho 4,005g AlCl
3
 
vào 1lít dd NaOH 0,11M. Sau khi phản ứng xảy ra xong khối lượng kết tủa là:
A. 1,56g B. 2,34gC. 0,78gD. 1,65g.
Câu 4
: Phản ứng nào sau đay
 không
 
đúng?
 A. 2FeCl
2
+ Cl
2
 
→ 2FeCl
3
B. 2FeCl
3
 
+ Fe →3FeCl
2
C. 2Fe + Al
2
O
3
 
o
Fe
2
O
3
+ 2AlD. 2Al + Cr
2
O
3
 
o
Al
2
O
3
+ 2Cr
Câu 5
: Cho miếng Al dư vào dung dịch NaOH, phản ứng xảy ra chất đóng vai trò chất khử là:
 
:A. AlB. NaOH C. H
2
O D. Al H
2
O
Câu 6 
:
Cho
1,75
gam
hỗn hợp
 
kim
lọai
Fe, Al, Zn tan
 
hòan toàn trong dung dịch
 
HCl, thu
được
 
1,12 lít khí H
2
 (
đktc
).
C
ô
cạn
dung
dịch
 
khối
l
ượng
 
muối
khan thu
được
là:A.5 g.B.5,3 g. C.5,2 g. D.5,5 g.
Câu 7 
: Hòa tan
 
hòan toàn 2,7gam kim
lọai
vào dd
 
HCl(d
ư)
,
thu
được
3,36lít kh
í đktc
.
Kim lọai là:
 A. Mg B. ZnC. AlD. Fe
Câu 8
: Cho khí CO (d
ư) đ
i vào
ống
 
sứ
nung nóng
đựng
 
hỗn
 
hợp
X
gồm
Al
2
O
3
, MgO, Fe
3
O
4
, CuO
 phản
 
ứng
 
xảy
 ra hòan toàn thu
được
 
chất
 
rắn
Y. Cho Y vào dd NaOH (d
ư), khuấy
 ĩ, thấy
còn
lại
 
 phần
không tan Z. Z
gồm
:A. MgO, Fe, Cu.B. Mg, Fe, Cu. C. MgO, Fe
3
O
4
, Cu. D. Mg, Al, Fe, Cu.
Câu 9
: Trong
công nghiệp, người ta điều chế Al bằng cách nào dưới đây.
A
. Điện phân hỗn hợp nóng chảy của Al
2
O
3
và criolit 
B. Điên phân nóng chảy AlCl
3
 
C. Dùng chất khử CO, H
2
,Al
2
O
3
 
... để khử D. Dùng kim loại mạnh khử Al ra khỏi muối
Câu 10
: Hiện tượng nào quan sát được khi cho từ từ dd HCl vào dung dịch NaAlO
2
?A.
 
Xuất hiện kết tủa keo trắng.
 B.
 
Xuất hiện kết tủa keo trắng và có khí thoát ra.
 C.
 
Xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan một phần.
 D.
 
Xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan ra
.
Câu 11
: Chất nào sau đây
 không
 
tan trong dung dịch NaOH?
 A. Fe
2
O
3
B. Na C. Al
2
O
3
D. K
2
O
Câu 12
: Khi điện phân Al
2
O
3
 
nóng chảy người ta thêm Cryôlit Na
3
AlF
6
 
với mục đích:
 
1. Làm hạ nhiệt độ nóng chảy của Al
2
O
3
 
2. Làm cho tính dẫn điện cao hơn
 
3. Để thu được F
2
 
ở Anot thay vì là O
2
 
4. Tạo hỗn hợp nhẹ hơn Al để bảo vệ Al
 Các lí do nêu
đúng 
là:
A. Chỉ 1 B. Chỉ 1 2 C. Chỉ 1 3
D
. Chỉ có 1,2 và 4
 
Câu 13
: Điện phân Al
2
O
3
 
nóng chảy với cường độ I = 9,65A trong thời gian 30.000s thu được 21,6g Al. Hiệusuất của phản ứng điện phân là:
 A. 100% B.80%C. 85% D. 90%
Câu 14
: Cho
hỗn hợp gồm
Fe, Cu vào dd AgNO
3
 
lấy dư
thì sau khi
kết thúc phản
 
ứng dd thu được gồm
:A : Fe(NO
3
)
2
và Cu(NO
3
)
2
B : Fe(NO
3
)
2
, Cu(NO
3
)
2
và AgNO
3
 C : Fe(NO
3
)
3
, Cu(NO
3
)
2
và AgNO
3
D : Fe(NO
3
)
3
, Cu(NO
3
)
2
, AgNO
3
và Ag
Câu 15
: Hòa tan 0,405 g Al trong lượng dư dd HNO
3
loãng thu được V lít NO duy
 
nhất (đktc). V bằng:
 
 
 
Convert by TVDT
2
Thuviendientu.org
A. 0,224 lít.B. 0,336 lít.C. 0,448 lít. D. 2,24 lít.
Câu 16 
: Hòa tan 3,57g
nhôm oxit vừa hết vào
100ml dung d
ch NaOH a M.
Giá trị a là:
 A. 0,35M
 
B. 0,7M
 
C. 1,05M D. 0,175M
Câu 17 
: Cho mg hỗn hợp bột Al và Fe tác
 
dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Nếucho mg hỗn hợp đó tác dụng với dd HCl thì thoát ra 8,96 lít khí (đktc). Khối lượng của Al và Fe là:
 A. 10,8g, 5,6g.B. 5,4g và 5,6g.C. 5,4g 8,4g. D. 5,4g 2,8g.
Câu 18
: Hợp chất nào sau đây lưỡng tính?
 A. AlCl
3
B. AlCl
3
C. Na
2
SO
4
 D. Al(OH)
3
 
Câu 19
: Cho hỗn hợp 2 kim lọai Al, Fe vào dung dịch gồm Cu(NO
3
)
2
và AgNO
3
 
.Sau khi các phản ứng xảy rahòan toàn thì thu được 3 kim lọai. Hỏi các kim lọai đó là 3 kim lọai nào?
 A. Al, Cu, Ag B. Al, Fe, Ag C. Fe, Cu, Ag 
D. B, C đều đúng
 
Câu 20
: Sau khi phản ứng: Al + HNO
3
--- > Al(NO
3
)
3
+ N
2
O + H
2
O thì tổng các hệ số được cân bằng là:
 A. 30.B. 64.C. 18. D. 20.
Câu 21
: Thêm dd NaOH vừa đủ vào dd chứa 0,3 mol Al(NO
3
)
3
. Lọc kết tủa đem dung đến khối lượng khôngđổi thì thu được khối lượng chất rắn là bao nhiêu?
 A. 15,3g.B. 10,2g. C. 7,8g. D. 30,6g.
 
Câu 22
: Trường hợp nào sau đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?
 
A. Thêm dư NaOH vào dd AlCl
3
.B
. Thêm dư AlCl
3
 
vào dung dịch NaOH
.
C. Thêm dư HCl vào ddNaAlO
2
 
D. Thêm dư CO
2
vào dung dịch NaOH.
 
Câu 23
: Chỉ dùng một thuốc thử nào có thể nhận biết được các chất rắn sau: K, Al
2
O
3
, MgO, Na
2
O, Al?
A. nước.
 B. dd NaOHC. dd H
2
SO
4
D. Ba(OH)
2
.
Câu 24
:
Cho từ từ từng lượng nhỏ Na vào dd Al
2
(SO
4
)
3
 
đến dư thì hiện tượng quan sát được là gì?
 A.
 
 Na tan, có bọt khí xuất hiện trong dung dịch.
 B.
 
 Na tan, có kim lọai Al bám trên bề mặt Na.
 C.
 
 Na tan, có bọt khí thoát ra và có kết tủa dạng keo màu trắng, sau đó kết tủa vẫ
n không tan.D.
 
 Na tan, có bọt khíthoát ra và có kết tủa dạng keo
 
màu trắng, sau đó kết tủa tan dần.
 
Câu 25
: Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?
 A. 2Al + 3O
2
 
 
o
2Al
2
O
3
B. Al + 6HNO
3
đ
o
Al(NO
3
)
3
+ 3NO
2
+ 3H
2
OC. 2Fe + Al
2
O
3
 
o
2Al
 
+ Fe
2
O
3
 D. 2Al + Fe
2
O
3
 
o
Al
2
O
3
+ 2Fe
Câu 26 
: Hòa tan Al trong dd HNO
3
dư thu được 0,03mol NO
2
và 0,02 mol NO. Khối lượng Al là:
A. 0,27g. D. 0,54g.C. 0,81g. D. 1,08g.
Câu 27 
: Dung
dịch nào sau đây
 không
 
làm quì tím hóa đỏ?
 A. HCl B. FeCl
3
C. AlCl
3
D. Al
2
O
3
 
Câu 28
: Các kim lọai nào sau đây tan hết trong dung dịch H
2
SO
4
loãng?A. Al, Fe.B. Fe, Cu. C. Al, Cu. D. Cu, Ag.
Câu 29
: Nhôm hydroxyt thu được từ cách làm nào sau đây?
 A.
 
Cho từ từ dung dịch HCl vào dd natrialuminat.
C. Cho Al
2
O
3
 
tác dụng với nước.
 B.
 
Cho dư dung dịch NaOH vào dd AlCl
3
.D
. Thổi khí CO
2
vào dd natri aluminat
Câu 30
: Công thức của phèn chua là:
 A. (NH
4
)
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O. B. (NH
4
)
2
SO
4
.Fe
2
(SO
4
)
3
.24H
2
OC. Na
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
OD. K
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O 
Câu 31
: Dùng mg Al để khử hết 1,6g Fe
2
O
3
. Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOHtạo 0,672 lít khí (đktc). Giá trị m bằng:
 A. 0,54g. B. 0,81g.C. 1,08g. D. 1,755g.
Câu 32
: Hòa tan 5,4g
Al vào 100ml dd KOH 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hòan toàn thể tích H
2
 
(đktc) là:
 A. 4,48 lít. B. 0,448 lít C. 0,672 lít.D. 0,336 lít.
 
 
Convert by TVDT
3
Thuviendientu.org
Câu 33:
Trộn 0,81 gam bột nhôm Al với bột Fe
2
O
3
 
và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm một thời gian,thu được hỗn
 
hợp A. Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO
3
 
đun nóng thu được V lít NO (sản phẩm khửduy nhất) ở đktc. Giá trị V là.
A. 0,224 lít B. 0,672 lít C. 2,240 lít D. 6,720 lít
Câu 34:
. Đốt cháy hoàn toàn m g bột nhôm trong lượng S dư, rồi hòa tan hết sản phẩm thu được vào nước thì
thoát ra 6,72 lít khí H
2
(đktc). M là:
A. 2,7g. B. 4,05g. C. 5,4g. D. 8,1g.
Câu 35:
. Hòa tan hết mg hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch H
2
SO
4
 
loãng thấy thoát ra 0,4 mol khí còntrong lượng dư dung dịch NaOH
 
thì thu được 0,3 mol khí. M bằng:
 A. 11g. B. 12,28g. C. 13,7g. D. 19,5g.
Câu 36:
 
Dùng mg Al để khử hết 1,6g Fe
2
O
3
. Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOHtạo 0,672 lít khí (đktc). M bằng:
 A. 0,54g. B. 0,81g.C. 1,08g. D. 1,755g.
Câu 37:
Trường hợp nào sau đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?
 
A. Thêm dư NaOH vào dd AlCl
3
.B
. Thêm dư AlCl
3
 
vào dung dịch NaOH
.
C. Thêm dư HCl vào ddNaAlO
2
 
D. Thêm dư CO
2
vào dung dịch NaOH.
 
Câu 38:
. Thêm NaOH vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,
01mol HCl và 0,01 mol AlCl
3
. Kết tủa thu được là lớnnhất và nhỏ nhất ứng với số mom NaOH lần lượt bằng bao nhiêu?
 A. 0,01mol 0,02mol. B. 0,02mol 0,03mol.C. 0,03mol 0,04mol D. 0,04 mol 0,05mol.
Câu 39:
Cho từ từ dd NH
3
 
đến dư vào dd AlCl
3
 
thì có hiện tượng nào sau đây.A. Xuất hiện kết tủa và kết tủa tan ngay.
B
. Xuất hiện kết tủa keo, kết tủa tăng đến cực đại rồi tan dần hết
.
C. Xuất hiện kết tủa và có khí mùi khai thoát ra.D. Xuất hiện kết tủa và có khí không mùi thoát ra.
Câu 41:
Cho từ từ dd NaOH đến dư vào dd AlCl
3
 
thì có hiện tượng nào sau đây.A. Xuất hiện kết tủa và kết tủa tan ngay.B. Xuất hiện kết tủa và kết tủa không tan khi cho NaOH đến dư.C. Xuất hiện kết tủa và có khí màu vàng lục thoát ra làm mất màu quỳ tím ẩm.
D
. Xuất hiện kết tủa keo, kết tủa tăng đến cực đại rồi tan dần hết
.
Câu 42;
Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dd chứa AgNO
3
và Cu(NO
3
)
2
 
thu được dd B
 
và chất rắnD gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dd HCl dư có khí bay ra. Thành phần chất D là.
A. Al, Fe Cu B. Fe, Cu Ag C. Al, Cu Ag
D. Kết quả khác.
Câu 43:
Một hỗn hợp gồm Na, Al có tỷ lệ số mol là 1: 2. Cho hỗn hợp này vào nước. Sau khi kết thúc phản ứngthu được 8,96 lít H
2
(đktc) và chất rắn. khối lượng chất rắn có giá trị nào sau đây.
A. 5,6g B. 5,5g C. 5,4g D. 10,8g
Câu 44:
Cho mg hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Nếucho mg hỗn hợp đố tác dụng với dd HCl thì thoát ra 8,96 lít khí (đktc). Khối lượng của Al và Fe là:
 A. 10,8g, 5,6g. B. 5,4g 5,6g. C. 5,4g 8,4g. D. 5,4g 2,8g.
Câu 45:
Hòa tan Fe trong HNO
3
 
dư thấy sinh ra hỗn hợp khí chứa 0,03 mol NO
2
và 0
,02 mol NO. khối lượng
Fe là:A. 0,56g. D. 1,12g. C. 1,68g. D. 2,24g.
Câu 46:
Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 0,015 mol FeCl
2
trong không khí. Khi các phản ứngxảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng kết tủa thu được bằng:
 A. 1,095g. B. 1,35g. C. 1,605g. D. 13,05g.
Câu 47:
Hòa tan 2,16g FeO trong lượng dư dd HNO
3
loãng thu được V lít NO duy nhất (đktc). V bằng:
 A. 0,224 lít. B. 0,336 lít. C. 0,448 lít. D. 2,24 lít.
Câu 48:
Thêm dd NaOH dư vào dd chứa 0,3 mol Fe(NO
3
)
3
. Lọc kết tủa đem dung đến khối lượng không đổi thìthu được khối lượng chất rắn là bao nhiều?
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads
lechuan_xg6020 liked this
Nguyên Hồ liked this
Khanh Gia liked this
thanhemail94 liked this
Nguyễn Ngọc Bảo Uyên liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->