Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
b.tamil Kertas 1 Gerak Gempur 2010

b.tamil Kertas 1 Gerak Gempur 2010

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by chithu5032

More info:

Published by: chithu5032 on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2011

pdf

text

original

 
SULIT
 SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK  JABATAN PELAJARAN PERAK 
 
GERAK GEMPUR UPSR 2010
BAHASA TAMIL - PEMAHAMAN 036
50minit
Lima puluh
minit
 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 째ûÅ¢ò¾¡Ç¢ø
40
§¸ûÅ¢¸û Õ츢ýÈÉ.2.
±øÄ¡ì
§¸ûÅ¢¸ÙìÌõ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸×õ.3. ´ù¦Å¡Õ §¸ûÅ¢ìÌõ
A, B, C
ÁüÚõ
D
±Ûõ ¿¡ýÌ ¦¾Ã¢×¸û¦¸¡Îì¸ôÀðÊÕìÌõ. «ÅüÚû
´ýÚ
ÁðΧÁ Á¢¸î ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼Â¡Ìõ.«ùÅ¢¨¼¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºöÂ×õ. À¢ýÉ÷, Å¢¨¼ò¾¡Ç¢ø «¾ü¸¡É þ¼ò¾¢ø
¸Õ¨Á¡ì¸×õ.
4.
 
Å¢¨¼¨Â Á¡üÈ §¿Ã¢ð¼¡ø ӾĢø ¸Õ¨Á¡ì¸ôÀð¼ þ¼ò¨¾ ¿ýÌ «Æ¢òÐÅ¢¼§ÅñÎõ. À¢ýÉ÷, Ò¾¢Â Å¢¨¼ì¸¡É þ¼ò¨¾ì ¸Õ¨ÁÂ¡ì¸ §ÅñÎõ.Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak
[Lihat halaman sebelah
036
© 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak 
 
SULIT
 
SULIT2 036
 
´ù¦Å¡Õ Ţɡ×ìÌõ ¿¡ýÌ Å¢¨¼¸û ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉ. þÅüÚû Á¢¸î ºÃ¢Â¡É ´Õ Å¢¨¼¨Â ÁðÎõ ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. À¢ýÉ÷, Å¢¨¼ò¾¡Ç¢ø «ó¾ Å¢¨¼ì¸¡É ±ØòÐþÕìÌõ þ¼ò¨¾ì ¸Õ¨Á¡ì̸.À¢Ã¢× « : ¦Á¡Æ¢Â½¢¸û
[§¸ûÅ¢¸û : 1 – 15]1. §¸¡Ê¼ôÀð¼ þ¼ò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É
þÃð¨¼ì ¸¢ÇÅ¢¨Âò
¦¾Ã¢× ¦ºö¸. 
Å¢§É¡¾¡ ¿¼Éõ ¬Îõ ¦À¡ØÐ «ÅÙ¨¼Â ¸¡ø¸Ç¢ø ¸ðÊ¢Õó¾ ºÄí¨¸Á½¢¸û ______________ ¦ÅÉ µ¨º ±ØôÀ¢É.
A
 
¸Ä ¸ÄB ÀÇ ÀÇC ÁÇ ÁÇD ºÄ ºÄ2. ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢Õ.ºÃŽý ÅÕŨ¾ì ¸ñ¼ ÅÌôÒ Á¡½Å÷¸û _____________ ¦ÅɵÊî ¦ºýÚ ¾í¸Ç¢ý þÕ쨸¸Ç¢ø «¨Á¾¢Â¡¸ «Á÷ó¾É÷.
 
A ¸Î ¸ÎB ÌÎ ÌÎC ¸¢Î ¸¢ÎD º¢Î º¢Î3.
 
¸¡¨Ä¢ø ¾¡Á¾Á¡¸ô ÀÎ쨸¨Â Å¢ðÎ ±Øó¾ þÉ¢ÂÅû _________________ ÀûÇ¢ìÌô ÒÈôÀðÎî ¦ºýÈ¡û.A «Ãì¸ ÀÃì¸B ÓØ ã¸ôC ÓØ ã¸ôD ¸ñÏõ ¸ÕòÐÁ¡¸ô
036
© 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak 
 
SULIT
 SULIT 3
036
4. À¼ò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾
 
Á¡É
þ¨½¦Á¡Æ¢¨Âò
¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
 
 A «¨Ã ̨ÈB ¬¨¼ ¬ÀýõC ¬¨¼ «½¢¸ÄýD «Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á5. þôÀ¼ò¾¢üÌ ²üÈ ºÃ¢Â¡É
¬ò¾¢ÝʨÂò
¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A «È了 ŢÕõÒB þÂøÅÐ ¸Ã§ÅøC ®ÅРŢÄ째øD ³ÂÁ¢ðÎñ6. ºÃ¢Â¡É þ¨½¨Âì ¦¸¡ñ¼
ÁÃÒò ¦¾¡¼¨Ãò
¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
 
ÁÃÒò ¦¾¡¼÷Å¢Çì¸õAÓØ ãîÍÁ¢¸ «ÅºÃÁ¡¸B¾¨Ä ±Îò¾ø¿øÄ ¿¢¨ÄìÌ ÅÕ¾øC¿¡ìÌ ¿£Ù¾ø¦À¡ö ÜÚ¾øD¦ÅÙòÐ Å¡í̾ø«ÊòÐ ¯¨¾ò¾ø
[Lihat halaman sebelah
036
© 2010 Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak 
SULIT
 SULIT 4
036
7. À¢ýÅÕõ ÝÆÖ째üÈ
¦ºöÔÇ¢ý
Ó¾ø Åâ¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. ¾¢Õ.źó¾ý ¾¡õ Ò¾¢¾¡¸ò ¦¾¡¼í¸¢Â ¿¢ÚÅÉò¾¢ýÓý§ÉüÈò¨¾ì ¸Õò¾¢ø ¦¸¡ñÎ §¿Ãí¸¡Äõ À¡Ã¡Áø «øÖõÀ¸Öõ ¯¨ÆòÐ ÅÕ¸¢È¡÷.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->