Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23166, 20.6.2011]

Oslobođenje [broj 23166, 20.6.2011]

Ratings: (0)|Views: 434|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2013

pdf

text

original

 
Kuki} danas u Sara je vu, su tra u Banjoj Luci
OSLOBO\ENJE
PONEDJELJAK
, 20. 6. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.166Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
NIJE TRAGEDIJA AKO ME ^OVI]ODBIJE
2. strana
Kako je slasno ruko vodi ti Insti tu tom za his tori ju
HIS TORIA NIJE LUX VERI TA TIS!
6-7. strana
Bosanskimuslimani su i danasopkoljeni
Episkop zahumsko-hercego va~ki i primorski, vladika Grigori je
   F   o   t   o  :   S   e   n   a   d   G   U   B   E   L   I    ]
3. strana
 
DANAS PRILOG
 
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 20. juni 2011. godine
U @I@I
2
KarelSchwarzenberg
Sve zemljeZapadnogBalkanatrebalo bi da {to pri jepostanu~laniceEvropske uni je, rekao je u subotu{ef ~e{kediplo- maci jeKarelSchwarzenberg. "@elio bih da sve zemljeZapadnogBal- kana{to pri jepostanu~lanice EU. Za sa- daizgleda da }e to prvopostatiHrvatska. Trenutno je vrlodobropripremljena i Srbi ja. Makedoni ja bi moralari je{iti spor oko imena s Gr~kom. Albani jupo- tresa juunutarnjisporo vi. Unutarnje sporo vetrebari je{iti i Bosna i Hercego-  vina", rekao je Schwarzenberg u inter-  vjuu za slo va~kuagenci juTASRpo vo- dom20. godi{njicepo~etkaraspada biv {eJugosla vi je. Schwarzenbergsmatra i da nakonha- p{enjaRatkaMladi}aSrbi ju na putu ka EU ne trebauvjeto vatiizru~enjemdrugih optu`enih za ratnezlo~ine."Kada je ri je~ o ulasku u EU, to vi{e ne bi trebaloigratiulogu. Ne zabora vimoko- liko je (njema~kih) ratnihzlo~inaca 'tr~karalo po svi jetu' 50-ih i 60-ih godina - na slobodi. Ne budimotolikolicemjer- ni. Mislim da sve zemljebiv {eJugosla vi-  jerade{to mogu u tom smjeru", za- klju~io je Schwarzenberg.On smatra i da trenutnasituaci ja u ko-  joj su nekezemlje EU (me|uko jima i ^e- {ka) priznaleKoso vo, a nekeme|uko ji- ma je Slo va~kanisu, ne}etra jativje~no i da i "predKoso vomsto jievropskabu- du}nost", prenosiFena.
Zapadni Balkan u EU
VIJESTI
Nakonsastanka s predsjedni- kom DNZ-a RifatomDoli}em, mandatar za sastavVi je}aminis- tara BiH Sla voKuki}}e danas odr`ati niz sastanaka s liderima stranaka~ije je sjedi{te u Sara je-  vu, dok bi sutratrebaorazgo vara- ti s politi~kimliderima iz BanjeLu- ke. Tako|er, na ja vio jekako}e u sri jedu u Mostarupoku{atidogo-  voritisastanke s liderima dva HDZ-a Draganom^ovi}em iBo`omLjubi}em.
 Sara je vo- sigurno
- Ljudi iz mogatimapriprema ju razgo vore sa strankama. Tako u ponedjeljakimamci jeli dan zaka- zanerazgo vore sa strankamako ji- ma je sjedi{te u Sara je vu. U utorak  bih trebao u BanjojLucirazgo vara- ti sa strankama iz RS-a, a u sri jedu bih se u Mostarutrebaosastati s ~el- ni{tvom dva HDZ-a. U ponedjeljak  }u, pak, razgo varati sa svimpoli- ti~kimstrankamako jeima jucen- tralu u Sara je vu, to mi je baremna- kana. Za sadanemaminformaci ju s ko jim smo sve strankamadogo-  vorilisastanke, kazao je Kuki}. Istaknuo je kako je za sadaiz vje- snosamo da }e ti jekomponedje- ljkaimatirazgo vore sa strankama iz Sara je va, dok se jo{ radi na pri- premisastanaka sa liderimastra- naka iz BanjeLuke i Mostara. - U sri jedu}emopoku{atirazgo-  varati s dva HDZ-a. Dao sam za- dataksvometimu da napra viplan rada i plansastanaka s politi~kim strankama. Sve je sada na sredi{- njicamapoliti~kihparti ja. U ovom momentunaprostonemamvi{e detaljavezano za sastanak s HDZ- ovima. Ipak, iskreno se nadam kako}e pre vladatirazum te kako }emo se naposljetku i sastati. Ako, pak, i ne do|e do takvogsastanka, ondaopetne}edo}i do tragedi je, negoidemodalje, izja vio je Kuki}. Ka`ekakonikoga ne `eliprisilja-  vati na razgo vore, no ipako~eku-  je da }e sve politi~kestrankepris- tatido}i na sastanak. - Osta je nam vidjeti s kim }emo sve naposljetkuuspjetidogo vori- tisastanke. O~eku jem da }e svi bi- tispremni za razgo vor, a ako ne- ki i ne budu, onda se mo`e i beznjih. Ako netko ne `elirazgo vara- ti,ja ga na to ne moguprisiliti i on- da}emomoratinasta vitiposao i bez takvih, kazao je Kuki}, te do- daokako`elirazgo varati i s SBB- om FahrudinaRadon~i}a. - Nadam se kako }e do}i dorazgo vora sa SBB-om. Ta poli- ti~ka opci ja ima ~etiri zastupnika u Parlamentu BiH i svakako je stranka vri jedna svakog respekta, rekao je Kuki}.
Kandidat SDP-a
Iz dva HDZ-a su i ju~erza Oslo-bo|enjekazalikako oni nema ju o ~emurazgo varati s Kuki}em jer on ni jereprezentvoljehrvatskogbi- ra~kogti jela u BiH. Smatra jukako predsjeda va ju}aVi je}aministara BiH trebabitiBor janaKri{to iz HDZ-a BiH, strankeko ja je dobila naj vi{ehrvatskihglaso va na listo- padskimizborima. Kuki}asmatra-  jukandidatom SDP-a, te im je kao takavneprihvatljiv. Sli~nog su sta-  jali{ta i stranke iz RepublikeSrpske.
JuricaGUDELJ
Kuki}danas u Sara je vu, su tra u BanjojLuci
O~eku jem da }e svi biti spremni za razgo vor, a ako neki i ne budu, onda se mo`e i bez njih. Ako netko ne `eli razgo varati, ja ga na to ne mogu prisiliti i onda }emo morati nasta viti posao i bez takvih, kazao je Kuki}
Ni jetragedi ja
ako me ^ovi}odbi je
SlavoKuki}: Odlu~uju}itjedan
NEMAJU O ^EMUIz dva HDZ-a su i ju~erza Oslobo|enje kazali kako oni nema ju o ~emu razgo vara ti s Kuki}em jer on ni jereprezent volje hrvatskog bira~kog ti jela u BiH
Slobodanka]ur~i}, posla- nicaSNSD-a u Skup{tinidis- triktaBr~ko, najbli`a je pozi- ci jigradona~elnika ove lo- kalneza jednice, sazna jemo iz izvorabliskihpoliti~kimstran- kamazastupljenim u Skup{ti- nidistrikta, ko je su po~ele prego vore oko nasljednika DraganaPa ji}a, ko jeg je Skup- {tina, pri jeskoromjesec, smi-  jenilazbogdokazanogsuko- bainteresa. Nekoliko je ~inje- nicako je idu u prilogSlobo- danki]ur~i}.
PaktSNSD- SDS
Naime, ova 41-godi{njaki- njadobrokotiraunutarlokal- nogSNSD-ovogogranka, aiz vjesno je da }e ova stranka pono vodatigradona~elni- ka, posebnonakontvrdnji da su bo{nja~ke i hrvatskestrankepostigledogo vor da na ~elugradapono vobude predsta vniksrpskognaroda, a SNSD ima naj ve}upodr{ku.Poredpodr{keSNSD-a, fa vo- ritkinja]ur~i}ima}e i po- dr{ku SDS-a, druge po snazisrpskestranke u distriktu. SDS-ova podr{kakandidatu SNSD-a za budu}eggrado- na~elnikani jeupitna, pri je svegazbog~injenice da su ove dvi jestrankeza jednopo-  vuklesvo jeposlanike iz br~anskeSkup{tine, nakon odlukeve}ineposlanika da razri je{edu`nostibiv {eggra- dona~elnikaPa ji}a. U istovri jeme, prilikom strana~kihkonsultaci ja za izborno voggradona~elnika, SNSD i SDS su zastupalisko- ro pa istesta vo ve. Tre}i, a mo`da i najbitni ji argument na straniSlobo- danke]ur~i}, jestenjeno oprav danjeneda vnogod- sustva sa sjedniceSkup{tine, ko ju su ostaliposlanici SNSD-a i SDS-a bojkoto vali. I ]ur~i} se ni jepo ja vila u skup{tinskimklupama, ali  je za razliku od kolegadosta-  vilarazlogesvogodsustva, ~ime je za vri jedilanekoliko poena kod drugihstranaka, pri jesvegabr~anskog SDP-a, ko ji sa de vetposlanika u Skup{tini, ima velikiuticaj na sve odluke, posebno na ime- no vanja."Oprav danjeko je je ponu- dilaposlanicaSlobodanka ]ur~i}mo`e joj biti od koris- tiukolikodo|e do reakci je Uredasuper vizora, ko ji}e tra`itikompromisnorje{e- nje, odnosnoosobuko jaispu- nja vauslo ve, ali je svakako pogodnasvima", po jasnili su nam izvori iz Skup{tinedistri- ktaBr~ko.
Uloga PDP-a
No, u slu~aju da blokSNSD- SDS ostane pri bojkotusje- dnica, iz vjesno je da }e SDP, uz podr{kudrugihbo{nja~kih stranaka, predlo`itikandida- ta za gradona~elnika. Na vo- dno je neza visniposlanikRa- doslavBogi~evi} SDP-ov fa vo- rit u tom slu~aju, a on bi mo-gaoosigurati i podr{kuneko- likoneza visnihposlanika iz redaSrba, ali i poslanika PDP- a, ko ji ne `elesli jeditipolitiku SNSD-a i SDS-a. To bi bilodo- voljno za njegovizbor.
A. [e.
DISTRIKTBR^KO:Jo{bez gradona~elnika
Bi}eSrbin,
ne zna se ko ji
NEZAVI SAN, A SDP-ovNeza visni poslanik  Radoslav Bogi~evi}  SDP-ov fa voritu tom slu~aju,a on bi mogaoosigura ti i podr{ku nekoliko neza visnih poslanika iz reda Srba
RadoslavBogi~evi}: ^ekaSlobodanka]ur~i}: Favo itkinja
AkoSNSD- SDSostanu pri bojkotu, iz vjesno je da }eSDP predlo`itikandidata
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 20. juni 2011. godine
3
 SvenAlkalaj Sredo jeNo vi}
Ali jaBehmen
MilicaMarko vi}
Evropskeperspekti ve
Ministarvanjskihposlo va BiHSvenAlka- laju~estvo vat}e, na pozivvisokepredsta vni- ce EU za vanjskeposlo ve i sigurnosnupo- litikuCatherineAshton, ministarskomsas- tanku EU - ZapadniBalkanko ji}e pod na- zi vomWesternBalkansForumbitiodr`an 20. juna u Luksemburgu.Ufokusurazgo vo- raministaravanjskihposlo vazemalja EU i Z.Balkana bit }e evropskaperspekti vaZ.Bal- kana i regionalnasaradnja, ali ide{a vanja na Sje veruAfrike i Bliskomistoku, te evropska politikasusjedstva. Alkalaj}e se obratiti ministrimatokomsastanka, a godinunakon onog u Sara je vuposve}enogEU- Z.Balkan.
Nuklearna sigurnost
Ministarci vilnihposlo vaBiH Sredo je No vi}predvodit}e delegaci ju BiH na Mi- nistarskojkonferenci ji o nuklearnojsigur- nosti u Be~u od 20.do 24. juna, a ko ja se organizira na inici jati vuMe|unarodne agenci je za atomskuenergi ju(IAEA). Pokrenuta na speci jalnojsjedniciOdbo- ragu verneraIAEA o sigurnosti, inici jati-  vaizra`avapotrebusna`ni jeganga`ira- njaIAEA i svihzemalja~lanica na podi- zanjusvi jesti o daljemja~anjunuklear- nesigurnosti u svi jetu, a posebnozabri- nutost u vezi s nesre}om u nuklearki Fukushima.
 Sara je vo ima {anse
"Sara je voima velike{anse da 2014. bu- deevropskigradkulture i kad se to dogo- di,to }e bitiprvigrad s takvomtitulom iz dr`aveko jani je~lanica EU. To bi za nas zna~ilomnogo, ali bi to biloveliko i za EU", rekao je zaRadioFBiHgradona~el- nikSara je vaAli jaBehmen, podsjetiv {ina to da kona~nuodlukuo tometreba da do- nesuVi je}e EU i Evropskakomisi ja: "Ne- da vno sam razgo varao s gradona~elni- komMaribora, idu}egodineevropskog gradakulture i shvatio sam da grads ta- kvimstatusom ima ogromnemogu}nos- tipri vla~enjanov ca iz fondo va EU", na- glasio je Behmen.
Moni toring-tim o BiH
BiH ni je na dne vnomredujunskogzasje- danjaParlamentarneskup{tine BiH Sa vje- taEvrope, ko jepo~injedanas u Strasbour- gu, ali}e biti na sjednicimonitoring-tima21.  juna, izja vila je za Srnu~landelegaci jePar- lamentarneskup{tine BiH u Parlamentarnoj skup{tiniSa vjetaEvropeMilicaMarko vi}. "Monitoring-tim pratiaktuelnupoliti~kusi- tuaci ju i na sjednici u utorakbi}eri je~i o BiH. Tim je tra`io da tom sastankuprisustvu jede- legaci ja BiH, tako da }emotadavi{eznatika- kav}e bitiiz vje{taj za BiH za protekliperiod, a posebnopostizborni", rekla je Marko-  vi}eva, naglasiv {i da }e iz vje{tajnaj vjero va- tni jebiti na dne vnomredujesenjegzasjeda- njaParlamentarneskup{tineSa vjeta EU.
U @I@I
 A 
ko bi meni|ed reci, za- treba li ti {to, ima Osmanna Stri je`evu ili, ako mepo{aljeOsmanu i samo ka`e da prenesemkako|edu ne{totreba, a Osman, s ko jim je |ed pri~ao po ci jeli dan, to po- zajmi, bez pitanja, pa ako su Hrvati iz Vare{abilijediniko ji su moga|edaposje}ivali u zatvo- ru, a bez njiho vepomo}i ne bi ni menebilo, onda je to `ivot BiH i ne mo`ebiti da nemavi- {e tog `ivota. Evo, u Bjelu{ina- maje moj prvikom{i jamusli- man, kazao je na ju~era{njojsesi jiKruga99 episkopzahum- sko-hercego va~ki i primorski,  vladikaGrigori je.
U Sara je vo, s rado{}u
"I danas su, kao i u ratu, bo- sanskimuslimani u nekomsmi- sluopkoljeni. S jednestrane, od Hrvata, okrenutihHrvatskoj, a s drugestrane od Srba, ko jivo- leSrbi ju. I, normalno je da bo- sanskimuslimaniosje}aju gr~ i da mi moramoraditi da se taj gr~ otklanja. A uvi jek je tako: ka- ko se ka`e, treba u}i u cipele drugog, da bismo ga razumje- li", rekao jevladika, ~ija je osno-  vnaporukaju~ebila da je di ja- lognasu{napotrebadana{nje BiH.Ne biloko ji: "Di jalog je pri-  jesvegarazgo vorkrozri je~i i nemakomunikaci je bez ri je~i, a i unutra{njakomunikaci ja tra`iri je~ da njomebude izra`ena. A mi, ko jivjeru je- mo, kadarazgo varamo s dru- gim, uvi jekmoramorazmi{lja- titako da nas iz o~ijutogadru- goggledaOnajtre}i, Bog", is-takao jeepiskop na sesi ji, do- {av {inakonslu`enja u Staroj pra vosla vnojcrkvi. Ina~e, objasnio je, u Sara je vo  je stigao"s rado{}u,s trepetom i s nostalgi jom", aupra vozato {to je vi{eputaukazao na odgo-  vornostupotreberi je~i, i to za stepenvi{u od sago vorniko ve,  jer je to po~etakizgradnjesvake za jednice. "Pogre{nanjiho vaupotreba zna~i i atak na drugoga i jedna takvari je~mo`ecjelo vitost~o-  vjekabukvalno da razbi je. Bez za jednicenemasre}e, a bez sre}enema`ivota", nasta vio je  vladikaGrigori je, slo`iv {i se sa GradimoromGo jerom da tu ne misli na su`ivot. (Go jer:"To je`ivot u toro vima..."). "^o vjekmorajednako da go-  vori i u Dubro vniku, i u Mosta- ru, i u Trebinju", primi jetio je episkop, azapitankada}e se  vrh SPC-abrantov skispustiti na koljenatra`e}iopro{taj, odgo vorioje da ne zna kada}e to biti.
 [ta je go voriopa tri jarhPa vle?!
"Iako je vrh SPC-a i rani jeda-  vaosaop{tenja, a patri jarhPa vle ni u snu ne bi rekao da nemo`emo`i vjetiza jedno, ali je pi- tanjekako su medi jipresnosili. Temeljniosnovvjere je da se vje- ru je u `ivot, a ne u smrt, i ~o vje- ku je svojstvenopadati, ali mu ni jesvojstvenoosta jati u tom stanju, kako je to primi jetioje- danegipatskimonah, ilikazao Zmaj: "Ako si pao, pa se kalja{,nemojonda da se valja{."  VladikaGrigori je, ~iji su do- lazakna slu`bu u Mostar i ju~emnoginazvalijednim od isto- rijskihdoga|aja za BiH, podi-  jelioje nekolikosvo jihiskusta-  va sa ~lano vimaKruga,pa i dubro va~ko, kada je jasnore- kaotamo{njembiskupu da mu  je jakote{koto{to suu~inili Dubro vnikunjego visunaro- dnjaci: "Biskup je po{aotada premameni. Ne mo`etedobi- tiopro{taj ako ga ne zatra`ite,a tek tada}e ti onaj od kogatra`i{re}ido|i, brate."Bio je ja-sanepiskop inapomenuv {i da niko ne mo`evoljetiBoga ako ne voli~o vjeka: "Ali, stvar je {to ljudine shva-ta ju da, ako ru`e, psu juBoga, da timeru`e i psu ju i ~o vjeka."
E. K.
Bosanskimuslimani su i danasopkoljeni
S jedne strane, od Hrvata okrenutih Hrvatskoj, a s druge strane od Srba ko ji vole Srbi ju. I, normalno je da bosanski muslimani osje}aju gr~ i mi moramo raditi da se taj gr~ otklanja
Krug 99:Episkopzahumsko-hercego va~ki i primorski, vladikaGrigori je
Postupiti kao Isus
"[ta se de{a va s liderima, to je pra vopitanje, jersvako od nas voli daje voljen. No, po voditi se za mi{ljenjemmasa, svoj- stveno je ~o vjeku, ali slabom~o vjeku. Ne mo`enikoshvatiti {ta sam ja do`iviokada sam 2004. rekao da Karad`i} i Mladi} treba da idu u Haag. Jer, ako ste bilihrabri da budeteliderika- da su vam pljeskali, ondatreba da postupite kao Isus, ko ji je ulazio i u Jeruzalem, ali je i za Velikipetak bio spreman", ka- zao je episkopGrigori je.
Treba u}i u cipe edrugog, da bismo ga razumje i
Fo o: SenadGUBELI]
Jeza u Vi{e gradu, Fo~i, Srebrenici...
"Sve{tenikmorabitiod- go voran i moralan, ali ne mo`ebitiuvi jekrealan.  Ali, ako ja prolazimpo- redVi{egrada, Fo~e, Sre- brenice i ako ja znam{tase tamodesilo, aosje}am  jezu, tugu, bol {to se todesilo, ima {anse da bu- dem~o vjek", kazao je vla- dikaGrigori je.
Crkva uFatinoj avli ji
Zapitan za slu~ajcrkve udvori{tuFateOrlo vi}, vla- dikaGrigori je je pomenuo i ru{enjenelegalnoiz- gra|ened`ami je na Bradi- ni, te ustvrdio da su to ne-dopusti vestvari: "Treba po{to vatidrugoga."

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
Maggiekelly Kelly added this note
I HAVE NEVER BELIEVED IN LOVE SPELLS UNTIL I MET THIS WORLD'S TOP SPELL CASTER. HE IS REALLY POWERFUL AND COULD HELP CAST SPELLS TO BRING BACK ONE'S GONE,LOST,MISBEHAV ING LOVER AND MAGIC MONEY SPELL OR SPELL FOR A GOOD JOB.I'M NOW HAPPY & A LIVING TESTIMONY COS THE WOMAN I HAD WANTED TO MARRY LEFT ME 2 WEEKS BEFORE OUR WEDDING AND MY LIFE WAS UPSIDE DOWN COS OUR RELATIONSHIP HAS BEEN ON FOR 2YEAR
Maggiekelly Kelly added this note
i am sorry for putting this message here like this. I am just here to share my experience and to help who might want this kind of help. I have been scammed by fake casters that promised me results and get my money trying all my means to save my marriage. i was so despirate to keep my family as my husband wants a divorce. i decided to go spiritual as all i tried was not working. i seek spiritual he
1 thousand reads
1 hundred reads
Mladen Ignjić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->