Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Luganda Bible - New Testament

Luganda Bible - New Testament

Ratings: (0)|Views: 203|Likes:
Published by Robert
http://gospelgo.com/bibles.htm
http://gospelgo.com/bibles.htm

More info:

Published by: Robert on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2011

pdf

text

original

 
gwa bakitaabwe eri abaana, n'omutima gw'abaana eri bakitaabwe; nnemeokujja ne nkuba ensi n'ekikolimo.MatayoObuzaaliranwa bwa Yesu1:1 Ekitabo eky'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo, omwana wa Dawudi,omwana wa Ibulayimu. 2 Ibulayimu yazaala lsaaka; Isaaka n'azaalaYakobo; Yakobo n'azaala Yuda ne baganda be; 3 Yuda n'azaala Pereezi neZeera mu Tamali; Pereezi n'azaala Keezulooni; Keezulooni n'azaalaLaamu; 4 Laamu n'azaala Amminadaabu; Amminadaabu n'azaala Nasoni; Nasoni n'azaala Salumooni; 5 Salumooni n'azaala Bowaazi mu Lakabu;Bowaazi n'azaala Obedi mu Luusi; Obedi n'azaala Yese; 6 Yese n'azaalaDawudi kabaka. Dawudi n'azaala Sulemaani mu muka Uliya; 7 Sulemaanin'azaala Lekobowaamu; Lekobowaamu n'azaala Abiya; Abiya n'azaalaAsa; 8 Asa n'azaala Yekosafaati; Yekosafaati n'azaala Yolaamu; Yolaamun'azaala Uzziya; 9 Uzziya n'azaala Yosamu; Yosamu n'azaala Akazi; Akasin'azaala Kezeekiya; 10 Kezeekiya n'azaala Manaase; Manaase n'azaalaAmoni; Amoni n'azaala Yosiya; 11 Yosiya n'azaala Yekoniya ne baganda be, mu biro eby'okutwalibwa e Babulooni. 12 Oluvannyumaolw'okutwalibwa e Babulooni, Yekoniya n'azaala Seyalutyeri; Seyalutyerin'azaala Zerubbaberi; 13 Zerubbaberi n'azaala Abiwuudi; Abiwuudin'azaala Eriyakimu; Eriyakimu n'azaala Azoli; 14 Azoli n'azaala Sadoki;Sadoki n'azaala Akimu; Akimu n'azaala Eriwuudi; 15 Eriwuudi n'azaalaEreyazaali; Ereyazaali n'azaala Mataani; Mataani n'azaala Yakobo; 16Yakobo n'azaala Yusufu, eyali bba Malyamu, eyazaala Yesu ayitibwaKristo. 17 Bwe gityo emirembe gyonna, okuva ku Ibulayimu okutuuka kuDawudi, emirembe kkumi n'ena; nate, okuva ku Dawudi okutuuka kukutwalibwa e Babulooni, emirembe kkumi n'ena; nate, okuva kukutwalibwa e Babulooni okutuuka ku Kristo, emirembe kkumi n'ena. 18 N'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti. Malyamu nnyina bwe yaling'akyayogerezebwa Yusufu, baali nga tebannaba kufumbiriganwa,
 
n'alabika ng'ali lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu. 19 Awo Yusufu bba,kubanga yali muntu mutuukirivu, n'atayagala kumukwasa nsonyi, yalialowooza okumulekayo kyama. 20 Laba bwe yali alowooza bw'atyo,malayika wa Mukama n'ajja gy'ali mu kirooto, n'amugamba nti Yusufuomwana wa Dawudi, totya kutwala Malyamu mukazi wo, kubangaolubuto lwe lwa Mwoyo Mutukuvu. 21 Naye alizaala omwana wa bulenzi;naawe olimutuuma erinnya lye YESU; kubanga ye ye alirokola abantu bemu bibi byabwe. 22 Ebyo byonna byakolebwa, bituukirire Mukama byeyayogerera mu nnabbi, ng'agamba nti, 23 Laba, omuwala atamanyi musajjaaliba olubuto, era alizaala omwana wa bulenzi, Balimutuuma erinnya lyeEmmanweri; eritegeezebwa nti Katonda ali naffe. 24 Yusufu bweyazuukuka mu tulo, n'akola nga malayika wa Mukama bwe yamulagira,n'atwala mukazi we, 25 so teyamumanya okutuusa lwe yamala okuzaalaomwana: n'amutuuma erinnya lye YESU.Abagezigezi abaava ebuvanjuba2:1 Awo Yesu bwe yazaalibwa mu Besirekemu eky'e Buyudaaya kumirembe gya Kerode kabaka, laba, abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemi, 2 nga bagamba nti Ali ludda wa oyo eyazaalibwaKabaka w'Abayudaaya? Kubanga twalaba emmunyeenye ebuvanjuba, netujja okumusinza. 3 Kerode kabaka bwe yawulira ne yeeraliikirira, eran'ab'e Yerusaalemi bonna. 4 N'akuŋŋanya bakabona abakulu bonna,n'abawandiisi ab'abantu, n'ababuuza nti Kristo alizaalibwa wa? 5 Nabo ne bamugamba nti Mu Besirekemu eky'e Buyudaaya: kubanga bwekyawandiikibwa nnabbi bwe kityo nti 6 Naawe Besirekemu, ensi y Yuda,Toli mutono mu balangira ba Yuda: Kubanga afuga aliva mu ggwe,Alirunda abantu bange Isiraeri. 7 Awo Kerode n'ayita abagezigezi kyama,n'ababuuliriza nnyo ebiri emmunyeenye bye yaakamala okulabika. 8 N'abasindika e Besirekemu, n'abagamba nti Mugende munoonye nayo,mulabe omwan bw'afaanana; naye bwe mumula banga, ne mujjamumbuulira nang ndyoke njije mmusinze. 9 Bwe baawulira kabaka, ne bagenda; laba emmunyeenye eyo, gye baalabira ebuvanjuba,
 
n'ebakulembera, n'ejja n'eyimirira waggulu omwana w'ali. 10 Bwe baalabaemmunyeenye, ne basanyuka essaayu lingi nnyo. 11 Ne bayingira munnyumba, ne balaba omwana ne Malyamu nnyina; ne bavuunama, ne basinza omwana; ne basumulula ensawo zaabwe, ne bamutonera ebirabo bya zaabu, n'obubaane, n'omugavu. 12 Katonda bwe yabalabulira mikirooto baleme okuddayo eri Kerode ne baddayo ewaabwe mu kkuboeddala. 13 Laba, bwe baamala okugenda malayika wa Mukama n'alabikiraYusufu mu kirooto, ng'amugamba nti Golokoka, otwale omwana nennyina, oddukire e Misiri obeere eyo okutuusa nze lwe ndikugamba; ku banga Kerode ajja okunoonya omwana okumutta. 14 Naye n'azuukukan'atwala omwana ne nnyina ekiro n'agenda e Misiri; 15 n'abeera eyookutuusa Kerode bwe yafa; ekigambo kituukirire Mukama kye yayogereramu nnabbi, ng'agamba nti Nnayita omwana wange okuva mu Misiri. 16Awo Kerode, bwe yalaba ng'abalaguzi baamuduulira n'asunguwala nnyo,n'atuma okutta abaana ab'obulenzi bonna abaali e Besirekemu ne ku nsalozaakyo zonna, abaakamala emyaka ebiri n'abatannaba kutuusa egyo,ng'ebiro bye yabuulirizaamu ennyo abalaguzi bwe byali. 17 Awo ekigambonnabbi Yeremiya kye yayogera ne kiryoka kituukirira, bwe yagamba nti 18Eddoboozi lyawulirwa mu Laama, Okukaaba n'okukuba ebiwoobe ebingi,Laakeeri ng'akaabira abaana be; So teyayagala kukubagizibwa, kubangatewakyali. 19 Naye Kerode bwe yamala okufa, laba, malayika waMukama n'alabikira Yusufu mu kirooto e Misiri, 20 ng'agamba ntiGolokoka, otwale omwana ne nnyina, ogende mu nsi ya Isiraeri: kubangaabaali banoonya omwana okumutta bafudde. 21 N'agolokoka, n'atwalaomwana ne nayina, n'ajja mu nsi ya Isiraeri. 22 Naye bwe yawulira ntiAlukerawo ye kabaka w'e Buyudaaya ng'asikidde kitaawe Kerode, n'atyaokuddayo. Naye Katonda bwe yamulabulira mu kirooto, ne yeekooloobya,n'ayita ku luuyi lwe Ggaliraaya, 23 n'ajja n'abeera mu kyalo, erinnya lyakyo Nazaaleesi: ekigambo bannabbi kye baayogera kituukirire, nti AliyitibwaMunazaalaayo.Yokaana Omubatiza alongoosa Ekkubo

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ugandaonline liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->