Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Analisis Risiko Impor Grand Parent Stock (GPS) Unggas dari Thailand ke Indonesia Terkait Avian Influenza

Analisis Risiko Impor Grand Parent Stock (GPS) Unggas dari Thailand ke Indonesia Terkait Avian Influenza

Ratings: (0)|Views: 938|Likes:
Published by Putra Syah
Sebuah tulisan yang membahas mengenai analisis resiko pemasukan GPS (Grand Parent Stock) dari indonesia terkait masuk dan menyebarnya Virus Avian Influenza (AI)
Sebuah tulisan yang membahas mengenai analisis resiko pemasukan GPS (Grand Parent Stock) dari indonesia terkait masuk dan menyebarnya Virus Avian Influenza (AI)

More info:

Published by: Putra Syah on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2014

 
 
Ehyhezfykwzke ]kyvw H}khc Kcmlvfcqh $HK+
]kyvw HKH}khc Kcmlvfcqh hjhlhd pfc{hekz kcmfewk phjh vcnnhw {hcn jkwfihiehcolfd }kyvw kcmlvfcqh wzyhkc zkpf H# ]kyvw kcmlvfcqh zfybhwve mhbklk
Oyzdob{to}kykjhf 
# ]kyvw kcmlvfcqh zkpf H jhphz ifyvihd"vihd ifczve $
Jykmz 
,
Wdkmz 
+,jhc jhphz bfc{fihiehc fpkjfbk jhc phcjfbkg $Jfpefw YK 9004+# ]kyvwkcmlvfcqh zfyjkyk jhyk zkpf H, I jhc G# Lkbh iflhw wvizkpf jhyk }kyvw kcmlvfcqhjkefzhdvk jhphz bfcnkcmfewk vcnnhw"vcnnhw, dkcnnh whhz kck, wflvyvd ~hihd jhykifczve kcmlvfcqh {hcn whcnhz phzonfcke ifyhwhl jhyk }kyvw"}kyvw kcmlvfcqh zkpf Hjfcnhc wvizkpf $Dhfbhnlvzkckc+ D6 jhc D># Afckw wvizkpf kcmlvfcqh H avnh jklkdhzjhyk Cfvyhbkckjhwf $C+, whhz kck hjh ; Afckw wvizkpf ifyjhwhyehcCfvyhbhckjhwf $C+#Phjh bhcvwkh dhc{h zfyjhphz afckw D8C8, D9C9, D7C7, D6C8, D;C9,D8C9, D>C># Wfjhcnehc phjh ikchzhcn D8"D6 jhc C8"C; $Jfpefw YK 9004+#]kyvw h}khc kcmlvfcqh {hcn whhz {hcn whhz kck ifywkyevlhwk jk Hwkh jhcbfc{fihiehc ihc{he efbhzkhc phjh vcnnhw hjhlhd D6C8# Kcmlvfcqh H $D6C8+zflhd bfc{fihiehc ~hihd h}khc kcmlvfcqh jk Zdhklhcj, ]kfz Chb, Gdkch, Afphcn,Eoyfh, Ehbioah, Lhow jhc Kcjocfwkh $Wkjhbvezk 9080+#]kyvw HK yflhzkm zkjhe wzhikl whhz ifyhjh jk lkcnevcnhc# Eocjkwk lkcnevcnhc{hcn phchw jhc efykcn jfcnhc pD fewzykb hehc bfbhzkehc }kyvw kck# BfcvyvzHcockb
h
$900;+ wkmhz }kyvw pfc{fihi HK $D6C8+ wfihnhk ifykevz 1h+# ]kyvw pfc{fihi HK bfyvphehc }kyvw {hcn whcnhz wfcwkzkm
o
Bhzk phjh wvdv jkhzhw =6
o
G
o
Wfcwkzkm zfydhjhp yhjkhwk wkchy bhzhdhyk $wkchy vlzyh }kolfz+
o
Bhzk olfd jkwkcmfezhci+# ]kyvw pfc{fihi HK jhphz ifyzhdhc dkjvp phjh eocjkwk
o
Wvdv yfcjhd $wvdv 99
o
G wflhbh : dhyk jhc lfikd jhyk 70 dhyk phjhwvdv 0
o
G+
o
Phjh ihdhc oynhcke wfpfyzk jhyhd zkcah/eozoyhc df~hcWfjhcnehc bfcvyvz Hcockb
i
$900;+# Wkmhz"wkmhz }kyvw HK phjh vcnnhw,hczhyh lhkc bfcnnvbphlehc/bfbfghd fykzyowkz vcnnhw, pfeh zfydhjhp mhezoy"mhezoy lkcnevcnhc, wfpfyzk 1 phchw, pD {hcn fewzykb, eocjkwk coc kwozockw, efykcn#Jyd# Hyjklhwvcv ^kghewocoWfzkh~hc Pvzyh W{hd, W#PzJyd# Hcjyfhw K~hc Wvwfco
 
 
]kyvw bhzk phjh pfbhchwhc =0±G wflhbh 70 bfckz jhc 6=±G wflhbh 7 ahb# ]kyvwkck pfeh zfydhjhp pflhyvz lfbhe, wfpfyzk jfzfyafc, pfeh avnh zfydhjhp
jfwkcmfezhc, hczhyh lhkc moybhlkc, ι
" pyopkolhezoc, ghkyhc {hcn bfcnhcjvcnkojkcf, fzfy, lhyvzhc hwhb, koc hbbockvb, jhc eloykjh#]kyvw HK zhdhc dkjvp jk hky whbphk : dhyk phjh wvdv 99
O
G jhc 70 dhykphjh 0
O
G# Zhdhc dkjvp jhlhb eozoyhc h{hb $mfwfw+ jhc ihdhc"ihdhc oynhcke#Phjh wvdv 90
O
G zhdhc 8 bkcnnv jhc phjh wvdv :
O
G zhdhc lfikd lhbh lhnk#Zhdhc ififyhph lhbh $70 "76 dhyk+ jhlhb zvivd vcnnhw# ]kyvw ihc{hezfyehcjvcn jhlhb wfezyfzh jhyk dkjvcn jhc bhzh wfyzh feweyfzh mfwfw#]kyvw kcmlvfcqh bfbpvc{hk ehyhezfykwzke efjvh {hcn bfbkgvefpykzdhzkchc {hcn hbhz whcnhz jhyk efwfdhzhc bhw{hyhehz# ]kyvw kcmlvfcqh zkpfH, zfybhwve wvizkpf"wvizkpf jhyk wpfwkfw {hcn ifyifjh $H}khc bhvpvc bhcvwkh+,jhphz ifyvihd hzhv bhzfyk"bhzfyk nfcfzkec{h jhphz ifyzvehyhc jhc zfywvwvcihyv
yfhwwoyz#
Pyowfw jhyk pfc{vwvchc vlhcn bhzfyk nfcfzke kck jkefchl wfihnhk
hczknfckg wdkmz 
#
Hczknfckg wdkmz 
kck hehc bfcndhwklehc afckw wvizkpf {hcn ihyv {hcnifyifjh jhyk efjvh kcjvec{h# Olfd ehyfch popvlhwk bhcvwkh zkjhe bfbpvc{hkkbvckzhw zfydhjhp wvizkpf ihyv, jhc zkjhe hjh }hewkc {hcn zfywfjkh vczvebfbifykehc pyozfewk,
hczknfckg wdkmz 
jhlhb wfahyhd bfcndhwklehc phcjfbk {hcnwhcnhz bfbhzkehc# Dhl kck zfyvzhbh hehc bvcgvl, iklh wvizkpf ihyv bfbpvc{hknfc jhyk }kyvw kcmlvfcqh bhcvwkh wfdkcnnh jhphz bfcvlhy jhyk oyhcn ef oyhcnphjh pfykojf {hcn zfyvw bfcfyvw $Wkjhbvezk 9080+#Yfwfy}oky jhc ghyh pfcvlhyhcVcnnhw {hcn bfcjfykzh kcmlvfcqh D6C8 jhphz bfcnflvhyehc }kyvwjfcnhc avblhd {hcn ifwhy jhlhb eozoyhcc{h# Jk jhlhb zkcah vcnnhw jhc jhlhbzvivd vcnnhw {hcn whekz jhphz ifyzhdhc lfikd lhbh, zfzhpk hehc bhzk phjhpfbhchwhc =0
O
G wflhbh 70 bfckz# ]kyvw ifyhjh jkwhlvyhc pfcgfychhc jhcpfychphwhc vcnnhw wfyzh phjh oynhc jhlhb zvivd lhkcc{h# Wflhbh whekzpfcvlhyhc hczhy vcnnhw jhphz zfyahjk bflhlvk lflfyhc dkjvcn, bhzh jhc eozoyhcvcnnhw# Zkjhe hjh kcjkehwk pfcvlhyhc HK wfghyh }fyzkehl, jhyk kcjve efphjhefzvyvchcc{h# ]kyvw ikwh zfyehcjvcn jhlhb zflvy jhyk h{hb kcjve pfbikikz {hcnzfykcmfewk, chbvc fbiyko hehc bhzk wfiflvb bfcfzhw $Hcockb
i
900;+#Phjh bhcvwkh, {hcn bfbpvc{hk ykwkeo zkcnnk vczve zfyzvlhy hjhlhd oyhcn"oyhcn {hcn wfykcn ifydvivcnhc lhcnwvcn $eoczhe lhcnwvcn+ jfcnhc vcnnhw,
 
 
bkwhlc{h pfefyah jk pfzfychehc h{hb, pfbozocn h{hb jhc pfcahbhd pyojvevcnnhw lhkcc{h# Pfcvlhyhc pfc{hekz jhphz zfyahjk bflhlvk whlvyhc pfychmhwhchekihz eoczhe lhcnwvcn jfcnhc vcnnhw whekz# Whbphk whhz kck iflvb hjh ivezkklbkhd hjhc{h pfcvlhyhc hczhy bhcvwkh# Chbvc Iflvb pfychd hjh ivezk {hcnbfcvcaveehc wfghyh zfphz hjhc{h pfcvlhyhc jhyk bhcvwkh ef bhcvwkh# zfzhpkzfzhp dhyvw ~hwphjh, ehyfch ikwh zfyahjk pfyvihdhc wkmhz }kyvw wfghyh
hczknfckg jykmz 
jhlhb zvivd ihik wfihnhk
bktkcn }fwwfl,
wfdkcnnh }kyvw D6C8 ikwhbfcnkcmfewk bhcvwkh bhvpvc ivyvcn $Hcockb
i
900;+#Nfahlh HK phjh vcnnhwBfcvyvz Hcockb
h
$900;+, nfahlh HK phjh Vcnnhw hjhlhd wfihnhk ifykevz1
HK bfbklkek nfahlh ify}hykhwk, phjh ehwvw hevz jkzhcjhk jfcnhc efbhzkhczkcnnk zhcph jkwfyzhk nfahlh elkckw $zkih"zkih bhzk+
Nfahlh ykcnhc ifyvph efyoczoehc ivlv jhc bfcvyvcc{h pyojvewk zflvy
Nhcnnvhc phjh whlvyhc pfychmhwhc $pklfe, ihzve, yhjhcn+, pfcgfyhchhcjhc efbkd
Afcnnfy jhc pkhl ify~hych ikyv
Efbfyhdhc jkehek wfpfyzk jkefyke
Efbhzkhc bfcjhjhe jhc whcnhz bfcvlhyPfc{fihyhc ]kyvwIfifyhph mhezoy {hcn jhphz ifyeoczykivwk zfydhjhp pfc{fihyhc HK }kyvw,zfybhwve nloihlkwhwk jhc pfyjhnhcnhc kczfychwkochl $lfnhl jhc klfnhl+, pyhezkepfbhwhyhc $phwhy vcnnhw dkjvp+, pyhezfe pfyzhckhc jhc efdhjkyhc }kyvw phjhivyvcn lkhy# Pfc{hekz kck jhphz bfc{fihy jhyk whzv cfnhyh ef cfnhyh lhkcc{hbflhlvk pfyjhnhcnhc zfyche dkjvp# ^hihd HK jk Kcjocfwkh jkwfihiehc olfd
dkndl{ phzdonfckg h}khc kcmlvfcqh 
, wvizkpf D6C8# Wvizkpf }kyvw kck whbh jfcnhc{hcn jkzfbvehc jk ififyhph cfnhyh, wfpfyzk Kcnnykw, Weozlhcjkh, Hmykeh Wflhzhc,Docneocn, ]kfzchb, Zdhklhcj jhc Bhlh{wkh# Dvivcnhc mklonfcfzke jhykdfbhnlvzkckc $DH+ jhc pyozfkc bhzykew nfc bfcvcaveehc nfcozkm Q }kyvw {hcnjkkwolhwk 9 jhyk = kwolhz ifyhwhl jhyk Kcjocfwkh hjhlhd whbh jfcnhc nfcozkp kwolhzjhyk Docneocn, Zdhklhcj, ]kfzchb, Bhlh{wkh jhc [vchc $Gdkch+, zfzhpk yvbpvcphlkcn jfehz jfcnhc kwolhz [vchc# Dvivcnhc jfehz kck ehyfch whbh"whbhbfbklkek pozfcwk C"lkcefj nl{gow{lhzkoc wkzf phjh powkwk 86:"86=# Nlkeowklhwk phjhloehwk kck, ifykehzhc jfcnhc yfwfpzoy"ikcjkcn jhc hczknfckg wkzfw phjh nloivlhy zkp

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rosalia Edward liked this
B'MAZ liked this
ujangketul62 liked this
B'MAZ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->