Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
maaybhoomi

maaybhoomi

Ratings: (0)|Views: 329|Likes:
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

categoriesTypes, Speeches
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/22/2011

pdf

text

original

 
अकरवाटा
पतये सोमवारी म 'अकरवाटा' मध  ून वेगवेगळया   ुांमधल ए चांगला आिण मला आवडलेला वचार ाठवे.मराठ भाषेचे जन आिण संवधन या दोना   ून राबवला जाणारा हा उम आयालाही आवडेल ही अेका.
भदा रानडे-टवधन
shubhadey@gmail.com / ranshubha@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------
रत मायभमडे, डॉ. ंगाम ाटील
समालीन पाशन, षे - १०७, मय - १२५ ये
२००९ उजाडलंेहा म व न  ू  ुरने टश आरोययवथे डॉटरच ाच वष  ूण ली हो. आमया ोही म  ुलांचा- न व वस यांचा जम टनमयेच झाला. नला इथया वाावरणाच चांगली गोड लागली हो. घराजवयाच एा नसरी ो छान ला होा. आलशान बंगया राहणं, बंगयासभोवया गाडनमये संयाा घालवणं, ारा महागड ार लावलेली, ोन-न आंरराय ब   ँांमयेबयाै ब  ँ ब  ॅलस, र सहा महयांन भाराच ोन-न आठवयांच ी...वयाया शच आमया आय  ुयाच अश छान घड बस हो.इथे टनमये ख  ू ाही शयासारखं हों. अका वभागा ाम राना मला इथया व  ृांच सेवा रयाचा बराच अन  ुभव म होा. ण माया ेशा लहानयांया व णांया आरोयाच एवढी   ुरवथा असाना इथया व  ृांना म सेवा   ुरवो आहे, याबल मला अराध वाट असे. माया ाच वषाया टश आरोयसेवे म रयरया केा ख   ू झायाने पग ली. माझेवैय संभाले अने शोधनबंध राय व आंरराय रांवरया मेडल जनसमध   ून पाश झाले, ण मवलेया ानाचा आिण अन  ुभवाचा उयोग म माया लोांसाठ र नाहीय, या वचाराने म अवथ हो असे. आला रेसचा घोडा होोय  ाय, असं 
 
मला वाट  ूलागलं. अथा भारा र गेयास माया या ौशयांचा थे  उयोग होईल याबल म साशं होो; ण रीही म व न  ू  ुर भारा रयाचा गंभरणे वचार  लागलो. आमचेहे वचार आही भाराया आमया   ुट  ु ंबयां  ुढेव सहारी मांसमोर मांडायला स  ुवा ली.न  ू  ुरया घरच आथ रथ ढीजा चांगली असयाने भारा र येयाआध जा जा ैसा मवा   ंवा टनचं नागरतव मवा, असंतयांचंधही हणणं  नहं. तयांचा म  ुय प होा, टन सोड  ून भारा आयावर   ुही रणार ाय?इा ा म वाावरणा घालवयावर भाराया ैनंन समयांना   ुही ड संणार? माया   ुट  ु ंबयांच ाज मा म  ुय: आथ पासंभाली हो.   ुही थे लाखां मवा आहा. भारा आयावर   ुमच पा ख  ूच म होईल.तयाम  ुआाच ाय मवायचंेमवा व मगच योय वे घरी या, असा सला माझेआई-वडल आहाला े होे. तयाला ारणही संच हों. माया    ुट  ु ंबयांच आथ रथ जरी चार-चौघांेका बरी असली री तयामागे आई-वडलांच ख   ू मेहन हो. माया माचं- राजेशचं हणणंहों, रयाआध    ुही   ुमचंपशकण   ूणरावं व तयाचबरोबर   ुमच आथ बाज  ूही थोड मजब  ू राव.न  ू  ुरचा धाटा भाऊ वशाल तया वे न  ुाच लंडनमये येऊन थाय झाला होा.ो ब  ग  ुमधली सॉफटवेअर इंजनयरच गलेल गाराच नोरी सोड  ून लंडनमयेजाचा ैसा मावयासाठ थलांर झालेला. भारा ामण भागा रयाचा आमचा वचार तयाला अगीच ांारी वाट होा. संाम ामण भागा वाढला आहे.ो न  ू  ुराई व आया ोन भायांना   ु  ुगम भागा नेोय, अश चंा ाच  तयाला वाट असाव. भारा गेयावर आमच पा  राहील, आमच म  ुलंशा रथ शल यावषय ो साशं होा. भारा म  ुलांना चांगया पचं शकण ायचं हणजे वषााठ लाखो ये खचरावे लागा. म  ुलांना चांगया शा शवलंनाही र   ुमया सगळया उठाठवचा ाय उयोग, असा तयाचा प होा.अथा, भारय आरोययवथे ाम राना थे डॉटरांमये अतवा असलेली धा, औषधांया यवहाराल ााबाजार, संच वैय केाया मशन ेया- घेयाया साख आला सा नभाव लागेल, हे प आमयाही मना होेच.एडेभारय डॉटरांचा मेडेथलांर होयाचा साटा बघ   ून आणच  या पवाहाव ोहयाचा वचार रोय  ाय, असंही अध  ूनमध  ून वाटायचं. नव  ृला 
 
आलेले   ंवा वेछानव  ृ घेऊन भार सोड  ून मे आलेले अने डॉटर, पाया म टश आरोयसेवे ज  ूझालेले ाहले होे. ‘इथलंपशकण व नागरतव िखशा घायाशवाय   ुही हल  ूनोस’ असा इशारा ही सनयर मंड मला े हो.म  ूया अमेरन असलेया एा सनयरनेर आली टन सोड  ून गेयानंरच   ुरवथा मला थन ली. हणाले, ‘‘डोट ब ट  ुड, डोट लीह टन.’’म पशकणाचं शेवटचं वष  ूणन रा भारा रायया वचारा आहे, असंम माया अका वभागाया बॉसना सांगलंव तयाबल तयांच कमा मागली. म  पशकण अधवट सोडयाने एा जागेचं(ेनंग ोटचं) न   ुसान होणार हों. या बॉस म  ूया जमन. तया हणाया, ‘‘भारा  ून   ूएम.ड. न इथेआयावर भारय आरोयसेवा   ुला म  ुली व   ूआहाला इथेेडमेड मालास! या आरोयसेवेला ाच वष  ूलेलंयोगान महवाचं आहे. तयाम  ु  ुला योय वाटेल ो नणय   ूघे. आही   ुया ाठश आहो!’’ म  ूचे इजह  ून आलेले डॉ. अमन माझा भारा जायाचा वचार ऐ  ून ख  ूष झाले. ेहणाले, ‘‘भारय   ंवा अरब लो सहसा ंमे  ून आया ेशा र जा नाही. मला जर स वषमागे नेलंव    ुहा आय  ुयाचेनणय घेयाच संध ली र म पथम इज सोडणारच नाही, आिण इज सोड   ून म मे आलोच, र म म आय  ुयाच चट लागयाआध इजला र जाईन.भारा थाय होयाच   ुझ इछा असयास   ूलवरा लवर भारा जाणंअतयं महवाचं आहे, नाही र   ुया नणयाच धार बोथट होईल व   ूआमयासारखा मे अड  ून डशल.’’लहानणाास  ूनच शकणासाठ व आा नोरीसाठ म घराास  ून   ूरच राहयाने माझा   ुट  ु ंबयांबरोबरचा सहवास मच होा. माया अने नाेवाइांया लनासारया मंगल  पसंग   ंवा अंतयवधसारया   ु:ख पसंग म उथ राह  ूशलो नहो. र वे गाव गेलो,  अम  ु यचा म  ृतय  ूझाला   ंवा अम  ु यने आतमहतया ली, अशा   ु:ख बाया मला ऐायला म. माया व न  ू  ुरया पेमववाहाला घरयांचा वरोध असयानेबराच ा माझा व नाेवाइांचा ररांश संबंध    ुटला होा. माया मावसबहणने आतमहतया न या जगाचा नरो घेला ेहा मला या अंतयवधसाठही भारा जाा आलंनहं. आण थेच असो र आतमहतयेसारया  नारातम वचाराास  ून ला राव  ृ  शलो असो, या वचाराने म यथ झालो होो. माझ भाच जमानंर हयाच आठवया मरण ावली. मला माया बहणसोब वेही घालवा आला नाही. माया   ुट  ु ंबाास  ून, नाेवाइांास  ून, माया 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->