Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
60 Cau Hoi Lien Quan Ve Giao Ly Phu Nu Islam 1

60 Cau Hoi Lien Quan Ve Giao Ly Phu Nu Islam 1

Ratings: (0)|Views: 779|Likes:
Published by Chanlyislam

More info:

Published by: Chanlyislam on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
 
L
ờ 
i M
ở 
 
Đầ
u
 
ُ   َ ااُ   َ ُ  ُ ِ   َ ُاُل   ْَ رُََُمَ  اَ ُةَ  اَ ُ،َ ر َ ْُ َ َ ُ     َ صَ ُآُَََ ُ  اُم  َ ُَإُ   رَدُََ...   َ َ ُ،:
Alhamdulillah
, m
i l
ờ 
i ca ng
ợ 
i và t
ng ni
ệm đề
u kính dâng Allah, c
u xinNgài ban bình an và phúc lành cho V
Thiên S
c
a Ngài - Muhammad binAbdullah, cùng gia quy
ế
n và b
ng h
u c
ủa Ngườ 
i, c
ũng như
nh
ững ai bướ 
c theo
con đườ 
ng c
ủa Người cho đế
n ngày t
n th
ế..., và sau đó:
 Các b
n n
Muslim thân m
ế
n,Th
ấy đượ 
c r
ng có r
t nhi
u câu h
ỏi đã đặ
t ra cho các Ulama - gi
ớ 
i h
c gi
 Islam, nh
ng câu h
i
thườ 
ng xoay quanh v
giáo lý kinh nguy
ệt liên quan đế
n s
 
hành đạ
o, vì v
y chúng tôi th
y r
ng c
n ph
i gom nh
ng câu h
ỏi thườ 
ng l
ặp đi
l
p l
i nhi
u l
n thành quy
n sách nh
 
này để
các b
n n
d
 
đọ
c và d
hi
ểu đượ 
cv
ấn đề
.M
ục đích củ
a chúng tôi là c
g
ng v
ớ 
i kh
 
năng có thể
trong vi
c thu gomnh
ng câu h
i quan tr
ng liên quan v
giáo lý giúp các ch
em d
dàng trong vi
c
hành đạ
o c
a mình, t
 
đó trở 
 
thành ngườ 
i luôn tôn th
ờ 
Allah trong s
hi
u bi
ế
t.
Chú ý 
: Có l
khi m
ớ 
i l
t nh
ững trang đầ
u quy
n sách b
n s
c
m th
y s
 trùng l
p c
a m
t s
câu h
i và l
ời đáp, nhưng nế
u b
n nhìn k
thì s
th
y ph
n khác bi
t r
t rõ ràng trong vi
c gi
ải đáp câu hỏ
i, b
ở 
i m
ục đích chính củ
achúng tôi là giúp cho các b
n hi
u r
ng thêm v
ấn đề
.C
u xin bình an và phúc lành cho v
Nabi c
a chúng ta Muhammad, cùngdòng dõi và toàn th
b
ng h
u c
ủa Ngườ 
i.
 
 
GIÁO LÝ KINH NGUY
T TRONG V
ẤN ĐỀ
 HÀNH L
SOLAH VÀ NH
N CHAY 
HHHH
Câu h
i 1:
 Khi
ngườ 
i ph
n
ữ 
s
 ch kinh ngay sau khi ánh r
ạng đông ló
 d 
 ng (t
ứ 
 c sau gi
ờ 
Solah Fajr b
ắt đầ
u), v
 y cô ta có b
 ị 
bu
 c ph
i nh
 ị 
 n chay ngay
ngày hôm đó không, ngày nhịn chay đó có đầy đủ
không hay cô ta ph
i nh
 ị 
 n bù
i?
 
Đáp
:
Đố
i v
ớ 
i v
ấn đề
này theo Ulama - gi
ớ 
i h
c gi
Islam có hai ý ki
ế
n:
 
 
Ý ki
ế
n th
ứ 
nh
t:
B
t bu
c cô ta ph
i ti
ế
p t
c nh
n chay s
th
ờ 
i gian còn l
i
trong ngày, nhưng ngày nhịn chay đó xem như chưa đầy đủ
 
nên sau đó
b
tbu
c cô ta ph
i nh
n chay bù l
i vào ngày khác
. Đây là câu nói trộ
i nh
t c
a
trườ 
ng phái Imam Ahmad
(1)
.
 
Ý ki
ế
n th
ứ 
hai:
Không b
t bu
c cô ta ph
i nh
n chay s
th
ờ 
i gian còn l
itrong ngày, vì s
nh
n chay c
a cô ta không h
ợ 
p l
ngay
ở 
th
ờ 
i gian b
ắt đầ
unh
n chay (do chu k
kinh nguy
t
chưa dứ
t h
n), m
t khi không h
ợ 
p l
thìs
nh
n chay không mang l
i l
ợ 
i ích gì c
. Khi th
ờ 
i gian nh
n chay b
ắt đầ
u
thì cô được phép ăn uố
ng t
 
do, nói đúng hơn là cô ta bị
c
m nh
n chay
ở 
 ngay th
ờ 
i gian b
ắt đầ
u, trong khi s
nh
ịn chay theo giáo lý là: “
 Nh
ững điề 
u
làm hư sự 
nh
ịn chay (như: ăn uố 
ng, quan h
tình d 
c...) b
ằng đị
nh tâm tônth
ờ 
Allah, b
ắt đầ
u t 
ừ 
ánh r 
ạng đông xuấ 
t hi
ện cho đế 
n m
ặ 
t tr 
ờ 
i l
ặ 
n.
” Nhậ
nth
y ý ki
ế
n này phù h
ợp hơn, chính xác hơn ý kiế
n b
t bu
c nh
n chay,
nhưng cả
hai ý ki
ến đề
u b
t bu
c cô ta ph
i nh
n chay bù l
i vào ngày khác.

Câu h
i 2:
 Khi ph
n
ữ 
s
 ch kinh và t
ắ 
 m g
i sau gi
ờ 
Solah Fajr, xong cô ta hành l 
ễ 
và nh
 ịn chay ngay ngày hôm đó, vậ
 y cô ta có nh
 ị 
 n bù l 
i không ?
 
Đáp
:
Khi ph
n
 
đã khẳng đị
nh r
ng b
ản thân đã dứt kinh trướ 
c ánh r
ng
đông xuấ
t hi
n dù ch
là m
ột phút đồ
ng h
, n
ếu đang trong tháng Romadon
thì b
tbu
c cô ta ph
i nh
ịn chay ngay sau đó, sự
nh
ịn chay đó hoàn toàn hợ 
p l
, khôngc
n ph
i nh
n bù l
i. B
ởi cô ta đã nhị
n chay trong lúc b
n thân s
ch s
và cho dùt
m sau ánh r
ạng đông xuấ
t hi
ện, cũng không thành vấn đề
 
gì. Tương tự, đố
iv
ớ 
i ai b
Junub (b
t bu
c t
m theo giáo lý) do quan h
v
ợ 
ch
ng ho
c ng
m
ng
tinh, thì sau khi ăn cơm
nh
n xong, r
ồi đị
nh tâm nh
n chay và t
m sau khi ánhr
ạng đông xuấ
t hi
n thì s
nh
ịn chay ngày hôm đó hoàn toàn hợ 
p l
.
 
Nhân
đây, tôi cũng xin nhắ
c
đế
n m
t v
ấn đề
khác là trong tháng Romadon
 
m
t s
ch
 
em đã hiể
u nh
m n
ế
u chu k
 
đế
n sau khi x
 
chay trướ 
c hành l
 Solah Magrib thì
ảnh hưởng đế
n s
nh
ịn chay đó, nhưng không nế
u chu k
 
đế
nsau khi m
t tr
ờ 
i l
n cho dù ch
m
t phút thì s
nh
ịn chay ngày hôm đó hoàn toàn
h
ợ 
p l
.

 
(
1
)
 
 
=
ُاُ َ َ ر
 
nghĩa là:
c
ầu xin Allah thương xót ông
.
 
 
 
Câu h
i 3:
Có b
ắ 
 t bu
 c ph
n
ữ 
hành l 
ễ 
Solah và nh
 ị 
 n chay khi máu h
u s
 n ng
ừ 
 ng ra
trướ 
 c b
ốn mươi ngày sau khi sanh nở 
không ?
 
Đáp
:
M
t khi máu h
u s
ản đã dứ
t b
t bu
c cô ta ph
i nh
n chay n
ế
u trongtháng Romadon và b
t bu
c ph
i hành l
Solah và v
ợ 
ch
ồng đượ 
c phép g
ần gũi
nhau, b
ở 
i lúc b
y gi
ờ 
 
cô ta đã trở 
 
nên ngườ 
i hoàn toàn s
ch s
 
không gì ngăn cả
n,nên b
t bu
c ph
i hành l
Solah và ch
ồng cô đượ 
c phép g
ần gũi cô.
 

Câu h
i 4:
 N 
ế 
u chu k
 ỳ
kinh c
 a ph
n
ữ 
 
thườ 
 ng xuyên là tám ho
 c b
 y ngày, b
ổ 
 ng tháng sau s
ố 
 
ngày thay đổ 
i nhi
ều hơn (kéo dài chín hoặc mườ 
i ngày) thì theo giáo lý ph
i làm sao ?
Đáp
:
N
ế
u chu k
kinh nguy
t c
a m
t cô gái là sáu ngày ho
c b
y ngày,b
ng nhiên tháng sau chu k
 
kéo dài hơn đế
n tám ngày ho
c chín ngày ho
ặc mườ 
ingày ho
ặc mườ 
i m
t ngày, thì cô ta v
n không hành l
 
Solah cho đế
n khi s
chkinh, b
ở 
i Nabi
(2)
 
đã không qui đị
nh m
i chu k
kinh nguy
t là bao nhiêu ngày
và Allah đã phán rằ
ng:
 
  َ َ وَ  َ ذۡَ   ۡ  ۡ ٱۖِ ٱ ي َ   ۡٱ َ ۡَ َ    ى
ةرقبلا:٢٢٢
Và m
ọi ngườ 
i h
ỏi Ngươi (Muhammad)
v
chu k
kinh c
a ph
n
ữ 
, hãy b
oh
ọ: đó là mộ
t s
ự 
ô nhi
m.
Al-
Baqoroh: 222 (chương 2).
 v
y, m
t khi máu v
n còn ra thì cô ta v
ẫn không đượ 
c phép hành l
 
Solah cho đế
n khi d
t kinh hoàn toàn và t
m g
ội sau đó, rồ
i hành l
 
Solah. Đế
ntháng ti
ế
p theo n
ế
u chu k
ng
ắn hơn chu kỳ
 
 bình thườ 
ng, b
t bu
c cô ta ph
i t
mr
a và hành l
Solah ngay khi d
t kinh cho dù s
 
ngày có ít hơn tháng rồ
i. Quantr
ọng, khi máu còn ra thì không đượ 
c phép hành l
Solah cho dù có nhi
ều hơn chu
k
 
 bình thường và khi đã sạ
ch chu k
thì hành l
Solah l
ại cho dù có ít hơn chu kỳ
 
thườ 
ng xuyên.

Câu h
i 5:
 Đố 
i v
ớ 
i ph
n
ữ 
sau khi sanh có ph
i b
ắ 
 t bu
ộc ngưng hành lễ 
 Solah và nh
 ị 
 n chay theo s
ố 
ngày nh
ất đị 
 nh? hay v
ấn đề 
ph
i d 
ự 
 a vào khi máu
ngưng 
 ra, t
ứ 
 c khi máu ng
ừ 
 ng ra m
ới đượ 
 c phép t
ắ 
 m g
i và hành l 
ễ 
Solah và s
ố 
 
lượ 
 ng ít nh
ấ 
 t cho máu h
u s
 n là bao nhiêu ngày ?
Đáp
:
V
máu h
u s
n không có th
ời gian qui đị
nh rõ ràng, m
t khi máu
 
còn ra
thì không đượ 
c phép hành l
 
Solah, không đượ 
c phép nh
n chay và v
ợ 
 ch
ồng không đượ 
c phép g
n
gũi nhau, còn một khi máu ngưng
ra
trướ 
c b
ốn mươi
ngày t
c máu ch
ra
được năm ngày hoặc mười ngày gì đó thì ngưng, lúc này bắ
tbu
c cô ta ph
i hành l
Solah, nh
n chay và v
ợ 
ch
ồng đượ 
c phép g
ần gũi nhau.
Tóm l
i, máu h
u s
n là v
ấn đề
c
m nh
ận đượ 
c,
khi có máu thì giáo lý đượ 
cáp d
ng, khi máu d
ứt thì giáo lý cũng hế
t hi
u l
c. Ngo
i tr
 
trườ 
ng h
ợ 
p, máu h
us
n ra nhi
ều hơn sáu mươi ngày thì cô
 
y
đã rơi vào trườ 
ng h
ợp khác đó là bị
 
(
2
)
 
=
ُَ   َ ْَ ُ   َ  َ ُاُ َ ص
 
nghĩa là: Cầ
u xin Allah ban bình an và phúc l
ành cho Ngườ 
i.
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
tranbahuy liked this
Thu Thuy liked this
Chanlyislam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->