Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
trs_2011_05

trs_2011_05

Ratings:
(0)
|Views: 649|Likes:
Published by andreastolbova

More info:

Published by: andreastolbova on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
Noviny pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
20. ročník 19. května 2011 cena 10,- Kččíslo
V Li
 
 
om
 
 yšlise podepisuje peti-ce kvůli trasování R 35 ... str. 4V M 
 
 ýt 
 
ě gradují spory o sochu Přemysla Otakara II. ... str. 5 Mýt 
 
ooslaví 30 let Krytého plaveckého bazénu ... str. 6Dechovková hudbaChoceňačka slaví 20 let str. 9
 Jak si vedou motokrosařiOrionu L
 
 i
 
 
omy 
 
šl? ...str. 16
Noviny pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
1
 
5
Rozhovor s JosefemMlíkou z VysokéhoMýta o tradici pře-hlídky dechových hu-deb Čermákovo Vy- soké Mýto a o úrovni  současných mladýchhudebníkůčtěte na straně 5
ROZHOVOR TRSU
PŘÍBĚH ČETNÍKA VÁCLAVA HAVRDY VE FOTOGRAFIÍCH
Chcete-li vidět rekonstrukci historickéudálosti, nalistujte stranu sedm
Zámecké návrší přeměnípražská firma Hochtief 
LITOMYŠL/
 VLitomyšli již vědí,kdo opraví zámecké návrší. Výběrové řízení vyhrála snej-nižší nabídkovou cenou praž-ská firma Hochtief CZ a.s.“‘
Prodaná nevěsta’ se nekonala.Bylo to transparentní výběrovévitalizace zámeckého návrší jetzv. Prodanka aže tuší, kdo výbě-rové řízení vyhraje. “Snažili jsmese omaximální transparentnostnabídek. Důkazem toho je nejenpodrobné informování ozaháje-ní výběrového řízení, ale také
INZERCE
řízení, ve kterém šlo ocenu. Cožmě praktika trochu trápí, proto-že to pro nás bude znamenathodně ostražitosti,” poukázal li-tomyšlský starosta Michal Kor-tyš na to, že jeden zlitomyšl-ských zastupitelů Jaromír Od-strčil vloni tvrdil, že zakázka Re-složení komise při otvírání o-bálek. Mezi členy komise apříse-dícími byli zástupci všech poli-tických stran ahnutí, které jsouzastoupeny vZastupitelstvu mě-sta,” uvedla tisková mluvčí městaMichaela Severová.
Dokončení na straně 2
Litomyšlané se o druhé květnové sobotě zapojili do celosvětového dne pro Fair trade.Posnídali ve francouzské zahradě litomyšlského zámku. Více uvnitř listu.
 VChocni ožil po více než šestašedesátiletech tragický příběh četníka Havrdy
CHOCEŇ/
Další divadelní předsta-vení pod širým nebem se uskuteč-nilo vChocni. Tentokrát se jednaloorekonstrukci květnové událostiroku 1945. Šestašedesát let poté siChoceňští vrámci celorepubliko-vých oslav Dne vítězství připo-mněli tragický osud místního čet-níka Václava Havrdy, kteréhovposledních okamžicích války za-střelili příslušníci Wehrmachtu.Havrda obětoval svůj život proto,aby jeho kolegové mohli dál žít.
Příběh české statečnosti, který se o-dehrál 5. května roku 1945, přilákalna Tyršovo náměstí stovky lidí. Me-zi diváky se objevila isnacha po-praveného četníka. Scénář divadel-ního představení napsal na motivyBártovy Válečné kroniky městaapodle vyprávění očitých svědků Josef Horáček. Režie se ujal LuděkHájek. “Aby to bylo pro diváky za-jímavé, přidal jsem trochu invence,nebo popis vkronice je příliš stro-hý. Od představení jsme nečekalivysokou hereckou kvalitu, šlo námhlavně ohistorickou rekonstrukci,ato se, myslím, ipovedlo,“ míníHoráček. Kromě herců zdivadel-ního spolku Jirásek vpředstavenívystoupili členové Spolku historieaprevence Praha, Klubu vojenskéhistorie Choceň aKlubu vojenskéhistorie Liberec.Při této příležitosti byly četníku Ha-vrdovi na náměstí odhaleny dvěpamětní desky. Jedna je kopií pů-vodní desky zroku 1945, nadruhéjsou vysvětleny okolnosti četníkovaúmrtí.“Náš spoluobčan byl ochoten nasta-vit svůj život za životy ostatních.Proto pro nás Václav Havrda zůsta-ne výjimečným,” uvedl starostaChocně Miroslav Kučera.
Dokončení na straně 6
V Chocni se pokusili o rekonstrukci květnových událostí roku 1945. Účinkovali choceňští ochotníci i členové klubů vojenské historie.Tragickou událost z konce druhé světové vál-ky připomíná pamětní deska na Tyršověnáměstí v Chocni.
Litomyšlský Majáles zradilo počasí.Studentům to však nevadilo
LITOMYŠL/
 Jubilejnímu 20. roč-níku litomyšlského Majáles ne-přálo počasí. Největšímu zájmustudentů se těšily soutěže volbaMISS avolba MISS-áka Majáles.Počasí se tak neblaze podepsalopouze na úvodním majálesovémprůvodu. Toho se zúčastnilo té-měř šest desítek masek. Alegoric-ký vůz tentokrát nevyjel ani je-den.
“Původně jsem zvažoval, žeprůvod pro nepřízeň počasí zru-šíme úplně. Ale když se uSmeta-nova domu sešlo více než padesátstatečných aopravdu pěknýchmasek, bylo jasné, že ani déšateplota tři stupně nemůže zasta-vit nadšení adobrou náladu stu-dentů,” říká hlavní organizátorMajáles Zdeněk Chalupník. Snadnejvíce trpěly chladem málo oble-čené studentky, které se převléklyza mažoretky.Zpoloviny tak tvořili průvod stu-denti pedagogické školy, početnézastoupení měla iStřední školazahradnická atechnická. Ti nej-nápaditější anejoriginálnější zís-kali od poroty řadu vstupenek nadalší majálesové akce. Tu nejzda-řilejší, volbu MISS-áka, sledovalovíce než tři sta diváků. Převážnědámské publikum ačistě ženskáporota zaplnily Music klub Kotel-na, nejvíce hlasů získal Miloš Za-vřel. Za velkého zájmu studentůse uskutečnila ivolba MISS Ma-jáles. Před porotu, které předsedalkeramik Jiří Dudycha, předstoupilrekordní počet čtrnácti dívek.Hodnotily se jejich vkus v oblé-kání, schopnost navazovat kon-takt při rozhovoru, dovednosti vy-plývající zvolné disciplíny ana-konec iženský půvab při prome-nádě vplavkách. Letos titul vybo-jovala gymnazistka Martina Va-šíčková.Součástí Majáles byla iřada mezi-školních sportovních utkání, diva-delní představení avýstava foto-grafických děl Litomyšl očimastudentů, která je vDomě URy-tířů přístupná do 29. května.
-aš-
 Vysoké Mýto se rozezní
mládežnickou dechovkou
VYSOKÉ MÝTO/ Na vysokomýt-ském náměstí Přemysla Otakara II.se o nadcházejícím víkendu usku-teční již 19. ročník přehlídky de-chových hudeb Čermákovo VysokéMýto. Soutěže se letos zúčastní or-chestry Základních uměleckýchškol z Přerova, Bystřice nad Pern-štejnem, Přelouče, Plzně, Jevíčka aKyjova. Moderátorem přehlídky bu-de již tradičně Karel Hegner. Tra-diční bude i cena pro vítěze pře-hlídky - hudební nástroj, který dosoutěže věnovala firma AMATI -Denak, s. r. o.
 Více čtěte na stranách 5 a 8
Sodomkovo Vysoké Mýto již popáté
VYSOKÉ MÝTO/ Vsobotu 11. června se u-skuteční již pátý ročník Sodomkova Vysoké-ho Mýta. Ajako vpředchozích letech se bu-de iletos na co dívat. Po šestnácté se na vy-sokomýtském náměstí setkají historické vozyskarosérií Sodomka avedle nich historicautomobily různých značek akarosérií do ro-ku výroby 1950. Dobovou atmosféru již tra-dičně doplní četnictvo, závodníci na histo-rických bicyklech či swingové bigbandy.Aprotože si vletošním roce Vysoké Mýto při-pomíná hned několik významných výročízpohledu techniky, budou kvidění ivěci jin-dy neobvyklé.
Dokončení na straně 12
 
 TRS také na www.trs.cz
 
2
Noviny pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
INZERCE
Dokončení z titulní strany
Podklady potřebné pro vypracovánínabídky si vyžádalo celkem šesta-čtyřicet firem. Do samotného výbě-rového řízení se jich pak přihlásiločtrnáct, jedna zfirem ale nedoloži-la všechny potřebné doklady amu-sela tak být zřízení vyřazena.Kromě firmy Hochtief CZ nabídlycenu nižší než dvě stě milionů ko-run ještě další tři firmy - PKSINPOS a.s., Zlínstav a.s.aSkanskaa.s. Hochtief nakonec zvítězila díkynejnižší částce 187868123 korunbez DPH. Nejvyšší cenovou nabíd-ku, ve výši téměř dvě stě padesátimilionů korun, podala trutnovskáfirma BAK. Stavební práce by mělyzačít nejpozději na začátku letoš-ního léta. Neměly by tak vůbec o-vlivnit průběh Mezinárodní oper-ního festivalu Smetanova Litomyšl.Po dobu revitalizace zůstanouvprovozu zámek, Fakulta restauro-vání, Státní okresní archív iEvrop-ské školicí centrum.
-aš-
Zámecké návrší přeměnípražská firma Hochtief 
Zrušení trati je nevratnázáležitost -
Otevřený dopis
Vážené Zastupi-telstvo Pardu-bického kraje,obracíme se navás sžádostí opřehodnocení názo-ru na zrušení některých lokálníchželezničních tratí. Upěti tratí se u-važuje, že by místo vlaků jezdilyautobusy. Jedná se oúseky Skuteč -Pustá Kamenice, Heřmanův Městec- Prachovice, Moravská Třebová -Chornice, Dolní Lipka - HanušoviceaBorohrádek - Holice.Zrušit některý úsek trati, či dokon-ce celou tra, je podle nás zásadnízásah do lidské sounáležitosti. Našipředkové svelkým úsilím tyto tratěstavěli, měli ktomu ekonomicaspolečenské důvody. Autobusovádoprava nemůže zcela nahradit vla-kovou dopravu, vlak je velice osobi-tý způsob přepravy ana rozdíl odautobusů se dá cesta vlakem pova-žovat za společenskou událost. Proturisty, ale iostatní cestující, je ces-ta vlakem velikým zážitkem ipropohledy do krajiny, které nikdy ne-ní možné vidět při cestování po sil-nici. Také lze říci,že většina cestu-jících má k“lokál-ce” osobní vztah,což se oautobusu určitě říci nedá.Rušením tratí se přispívá kzahuště-ní už tak neúnosného provozu nasilnicích, jednak přibyvšími auto-busy, ale hlavně zvýšením počtujízd osobních automobilů. Ne-mluvě otom, že cestování po želez-nici mnohonásobně méně zatěžuježivotní prostředí než silniční do-prava.Přestože je autobusové spojení eko-nomicky výhodnější, nikdy nemůžeposkytnout takový komfort, jako ce-stování vlakem. Zrušení trati je ne-vratná záležitost, při objevení no-vých ekonomičtějších technologiípohonu vdopravě se ochuzujemeomožnost jejich rychlého zavedenína železnici.Spozdravem apřáním příjemnýchcest starou dobrou železnicí
 Jiří aLenka Kmoškovi, členovévýboru Spolku archaických nadšenců, o.s., Sebranice
CHOCEŇ/
Svátek Svatého Flori-ána, patrona všech hasičů, si cho-ceňský Sbor dobrovolných hasičůpřipomněl každoročně pořádanouakcí umístní hasičské zbrojnice.Široká veřejnost si tak opět mohlaprohlédnout hasičskou výzbrojatechniku, připomenout si historiisboru nebo být svědkem ukázkyvyprošovacího zásahu.
Letos hasiči vystavili pět vozidel.“Tím nejnovějším je Mercedes, kte-rý jsme si pořídili vroce 2005 akte-rý používáme jako auto pro přepra-vu mužstva,” ochotně vysvětlovalpříchozím zástupce velitele jednot-ky Jiří Kubík. Na nové auto se letostěší jednotka vPlchůvkách. Vdo-hledné době dostane devítimístnýautomobil Fiat.Zejména ze strany chlapců je oha-sičskou profesi velký zájem. “V ha-sičském kroužku máme vsoučasnédobě poměrně hodně dětí. Vkate-gorii od šesti do jedenácti let jich jedvacet adobře nám pracuje ikolek-tiv dorostu. Tam se jedná omládeždo osmnácti let,” potvrzuje Kubík.Sbor dobrovolných hasičů městaChoceň letos dosud nemusel vyjíž-dět kžádnému závažnému přípa-du. Jeho služby tak nejvíce vsou-časné době využívají posádky sa-nitních vozů rychlé záchranné po-moci. Nedávno například transpor-tovali ze střechy podniku Hedvadělníka, kterého stihl epileptickýzáchvat.
-aš-
Hasiči slavili svátekSvatého Floriána
VYSOKÉ MÝTO/
Dvacet let letos u-plyne od vzniku firmy PSP izoterms.r.o.Sedm mužů, kteří dokázalivyužít díry na trhu ahbitě se zařa-dit mezi renomované firmy, pů-vodně začínali pod názvem PSP -polyuretan sandwich panels spol.sr.o.Ke změně názvu firmy došlovroce 2001.
Izolační panely na stavbu obytnýchmobilních kontejnerů, které se pře-vážně vyvážely do Německa, vy-ráběla firma zpočátku pouze vpro-najatých prostorách Zemědělskéhodružstva vHluboké uSkutče. Po-zději, vroce 1993, otevřela novýprovoz také ve Vysokém Mýtě. Zde,původně také pronajaté prostoryvroce 1997 zakoupila apřesunulatak na vysokomýtské Dráby isídlospolečnosti.Vroce 1998 díky zakoupení prvníCNC pily na řezání dílů zpolyure-tanové pěny rozšířila firma nabídkusortimentu odalší výrobky jakojsou izolace potrubí, bojlerů adal-ších tvarových dílů. Výrobní kapa-city podniku se pak dále rozšiřova-ly nákupem dalších lisů aCNC stro-jů. Vroce 2001 získala firma PSP i-zoterm Certifikát kvality ISO 9001.Výstavba nové haly vroce 2005znamenala další rozšíření výrob-ních prostorů vareálu sídla firmy.Vloni přibyla kdosavadním stro-jům ispeciální 3D fréza na tvarovéobrábění polyuretanových dílů.
 Vysokomýtský PSP izoterm slaví dvacet let
my Ing.Vladimír Chocholouš. Fir-ma provádí také dodatečné izolacedodávkových automobilů určenýchpro přepravu zboží, které musí býtchráněno před vnějšími tepelnýmivložek. Vpobočce firmy vHlubouSkutče vyrábí ještě matrace, pol-štáře adalší výrobky zviscoelas-tické pěny adrobné tvarové dílyzpolyuretanové pěny pro automo-bilový průmysl. Svýslednými pro-dukty přijdou do styku nejen oby-vatelé České republiky, ale iřadydalších, zejména okolních, států.“Spolupracujeme sněmeckými,slovenskými, maarskými aobčasipolskými firmami. Některé objed-návky přicházejí izUkrajiny, RuskaaŠpanělska,“ potvrzuje VladimírChocholouš.Kdvacetiletému výročí od založeníchystá vedení firmy na pátek 27.května malé setkání se zaměstnanciajejich rodinnými příslušníky, sob-chodními partnery izástupci mě-sta.
 Andrea Štolbová
Vsoučasné době tvoří největší ob-jem výroby firmy panely pro izoter-mické, chladírenské amrazírenskéautomobilové nástavby. “V tomto o-boru jsme nejvýznamnějším výrob-cem vrepublice,” říká jednatel fir-vlivy. Pokračuje ivýroba produktů,které jsou určeny pro stavebnictví -lehké montované průmyslové stav-by, tepelné izolace potrubí, bojlerůajiných nádrží, tepelně izolovanákřídla dveří či izolace komínových
Zlatá srnčí trofejv Bošínské oboře
BOŠÍN UCHOCNĚ/
Do mysliveckéchaty vBošínské oboře Skořenicese sjedou desítky dětí ze základ-ních škol. Uskuteční se tam 41.ročník tradiční vědomostní avzdě-lávací soutěže Zlatá srnčí trofej2011. Akce se koná vsobotu 21.května od 8.30 hodin.
Pro dětizprvních až devátých tříd je při-pravena řada otázek zteoretickýchpřírodovědných znalostí azkyno-logie, střelba ze vzduchovky či na-učná stezka. Na celý den je připra-veno bohaté občerstvení. Akci po-řádá Okresní myslivecký spolekČMMJ Ústí nad Orlicí ve spolupráciskulturní komisí.
-red-
Nehoda autaa autobusuu Zámrsku
ZÁMRSK/
 Vúterý 3. května krátcepřed šestnáctou hodinou narazilřidič osobního automobilu zezadudo autobusu. Při nehodě došlouauta kúniku provozních kapalinaaktivaci airbagu.
Na místo dorazila jednotka hasičů,která zajistila místo idopravní pro-středky proti požáru azlikvidovalauniklé provozní náplně. Klehcezraněnému řidiči osobního vozidlabyla přivolána zdravotnická zá-chranná služba.
Policisté přelstili falešného kominíka
CHOCEŇ/
Na několika místech re-publiky řádil falešný kominík.Oběti svých podvodů si zkraje ro-ku vyhlédl také v Chocni. Choceň-ské policii se zatím ozvalo osm po-škozených místních občanů. Ti do-hromady přišli zhruba o sedm tisíckorun.
“Poškozených bude ale víc. Po-čítáme, že takto podvedl na čtyřicetchoceňských domácností. Proto vy-zýváme ty, kterých se to týká, abynám přišli celou věc nahlásit,” žádáveřejnost o spolupráci vedoucí cho-ceňského policejního oddělení PetrVíšek.Na falešného kominíka upozornilchoceňskou policii místní podnika-tel. Ten se sám stal obětí podvod-níka. Toho pak místní policie do-padla za pomoci drobné léčky.“Pozvali jsme si ho, aby nám udělalrevize na komín,” prozradil Víšek.Policie zjistila, že muž svým zákaz-níkům tvrdil, že je zaměstnán vefirmě svého bratra, který je skuteč-ně kominíkem. Kvůli těmto přípa-dům mu ale byl nyní pozastavenvýkon živnosti. “Navíc pachatel vů-bec nedělal revize, pouze provádělprohlídky komínového tělesa a jehočištění. Na špatně napsanou reviznízprávu dával razítko svého bratra,který tvrdí, že o činnosti svého sou-rozence nic nevěděl,” doplňujeVíšek. Podvodníkovi hrozí trestodnětí svobody až do výše dvou let.
-aš-
Farma Drahoš, Dolní Újezd, nabízí v průběhu měsícečervna a počátkem července
samosběr a prodej kvalitních jahod
Informace o samosběru na tel. 604 357 992, 607 607 632.Sběr probíhá denně dle počasí (i víkendy) od 7 do 18 hodin. Trhané jahody objednávejte na tel.:461 631 320. Vlastní obal na odvoz(bedýnky, krabice) s sebou!
Samosběr 33 Kč/kg,trhané jahody 43 Kč/kg.
POLICIE
 
Noviny pro oblast Chocně, Vysokého Mýta a Litomyšle
3
VYSOKÉ MÝTO/
Malý dluh spla-tili Vysokomýtští jedné ze svýchnejznámějších rodaček, opernípěvkyni Marii Tauberové. Přesněvden, kdy by se tato umělkynědožila sta let, jí na jejím rodnémdomě vKomenského ulici odhali-li pamětní desku.
“Na Vysoké Mýto vzpomínalaráda, jen jí bylo líto, že za celoudobu její kariéry si na ni nikdovMýtě nevzpomněl. Snad jsme to dnes vynahradili,” uvedl přislavnostním aktu Augustin K.An-drle, který se sTauberovou poprvésetkal při sepisování své knihyOsobnosti Vysokého Mýta aněko-lik posledních let zpěvaččina ži-vota sní udržoval častý kontakt.“Až do vysokého věku jí to dobřemyslelo, pouze špatně chodila a,bohužel, na konci života zůstalaúplně sama,” vzpomíná Andrle.Pamětní desku navrhl Eduard Jílek. Na vlastní náklady ji nechalzhotovit Petr Mlejnek zfirmy Slé-várna Vysoké Mýto.
Maria Tauberová se narodila 28. 4.1911 ve Vysokém Mýtě a zemřela16. ledna 2003 vPraze
.
-aš
-
 Foto Andrea Štolbová
OBLAST/
Onemocnění tetanuszpůsobuje bakterie Clostridium te-tani. Ta přežívá ve střevech zvířat,znichž se společně se zvířecímivýkaly dostává do půdy. Člověk sepak nemocí může nakazit stykemporaněné pokožky stouto konta-minovanou půdou. Nejúčinnější o-branou proti tetanu je očkování.
Na území České republiky je očko-vání proti tetanu do povinnéhoočkovacího kalendáře zařazené jižod konce šedesátých let minuléhostoletí. Stejné je to ive všech vy-spělých státech. Statistika tak u-vádí, že vČeské republice se jednáoojedinělou infekci, kterou one-mocní nula až čtyři lidé ročně, pře-vážně starší aneočkovaní. Vrozvo-jových zemích bez imunizačníhoprogramu však tetanem onemocnína čtvrt milionů lidí ročně.Zvláště vordinacích českých pedi-atrů se proočkování proti tetanuvelmi věnují. “Očkovací kalendářhlídáme. Tuto povinnost nene-cháváme na rodičích, děti si cílenězveme,” potvrzuje MUDr.Eva Pa-poušková zdětské ordinace ve Vy-sokém Mýtě.Na začátku letošního roku došlovočkovacím kalendáři ke změnětermínů. Vporodnicích skončiloplošné očkování proti tuberkulóze(nyní se proti ní očkují pouze novo-rozenci, kteří spadají do tzv. rizi-kové skupiny) atím se první ze čtyřdávek Hexavakcíny, která zahrnujeiprotilátky proti tetanu, může dě-tem očkovat již od devátého týdneživota (dříve ve třech měsících, pozhojení ranky na rameni po očko-vání proti tuberkulóze). Směsíčnímodstupem se pak aplikují další dvědávky. “Záleží ale na kondici každé-ho dítěte. Nedonošená nebo chro-nicky nemocná miminka mají indi-viduální očkovací kalendář. Pokudnenaočkuji vřádném termínu, mu-sím mít ale vždy doložené, proč to-mu tak bylo,” vysvětluje Papouško-vá. Poslední, čtvrtá dávka, přichází
Tetanus: díky očkování vzácné onemocnění, jinak zabiják ukrytý vpůdě
na řadu mezi 12. a18. měsícemvěku dítěte. Vpěti letech dostávádítě ještě další vakcínu sprotilátka-mi proti tetanu, nejedná se však jižohexavakcínu. Poslední očkováníproti tetanu upediatra absolvují dě-ti narozené vbřeznu 1999 adélemezi desátým ajedenáctým rokem,ti starší ve čtrnácti letech. Dítě je te-dy vordinaci pediatra očkovánoproti tetanu celkem šestkrát. Kdal-šímu přeočkování, po deseti až pat-nácti letech, dochází již ulékařepro dospělé. Ti ale většinou očkova-cí kalendář nehlídají, odpovědnosttak přechází na pacienta. “Počítajístím ichirurgové. Pokud totiž do-jde knějakému úrazu udětí, vědí,že jsou naočkované. Udospělých seale vždy ptají, kdy byl dotyčný na-posledy proti tetanu očkován. Ti,kteří nevědí, jsou pro jistotu přeoč-kováni znovu,“ doplňuje Eva Pa-poušková. Dospělí by si proto mělihlídat termíny tak, aby byli vždynejpozději po patnácti letech pře-očkovaní, řada obvodních lékařů sevšak snaží své pacienty na nutnostpřeočkování upozorňovat. “Jednouza rok procházíme se sestrou karto-téku akontrolujeme, koho je potře-ba pozvat na přeočkování. Snažímese, aby pacient byl informován.Největší problém nám dělají cizin-ci. Cedulku se záznamem oočko-vání většinou lepíme na průkaz po-jištěnce. Osoby starší padesáti letpřeočkováváme unás vordinaci podeseti letech, ty mladší, kteří majílepší imunitu, si zveme nejdéle popatnácti letech,“ říká MUDr.HelenaTišlerová zvysokomýtské ordinacepraktického lékaře pro dospělé.
Pokud však ipřesto dojde kpře-kročení intervalu, dostává pacienttři dávky během osmi měsíců.Vpřípadě krvavého poranění sne-bezpečím infekce se přeočkovává,pokud je poslední vakcinace staršípěti let.
 Andrea Štolbová
 Ve Vysokém Mýtě odhalili pamětnídesku operní pěvkyni Tauberové
 TETANUS
Nákaza tetanem se objevuje asi třidny až měsíc po nakažení. Čímdříve se příznaky projeví, tím býva-jí horší. Průběh nemoci začínáobčasnými křečemi, které se zhor-šují apostupně rozšiřují po celémtěle. Má několik forem: generalizo-vaný tetanus (nejčastější), jeho pod-typem je mateřský tetanus, kterýpostihuje těhotné ženy nebo ženyvšestinedělí. Druhým podtypem jenovorozenecký tetanus. Nejčastěj-ším zdrojem nákazy uněho bývánesterilně ošetřená pupeční šňůranovorozence. Dalšími typy jsou te-tanus místní atetanus hlavový.Nakažený jedinec musí být umístě-ný na jednotce intenzivní péče, abyse zamezilo postižení dýchacího ú-strojí. Pro zabránění dalšímu roz-šíření infekce dostane pacient teta-nový imunoglobin. Součástí léčbyje ipodávání antibiotik.
HEXAVAKCÍNA 
Hexavakcína obsahuje antigenyproti dávivému kašli vacelulárníformě proti tetanu, záškrtu, inva-zivním onemocněním vyvolanýmHaemophilem influenzae b, virovéhepatitidě B aproti přenosné dět-ské obrně vinaktivované formě. Jedná se ošetrný způsob očkování,který obsahuje moderní očkovacílátky smenším výskytem nežádou-cích účinků.LITOMYŠL/
Od začátku května sipacientky gynekologicko - porod-nického oddělení Litomyšlské ne-mocnice mohou přispat. Konecnočního klidu zde totiž přesunulizšesté hodiny ranní na sedmou.
“Ranní buzení vnemocnici býváčastým tématem diskusí pacientů.Na oddělení jsme se zamysleli, pročřadu úkonů provádíme tak brzyazjistili jsme, že se jedná opouhýzvyk. Pro řadu věcí, které jsme pro-váděli tak brzy ráno, jsme nenašližádný racionální argument,” vy-světluje důvod změny primář gyne-kologicko - porodnického odděleníHarald Čadílek.Úkony, které dříve prováděly zdra-votní sestry nočních směn, tedyodběry krve či měření tělesné teplo-ty, jsou nyní povinností ranní smě-ny. Také uklízečky nesmějí na poko-je dříve než vsedm hodin. “Muselijsme kvůli tomu poupravit dalšíharmonogram ostatních činností.Zpočátku jsme měli velké obavy,zda změna nevyvolá na odděleníchaos aproblémy, ale nestalo setak,” hodnotí dosavadní zkušenostHarald Čadílek.Gynekologicko - porodnické oddě-lení se svým pacientkám ajejich ro-dinám snaží již několik let vycházetvstříc. Je držitelem titulu Nemocni-ce přátelská dětem, na odděleníjsou neomezené návštěvní hodiny.
Na litomyšlské gynekologii je do sedmi ráno klid
Pravděpodobně idíky těmto kro-kům zde vzrostl za několik posled-ních let počet operací aporotéměř na dvojnásobek. “Tentopřírůstek zvelké části tvoří mimoli-tomyšlské pacientky,” doplňuje Ča-dílek.
-aš-
VYSOKÉ MÝTO/
Upamětní deskyvěnované obětem druhé světovéválky, která je umístěna na budověMěstského úřadu vJiráskově ulici,uctili zástupci radnice společněsvysokomýtskými občany památ-ku obětí válečného konfliktu, jenžsi na své konto připsal šedesát mi-lionů obětí astal se tak největšímválečným střetnutím vdějináchlidstva. Druhá světová válka skon-čila právě před šestašedesáti lety.
“Scházíme se zde při uctění výročí,které pro všechny lidi znamenalosvobodu akonec války. Já sám jsemválku nikdy nepoznal avěřím, že jinepoznají ani naše děti. Všem, kte-ří se ojejí konec zasloužili, patřínáš dík,” uvedl při krátkém vzpo-mínkovém aktu starosta VysokéhoMýta Miloslav Soušek. Poctu kpa-mátce válečných obětí přijeli vzdátpoložením kytice izástupci Ar-mády České republiky.
-aš-
 Vvzpomnělina oběti druhésvětové války
LITOMYŠL/ Téměř každou sobotuse na Toulovcově náměstí vLitomy-šli konají iletos farmářské trhy.Drobní pěstitelé avýrobci do-mácích produktů zde až do koncezáří téměř každou sobotu nabízejísvé výrobky. Výjimky tvoří soboty18. června, 6. srpna a17. září, kdyse na tomto místě konají jiné akce.
-aš-
 foto Ivan Hudeček 
 VLitomyšli začalyfarmářské trhy
Obchvat Litomyšle- zbytečné emoce
LITOMYŠL/
Kaž-dému je jasné, ževýstavba rych-lostní komunika-ce R35 je nesmírně důležitá. Jejídokončení velmi významným způ-sobem prospěje rozvoji silničnísítě celé České republiky a stane senedílnou součástí evropské silnič-ní sítě.
Toto mohutné dílo ovlivní velmivýznamným způsobem na své trasejednotlivé regiony, oblasti, vesnicea města. Silnice prostě někudy mu-sí vést a nikdy nebudou všichnispokojeni. Na jedné straně budememít lobbisty, spekulanty s pozemky,developery, budoucí průmyslovézóny, benzinové pumpy. Všichni sebudou snažit ovlivnit trasování sil-nice ve svůj prospěch, sobecky avypočítavě bez ohledu na celospo-lečenské zájmy. Na druhé straněbudou nespokojení sedláci, vlast-níci půdy, vesnice a města, kteří sebudou oprávněně obávat hluku, e-misí a celkového znehodnoceníúrovně svého života.Podobná situaceje i vLitomyšli a vintegrovaných ob-cích, kde existujeřada názorů na trasování obchvatuměsta. Vznikají občanská sdružení,petice, studie. Každý má svoji prav-du. Jak ztoho ven?Domnívám se, že jedinou skutečněseriozní odpově mohou dát ne-závislé objektivní studie odborníkůna silniční dopravu, ekologii, geolo-gii, urbanistiku, faunu, flóru, eko-nomii...Na základě výsledků studií budevybrána celospolečensky objektivnívarianta. Podmínkou objektivity jeabsolutní vyloučení vlivu všechlobbistů, nátlakových a zájmovýchskupin na všech úrovních. Jsme to-ho v české kotlině schopni? Každáobjektivně vybraná varianta budepro občany Litomyšle vždy o něko-lik řádů lepší a prospěšnější, nežsoučasná hrůza průtahu středemměsta.
 Ing. Jaromír Odstrčil,zastupitel města Litomyšl
Kulturní program v podání pedagogů vysokomýtské Základní umělecké školy.
Nové pamětní desky 
 v Chocni a ve Vysokém Mýtě
OZNÁMENÍ 
ZUŠ Vysoké Mýto přidává ještě jeden termín pro zápis dětí kvýuce pro školní rok 2011/2011. Ten se vprostorách školy uskuteční vpon-dělí 30. května od 14 do 17.30 hodin. Náhradní termín lze domluvit. Zápis dopěveckého sboru Rubínek se koná od 1. do 23. června vždy od pondělí do čtvrt-ka mezi 15 a17 hodinou.
Dosud je však nejvíce bronzo-vých desek v Litomyšli. Napo-čítáme jich tu celkem jedena-čtyřicet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->