Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Menyoal Kebijakan Subsidi Dan Kenaikan Harga Minyak

Menyoal Kebijakan Subsidi Dan Kenaikan Harga Minyak

Ratings: (0)|Views: 56|Likes:

More info:

Published by: Marsuki, SE., DEA. Ph.D on Jun 22, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

 
ZYKIVC ZKBVY, WFLHWH, 87"06"9004| 0;17; ^KZH
Bfc{ohl Efikahehc Wviwkjk jhc Efchkehc Dhynh Bkc{he
Olfd1 Bhywvek $Pfcnhbhz Feocobk Vcdhw+ 
ZYKIVC ZKBVY
Jhlhb dkzvcnhc hcneh, pfbfykczhd bfcfbpvd efikahehc pfcnvyhcnhc wviwkjk jkjhwhyehcphjh ififyhph pfyzkbihcnhc mhezvhl {hcn bhv zkjhe bhv phwzk jkdhjhpk, jfcnhcbfcnhcnnhp ihd~h jfcnhc efkahehc kzv hehc jhphz bfc{flhbhzehc ififyhph pfywohlhcpfyfeocobkhc chwkochl ahcneh pfcjfe# Wfpfyzk, hehc jhphz jkdkcjhyk ioiolc{h HPICehyfch wviwkjk vczve eobojkzhw bkc{he {hcn wvjhd whcnhz ifwhy#WVHZV dhl {hcn phlkcn jkpfywohlehc whhz kck hjhlhd zyhjf omm hczhyh efikahehc wviwkjkjfcnhc efbvcnekchc efchkehc dhynh bkc{he# Dhl kck jkpkgv olfd wfbhekc zkjhezfyefcjhlkc{h pfyklhev dhynh bkc{h bfczhd jvckh {hcn bfcnhlhbk }olhzklkzhw jhcpfckcnehzhc {hcn wvlkz jkpyfjkewk# Wfdkcnnh bfc{fihiehc wvlkzc{h pfbfykczhd bfcfzhpehcpyonyhb"pyonyhb pfbikh{hhcc{h jhlhb HPIC#Wfpfyzk jkgfybkcehc olfd zflhd jkyvihdc{h yfcghchc HPIC effbphz ehlkc{h, jhcefbvcnekchc hehc jkyvihd lhnk# Efhjhhc kck bfbivhz pfcnhbikl efikahehc jk zkcnehz bheyopfbfykczhdhc jhc jk zkcnehz bkeyo pflhev jvckh vwhdh jhc bhw{hyhehz whcnhz zkjhebfcfczv# Wfihnhk hekihzc{h, ihc{he pyonyhb"pyonyhb efnkhzhc {hcn jkyfcghchehcbfcahjk zfyevyhcnk jhc ihdehc nhnhl hzhv jkihzhlehc#Ihnk pfbfykczhd, efhjhhc kck whcnhz jklfbhzkw, ehyfch dhyvw ifydhjhphc jfcnhcefc{hzhhc jk whzv wkwk dhyvw ifyvwhdh bfcahnh jhc bfckcnehzehc ehphwkzhw efnkhzhcfeocobk ihcnwh {hcn wflhbh lkbh zhdvc zfyhedky ifyhjh jhlhb hyhd {hcn ifchy wfdkcnnhzflhd bfbifykehc dhwkl gvevp ihke jhc wknckmkehc, zhpk zkih"zkih ehyfch hjhc{h efchkehcdhynh eobojkzhw pykbfy bkc{he jhc ihdhc phcnhc jkphwhy jvckh, wfdkcnnh bfcndhyvwehcpfbfykczhd bfcfbpvd efikahehc pfcnvyhcnhc wviwkjk#Olfd wfihdhnkhc ehlhcnhc bfcnhcnnhp ihd~h jhlhb efhjhhc wfpfyzk kzv avwzyvpfbfykczhd dhyvw zfzhp bflhewhchehc efikahehc wviwkjkc{h, ehyfch akeh zkjhe, bheh hehcwfbhekc bfbpfyivyve evhlkzhw dkjvp feocobk bhw{hyhehz efihc{hehc#Jhlhb dkzvcnhc hcneh, pfbfykczhd bfcfbpvd efikahehc pfcnvyhcnhc wviwkjk jkjhwhyehcphjh ififyhph pfyzkbihcnhc mhezvhl {hcn bhv zkjhe bhv phwzk jkdhjhpk, jfcnhc
8
 
bfcnhcnnhp ihd~h jfcnhc efkahehc kzv hehc jhphz bfc{flhbhzehc ififyhph pfywohlhcpfyfeocobkhc chwkochl ahcneh pfcjfe#Wfpfyzk, hehc jhphz jkdkcjhyk ioiolc{h HPIC ehyfch wviwkjk vczve eobojkzhw bkc{he {hcnwvjhd whcnhz ifwhy, bflfikdk avblhd hcnnhyhc vczve efnkhzhc pfbihcnvchc kcmyhwzyvezvy jhc efnkhzhc pyojvezkm pfbfykczhd lhkcc{h# Zfybhwve jhphz bfcfehc wvbify pfbikh{hhcjhyk vzhcn lvhy cfnfyk jhc jobfwzke, wfdkcnnh jhphz jkdkcjhyk zkcnehz efzfynhczvcnhcfeocobk chwkochl jfcnhc lfbihnh"lfbihnh feocobk hwkcn#Wflhkc, kzv hehc jhphz jkwhlvyehc ififyhph pfbikh{hhc {hcn jhphz bfbpfyzhdhcehc hzhvbfckcnehzehc jh{h iflk bhw{hyhehz bflhlvk wvizkzvwk wviwkjk ef eflobpoe bhw{hyhehzifypfcjhphzhc yfcjhd, bflhlvk efikahehc"efikahehc Ihczvhc Zvchk Lhcnwvcn Plvw $IZLPlvw+ bkwhlc{h#Chbvc wfghyh vbvb, efikahehc pfcnvyhcnhc wviwkjk kck jkzfbpvd jfcnhc hcnnhphc hnhy zfygkpzh efhjklhc ifyfeocobk hczhyh bhw{hyhehz ifypfcjhphzhc zkcnnk jhc {hcnifypfcjhphzhc yfcjhd# Wfihi wfwvhk pfcflkzkhc {hcn hjh, yvphc{h wviwkjk IIB wflhbh kck,zfyc{hzh avwzyv jkckebhzk lfikd ihc{he olfd eflobpoe bhw{hyhehz ifypfcjhphzhc bfcfcnhdef hzhw, {heck wfghyh yhzh"yhzh dhbpky 40 pfywfc jhyk avblhd wviwkjk {hcn bfcghphk Yp 860zyklkvc, bflhlvk pfcnnvchhc ihdhc ihehy bkc{he {hcn ihc{he jhyk efcjhyhhc"efcjhyhhc{hcn jkbklkekc{h# Wfdkcnnh eflobpoe pfcnnvch yhe{hz efgkl hzhv hcnevzhc vbvb dhc{hwfavblhd 90 pfywfcc{h#Bfwekpvc jfbkekhc# olfd eflobpoe eykzkw, ihnhkbhchpvc avnh jkhcnnhp ihd~h efkiahehcpfcnvyhcnhc wviwkjk zfywfivz zfzhp pfylv jkpfywohlehc, jkjhwhyehc phjh ififyhph hlhwhc{hcn bhwve hehl pvlh# Wfpfyzk, efchph pfywohlhc pfcnvyhcnhc wviwkjk kck wflhlv jklhevehcjfcnhc bfckcnehzehc dhynh IIB jk phwhy#Phjhdhl hjh bfehckwbf lhkc {hcn jhphz jknvchehc pfbfykczhd vczve bfcnhzhwk bhwhlhd{hcn jkdhjhpk# Wfpfyzk pfckcnehzhc pfcjhphzhc phahe jhc yfzykivwk {hcn yflhzkm whcnhzyfcjhd jhyk pozfcwkc{h# Hzhv jfcnhc ehzh lhkc, bfcnhph pfbfykczhd zkjhe bfc{vwvc wvhzvwzyhzfnk hzhv bhchafbfc efikahehc wviwkjk {hcn lfikd ifywkmhz ahcneh phcahcn, wfdkcnnhwfzkhp pflhev feocobk wvjhd jhphz bfcnfzhdvk ahvd"ahvd wfiflvbc{h wvph{h bfyfehjhphz bfbpfywkhpehc wfahe jkck lhcnehd"lhcnehd wzyhzfnkw akeh pfywohlhc IIB efbihlk lhnk#Pykcwkpc{h, efifyhzhc bfyfeh jkjhwhyehc phjh jvh pfyzhc{hhc bfcjhwhy, {heck1 Bfcnhphpfbfykczhd zkjhe ifyvwhdh wfghyh wvcnnvd"wvcnnvd vczve bfcnhzhwk pfywohlhcpfywfjkhhc bkc{he vczve efivzvdhc jobfwzke edvwvwc{h, phjhdhl ihcnwh kck bhwkdbfbpvc{hk wvbify jh{h bkc{he {hcn jhphz jkdhwklehc, bfwekpvc jkehvk wfbhekcifyevyhcn ehphwkzhwc{h# Efbvjkhc, bfcnhph pfbfykczhd zkjhe bfbifchdk pfywohlhcwfbhekc ifwhyc{h avblhd pfcnnvch IIB, phjhdhl ehphwkzhw pyojvewk bkc{he ihcnwh kckwfbhekc ifyevyhcn?Pfyzhc{hhc pfyzhbh bfcnhgv phjh pfywohlhc, bfcnhph zkjhe jkvwhdhehc ihd~h phjhwfzkhp hjh efchkehc dhynh IIB, hjh wfihdhnkhc pfcjhphzhc pfbfykczhd {hcn jkpfyolfdjkbhewvjehc vczve bfbikh{hk pfyihkehc jhc pfcjkykhc eklhcn"eklhcn bkc{he ihyv,wfdkcnnh ehphwkzhw pyojvewk IIB jhlhb cfnfyk jhphz bfckcnehz# Bfbhcn ifyhlhwhc dhl kckjkpfywohlehc, wfihi bfbhcn zhbphec{h pfbfykczhd evyhcn ifyvph{h wfghyh wvcnnvd"wvcnnvd bfcnhzhwk pfywohlhc kck wfghyh bfcjhwhy#
9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->