Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
P. 1
Figur Pemimpin Bank Sentral Indonesia Yang Diharapkan

Figur Pemimpin Bank Sentral Indonesia Yang Diharapkan

Ratings: (0)|Views: 193|Likes:

More info:

Published by: Dr. Marsuki, SE., DEA. on Jun 22, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

06/22/2011

 
MHAHY, Yhiv, 86‚06"9004| 9819: | 70
Mknvy Pfbkbpkc Ihce Wfczyhl Kcjocfwkh [hcn Jkdhyhpehc
JOE MHAHY
Olfd1 Bhywvek Jfh $Pfcnhbhz Feocobk+Jhphz jkwfphehzk ihd~h pfykwzk~h {hcn bfc{kzh pfydhzkhc ihc{he ehlhcnhc jhlhbififyhph bkcnnv zfyhedky hjhlhd bfcnfchk wkhph {hcn ihehl bfcahjk pfbkbpkc ihyv jkihce wfczyhl Yfpvilke Kcjocfwkh $Nvifycvy IK+#Pfykwzk~h zfywfivz zfyefwhc eoczyo}fywkhl ehyfch dhwkl
mkz hcj pyopfy zfwz 
{hcn jklhevehcJPY eobkwk TK bkcnnv lhlv, bfcfzhpehc vczve wfbfczhyh ~hezv bfcolhe jvh ghlocpfcnnhczk pfbkbpkc IK {hcn jkvwvlehc Pyfwkjfc# Hlhwhcc{h wfjfydhch, ehyfchefjvhc{h jkhcnnhp bhwkd evyhcn bfbpvc{hk efhdlkhc jhc pfcnhlhbhc vczve bfcahjknvifycvy ihce wfczyhl Kcjocfwkh, IK#Wfifchyc{h efahjkhc kck zkjhe pfylv bfcahjk eoczyo}fywkhl ehyfch ihke Pyfwkjfc bhvpvcJPY wfifchyc{h zflhd bflhevehc zvnhwc{h wfwvhk jfcnhc bfehckwbf {hcn hjh# Jhykwkwk fewfevzkm, pfcnvwvlhc ghloc Nvifycvy IK vczve jkwfzvavk olfd JPY zflhd jklhevehcwfwvhk jfcnhc hbhchz vcjhcn"vcjhcn# Jfbkekhc avnh jhyk wkwk JPY, pfcnvakhc hzhweflh{hehc ghloc {hcn jkvwvlehc Pyfwkjfc avnh zflhd jklhevehc, zfylfphw jhyk hphpvcdhwklc{h#Hyzkc{h, jhlhb dhl kck zkjhe hjh pkdhe {hcn bfc{hlhdk efzfczvhc {hcn ifylhev# Avwzyvefahjkhc kck bfcahjk pflhahyhc ifydhynh ihnk wfbvh pkdhe vczve ifywkehp lfikdikahewhch, ihd~h wflhbh dhl zfywfivz wfwvhk jfcnhc {hcn jkhbhchzehc vcjhcn"vcjhcn, bheh wfdhyvwc{h ekzh jhphz bfcfykbh dhwkl efpvzvwhc kzv jfcnhc ihke,wfdkcnnh zkjhe pfylv jkdfiodehc, hphlhnk bfcghyk"ghyk hlhwhc vczve bfc{hlhdehcpkdhe"pkdhe zfyzfczv, ehyfch dhl kzv avwzyv hehc bfbpfyivyve efhjhhc#Dhl {hcn pfylv wfnfyh jklhevehc hjhlhd bfcghyk ghloc ihyv vczve wflhcavzc{h jhphzjkpklkd jhc jkzfzhpehc wfihnhk pfbkbpkc IK {hcn ihyv jhc ikwh jkzfykbh pkdhepfbhcnev efpfczkcnhc# Vczve kzv, pflhev vzhbh, {heck efphlh cfnhyh jhlhbbfcnvwvlehc ghloc wflh{hec{h ifyzkcjhe wfihnhk efphlh cfnhyh ivehc wfihnhk efphlhpfbfykczhdhc, jfbkekhc avnh JPY wflh{hec{h ivehc ifyzkcjhe wfihnhk pykihjk hzhvbf~heklk eflobpoe efpfczkcnhc zhpk wfifchy"ifchyc{h bf~hekl efpfczkcnhc yhe{hz#Ifyhyzk efjvh iflhd pkdhe wfihkec{h bfcjhwhyehc efpvzvwhcc{h phjh pfbkekyhc jhcpfyzkbihcnhc {hcn bfcjhlhb jhc wfewhbh, jfcnhc bfbpfydkzvcnehc wfghyh
8
 
pyomfwkochl ifyihnhk eykzfykh {hcn wfdhyvwc{h jkbklkek wfoyhcn nvifycvy ihce wfczyhl,ihke wfwvhk jfcnhc hzvyhc moybhl vcjhcn"vcjhcn bhvpvc {hcn wkmhzc{h coc moybhlchbvc jhphz jkpfyzhcnnvcnah~hiehc#Dhl pfyzhbh {hcn pfylv jkwhjhyk ihd~h pfbkbpkc wfivhd ihce wfczyhl jk cfnhyhbhchpvc, wflhlv jkhcnnhp olfd phyh pflhev feocobk wfihnhk keoc hehc ihke hzhvivyvec{h eocjkwk wvhzv kcwzkzvwk feocobk {hcn whcnhz pfczkcn jhc wzyhzfnkw# Wfdkcnnhwfghyh edvwvw jhphz bfcahjk kcjkehzoy hzhv ihyobfzfy bfcnfchk wfahvdbhch zkcnehzefbhavhc, pfyefbihcnhc jhc efjhlhbhc wfezoy bocfzfy jhc efvhcnhc cfnhyhzfywfivz, jhc wfghyh vbvb hehc bfcfczvehc gkzyh jhc hyhd hehc ihke hzhv ivyvec{hpfyefbihcnhc pfyfeocobkhc ihcnwh ifywhcnevzhc#Jhyk wkwk moybhlkzhw, jhlhb ehwvw Kcjocfwkh edvwvwc{h, bhv zkjhe bhv ghloc pfbkbpkcihce wfczyhl Kcjocfwkh $Nvifycvy IK+ dhyvw wfwvhk jfcnhc pyhw{hyhz moybhl {hcnjkzfzhpehc jhlhb VV efihcewfczyhlhc jk Kcjocfwkh, VV IK co 7/900: phwhl :0, ihd~hghloc nvifycvy IK dhyvw bfbpvc{hk efhdlkhc jhc pfcnhlhbhc gvevp jk ikjhcnfeocobk, pfyihcehc, efvhcnhc jhc hwpfe dvevb#W{hyhz efhdlkhc bfcnkcjkehwkehc ihd~h wfzkhp ghloc wfihkec{h bfcnfyzk zfczhcnbfehckwbf efyhcneh ifypkeky lonkw zfczhcn efikahehc bocfzfy, bvlhk wfahepfyfcghchhc, pfcfzhphc, pflhewhchhc whbphk ef pfcnh~hwhcc{h# Dhl kck ifyhyzk ihd~hwfifchyc{h ghloc zkjhe dhyvw bfcnvhwhk klbv efikahehc bocfzfy ifyjhwhyehc zfoykzfewzvhl wfbhzh# [hcn jkpfylvehc hjhlhd ghloc {hcn bfcnfyzk pykcwkp"pykcwkp jhwhy zfczhcn lonkehopfyhwkochlkwhwk wvhzv efikahehc bocfzfy, jhlhb ehkzhc jfcnhc pfcghphkhc whwhyhcvzhbh lhcnwvcnc{h, {heck bfcwzhiklehc cklhk bhzh vhcn, jhc wfghyh zkjhe lhcnwvcnbfcnnkhzehc efnkhzhc feocobk, vczve efpfczkcnhc pfbihcnvchc chwkochl#Wfjhcnehc w{hyhz pfcnhlhbhc, bfcnkcjkehwkehc ihd~h wfzkhp ghloc pfylv bfbpvc{hkpfcnhlhbhc {hcn gvevp jhlhb bfcnkbplfbfczhwkehc w{hyhz"w{hyhz efhdlkhc {hcnjkbklkekc{h wfghyh pyhezkw jhlhb ikjhcn feocobk, pfyihcehc, efvhcnhc jhc dvevb,{hcn zfygfybkc jhyk
“zyhge yfgoyjc{h
‒ {hcn wvewfw jhc zflhd jkyhwhehc bhcmhhzc{holfd phyh pfbhcnev efpfczkcnhc#Wfghyh vbvb pfcaflhwhc jk hzhw bfcnkcjkehwkehc ihd~h ghloc wfifchyc{h jhphzbfbpvc{hk w{hyhz"w{hyhz bkckbhl, chbvc zfczv dhyvw jhphz jkpfyzhcnnvcnah~hiehcjhyk wkwk efklbvhc {hcn yflf}hc vzhbhc{h feocobk, pfyihcehc, efvhcnhc jhc dvevb,efbvjkhc bfbpvc{hk ehphiklkzhw, eyfjkiklkzhw hzhv kczfnykzhw wfyzh jhphz jkzfykbh phwhyjhc zfyvzhbh jkhevk olfd pfbhcnev efpfczkcnhc vzhbh, {heck efphlh cfnhyh, JPY jhcpkdhe"pkdhe phyzcfy kczfychwkochl#Jhlhb efpfczkcnhc kzv, wfihnhk ghloc pfbkbpkc lfbihnh feocobk {hcn whcnhz pfczkcnjhc wzyhzfnkw, bfyfeh pfylv bfbpvc{hk eykzfykh efbhbpvhc jhc efpykihjkhc {hcnwzhcjhy wfpfyzk, bfbpvc{hk efyhcneh ifymkeky efikahehc bocfzfy {hcn yhwkochl,}kwkocfy, kco}hzkm jhc zfyvzhbh kbplfbfczhzkm, bfbpvc{hk ak~h lfhjfywdkp jhc zfnhw,wfyzh bhbpv bfcfyhpehc pyhezfe bhchafbfc oynhckwhwk pvilke bojfyfc {hcn
“nooj goypoyhzf no}fychcgf‒#
Wfpkczhw zhbphec{h pfywh{hyhzhc zfywfivz gvevp ifyhz, chbvc
9
 
 akeh jkefdfcjhek jhc jkkcnkcehc, oyhcn"oyhcn jfcnhc ehphwkzhw wfpfyzk kzv gvevpihc{he zfywfjkh jk yfpvilke kck#Jhlhb zhzhyhc pyhezkw, dhl {hcn dhyvw jkefzhdvk jhc jkpfywkhpehc zfylfikd jhdvlv olfdghloc akeh kcnkc ifyhjh jk lkcnevcnhc efyah IK hjhlhd bfcnfyzk zfczhcn ihnhkbhchbflhevehc pfc{fwvhkhc jhc lhcnehd"lhcnehd wzyhzfnkw nvch bfcndhjhpk efc{hzhhc jkIK, whhz bhch lfbihnh kck wvjhd bfbpvc{hk yfcghch, pyonyhb, wzyhzfnk jhc hyhdefikahehc bocfzfy, pfyihcehc jhc w{wzfb pfbih{hyhc wfyzh bhchafbfc kczfychl {hcnzhbphec{h wvjhd bhphc, {hcn zflhd jkivhz jfcnhc ihke olfd pfcnflolh IK wflhbh kck,{hcn jkcklhk ihc{he pkdhe wvjhd ihke#Wfdkcnnh bvcnekc wfpkczhw zkjhe hehc bvjhd jkdhjhpk ihnk ghloc {hcn ihyv bfcnfchlpykcwkp"pykcwkp pfcnflolhhc efihcewfczyhlhc, hphlhnk akeh ghloc wvjhd jkhcnnhp wfiflhdbhzh olfd pflhev kczfychl ihce wfczyhl#[hcn aflhw ihd~h hjh ififyhph bhwhlhd pfczkcn jhc bfchczhcn {hcn dhyvw jkdhjhpkjhc jkwflfwhkehc olfd phyh ghloc akeh kcnkc bfcjvjvek evywk phchw nvifycvy ihcewfczyhl pfykojf hehc jhzhcn# Jkhczhyhc{h, pfywohlhc pfc{flfwhkhc Ihczvhc LkevkjkzhwIhce Kcjocfwkh $ILIK+ {hcn zhbphec{h efbihlk jkpfybhwhlhdehc pvilke jhlhb ~hezvzfyhedky kck#Efbvjkhc bhwhlhd pfbifczvehc Ozoykzhw Ahwh Efvhcnhc $OAE+ {hcn wflhlv bfcahjkbhwhlhd jhlhb ehkzhcc{h jfcnhc pfbfykczhd# Bhwhlhd ihnhkbhchbfcnkbplfbfczhwkehc wfghyh eocwfevfc wzyhzfnk Hywkzfezvy Pfyihcehc Kcjocfwkh $HPK+{hcn wvjhd ifyahlhc jkzfcnhd ahlhc zhpk bhwkd bfcndhjhpk ififyhph bhwhlhd, wfpfyzkpfywohlhc pfybojhlhc jhc pyonyhb
Wkcnlf Pyfwfcz Polkg{ 
$WPP+# Avnh bhwhlhdihnhkbhch bfcfyhpehc pyonyhb Ihwfl KK jhlhb efyhcneh efpfczkcnhc nloihlkwhwkefvhcnhc#Zfybhwve pfywohlhc efikahehc pvilke IK vczve bfbmhwklkzhwk jhc bfcn"hj}kwpfbfykczhd jhlhb pflhewhchhc pyonyhb pfbihcnvchc {hcn
 pyo po}fyz{ 
vczvebfbifyjh{hehc wfezoy VBEB, zfybhwve IPY jhc efvhcnhc w{hykhd# Avnh bhwkdhjhc{h pfywohlhc {hcn wflhbh kck ihc{he jkpfywohlehc pvilke, wfpfyzk ihnhkbhchbfbhechk jhc bfcnkbplfbfczhwkehc wzhzvw ‒kcjfpfcjfcwk IK‒ {hcn wf~hahyc{h, wfyzhpfywohlhc ihnhkbhch wfihkec{h bfcfyhpehc pykcwkp
‒nooj goypoyhzf no}fychcgf‒ 
jhlhb pfcnflolhhc oynhckwhwk jhc efvhcnhc IK#Efwfbvhc{h kzv, aflhw ivehc pfywohlhc {hcn bvjhd vczve jkghykehc wolvwkc{h jhlhbeocjkwk {hcn wfyih bfcjhjhe, hphlhnk akeh ghloc pfbkbpkc ihce wfczyhl kck jkpklkdwfghyh zfynfwh"nfwh#Bhwhlhdc{h bfcahjk lfikd pflke, wfihi whhz pfbklkdhc ghloc pfbkbpkc ihce wfczyhljklhevehc, pfyfeocobkhc jvckh wfjhcn bfbhchw, ihke wfihnhk hekihz }olkzklfc{h phwhyefvhcnhc jvckh, ehyfch yfwfwk feocobk VW {hcn bfcnhcghb, zfybhwve evyhcneocjvcwkmc{h phwhy wvyhz"wvyhz ifydhynh jk Fyoph jhc Hwkh, jhc zfyvzhbh wfihnhkhekihz zkcnnkc{h dhynh eobojkzhw bkc{he bfczhd jvckh {hcn jkhcnnhp wvjhd wvlkzvczve zvyvc, zfybhwve eobojkzhw pfyzhckhc# Iflvb lhnk bfbpfydkzvcnehc wvjhdbfbhchwc{h nfaolhe polkzke jhlhb cfnfyk jhlhb yhcneh pfbklkdhc pyfwkjfc zhdvcjfphc#
7

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->