Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23168, 22.6.2011]

Oslobođenje [broj 23168, 22.6.2011]

Ratings: (0)|Views: 414 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2011

pdf

text

original

 
Preddvodne vnozasjedanjePredsta vni~kogdomaFBiH
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 22. 6. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.168Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOGPOKLON ^ITAOCIMA
Avionska nesre}a u Rusi ji
POGINULE 44 OSOBE
16. strana
Reuters
Mupovci bez
po voljnihpenzi ja?!
3. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 22. juni 2011. godine
U @I@I
2
Sud Bosne i Hercegovine
Ima ju}i u vidu~injenicu da bud`et na ni-  vouinstituci ja BiH za 2011. jo{ ni jeusvo-  jen, sve dr`a vneinstituci je, pa tako i Sud Bosne i Hercego vine, u prva dva kvartala ove godinesu primjenji valeodlukeVi je}a ministara o pri vremenomfnansiranju. Ri je~ je o rigoroznimuvjetima iz instrukci-  jeMinistarstvafnansi ja i trezorako je je Sud BiH moraoispo{to vati. No, s obziromna to da sve dr`a vneinstituci jenema juiste oba veze, Sud BiH je zahti je vao da se uva`e specif~nosti ove instituci jeima ju}i u vidu rashodeko jiteretepozici juugo vornih oba veza. Vi{eputa smo ukazi vali na real- nuopasnost od mogu}egneiz vr{enjaoba-  veza- ta~ni jeobusta veisplataanga`ova- nimadvokatima po slu`benojdu`nosti, sa- op}io je ju~er Sud BiH, ko ji se oglasiona- kontesta“Smanjenjetro{ko va u Sudu BiH“, ko ji je obja vilaBalkanskaistra`iva~ka mre`a(BIRN).“Iako smo uvjera vani da do togane}e do}i, danasna{eoba veze na pozici jiugo-  vorneoba veze, ko jenismo u mogu}nosti isplatiti, iznose 195.000,00 KM, a realno je o~eki vati da se u narednih30 danapo ve}aju za dodatnih 300.000,00 KM. To zna~i da }eukupneoba veze po ovomosno vuiznosi- ti oko 500.000,00 KM {to predstav ljaveliki problem u prora~unu i mo`eimatinega- ti vanuticaj na rad Suda i efkasnostsu|enja. Odnosno, usljednedostatkasredsta va, advokatima po slu`benojdu`nostibi}e obustav ljeneisplatehonorara. Istina je da se Sud BiH morakretati u zadanimokvirimapri vremenogfnansi- ranja, me|utimu{teda je samojedan od razlogazbogko jeg se odbi jepri jedlog o imeno vanjudodatnihbranilaca. To nika- koni jejedinirazlog, kako se na vodi u BIRN-ovomiz vje{ta ju, jer sudskavi je}a ci jenesvakipredmetpo jedina~no i dono- seodluku o tome da li je potrebanjedan ili dva branioca.Ima ju}i u vidu sve probleme s ko jima se trenutnosuo~ava, Sud Bosne i Herce- go vineapelu je na {to hitni jeusva janje bud`eta za 2011. kako bi ova instituci ja moglanesmetano i u punomkapacitetu raditi“, saop}eno je iz Suda BiH.
VIJESTI
 VladaFederaci je BiH ju~er je u Mostarurazmatralanacrtizmjena i dopunaprora~una za 2011. godinu, a rebalansiraniprora~uniznosi1,717 mili jardimaraka. NerminNik{i}, premi jerFBiH,na konerenci ji za medi jenakonsjedniceVladeka- zao jekako je rebalans bio potreban zbogo~uvanjabud`etskestabilnos- ti u teku}ojgodini. Tako|er, istaknuo je kako je  Vlada pri koncipiranjurebalansa krenula od smanji vanjastav ki na ko je ona direk tnomo`eutjecati.
 Strankamamilionmanje
- Sli jedomtoga, smanjene su, na- primjer, naknadetro{ko vazaposle- nih za 2,5 milionamaraka, odnosno za 7,7 posto u odnosu na sredstva usvo jenabud`etom za 2011. godinu, teku}arezer vaVladeFBiHsmanje- naje sa 4,78 na ~etirimilionamara- ka, teku}arezer vapremi jeraFBiH sa 200.000 na 150.000 KM, a zamjenika premi jera sa 100.000 na 80.000 KM. Smanjeni su, tako|er, izdaci za ma- teri jal i usluge za tri miliona, kao i iz- daci za komunalne i uslugepri je vo- za i gori vo, po jasnio je Nik{i}. Nabav kastalnihsredsta va, do- dao je, umanjena je za 7,1 milion KM, odnosno30 posto u odnosu na bud`et za 2011. godinu.- Umanjeni su itranserinepro- ftnimorganizaci jama za 3,3 mi- liona KM. Smanjena su i sredsta-  va za politi~kestranke sa 4,5 na 3,5 milionamaraka. Ovime je omo- gu}enopo ve}anjeodre|enihbud`etskihstav ki, izme|uostalog, na transeru za in validnine za 34,55 miliona KM, za implemen- taci juZakona o posebnimpra vi- madobitnikaratnihpriznanja za 2,9 miliona KM, transer za PIO - minimalnepenzi je za dva miliona KM, za dug premaneratnimin va- lidima za 15 miliona KM, te kapi- talnitranser za programerazvo-  jaregi jeSrebrenica za tri miliona KM, rekao je Nik{i}.Dopremi jerVladeFBiHJerkoLi-  jano vi} je kazaokako je Vlada doni jelaodluku o usva janjupro- gramautro{ka sa kriteri jimara- spodjelepotica ja za poljopri vredu.
Potrebna dokumentacija
- Sredstva za ove namjeneiznose 54 mili junamarakako je}e ederal- noMinistarstvopoljopri vrede, vodo- pri vrede i {umarstvadozna~itinjiho-  vimkorisnicima, odnosnoonimpo- ljopri vrednimproizvo|a~imako ji posjedu juurednudokumentaci ju za robeko je su prodali i na ko je je pla}en PDV, kazao je dopremi jer.
J. GUDELJ
Vlada FBiH zasjedala u Mos taru
Reba ansi anipro a~uniznosi1,717 mi i ardi
Kresanjena sigurno
Pri koncipiranjurebalansaVladakrenula od smanji vanjastavki na ko je ona direktno mo`eutjecati
Novi nadzorni odbori
 VladaFBiH je ju~erdoni je- lavi{eodlukako jima je dala suglasnost na pri jedloge za imeno vanjekandidata na upra`njenepozici je u njiho-  vimnadzornimodborima. - Tako je danasuglasnost da se za ~lano veNadzornog odbora JP Elek tropri vreda HZ- HB d.d. Mostarimenu juMid- hatArpad`i}, Er vinVrdoljak, Mari janBunoza, @iv koMa- ri}, DamirLeko i Marinko Ivanko vi}. Suglasnost je dana i na pri jedlog za imeno vanje kandidata na upra`njenepo- zici je za tri ~lanaNadzornog odbora@eljezaraZenica i to MunibHusejnagi}, D`evad Telalo vi} i dr. AnitaIvanko vi}, kao i da se na upra`njenepo-zici je za ~lano veNadzornog odboraUnis d.d. Sara je voime- nu juEmirSelimo vi}, Sead Dizdare vi} i Esad^engi}. Za imeno vanje u Nadzorniodbor KTK Visokopredlo`eni su Se- adMu{inbego vi} i EdinaHa- se~i}, a u NadzorniodborRe- montniza vod d.d. Tra vnik  EnesZuki} i RobertMe{eg. “Nemam ja ide ju ko je taj ~o-  vjek“, bio je odgo vorpotpredsje- dnikaSNSD-aIgoraRado ji~i}a na pitanje da li }e do}i do sastan- kakandidata zapredsjeda va-  ju}egVi je}aministara BiH Sla ve Kuki}a sa ~elnicima te stranke. „SNSDnemanamjeru da raz- go vara sa Kuki}em“, pot vrdio je i poslanikSNSD-a uNarodnoj skup{tini RS-aNikolaBa{tinac. “Na{ stav je jasan dapredsjeda-  va ju}iVi je}aministaramo`e da budesamolegitimnipredsta vnik  hrvatskognaroda, a Sla voKuki} to ni je“, poru~io je Ba{tinac.
^uti, pa odlu~iti
Sa predsta vnicima SDS-a Ku- ki} bi se trebaosastati u sri jedu u Sara je vu, rekaoje generalnise- kretar SDS-a Dragan]uzulan. “Elementarnapoliti~kakul- turanala`epotrebudi jaloga sa svimkandidatima, bez obzira ko ja ih je politi~kaopci japre- dlo`ila. Trebastogaprvosaslu- {ati{ta }e re}iKuki} kao manda- tar za sastavVi je}aministara, pa tekondazauzimatistav“, kazao je ]uzulan.Dodao je da ne trebaunapri-  jediznositista vo ve SDS-a o {an- samaKuki}a dapostanepredsje- da va ju}iVi je}aministara. “SDS je rani jeupozora-  vao da se dokandidata ne trebadolazitipreglasa va- njem u Predsjedni{tvu BiH. To je lo{apozici ja za Kuki}a, ali ne bih pre judiciraoza-  vr{etak ove pri~e“, zaklju~io je ]uzulan.
Ivani} (pre)zauzet
Iz SNSD-a jeSrpskojdemo-kratskojstrancistav ljeno do zna- nja da sunezado voljni ve} zbog sameodluke da njiho vipredsta-  vnicirazgo vara ju sKuki}em. “SDS zadr`avapra vo da raz-go vara sa svima, no ukolikodo- go voribilo{ta saKuki}em, time }e bitiprekr{enkoalicionispo- razum o saradnji na dr`a vnom ni vou sa SNSD-om”, upozorio je Ba{tinac.
G. KATANA
Rado ji~i} ne zna
ko je Kuki}
Mandatar u RepubliciSrpskoj
Slavo Kuki} nije legitimnipredsta vnikhrvatskog naroda, poru~uju iz SNSD-a
IgorRado i~i}: Nikad~uoDragan]uzu an: Po i i~kakul u a
PDP suzdr`an
Parti jademokratskogprogresaosta}euzdr`anaprilikom glasanja o izborupredsjeda va ju}egVi je}aministara BiH, izja vio je ~lanPredsjedni{tva PDP-a BrankoDoki}, nakon  ju~era{njegsastanka sa mandatarom za sastav VM Sla vom Kuki}em.Dodao je da PDP po{tu jedru{tvenianga`manKuki}a, ali da su oni dio opozici je u Parlamentu BiH i da ne}egla- sati“ni za ni protiv“ odlukaparlamentarneve}ine. Kuki} je izja vio da je i daljeoptimista i da nemanamje- ruodustati od kandidatureko ja mu jeponu|ena, te da }e svojprogramizni jetipredParlamentom BiH.
Hi tno usvo ji ti bud`et za 2011.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 22. juni 2011. godine
3
 SvenAlkalajAhme to vi} u Bugojnu Zvizdi}- ChmielewskiNew York 
Ja~e prisus tvoEU u BiH
Ministarvanjskihposlo va BiH SvenAlka- lajizja vio je da BiH ne mo`ebitizado voljna procesomevropskihintegraci ja i naglasione- ophodnost{to skori jegormiranjaVi je}a ministara BiH kako bi se stvorilepretposta- ke za ispunja vanjeuslo va za preda juaplika- ci je za ~lanstvo u EU. U~estvu ju}i na minis- tarskomsastanku EU - zapadniBalkan: Wes- ternBalkansForum, ko ji je odr`an u Luksem- burgu, Alkalaj je pozdra viospremnost EU da oja~asvo jeprisustvo u BiH, kao i odluku o imeno vanju{eadelegaci je EU u BiH.To }e dodatnooja~ati EU agendu u BiH te stvoriti no vudinamiku, saop{teno je iz MVP-a.
Akti vnos ti pro tiv  terorizma
Ministarstvosigurnosti BiH je u periodu od pro{logodi{njegteroristi~kognapada na PS Bugojnopro veloodre|eneakti vnostiradi spre~avanjaterorizma, naglasio je nakonpo- sjeteBugojnuzamjenikpredsjeda va ju}egVi-  je}aministara i ministarsigurnosti BiH Sa - dikAhmeto vi}.On se sastao s ministrom unutra{njihposlo va SBK-a Slav komSiki- ri}em, EdinomHindi}, policajkomko ja je 27.  juna2010. te{koranjena u teroristi~kom napadu na PS Bugojno i MersihomLjubu- {ki}, suprugomTarikaLjubu{ki}a, policajca ko ji je tog danapoginuo. Ahmeto vi}je po- lo`iovi jenac na Tarikovmezar.
 Saradnjaparlamena ta
Predsjeda va ju}i PD-aParlamentaFBiH DenisZvizdi}primio je u nastupnuposje- tuambasadoraPoljskeJerzyaChmi- elewskog. Naglasiv {i da poljskiparlament ima dobrupraksusaradnje sa drugimpar- lamentima, ambasador je izraziostav ove instituci je da usposta visaradnju s Parlamen- tomFBiH. Kazao je kakonjego vazemlja`eli da u periodupredsjeda vanjaVi je}em EU od 1. julapomogne BiH na putuevropskihin- tegraci ja. Upoznav {isago vornika s Dekla- raci jom o opredi jeljenostiza EU i NATO, Zvizdi} je naglasio da BiH trebaiskoristiti {ansupredsjeda vanjaPoljske.
Go vor reisa Ceri}a u UN-u
U okviruInterparlamentarnekoalici je za globalnuetiku, reisu-l-ulemaMustaaCe- ri} je odr`aogla vnigo vor(KeynoteAd- dress) u sjedi{tu UN-a o temiMapaputa za kulturumira. Ovajsusret u UN-u odr`an je pod patronatommarokanskogkraljaMuha- meda VI i suorganizaci jimisi je BiH u UN-u, uz sudjelo vanjevisokihvjerskihautoriteta  je vrejske, kr{}anske i muslimanskeza jedni- ce te akademskeza jednice sa uni verziteta  Yale. Ceri} se u go voruos vrnuo na doga|aje u BiH tokomrata, kao i na uni verzalnevri-  jednostimira, slobode, vri jednostljudske ~asti i po{ti vanjerazli~itosti.
U @I@I
Predsta vni~ki dom Parlamenta FBiHdanaspo~injedvodne vnoza- sjedanjetokomko jeg bi trebali bitinaprav ljeniprvikoraci u pro-  vo|enju~ak tri juodlukaUsta vnog sudaFBiH. Ri je~ je o odlukamako-  je se odnose na neusta vnostede- ralnihministarsta vaobrazo vanja i nauke i kulture i sporta, kori{te- njepra va na penzi jeostvarene po po voljni jimuvjetima, te osiguranje zamjenskihstano vabi{imvla- snicimanacionaliziraneimo vine. Prvaodlukabi trebalabitipro ve- denausva janjemizmjenaZakona o ederalnimministarstvima i dru- gimti jelimaederalneupra ve, ali ne ukidanjem dva spomenutami- nistarstva,o ~emu se dugospeku- liralo u ja vnosti, a drugaozakonje- njempra va na benefciranepen- zi jeostvarene na osno vu tri Vladi- neuredbe.
Amandmanipre tekliVladu
I dok je ju~erederalnaVlada u Mostaru jo{ rasprav ljala o pri je- dloguzakona o pot vr|ivanjupra va na pri je vremenustarosnupenzi ju ostvarenu po po voljni jimuvjeti- ma, poslanici su pripremaliaman- dmane. Zakon}e bitirazmatran po hitnompostupku i predvi|aobje- dinja vanjesvihkorisnikapra va na benefciranepenzi je za ko je}e se sredstvaodobra vati iz ederalnog bud`eta, ali i uvo|enje u pra va nadesetineno vihkorisnika, primjeri- ceonihko ji su ostvariliotpremni- nu pa nisumogliipenzi ju. No, u nje- mu, barempremasaznanjimapo- slanika, nemapripadnikapolici je - MUP-ova ko ji su sudjelo vali u od- brani BiH tokomrata. Pot vrdio je to za Oslobo|enjeposlanik SDA IranAjano vi}, ko ji  je spremioamandmaneko ji}e omogu}itipo voljni jepenzionisa- nje i komandnomkadrupolici je. - Ne smi je se zabora viti da su pri- padnicipolici je po Zakonu o pra-  vimabraniteljau{li u defnici ju braniteljskepopulaci je i oni ne smi jubitisegregirani. Oni su seto- komrata i agresi je na BiH ra~una- li kao dio oru`anihsnaga, ka`eAja-no vi}. On napominjekako je na sastanku s predsta vnicimaVlade pri jesedamdanapitao za ovu ka- tegori ju, ali mu je re~eno“kako sad trebausvo jitizakonko jipredla`e  Vlada, pa kasni je se on mo`edo- gra|ivati“.- To ne smi jemodozvoliti jer nam iskustvo kod dono{enjadru- gihzakonago vori na kakveproble- me smo nailazili kad su se iz njih izostav ljaleodre|enekategori je, napominjeAjano vi}. Ministarstvako jimatrenutno ruko vodeDamirMa{i}(obrazo va- nje i nauka) i SalmirKaplan(kul- tura i sport) ubudu}e bi, prema onome{to je predlo`ilaVlada u iz- mjeniZakona o ederalnimminis- tarstvimapro vode}iodlukuUsta-  vnogsudaFBiH, trebalaimatiko- ordinira ju}uulogu u svo jimreso- rima. Ovakvimpri jedlogomVlada o~itopoku{a vabalansiratiizme|u Usta vomut vr|enogbro jaministar- sta va i bro jaministara iz svakog od tri konstituti vnanaroda u njenom sasta vu i, s drugestrane, osigura- tipro vo|enjeodlukeUsta vnog suda. PredsjednikUsta vnekomi- si jeIranAjano vi}naglasio je da se komisi jani jesasta jalaovimpo vo- dom, “jer je sve re~eno u odluciUs-ta vnogsudaFBiH“.- Modalitetipro vedbeodluke Usta vnogsudasu stvarpoliti~kog dogo vora, kazao je on.
Kozme ti~kaizmjena
Po skra}enompostupku}e biti razmatran i pri jedlogzakona o iz- mjenama i dopunamaZakona o proda jistano va na ko jimaposto-  jistanarskopra vo, ko je su u UG za za{titunosilacastanarskogpra va Dom nazvali“kozmetikom“. I odje se radi o pro vedbijedne od odlukaUsta vnogsudaFBiH doni jetoj na osno vuapelaci je na~elnika tri sara jev skeop}ine ko ji su tvrdili da lokalnaza jedni- canemazamjenskihstano vapre- dvi|enihederalnipropisom kao  vid kompenzaci jevlasnicimana- cionaliziranihstano va za ko je je dozvoljenotkup. Vladapredla`e da sredstvima iz ederalnog bud`etaosiguragradnjuzamjen- skihstano va, a rok pro vedbepre- dlo`enihrje{enja, odnosnoizgra- dnjestano va, ko ji je samasebida- la, je desetgodina. Iakona vedeneodlukedobi ju zelenosvjetloPredsta vni~kog, da bi stupile na snagu, mora ih pot-  vrditi i DomnarodaParlamenta FBiH, ~ija bi sjednica, po nepot-  vr|eniminormaci jama, mogla bitiodr`anapo~etkomjula.
 S.[EHER^EHAJI]
Preddvodne vnozasjedanjePredsta vni~kogdomaFBiH
Ajano vi}tvrdikako je na sastanku s predsta vnicimaVladepri jesedamdanapitao za ovu kategori ju, ali mu je re~eno“kako sad trebausvo jitizakonko jipredla`eVlada, pa kasni je se on mo`edogra|ivati“
O mandatu ~elnika Finansijske polici je
Predposlanicima}e se po hitnompostupkuna}ipri je- dlogizmjenaZakona o Fi- nansijskojpolici jiFBiH. Iz- mjenom, ko ju je u procedu- rudosta vilaprethodnaVlada, a no vapot vrdila da je to i nje- noopredjeljenje, predvi|eno  je da Vlada na pri jedlogmi- nistrafnansi jaimenu je~el- nikafnansijskepolici je na mandat od ~etirigodine. Ina~e, sada{njigla vniinspe- ktorfnansijskepolici jeZuer Der vi{e vi}, po va`e}emZa- konu, ima statusruko vo- de}egdr`a vnogslu`benika. Ministarfnansi jaAnteKra-  jinaneda vno je kazaokako predlo`enaizmjena ne zna~i da sada{nji~elnikFinansijske polici jene}emo}ipono vo bitiizabran, ali je istakaopo- trebuuvo|enja“reizbornos- ti na toj unkci ji“. Sli~nainter-  venci ja u pro{lommandatu je naprav ljena u Zakonu o Po- reskojupra viFBiH, nakon ~ega je na pri jedlogministra fnansi jaVjekosla vaBe vande smi jenjendirektorPUFBiH MithatArio vi}, a potomsud- skomodlukomvra}en na ra-dnomjesto.
Mupovci bez po voljnih
penzi ja?!
Predstavni~ki dom fede alnogPar amen a: Ho}e li poslu{a iVladu Ajanovi}: Spri e~itisegregaci u Kra ina: Reizborobavezan

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->