Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5679, 22.6.2011]

Dnevni avaz [broj 5679, 22.6.2011]

Ratings: (0)|Views: 1,594|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
lilJ
11I1'j
I
Kako
sedije:eslucajeviposluzbenojduznosli
P
Odaci
opcinskih
i
kanto-naluihsudovadcstavljeniadvokatskimkomorama
0
brojuadvokataangazira-nihposluzberiojduznosti
i
no-
Slarac~
;
poginuo~nabiciklu
UTuzlanskomkantonunekiadvokatizaslucaievedobiveneposluzbenoiduznostigodiinjenaplacivaliviseod1.50.000KMPojedinesudilefavorizujusvoieadvokate,kazePasic
vcukoiiimjeisplacenizbudzetaotkrilisudabrojniadvokatiirna-juprivilegiranpcloza],saznaje~,Avaz"BakirPasic,
cJan
VO
Regiona-lneadvokatskekornoreTuzla,I:a'tedaseuvelikornbroju
slue-
ajevaadvokatizaodbraneposl-uzbenoidusnostiangafirajunanezakon
i
naci.n.9.
strana
Katastrofa:BiHzaduzenadogrla
Z,ATRIMJESECA
lI.strana
PLATILIRATUHREDIITAOD42MILIOnAHMPAnlHAzaoo
12.str.
LAlnOO'CI:ALISA'
IJJlI!JJj3
NOVO
l'1CMIl3
JUllNlJEUElOVANJ_
~~7%
JEFTlNUJSERVJSI
BOSCH
-1Q:%
JEf11NUE
GOIUVo.
-0,2%
.0:'.222210
SHEINIBIZNISMEN
Ukradeni
16.
Sir.
'Iamborghini'na.denuSrbUi
 
AmerickiambasadorposjetioLivno
muD:
BiHzaOSlalezasusiedoimzemllama
LivanjskinacelnikLuka
Cehn
juterjeuradnuposietuprimioamerickogambasadorauBiHPatrikaMuna(PatrickMoon),kojegajeupoznaos
projekrimaOpcineLivno,ArnbasadorMunizraziojezadovoljstvoboravkomuLivnuteurazgo-vorusnacelnikornCelanomnaglasiodasunaeelnicisvihopcinaveo-rnavazandiostrukturavlasti.
Bosna
i
Hercegovina,nazalost,uodnosuriasusjednezernl]ezaostaje
naputukaEvropskojuniii.kazaoieMunteizraziozabrinurosrako
se[rendnazadovanjauBiHnasravi,iavila
[e
Fena.
Sudenie
bivserndirektoruPUFBiH
PreSUdaRamiZuDzalerouicu
U
Delah
Zavrsnirnrijecimaoptuzbe
i
odbra-
...------....,..=----,
ne
j
ucer
j
euKantonaInom
sud
uSarajevookcncanosudenjeRamizuDzaferovicu,bivserngeneralnorndi-
I--....
~~~r.;:....~--
rektoruPorezneuprave
FBiH,opruzenomzazloupotrebupolozaia
iii
ovlastiiz1997.
i
1999.godine.
KakoienaiavilapredsiedavajucaSudskogviieca,su
rkini
aAdisaZahi-
ragic,presudauovompredmetubitceizrecena
1.1
perak,24.iuna,iavilajeFena,
Tuzilac
jepredloziodaoptuzenibude
oglasenkrivirn
i
aznienuskladusa
Z3"
konom,odnosno
da
budeobavezanna
L:lIoo..,;r;II!!!!!!!!!!!!"~
naknadustete,Branilac
?pruienoga,
Diaferovi"(;:rutilacIraii"SBflkcie
advokatEkrernGalijarovic,rnedurim,Sm3lTI1
da
jellovornsluOaj
U,
zbogprotekavremena.
deset
godina
od
na
vodnog
pocinienjakrivicnihdjela,nasrupilaapsolutnazastarakrivienog
gonjenja,
KomemoracijanaBikavcu27.juna
Sjecarueoairtue..liUelomace"
Udruzenie"Zella·zrtvarata"27.ju-
I••~
naceuznaksjecanjanazrtverataor-ganizirarikomemoraciiunaBikavcu,kadasenavrsava
19
godinaodzlccina
nadvisegradskimBosnjacirna(kucaMeheAljica),gdieie
zivo
zapalieno
viseod70civila,pretefnoZen
B
i
na-
lcljetnedjece,starih
i
iznernoglih
osoba,
Uznaksjecanjanaove
zrlve,
Udruienje"Zena·invarata"
S
prdivjelim
invama,
clanovimapo-
rodicazivospaljenihcivilaBosniaka,
obiliezirce19godina,,::liveIomace",
j
avila
ie
F
ena.
zetvor
Kakoiesaopcenoizovogudruzenja,zazlocin
,,~iva
lornaca"prvostepe-nompresudomosudeni
SUIi
Haskornrribunalu
Milan
Lukic
nadozivo-
tnukaznuzatvora,aSeed
0
j
eLukicnakaznuzatvoraod30go
dina,
Spec
Federalnoministarstvcpravde
i
Agenciiaza
drZavnu
sluzbuFBiH,
uzpodrskuMisije
oscs;
u
BiR,organiziratce
danas
i
utrauSs-raievudrugukonsultativnukonferenciiu
0
temi"Funkcioniranjesi-stemauprave
i
tatuszaposlenihuorganimaupraveuFederaciiiBiH
-Normativni
okvir",[avilajeFena,
PORTAL·komentardana
Aka
lie
budeussojen.budiel,BiHjitll:mrijski
moreizdrimido
oklobm.!
-E,
da
hocere
j
ednomosta
ti
frontalni
kokuzi,pa
da
ondabude
bela
j,
jersve
dok
bude
baremmalo
parada
.Se
vi
moz,"ren.•
Ci
utalu,nistaod
ove
dclave.
(kevinprince-boateng)
ILOTO
0
21
3S11
7
2
-
UI
Onevniav~;:.srijeda.
aktue...no
22.junVlipanj
2m
1.
Detalfi
lzviestaia
0
poslovanju
pace,lrosilee100-aliHilionaHM
RevizoriIzvjestaj
0
poslovanjuAlkalajevogministar-stvausvojifi
,,8
rezervom".
uzniz
uoozoren
ja
0
f
nansijskimikadrovsktmprepusnma
-
FiJksimi/dije/aizvjeiHaja
PreporUMereUiZOra
PreispitatipostojecinacinorganizacijeMVP-aUspostavitifunkcionalansisteminternihkontrolaUnaprijeditiprocesinternerevizijeDvestiefikasnukontrolunadizd.acimaRacionaIiziratiangaziranjepougovorima
0
djeluUtvrditiogranicenjapotrosnjenasvimnivoimaIzvrsitidetalinuanalizusvibtroskova
Ministarstvovanjskihposlova
(MVP)BiBlanijezaplace
i
akna-
de
troskovazaposlenihpotrosilo
35,SmilionaKM,zapumetrosko-
veoko
2,24
rniliona,doksuizdaci
zarelefonske
i
postanske
1ISIuge
iznosilioko1,5rnilionaKM,
nave"denojeunajnovijern17-VjciltajuDr"
eda
UI
revizijuinstitucijaBiH,do
kojegiedosao"Avat'.
Mi
nistrovaputovanja
Izviesrai
0
poslovanju
.M
VP-a
usvejen
i
e
l)S
rezervom",arev
iron
zakljucujudajeMinistarsrvona
cijem
je
celu
Sven
Alkalaj
neefika-
SnO
planiralobudzet,da
nijeuspo-
stavilopouzdansistem
javnih
naba-vki,pojedinerashodenijeevidenti-ralokakotreba,aimaloje
i
niz
pro
opusra
prj
zaposljavanjuosoblja.
.N
apozicijiministrasavjetni-
kanapocetkugodinebilejeuposle-
no31
lice,aus
krajngodineSO,!ito
mac;
da
j
e
samo
naovo]pozic
i
i
unaprijedeno
19lica,Posebnoskrecemopaznjunaneplanirana
unapredenia-upozoravaiurevizo-
rio.
Uz
osvn
0
lOme
danisuusvoje-
ne
preporuke
izizvjcillajaza2009.,
revirorizakl
j
ucujudaMVPni
i
usposmvio
adekvameillleme
komr-
oleudijeluizdatakazaplace,
tr(Jskove,relefom,ke
i
pos!anskeusluge,slu$benavozila,reprezenrs"
 
aktuelno
Dnilvniavaz,sriJeda,22.iunillip~Hi2011.
Ministarstvavanjskihposlovaza2010.
~
RashodiiZbudzetaMUP-aza2010.
24,0miIiona
Brutoplace
i
naknade
11,5
miliona
Nak
nade
troskovazap
oslenih
5,09
miliona
1,55
miliona
Telefonske
i
pastanskeus!uge
1,51
milion
Struja
i
kamunalije
730
hiljada
Unairnljivanjeimovine
4,35
miliona
apreme
Pr
ijevoz
i
gorivo
553
h
i
jade
Ugovorene
i
drugeus!uge
2,24miliona
Pu
tnitroskovi
Nabavka
materijaLa
551
h
i
jada
I
z
d
acizaosiguran]e
ciju,zdravstvenuzastiru,
ugovore
0
djelurekapiralneizdatke,
Izrneduostalog,navedenojeda
jebudzetprekoracenudijelu
troskovazasrnjestaj
i
utovanja(za
107.209KM),sto
i
nefudiscbzi-
romnasilnaputovanjaministra
Alkalaja
i
njegovogosoblja.Ta-
koder,budzetieprekcracenza
troskovekoristenjasluzbenihmo-biteia
(zaoko
25.000KM,
iii
viSe
od
2.000KM
mjeseeno),
kao
i
a.ispla-tednevnicaza
inozemS1VO.
Udijeluizvjesraja
0
javnimna-
bavkarnaporvrdenasuranijapisa-
n
ja
"A
vaza"
0
velikimnedostacimauzakonsk
irn
procedurarna.
no
~estvozilazaporrebe
arnbasada
uLjubljani,Zagrebu,Stokholrnu,
Ankari,HaguteuKanberi,ukc-
jujenestoranijeuarnbasadorskumisijuotprernljenAlkalajevstra-nackikolegaDarnirArnaut,
Revizorinakrajuupozoravaju
daprocespopisasredstava,obave-
za
i
potrazivanjapokazuienizsla-bosri,uzzakljut'akdauMVP-uni·kadanijeuspostavIjenefikasansi·stemraspoJaJlanjanovcem.
A.
SISIC
NovavozUa
Revizorizakl
j
ue
u
j
ud
a]
eude-cernbru
2010.
realiziranvelikibr-
oj
javnihnabavkiputern43prego-
varacsapostupka;uiznosu
0
doko430.000KM,alibezobja"eoba-vjdtenja
0
nabavci!?Takoje,izmedu
OSlaiOg,
kllplje·
3
Komentardana
Pise:Gora..MJUUC(gor",Hn@Waz.ba)
ostizbornigUbitnic-
Formiranjevlastipostalo}esamosebisvrha,kaodapoHtitkepartijepostojeradisebe,aneradigradanakojisuihbjrali
Bosna
i
Hercegovinasvevi~e
licinabrodkoji
tone,
dok
se
clanovi
posade
svadaju
zbog
partijepokera,aputrrikeubjeduiudajesve
uredu,
UBiHjevi~eodpolamili-onanezaposlenihliudi,aplace
i
penzijesumizerne,
eesro
ne-devol
j
nezagoliopstanak,Iako
ieekonomskasituacijasvaki
da,!1svegora,
drzava
jeblokir-anazbcgnekakveministarskefotel]e
i
menapremijera,
0
ko-
j
imasestrankenemogudoge-
voriti.
F
ormiranjev
I
astipestalcje
samesebisvrha,kaodapoli-
rickepatti
j
epostojeradisebe,aneradigradana
koii
suihbi-rali,Gradanenezanirnakoliko
ceko]apartijaimarifoteljau
Vi
jeium
i
0
istara,n
i
ikakocesezvati
prernijer,vee
im[evaznoda
[3
vladaradi
i
jesava
zivotnapiranja,Politicarisu,valida,dobili
mandardazemljuizvukuizkr-
ize,anedajegurnuujos.du-bljiambis.
Z
ar
ie
nekoglasaoza
[Q
da
devetmiesecibudemobezvla-SL1
i
aostanemobezfinansi-
jskepcmocirnedunarouih
instirucija>Zar
S(I
gradanigla-saliza
to
da
BiH
postanecrna
rupauEvropi
i
dagledarnouIedasvirn
susiednirn
zemljarna?
Zarsuonidalisvoiglaszanoveotkaze,novasmanjenja
primanja
i
now
d02U
~ivotnenesigurnosti?
[edinosrousvernuovorne
niieiasno
j
es
te
kakvekoristioni
politicari,odkoiihseocekuje
d
aforrniraiuv
I
ast,v.i
deodsve-gaovoga,Zarimniieiasnodaceihnarodvrlobrzopocetipr-
oklinjati-ako
to
veene1'i.ni.
ida
ee
to
snajvisejedaCiniti
basonikojisusnajvecimemu-zijazmomupravonjirnadalisvo]glas?
Zarnevidedaceuskorood
"relativnih(izbornih)pobje-
dnika"postatiapsolurni(pos-tizborni)gubitnici?
Akaim[eovolikoporrebno
daformiraiuvladu,kolikoceimondatektrebatidarijesedr-
ugeprobleme
i
proveduslozene
reforrne,
i
esu
li
uopceusranju
10
uciniti?
InstilucilemoralureagiratiZbogudlela
u"EnergoDellrolu~~
Pitanje:Trebaju
Ii
nadleineinstitucijereagirati
kakoBiH"ebi
oualabe"preostalil:
22,12
PO$W
kapltula"Ener-
gopetrola",k.ojeg
'e
zak,,/isnimradnjamanastojidoka--
pair
INA-MOL?
A)Da.svakako92,86%B)Ne,nikako7,14%
C)Neznarn0%
0.
aklueluimpilauFfflau8iH
i
vijeluffloieieg/asatisvakogda-uanawww.duevuiavaz.ba.Naportalu"Offevuogavaza"ju{;erje"GoogleA.ffalytics".zabiljeiia201.000pasjetilaca.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Asmir Korajac liked this
Nermina Avdic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->