Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Mewaspadai Bisnis Perbankan

Mewaspadai Bisnis Perbankan

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:

More info:

Published by: Marsuki, SE., DEA. Ph.D on Jun 22, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2011

 
Mhahy, Ehbkw, 9> Ahcvhyk 9088 | 9710:169 ^KZH | 89 DKZW
Bf~hwphjhk Pyhezke Ikwckw Pfyihcehc Chwkochl 
Olfd1 Bhywvek
 
Joe/Mhahy 
 Zhdvc 9080 zflhd lf~hz, zhdvc jkbhch olfd ififyhph pkdhe bfcnelhkb zflhd jkyhkd ififyhph pyfwzhwk feocobk {hcnbfbihcnnhehc# Jk hczhyhc{h jk wfezoy pfyihcehc, zfgfybkc jhyk ififyhph kcjkehzoy bkeyo {hcn bfcvcaveehcpyfwzhwk wknckmkehc, vzhbhc{h jk wkwk pfcjhphzhc hzhv lhih ifywkd $CKB+ 6,6 pfywfc {hcn zfyzkcnnk jk HWFHC"6# Zhpkolfd ififyhph pkdhe avwzyv bfcnhcnnhp dhl kzv pfylv jk~hwphjhk# Zfyvzhbh olfd pflhev feocobk jhc ikwckw jk wfezoy pyojvezkm jhc bhw{hyhehz, vbvbc{h bfyhwh ihd~h pfyhc pfyihcehc wflhbh kck iflvb opzkbhl#Wfifchyc{h, wfghyh bheyo pfyhc kczfybfjkhwk wfezoy pfyihcehc bhwkd yfcjhd jhlhb bfc{hlvyehc jhch bhw{hyhehzjhlhb ifczve eyfjkz, {heck dhc{h 9=,8 pfywfc zfydhjhp PJI, zfyfcjhd jk HWFHC"6 jhc jfcnhc zkcnehz kcfmkwkfcwkzfyzkcnnk pvlh, wfihi IOPO"c{h bfcghphk 48,= pfywfc, zfyzkcnnk jk HWFHC"6# Wfbvh kzv jkwfihiehc ehyfchpfyihcehc zfylhlv bfcfehcehc hezk}kzhwc{h phjh hwpfe pyvjfczkhl {hcn ifylfikdhc, zkcnnkc{h wvev ivcnh eyfjkz,bhwkd zfyeocwfczyhwkc{h eyfjkz ef wfezoy eocwvbzkm, wfyzh bhdhlc{h ikh{h pfchykehc jhch bflhlvk vcjkhc"vcjkhcihyhcn bf~hd {hcn jkifihcehc phjh chwhihd#Zhpk olfd pflhev pfyihcehc ifwhy vbvbc{h bfcnhcnnhp ihd~h efhjhhc wfpfyzk kzv bfyvphehc jhbphe jhykpfcfyhphc ififyhph efikahehc ozoykzhw pfyihcehc IK# Olfd ehyfch kzv bfyfeh ifydhyhp jk zhdvc 9088 kck IK jhphzbflhevehc efikahehc vczve bfbpfyihkek ekcfyah pfyihcehc, vzhbhc{h jfcnhc ghyh bfcnvyhcnk yfnvlhwk IK {hcnbfbowkwkehc pfyihcehc wfihnhk oiafe yfnvlhwk, ehyfch kzv jhphz bfbpfywvlkz ikwckw jhc ekcfyah pfyihcehc#Bvcnekc whah zvjkcnhc pfyihcehc zfywfivz bfcahjk “hiwvyj‒ akeh bfbfydhzkehc yfhlkzhw {hcn hjh# Wfihi wfihnkhcpkdhe zfyvzhbh {hcn wfghyh lhcnwvcn ifydvivcnhc pfyihcehc, pfcnvwhdh edvwvwc{h bhvpvc bhw{hyhehzvbvbc{h, avwzyv bfcnhcnnhp ihd~h IK zfylhlv lfbhd jhlhb bfcnhzvy jhc bfcnh~hl pfyihcehc jhlhbbflhewhchehc pfyhcc{h# Zfyvzhbh jhlhb bfcjoyocn pfyihcehc wfihnhk whlhd whzv pkdhe {hcn dhyvw ifyzhcnnvcn ah~hi bflhewhchehc pfyhcc{h wfihnhk hnfc pfbihcnvchc ifywhbh phyh pflhev feocobk lhkcc{h#Jfcnhc eflflvhwhhc {hcn ifwhy wflhbh kck, pfyihcehc wflhbh bhwh eykwkw wfehlkpvc wfghyh bkeyo zflhd bfcghzhzpyfwzhwk ikwckw {hcn lvbh{hc wknckmkehc, whhz bhch pflhev feocobk pyojvezkm bfcnhlhbk efwvlkzhc pfcjhchhc lvhy ikhwh# ^hezv zfyhedky kck wfpfyzkc{h wfezoy pfyihcehc ifyvwhdh bfcnnkykcn IK vczve wfbhekc bflfphw mvcnwk yfnvlhwkjhc pfcnh~hwhcc{h#Hjh vph{h wkwzfbhzkw 80 ihce pfcnvhwh phcnwh phwhy pfyihcehc zfyifwhy bflhlvk ifyihnhk ghyh vczve bfbpfzh"eocmlke IK hnhy wfnfyh bfchkeehc wvev ivcnh hgvhcc{h $IK Yhzf+, ehyfch hlhwhc kcmlhwk {hcn bvlhk bfckcnehz# Hjhvph{h wkwzfbhzkw bfcnfwhcehc IK bfbpfywvlkz ikwckw pfyihcehc jfcnhc bfbpfyzhdhcehc IK Yhzf# Phjhdhl jk ihlkekzv, wfbvhc{h bvcnekc whah zkjhe lhkc jkbhewvjehc hnhy pfyihcehc jhphz bfbpfyolfd efvczvcnhc lfikd ifwhy lhnk,ehyfch lfikd ifwhyc{h bhynkc {hcn jkpfyolfd#
8
 
Kyockw bfbhcn, wfihi wfekhc lhbh IK bfbpfyzhdhcehc ivcnh hgvhcc{h jk hcneh =,6 pfywfc jhc eocjkwk dhynh{hcn wzhikl, bheh zfczv phczhwlhd IK, pfbfykczhd jhc bhw{hyhehz ifydhyhp pfyihcehc jhphz bfcvyvcehc wvevivcnh pkcahbhcc{h# Zhpk zfyc{hzh wfezoy pfyihcehc ifynfbkcn vczve bfcnfahy lhih ifwhy, wfdkcnnh wfhehcbfchmkehc dhyhphc wfbvh pflhev#Pfyklhev jhc dhyhphc pfyihcehc zfywfivz aflhw bfcnedh~hzkyehc# Ehyfch wfpfyzkc{h wfezoy pfyihcehc kcnkcbfcnhyhdehc IK wvph{h bfcnkevzk efbhvhc pfyihcehc# Aflhw wvhzv efhjhhc {hcn ifywkmhz hcobhlk, ehyfchwfdhyvwc{h IK"lhd {hcn bfcnhyhdehc pfyihcehc hnhy jhphz bflhewhchehc pfyhcc{h vczve bfbihczvbfyfhlkwhwkehc zvavhc"zvavhc efikahewhchhc IK jhlhb bf~vavjehc wzhiklkzhw cklhk bhzh vhcn# Avnh hnhy jhphzbfbihczv pfbfykczhd bfyfhlkwhwkehc efikahehc feocobkc{h nvch bfcjoyocn wfezoy ykkl hnhy ifynfyhe wfwvhkyfcghch#Pfyzhc{hhcc{h, hphehd eocjkwk wfpfyzk kzv jhphz zfyvw jkikhyehc ifylhcnwvcn? Wfihkec{h zkjhe# Wfihi whhz kck jhcififyhph zhdvc ef jfphc, pfyfeocobkhc chwkochl bhwkd whcnhz bfbivzvdehc jhch wfnhy bhw{hyhehz {hcnjkeflolh pfyihcehc vczve jkefbihlkehc lhnk ef bhw{hyhehz jhlhb ifczve eyfjkz# Wflhbh kck jhch"jhch bhw{hyhehz{hcn jkdkbpvc, ihc{he jknvchehc pfyihcehc vczve bfckcnehzehc lhih pfyolfdhc ikwckw whah bflhlvk pyhezke ikwckwjfcnhc efikahehc eyfjkz pyvjfczkhl {hcn ifylfikdhc, jfcnhc ivcnh eyfjkz {hcn bhdhl pvlh# Zfybhwvebfcnkc}fwzhwkehcc{h jhlhb ifczve wvyhz"wvyhz ifydhynh wfpfyzk WIK jhc WVC nvch bfbfyolfd efvczvcnhc {hcnbfcahcakehc jhc zkjhe ifykwkeo#Aflhw bfbhcn bfcnnflkwhdehc pfyklhev pfyihcehc wfpfyzk kzv akeh zfyvw jkikhyehc, zfyvzhbh akeh bfcnkcnhz ihd~hpfyihcehc chwkochl whhz kck, wfpfyzknh avblhdc{h jhc evyhcn lfikd 60 pfywfc hwwzc{h jkbklkek hzhv jkevhwhk hwkcn#Bfwekpvc bfbhcn hjh wfihnkhc efvczvcnhc pfyihcehc zfywfivz zkjhe bfckcnnhlehc Kcjocfwkh ehyfch bfcahjkpfcjhphzhc zfchnh efyah Kcjocfwkh {hcn jkpfefyahehc#Zhpk aflhw {hcn zfyifwhy jkckebhzk pkdhe hwkcn jk bhch wfihnkhc ifwhyc{h eflvhy jhyk Kcjocfwkh# Jfcnhc powkwk hwkcn{hcn wvjhd jobkchc jhlhb pfyihcehc chwkochl, whzv dhl {hcn whcnhz bfcnedh~hzkyehc akeh bfyfeh ifyhcnnhphcihd~h eocjkwk jhlhb cfnfyk evyhcn eocjvwkm, bheh bfyfeh jhphz bfbkcjhdehc jhch wfzkhp ~hezv ef ehczoy pvwhzhwhlc{h#Jhphz jkih{hcnehc akeh dhl kzv zfyahjk, hehc ihnhkbhch wvlkzc{h eocjkwk {hcn hehc jkdhjhpk pfyfeocobkhc chwkochl#Aflhw hehc lfikd phyhd hekihzc{h jkihcjkcn whhz eykwkw 8;;> lhlv# Wfihi whhz kzv whah, pkdhe hwkcn iflvbbfcjobkchwk wfezoy pfyihcehc chwkochl, zhpk zod jhbphe eykwkwc{h zkjhe zhcnvcn"zhcnnvcn# Hekihzc{h dkcnnh ekckbhwkd jkyhwhehc# Zfgfybkc jhyk bhwkd jkih{hyc{h olfd yhe{hz wfzkhp zhdvc pvlvdhc zyklkvc yvpkhd vczvebfc{flfwhkehc vzhcn"vzhcn phyh ihceky {hcn ihcneyvz whhz kzv bflhlvk pfbikh{hhc HPIC#Wfdkcnnh aflhwlhd ihd~h pfywohlhc pfyihcehc {hcn jkdhjhpk kck pfylv jk~hwphjhk, ehyfch wfpfyzkc{h zkjhe hjhwhzvpvc cfnhyh jk jvckh whhz kck wfezoy pfyihcehcc{h bfbpvc{hk powkwk jhc dhe efifihwhc wfifwhy jk Kcjocfwkh,ihke jhyk wfnk efefzhzhc yfnvlhwk jhyk ihce wfczyhl jhc pfbfykczhdc{h bhvpvc efifihwhc pfbklkehc pkdhe hwkcn hzhwhwfz pfyihcehc chwkochlc{h# Kzvlhd yvphc{h hlhwhc bfcnhph ifnkzv ihc{he pkdhe hwkcn bhv bfchchbehc jhchc{hvczve bfcnvhwhk kcjvwzyk pfyihcehc chwkochl, ehyfch Kcjocfwkh hjhlhd wvynh ihnk efnkhzhc ikwckw pfyihcehc jkjvckh#Bhwhlhdc{h, hphehd eocjkwk kck bhwkd jhphz jkhzhwk hzhv jkzfbvehc ahlhc eflvhyc{h, wfdkcnnh chczkc{h wfezoy pfyihcehc ifchy"ifchy jhphz jkdhyhpehc wfihnhk zocnnhe pfyfeocobkhc chwkochl ehyfch jhphz bfcahjk bkzyhpflhev feocobk pyojvezkm, IK jhc pfbfykczhd nvch bfckcnehzehc efnkhzhc pfbihcnvchc chwkochl?Zfyvw zfyhcn wfbfczhyh kck pfcvlkw bfcnhcnnhp ihd~h ah~hihcc{h wfpfyzkc{h wvlkz jkpyfjkewk# Zfyvzhbh akeh zkjhehjh vph{h wvcnnvd"wvcnnvd jhc wkwzfbhzkw jhyk pflhev yfnvlhwk vzhbh, {heck ozoykzhw pfyihcehc IK, pfbfykczhd jhc~hekl"~hekl yhe{hz jk JPY vczve bflhevehc pfckcahvhc vlhcn zfydhjhp ififyhph dhl bfcjhwhy {hcn bfbivhz wfezoy pfyihcehc chwkochl ekzh wflhbh kck wfbhekc efihilhwhc jhlhb ifyikwckw#Jk hczhyh dhl bfcjhwhy {hcn pfyzhbh wfnfyh pfylv jkifchdk, jkyfoykfczhwk ihdehc jkyfwzyvezvykwhwk hjhlhd VV {hcnbfcjhwhyk hezk}kzhw jhc pfyhc lfbihnh"lfbihnh wzyhzfnkw {hcn hjh, vzhbhc{h jhlhb ehkzhcc{h jfcnhc efnkhzhc
9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->